Search This Blog

மீன்கள் = FISH

FOR ENGLISH ALPHABETICAL ORDER, PLEASE GO TO THE END

அஞ்சாலை = கடல் பாம்பு

sea snake 

அதல்

halibut

அயிரை = நொய்

loach

அயிலை

dolphinfish

அரணை மீன் = தும்பிலி

lizard fish

அறக்குளா = வஞ்சிரம்

kingfish = seer fish

ஆரல்

sand eel

ஆலா

white bellied sea eagle

ஆற்றிறால்

scampi

ஆற்று மீன்

river fish

இப்பி

mollusc

இறால் குஞ்சு

juvenile prawn

இறால் கோது

prawn shell

இறால் வகைகள்

prawns and shrimps

உளுவை

green saw fish = small tooth saw fish

ஊசிக்கணவாய்

squid

ஊசிக்கவலை

deepbody sardine

ஊசிப்பாரை

big eye trevally = dusky trevally

ஊடகம்

mojarras

ஊரி = சோகி

sea snail 

எலிச்சூரை

frigate tuna

ஏரல் = கிளிஞ்சில்

bivalve

ஒட்டி

rabbitfish

ஓட்டுக் கணவாய்

cuttlefish

ஓலைவாளை

scabbard fish

கக்காசி

bull eye

கட்டாப் பாரை = தேரா = தோல்பாரை

leather jacket fish = leather skin fish = queen fish

கட்டைச் சுறா = கருமுடிச் சுறா = பெருந்தலைச் சுறா

black shark

கடல் நாய்

seal

கடல் நட்சத்திரம்

brittle star

கடல் பசு

manatee = sea cow

கடல் முட்டை = கடலப்பம்

jellyfish  

கடல் முள்ளி

sea urchin

கடல் விரால் = கடவரை

black kingfish = gobia

கடலட்டை

beche-de-mer  = sea cucumber

கடவரை = கடல் விரால்

black kingfish = gobia

கடற்கன்னி

mermaid

கடற்சிப்பி

sea shell

கடற்பஞ்சு

sea sponge

கடற்பாசி

sea weed

கண்டல்

threadfin bream

கண்ணாடிக் காறல் = கண்ணாடிக் காரல்

moonfish

கணவாய் ஓடு

cuttlefish bone

கணவாய் மை

cuttlefish ink

கதம்ப இறால்

kuruma shrimp

கயல் = கெண்டை

carp

கருங்கற்றளை

greyfin croaker

கருந்திரளி

sheepshead

கருவண்டன் = கருவண்டிறால் = வரி இறால்

tiger prawn

கருவாடு

dry fish = dried fish

கருவாவல் = கருவெளவால்

black pomfret

கருவாளை

whitefin wolf herring

கரை மீன்

shore fish

கல்லாரல்

spiny eel

கல்லிறால்

king prawn

கலவாய்

grouper = reef cod

கழி நண்டு = களி நண்டு = சேற்று நண்டு = பச்சை நண்டு

green crab = mud crab

களுவாய்

granulated shovel nose ray

கற்றளை

croaker

காலா

salmon = threadfin

காரல் = காறல் = பொடி மீன்

pony fish = silver belly

கானாங்கெளுத்தி

mackerel

கிழங்கான்

whiting

கிளாத்தி

triggerfish

கிளிச்சல்

scad

கிளிஞ்சில்

bivalve

கீச்சான் = கீளி = மொண்டொழியன்

tiger perch

கீரி மீன்

round fish

கீரைமீன்

yellowfin tuna

கீளி = கீச்சான் = மொண்டொழியன்

tiger perch

குண்டன் சுறா

black tip shark

குதிப்பு = சுதும்பு

white fish = false trevally

குதிப்புக்காரல் = குதிப்புக்காறல்

butterfish

கும்புளா

blue runner

குமரிச் சுறா

zebra shark

குருவித் திருக்கை = வெளவால் திருக்கை

spotted eagle ray

குழிக்காறல்

splendid ponyfish

குளத்து மீன் = நன்னீர் மீன்

pond fish = fresh water fish

கூனிப் பாரை

cleftbelly trevally

கூனிறால்

paste shrimp

கெளுத்தி = கெளிறு = சுங்கன்

catfish

கொட்டிலி

dart

கொடுவா

barramundi = sea bass = sea perch

கொப்பரன்

black marlin

கொம்பன்சுறா = உழவாரச்சுறா

hammerhead shark  

கொம்புத் திருக்கை = கொடுவாத் திருக்கை

giant devil ray

கொய் = நுணலை

gizzard shad

கொள்ளுக் கலவாய்

comet grouper

கொறுக்கை

grunter

கோது நீக்கிய இறால்

shelled prawn 

கோலா

moustached anchovy

கோலாக்கெண்டை

grease carp = reba carp

கோழி மீன்

surgeon fish

சங்கு

conch

சள்ளை

spotted etroplus = orange chromide

சாவாளை

ribbonfish

சாளை = நெய்ச்சாளை = நீற்றுக் கவலை = பேய்ச்சாளை

oil sardine

சிங்கிநண்டு

moreton bay bug

சிங்கிறால் = ஈர்க்கிறால் = மடக்கிறால்

lobster

சிப்பி

oyster

சிலுவை நண்டு

Christ shell crab

சிறகு = செட்டை

fin

சீப்புமீன்

spadefish

சீமான் திருக்கை = சவுக்குத் திருக்கை

Bleeker's whipray = white tail sting ray

சீலா = திரியன் = ஊளி

barracuda

சுதும்பு = குதிப்பு

false trevally = white fish

சுதும்புக் காறல் = குதிப்புக் காறல்

tooth pony

சுருள் திருக்கை

Javanese cownose ray

சுறா = கலை

shark

சூடை

sardine

சூரை

tuna

செத்தல் = செத்தைக் கெண்டை = பளிஞ்சா

pearl spot = green chromide

 

 

