Search This Blog

PHILOSOPHY = மெய்யியல்


a fortiori = with a yet stronger reason (e. g: If it is wrong to kill animals for food, a fortiori, it is also wrong to kill them for their skin)
கைமுதிகநியாயம் = மிகவும் வலுவான நியாயம் கொண்டு (எ-கா: விலங்குகளை உணவுக்காகக் கொல்வது தவறு என்பது நியாயம் என்றால், தோலுக்காகவும் கொல்லக்கூடாது என்பது அதைவிட மிகவும் வலுவான நியாயம் கொண்டதாகும்)  
a posteriori  knowledge = knowledge from what comes after = inductive knowledge = empirical knowledge
பின்விளைவறிவு = தொகுத்தறிவு= பட்டறிவு (எ-கா: நான் பிறந்த திகதி: 1983-08-01)
a priori  knowledge = knowledge from what is before = deductive knowledge = inferential knowledge
முன்னேதறிவு = உய்த்தறிவு = அனுமான அறிவு (எ-கா: பிரமச்சாரிகள் எல்லோரும் மணமாகாதவர்கள்) 

abduction = argument to the best explanation
சிறந்த விளக்க வாதம்
absolute truth
முழு உண்மை
absolutism
ஒற்றைப்படைவாதம்; முழுமுற்றுவாதம்
abstract questions
கருத்தளவிலான வினாக்கள்
absurd example
அபத்த எடுத்துக்காட்டு
absurdism
அபத்தவாதம்
acceptability
ஏற்புடைமை
accidentalism
தற்செயல்வாதம்
adequacy of explanation = explanatory adequacy
விளக்க நிறைவு(டைமை)
advocate's strategy
பரிந்துரைஞரின் உபாயம் (எ-கா: "இறக்குமதிகள் தடைசெய்யப்பட வேண்டும்." இங்கு மறுபேச்சுக்கு இடமில்லை)
actuality
உளமை
aestheticism
அழகியல்வாதம்; கலையழகுவாதம்
aesthetics
அழகியல்; கலையழகு  
aetiology
ஏதியல்
affirmation
உறுதியுரை
agape
அன்புநெறி
agitation
பதகளிப்பு
agnosticism
அறியொணாவாதம்
alienation
புறத்திப்படுகை
alternative explanation
மாற்று விளக்கம்
altruism
பொதுநலநெறி 
ambiguity
இருபொருள்படுகை; பல்பொருள்படுகை; தெளிவீனம்
ambiguous statement
இருபொருட் கூற்று; பல்பொருட்  கூற்று; தெளிவிலாக் கூற்று
ambivalence
இருவுளப்போக்கு
amphiboly
இருபொருட்கூற்று
analogical arguments by properties
தன்மை ஒப்புநோக்கு வாதங்கள்
analogical arguments by relations
உறவு ஒப்புநோக்கு வாதங்கள்
analogical reasoning
ஒப்புநோக்கு நியாயம்
analogue case
ஒப்புத்தெரி பொருள்
analogy
ஒப்பீடு; ஒப்புமை; ஒப்புநோக்கு
analysis
பகுப்பாய்வு
analytic statement
பகுபடு கூற்று (எ-கா: சகோதரிகள் அனைவரும் உடன்பிறப்புகள்)
anarchism
ஆட்சியறவுவாதம் = அராசகம்
anomaly
பிறழ்வு
anomalous statement
பிறழ் கூற்று
antecedent
முன்னிகழ்வு; முன் "ஆல்" கூறு (எ-கா: கடலில் தீப்பற்றினால், மீன்கள் எல்லாம் மரத்தில் ஏறிவிடும்! - சீனப் பழமொழி)
anthropomorphism
ஆளுருமயமாக்கம்; மன்னுருமயமாக்கம்
antinomy
முரண்மை
antirealism
மெய்ம்மைமறுப்பு வாதம்
antithesis
எதிர்கோள்; முரணீடு
anxiety = angst
பதைப்பு
aphorism
மணிமொழி
appellation
பெயரீடு
apperception
அகநிகழ் புரிவு
argument
வாதம்
argument to the best explanation
சிறந்த விளக்க வாதம்
argumentative essay
வாதக் கட்டுரை
argumentum  ad silentium
வாயடை வாதம்
assumption
எடுகோள்
atheism
இறைமறுவாதம் = நாத்திகம்
atomic statement
அணுக் கூற்று (எ-கா: பனை ஒரு மரம்)
atomism
அணுத்துவவாதம்
atomists
அணுத்துவவாதிகள்
attributes
இயற்பண்புகள்
attribution theory
கற்பிக்கைக் கோட்பாடு
attunement
இசைவிப்பு
authenticity
மெய்யுடைமை
authoritarianism
தன்னிச்சையாட்சி; யதேச்சாதிகாரம்
automation
தன்னிகழ்வு
autonomy
தன்னிச்சை; சுயேச்சை; தன்னாட்சி
axiom = axiomatic truth = self evident truth
வெளிப்படை உண்மை (எ-கா: கூறிலும் முழுமை பெரிது)
barber paradox
முடியொப்பனையாளர் முரண்புதிர்  (எ-கா: ஓர் ஊரில் ஒரேயொரு நாவிதர் இருக்கிறார் என்றும், அங்கு தமக்குத் தாமே சவரம் செய்யாதவர்களுக்கு மாத்திரமே அவர் சவரம் செய்கிறார் என்றும் வைத்துக் கொள்வோம். அப்படி என்றால், அந்த நாவிதருக்கு சவரம் செய்பவர் யார்? மேற்கண்ட கூற்றின்படி தனக்குத் தானே சவரம் செய்யும் எவருக்கும் அவர் சவரம் செய்பவர் அல்லர். ஆகவே அவர் தனக்குத் தானே சவரம் செய்பவர் என்றால், தனக்குத் தானே சவரம் செய்ய முடியாது என்றாகிறது. அத்துடன், அவர் தனக்குத் தானே சவரம் செய்யாதவராக விளங்கினால் மாத்திரமே தனக்குத் தானே சவரம் செய்பவராக விளங்க முடியும் என்றாகிறது! அப்படி என்றால், அந்த நாவிதருக்கு சவரம் செய்பவர் யார்? - Bertrand Russell) 
basic statements
அடிப்படைக் கூற்றுகள்
begging the question
மெய்ப்பிக்க முன் மெய்யெனல்; சுழல்நியாயம் (எ-கா:
"குருவில் பிழை பிடிப்பது பிழை"
"ஏன்?"