செதில் = செதிள்

scale  

செந்நகரை = கல்நகரை

yellow goatfish = sulphur goatfish = sunrise goatfish

செப்பலி = செப்பிலி = சங்கரா

red snapper

செம்மீன்

red squirrel

சேவல் மீன்

lion fish

சேற்று நண்டு = கழி நண்டு = களி நண்டு = பச்சை நண்டு

mud crab

சொறிமுட்டை

Portuguese men of war

தங்குவலை

fishing net cast and left for a while

தங்கூசு

fishing twine

தலைக் கலவாய்

greasy reef cod

தளப்பற்று = மயில்மீன்

sailfish

திமிங்கிலம்

whale

திரளி

shiner

திருக்கை

rayfish

திருக்கை வகைகள்  

skates and rays

தீவட்டிக் காறல்

orangefin ponyfish

துள்ளுக்கெண்டை = துள்ளுமண்டை

fin bream fish

தூண்டில் ஊசி

fish hook

தூண்டில் மீன்

fish caught with a fishing rod

தூள் மீன்

mixed collection of small fishes remaining after a sale    

தைலி

stinging catfish

தொண்டன்  

rainbow sardine

தொப்பை = கூராக் கெண்டை = யமனேறிக் கெண்டை

catla

தோகை

golden anchovy = gold spotted renadier anchovy

தோல் பாரை

Malabar trevally

நகரை = நவரை

goatfish

நட்சத்திர மீன்

starfish

நண்டு

crab

நண்டு வளை

crab-hole

நண்டுக் கொடுக்கு

crab-claw

நண்டுக் கோது

crab shell

நண்டுச் சதை

crab meat

நண்டுச் சினை

crab spawn

நண்டுப் பூ = நண்டு முட்டை

crab egg

நத்தை

scallop

நாட்டுக் கெளுத்தி = நெடுந்தலைக் கெளுத்தி

giant river catfish = short nosed catfish

நாய்மீன்

wrasse

நீல நண்டு

blue crab

நுணலை = கொய்

herring

நெட்டையன் சீலா

narrow barred Spanish mackerel

நெடுங்கவலை

lesser sardine

நெத்தலி = நெத்திலி = நெய்த்தோலி

anchovy

நெய்த்தோலி வகைகள்

anchovies, smelts and sprats

பட்டைமீன்

pearlfish

படங்கன் = பால் உளுவை

guitar fish = sharp nose ray = white spotted nose ray

பளிஞ்சா = செத்தல் = செத்தைக் கெண்டை

pearl spot = green chromide

பறந்தான்

moony fish = silver bat fish

பறவைக்கோலா = பறவை மீன்

flying fish

பன்னா

cod

பனையேறிக் கெண்டை = சென்னல்

climbing perch  

பாரை

jack

பால் உளுவை = படங்கன்

guitar fish = sharp nose ray = white spotted nose ray

பால் கெண்டை

milk fish

பால் சுறா

grey dog shark = milk shark

பாலை மீன்

milkfish = white mullet

பிள்ளைச் சுறா

spade nose shark

புல்லுக் கெண்டை

grass carp

புலிச்சுறா = வள்ளுவன் சுறா

tiger shark

புள்ளி நண்டு

blue swimming crab

புள்ளிக் கலவாய்

spotted perch

புள்ளிக் கற்றளை

Karut croaker

பூ நண்டு = சினை நண்டு

crab with eggs  

பூவாலன் இறால்

flower-tail shrimp = pink shrimp

பூவாளை

elongate ilisha = slender ilisha

பூவிரால்

giant snakehead

பேத்தை

puffer

பேய்க்கணவாய்

octopus

பொன்கெளுத்தி

soldier catfish

மஞ்சள் கிள்ளுப் பாரை

giant trevally = yellowfin trevally

மஞ்சள் சிறகுப் பாரை

Bluefin trevelly

மட்டி

clam = mussel

மடவை = மணலை

mullet

மடவைக் கெண்டை

blue spot mullet

மணங்கு

flat fish = sole fish = tongue sole

மணலை = மடவை

mullet

மாசிக் கருவாடு

 Maldive fish

மீன் எண்ணெய்

fish liver oil = cod liver oil

மீன் குஞ்சு

fry

மீன் சினை

fish roe

மீன் பூ

gills

முக்கண் நண்டு

three spotted swimming crab

முத்து

pearl

முத்துச்சிப்பி

pearl oyster

முரல் = கொக்கிமீன்

garfish = needlefish

முள்ளு மீன்

bony fish

முள்ளுப்பேத்தை = முள்ளுப்பலாச்சி

porcupine fish 

முள்ளுவாளை

Dorab wolf herring

முனிவன் நண்டு

hermit crab

மொண்டைக் கெளிறு = மண்டல் கெளிறு = வெங்கெளிறு

giant sea catfish

யப்பான் மீன்

tilapia

வங்கவராசி

Bombay duck

வஞ்சிரம் = அறக்குளா

kingfish = seer fish

வண்டிறால்

marine shrimp

வரிக் கற்றளை

spotted croaker = sin croaker

வரியிறால்

flower shrimp

வலை மீன்

fish caught with a fishing net

வழுக்குச்சுறா

yellow dog shark

வளை நண்டு = குழி நண்டு

hole crab

வாள் மீன்

swordfish

வாளை

wolf herring

விரால்

murrel = snakehead

விலாங்கு

eel

விளை மீன்

emperor fish

வீச்சு மீன்

fish caught with a cast net

வீச்சு வலை

cast net

வெங்கடைப் பாரை

horse mackerel

வெங்கண்ணி = உல்லம்

shad

வெண்கெண்டை

white carp

வெண்கெளிறு

white catfish

வெண்ணெய்த்தோலி

smelt

வெள்ளை வெளவால் = வெள்ளை வாவல்

white pomfret

வெள்ளை இறால்

white shrimp

வெளவால்மீன் = வாவல்மீன்

pomfret

வேளா

sawfish

வேளாச்சுறா

small toothed saw fish

 

 

FISH

மீன்கள்

 