"குரு பிழை விடமாட்டாரே!")  
behaviourism
நடத்தைநெறிவாதம்
belief
நம்பிக்கை
belief system
நம்பிக்கைக் கட்டுக்கோப்பு
beneficent nature
நலம்புரி இயல்பு
benevolent society
தண்ணளிச் சமூகம்
bias
பக்கச்சார்பு
biconditional statement = (iff = if and only if )
இருசார்புக் கூற்று

bigamy
இருதாரம்
bioethics
உயிரியல் அறம் 
bivalence
இருவலு (மெய், பொய் வலு)
business ethics
தொழிலியல் அறம்
canon
திருமுறை; விதிமுறை
capacity to reason
நியாயம் உரைக்கும் திறன்
capital punishment
மரண தண்டனை
capitalism
முதலாளித்துவம்
Cartesian doubt = Descartes' doubt
தெக்காவின் ஐயம் = முற்றுமுழு ஐயம்
categorical imperative = unconditional command
திட்டவட்டமான கடப்பாடு; விதிவிலக்கற்ற கடப்பாடு
categorical proposition
திட்டவட்டமான எடுப்புரை
categorical syllogism
திட்டவட்டமான நியாயத்தொடை
category
வகுதி
category error
வகுதி வழு
catharsis = purification
தூய்மைப்பேறு; அகத்தூய்மைப்பேறு; உளமீட்சி; கலைவடிகால் 
causal fallacy
ஏதுப் போலி
causation = causality
ஏதுடைமை; விளைவிப்பு
cause = reason
ஏது = காரணம்
cause and effect
ஏதும் விளைவும்
caveat
அறிவுறுத்தும் எச்சரிக்கை  
certainty
உறுதிப்பாடு
ceteris paribus = other things being constant
மற்றவை மாறாவிடத்து 
civil disobedience
குடிமக்கள் பணியாமை
civil rights
குடி உரிமைகள்
clear and distinct ideas
தெட்டத் தெளிவான எண்ணங்கள்
classicism
செந்நெறிவாதம்
code of conduct
நடத்தைவிதிக் கோவை
cognition
அறிகை
cognitivism
அறிகைவாதம்
coherence
இயைவு
coherence theory of truth
இயைவு மெய்க் கோட்பாடு
collective use of a term
ஒரு பதத்தின் கூட்டுப் பயன்பாடு (எ-கா: பாகற்காய் கசக்கும் = பாகற்காய்கள் எல்லாம் கசக்கும்)
collectivism
கூட்டாண்மை
colonialism
குடியேற்ற ஆதிக்கம்
commensurability
பொது அளவுடைமை
communalism
வகுப்புவாதம்
communism
பொதுவுடைமைவாதம்
communitarianism
சமூகத்துவவாதம்
compatibilism
அகமுவப்பு-புறக்காரண உடன்பாடு 
complex statement
தொகுதிக் கூற்று; சரடுக் கூற்று
complexity
தொகுதியீடு; சரடு
compound statement
கூட்டுக் கூற்று
concept
கருத்தீடு
concept chart
கருத்தீட்டுச் சட்டகம்
conceptual incoherence
கருத்தீட்டு ஒவ்வாமை
conceptual analysis
கருத்தீட்டுப் பகுப்பாய்வு
conceptualism
கருத்தீட்டுவாதம்
conclusion
முடிபு
concomitant cause
உடனியல் ஏது
conditional statement = If p, then q
நிலைசார் கூற்று (எ-கா: மழை பெய்தால், அவர்கள் குடை பிடிப்பார்கள்)
conjecture
ஊகம்
connotation = intension
உட்கருத்து
conscience
உளச்சாட்சி = மனச்சாட்சி
consequent
பின்விளைவுக் கூறு (எ-கா: தீப்பற்றினால், புகைக்கும்)
consequentialism
விளைபயன்வாதம்
conservatism
பழைமைபேண்வாதம்
consistency
இயைபு
consonance
ஒத்திசைவு
constitutionalism
யாப்புமுறைமை
constructivism
அகவிருத்திவாதம்
contextual definition of a word
சொல்லின் சூழ்நிலைக்கான வேற்றுச்சொல் வரையறை = ஒரு சொல் ஒரு சூழ்நிலையில் பொருள்படும் விதத்தை வேறு சொற்களில் வரையறுத்தல் 