 

anchovy

நெத்தலி = நெத்திலி = நெய்த்தோலி

barracuda

ஊளி = சீலா = திரியன்

barramundi = sea bass = sea perch

கொடுவா

beche-de-mer  = sea cucumber

கடலட்டை

big eye trevally = dusky trevally

ஊசிப்பாரை

bivalve

ஏரல் = கிளிஞ்சில்

black kingfish = cobia

கடவரை = கடல் விரால்

black marlin

கொப்பரன்

black shark

கட்டைச் சுறா = கருமுடிச் சுறா = பெருந்தலைச் சுறா

black tip shark = grey shark

குண்டன் சுறா

blackpomfret

கருவெளவால் = கருவாவல்

Bleeker'swhipray = white tail sting ray

சீமான் திருக்கை  = சவுக்குத் திருக்கை 

blue crab

நீல நண்டு

blue runner

கும்புளா

blue spot mullet

மடவைக் கெண்டை

blue swimming crab

புள்ளி நண்டு

Bluefin trevelly

மஞ்சள் சிறகுப் பாரை

Bombay duck

வங்கவராசி

bony fish

முள்ளு மீன்

brittle star

கடல் நட்சத்திரம்

bull eye

கக்காசி

butterfish

குதிப்புக்காரல் = குதிப்புக்காறல்

carp

கயல் = கெண்டை

cast net

வீச்சு வலை

catfish

கெளுத்தி = கெளிறு = சுங்கன்

catla

தொப்பை = கூராக் கெண்டை = யமனேறிக் கெண்டை

Christ shell crab

சிலுவை நண்டு

clam = mussel

மட்டி

cleftbelly trevally

கூனிப்பாரை

climbing perch

பனையேறிக் கெண்டை = சென்னல்

cobia = black kingfish

கடவரை = கடல் விரால்

cod

பன்னா

comet grouper

கொள்ளுக் கலவாய்

crab

நண்டு

crab egg

நண்டுப் பூ = நண்டு முட்டை

crab meat

நண்டுச் சதை

crab shell

நண்டுக் கோது

crab spawn

நண்டுச் சினை

crab with eggs

பூ நண்டு = சினை நண்டு

crab-claw

நண்டுக் கொடுக்கு

crab-hole

நண்டு வளை

croaker

கற்றளை

cuttlefish

ஓட்டுக் கணவாய்

cuttlefish bone

கணவாய் ஓடு 

cuttlefish ink

கணவாய் மை

dart

கொட்டிலி

deepbody sardine

ஊசிக்கவலை

dolphin

ஓங்கில்

dolphinfish

அயிலை

Dorab wolf herring

முள்ளுவாளை

dry fish = dried fish

கருவாடு

dugong

ஆவுளி

dusky trevally = big eye trevally

ஊசிப்பாரை

eel

விலாங்கு

elongateilisha = slender ilisha

பூவாளை

emperor fish

விளைமீன்

false trevally

சுதும்பு

fin

சிறகு = செட்டை

fin bream fish

துள்ளுக்கெண்டை = துள்ளுமண்டை

fish and meat

மச்சம்

fish bone

மீன் முள்ளு

fish caught with a cast net

வீச்சு மீன்

fish caught with a fishing net

வலை மீன்

fish caught with a fishing rod

தூண்டில் மீன்

fish hook

தூண்டில் ஊசி

fish liver oil = cod liver oil

மீன் எண்ணெய்

fish roe

மீன் சினை

fishing net cast and left for a while

தங்குவலை

fishing twine

தங்கூசு

flat fish = sole fish = tongue sole

மணங்கு

flower shrimp

வரியிறால்

flower-tail shrimp = pink shrimp

பூவாலன் இறால்

flyingfish

பறவை மீன் = பறவைக்கோலா

frigate tuna

எலிச்சூரை

fry

மீன் குஞ்சு

garfish = needlefish

முரல் = கொக்கிமீன்

giant devil ray

கொம்புத் திருக்கை = கொடுவாத் திருக்கை

giant river catfish = short nosed catfish

நெடுந்தலைக் கெளுத்தி = நாட்டுக் கெளுத்தி

giant sea catfish

மண்டல் கெளிறு = மொண்டைக் கெளிறு = வெங்கெளிறு

giant snakehead

பூவிரால்

giant trevally = yellowfin trevally

மஞ்சள் கிள்ளுப் பாரை

gills

மீன் பூ

gizzard shad

கொய் = நுணலை

goatfish

நகரை = நவரை

gobia = black kingfish

கடல் விரால்

golden anchovy = gold spotted grenadier anchovy

தோகை

granulated shovel nose ray

களுவாய்

grass carp

புல்லுக் கெண்டை

grease carp = reba carp

கோலாக்கெண்டை

greasy reef cod

தலைக் கலவாய்

green crab = mud crab

கழி நண்டு = களி நண்டு = சேற்று நண்டு = பச்சை நண்டு

green saw fish = small tooth saw fish

உளுவை

greyfin croaker

கருங்கற்றளை

grouper = reef cod

கலவாய்

grunter

கொறுக்கை

guitar fish = sharp nose ray = white spotted nose ray

படங்கன் = பால் உளுவை

halibut

அதல்  

hammerhead shark

கொம்பன்சுறா = உழவாரச்சுறா

hermit crab

முனிவன் நண்டு

herring

நுணலை = கொய்

hole crab

வளை நண்டு

horse mackerel

வெங்கடைப் பாரை

jack

பாரை

Javanese cownose ray

சுருள் திருக்கை

jellyfish

கடல் முட்டை = கடலப்பம்

juvenile prawn

இறால் குஞ்சு

Karut croaker

புள்ளிக் கற்றளை

king prawn

கல்லிறால்

kingfish = seer fish

அறக்குளா = வஞ்சிரம்

kuruma shrimp

கதம்ப இறால்

leather jacket fish = leather skin fish = queenfish

கட்டாப் பாரை = தோல்பாரை = தேரா

lesser sardine

 நெடுங்கவலை

lion fish

சேவல் மீன்

live crab

உயிர் நண்டு

live fish

உயிர் மீன்

lizardfish

அரணை மீன் = தும்பிலி

loach

அயிரை = நொய்

lobster

சிங்கிறால் = ஈர்க்கிறால் = மடக்கிறால்

mackerel

கானாங்கெளுத்தி

Malabar trevally

தோல் பாரை

Maldive fish

மாசிக் கருவாடு

marine shrimp

வண்டிறால்

mermaid

கடற்கன்னி

milk fish

பால் கெண்டை

milk shark = grey dog shark

பால் சுறா

milkfish = white mullet

பாலை மீன் 

mixed collection of small fishes remaining after a sale

தூள் மீன்

mojarras

ஊடகம்

mollusc

இப்பி

moonfish

கண்ணாடிக் காறல்

moony fish = silver bat fish

பறந்தான் 

moreton bay bug

சிங்கிநண்டு

moustached anchovy

கோலா

mud crab = green crab

சேற்று நண்டு = கழி நண்டு = களி நண்டு = பச்சை நண்டு

mullet

மணலை = மடவை

murrel = snakehead

விரால்

mussel = clam

மட்டி

naked breast trevally

கிளிச்சல்

narrow barred Spanish mackerel

நெட்டையன் சீலா

needle fish = garfish

முரல்

octopus

பேய்க்கணவாய்

oil sardine

சாளை = நெய்ச்சாளை = பேய்ச்சாளை = நீற்றுக் கவலை

orangefinponyfish

தீவட்டிக் காறல்

oyster

சிப்பி

paste shrimp

கூனிறால்

pearl

முத்து

pearl oyster

முத்துச்சிப்பி

pearl spot = green chromide

செத்தல் = பளிஞ்சா = செத்தைக் கெண்டை

pearlfish

பட்டைமீன்

pomfret

வெளவால் = வாவல்

pond fish = fresh water fish

குளத்து மீன் = நன்னீர் மீன்

pony fish = silver belly

காரல் = காறல் = பொடி மீன்

porcupine fish

முள்ளுப்பேத்தை = முள்ளுப்பலாச்சி

Portuguese men of war

சொறிமுட்டை

prawn

இறால் வகை

prawn shell

இறால் கோது

puffer

பேத்தை

queenfish = leather skin fish = leather jacket fish

கட்டாப் பாரை = தேரா = தோல்பாரை

rabbitfish

ஒட்டி

rainbow sardine

தொண்டன்

rayfish

திருக்கை

red snapper

செப்பலி = செப்பிலி = சங்கரா

red squirrel

செம்மீன்

ribbonfish

சாவாளை

river fish

ஆற்று மீன்

round sardine

கீரி மீன்

sailfish

தளப்பற்று = மயில்மீன்

salmon = threadfin

காலா

sand eel

ஆரல்

sardine

சூடை

sawfish

வேளா

scabbard fish

ஓலைவாளை

scad

கிளிச்சல்

scale

செதில் = செதிள்  

scallop

நத்தை

scampi

ஆற்றிறால்

sea bass = sea perch = barramundi  

கொடுவா

sea cucumber = beche-de-mer

கடலட்டை

sea horse

கடற்குதிரை

sea shell

கடற்சிப்பி

sea snail

ஊரி = சோகி

sea snake

அஞ்சாலை = கடல் பாம்பு

sea sponge

கடற்பஞ்சு

sea turtle

கடலாமை

sea urchin

கடல் முள்ளி

sea weed

கடற்பாசி

seal

கடல் நாய்

sea perch = barramundi = sea bass

கொடுவா

seer fish = kingfish

அறக்குளா = வஞ்சிரம்

shad

வெங்கண்ணி = உல்லம்

shark

சுறா = கலை

sharp nose ray = guitar fish = white spotted nose ray

படங்கன் = பால் உளுவை

sheepshead

கருந்திரளி

shelled prawn

கோது நீக்கிய இறால்  

shiner

திரளி

shore fish

கரை மீன்

shovel nose ray = guitar fish

படங்கன்

silver belly = pony fish

காரல் = காறல் = பொடி மீன்

skates and rays

திருக்கை வகைகள்

slender ilisha = elongate ilisha

பூவாளை 

small toothed saw fish

வேளாச்சுறா

smelt

நெய்த்தோலி வகை

snakehead = murrel

விரால்

soldier catfish

பொன்கெளுத்தி

sole fish = flat fish = tongue sole

மணங்கு

spade nose shark

பிள்ளைச் சுறா

spadefish

சீப்புமீன்

spiny eel

கல்லாரல்

splendid ponyfish

குழிக்காறல்

spotted croaker = sin croaker

வரிக் கற்றளை

spotted eagle ray

குருவித் திருக்கை = வெளவால் திருக்கை

spotted etroplus = orange chromide

சள்ளை

spotted perch

புள்ளிக் கலவாய்

sprat

நெய்த்தோலி வகை

squid

ஊசிக்கணவாய்

star fish

நட்சத்திர மீன்

stinging catfish

தைலி

surgeon fish

கோழிமீன்

swordfish

வாள் மீன்

threadfin = salmon

காலா

threadfin bream

கண்டல்

three spotted swimming crab

முக்கண் நண்டு

tiger perch

கீளி = மொண்டொழியன் = கீச்சான்

tiger prawn

கருவண்டன் = வரி இறால்

tiger shark

புலிச்சுறா = வள்ளுவன் சுறா

tilapia

யப்பான் மீன்

tongue sole = flat fish = sole fish

மணங்கு

tooth pony

சுதும்புக் காறல் = குதிப்புக் காறல்

triggerfish

கிளாத்தி

tuna

சூரை

whale

திமிங்கிலம்

white bait = anchovy

நெத்தலி = நெத்திலி = நெய்த்தோலி

white bellied sea eagle

ஆலா

white carp

வெண்கெண்டை

white catfish

வெண்கெளிறு

white fish = false trevally

சுதும்பு = குதிப்பு

white shrimp

வெள்ளைஇறால்

white spotted nose ray = guitar fish = sharp nose ray

படங்கன் = பால் உளுவை

whitefin wolf herring

கருவாளை

whitepomfret

வெள்ளை வெளவால் = வெள்ளை வாவல்

whiting

கிழங்கான்

wolf herring

வாளை

wrasse

நாய்மீன்

yellow dog shark

வழுக்குச்சுறா

yellow goatfish = sulphur goatfish = sunrise goatfish

செந்நகரை = கல்நகரை

yellowfin tuna

கீரைமீன்

zebra shark

குமரிச் சுறா

 

No comments:

Post a Comment