contextualism
 சூழ்நிலைவாதம்
contingent truth
தங்கியமையும் உண்மை (எ-கா: மனிதர்கள் வேறு உயிரினங்களிலிருந்து உருவாகினார்கள்)
continuum
தொடர்வு
contractarianism
ஒப்பந்தவாதம்
contradiction
முரண்பாடு
contradictory statement
முரண்பட்ட கூற்று
contrapositive statement = If not q, then not p
தலைநேர்மாறு கூற்று
contrary statement
எதிர்மாறு கூற்று         
conventionalism
உடன்பாட்டுவாதம்
converse statement = If q, then p
மறுதலைக் கூற்று (எ-கா: அவர்கள் குடை பிடித்தால், மழை பெய்கிறது)
copula (i. e: be, seem, look)
இணைப்புச்சொல் (எ-கா: be, seem, look)
corollary
நேரடிப் பெறுபேறு
corporal punishment
உடல் தண்டனை
corporeal plenum
சட முழுமை                              
corporealism
சடவாதம்
corporeality
சடத்துவம்
correlation
இடைத்தொடர்பு
correspondence theory of truth
மெய் நேரொப்புக் கோட்பாடு (எ-கா: ஒருவர் பிறந்த திகதி 1990-04-22 என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதற்கொரு சான்று தேவைப்படுகிறது. அப்பொழுது அவருடைய பிறப்புச் சான்றிதழ் உற்றுநோக்கப்படுகிறது. அவர் தெரிவித்த திகதியும், அவருடைய பிறப்புச் சான்றிதழில் உள்ள திகதியும் நேரொத்தவையாக விளங்குகின்றன. அவர் பிறந்த திகதி இங்கு நேரொப்புக் கோட்பாட்டின்படி எண்பிக்கப்படுகிறது)
cosmogony
இயலுலகப் பிறப்பியல்
cosmology
இயலுலகவியல் = பிரபஞ்சவியல்
cosmopolitanism
அகல்குடிவாதம்
counter-example
எதிர்-எடுத்துக்காட்டு
counterfactual statement = if p then q
நேர்வெதிர்க் கூற்று (எ-கா: நீ அழைத்திருந்தால், நான் வந்திருப்பேன்)
criteria
பிரமாணங்கள்
criteria approach
பிரமாண அணுகுமுறை
criterion
பிரமாணம்
criterion of adequacy
நிறைவுடைமைப் பிரமாணம்
criterion of relevance
இயைபுடைமைப் பிரமாணம்
critic's strategy
கண்டிப்பவரின் உபாயம் (எ-கா: "இறக்குமதிகள் தடைசெய்யப்பட வேண்டும் என்னும் கோரிக்கையை நான் கண்டிக்கிறேன்." தடைசெய்ய வேண்டும் என்ற பேச்சுக்கு இங்கு இடமில்லை)
critical thinking
திறனாய்வுச் சிந்தனை
critical thinking skills
திறனாய்வுச் சிந்தனைத் தேர்ச்சிகள்
cultural relativism
பண்பாட்டுச் சார்புடைமைவாதம் 
cynicism
ஏளிதம்; ஏளிதவாதம்
deduction
உய்த்தறிவு (எ-கா: காகங்கள் எல்லாம் கரியவை; இது ஒரு காகம்; ஆகவே இது கரியது)
deductive argument
உய்த்தறி வாதம்
deductive logical thought
உய்த்தறி தருக்க சிந்தனை
deductive reasoning
உய்த்தறி நியாயம் கூறல்
defeasibility
இலதாக்கவியலும் நிலை
define
வரையறு
definition
வரையறை
deism
இறைநெறிவாதம்
democracy
குடியாட்சி = மக்களாட்சி
denotation = extension
குறிப்பொருள் 
deontology
கடப்பாட்டியல்
descriptive ethics
விவரண அறவியல்
descriptive meaning
விவரணக் கருத்து
despotism
கடுங்கோன்மை = வல்லாட்சி
determinism
நோக்குடைமைவாதம்
deterrence
தடுப்பு
dialectic(s)
தருக்கியல்; முரணியல்; முரணியக்கம்
dialectical materialism
முரணியற் பொருண்மியம்
dialectical method
முரணியல் முறை
dialogue
உரையாடல் 
dichotomy
கவர்ப்பாடு; இருபிரிவீடு
dilemma
சங்கடம்; திண்டாட்டம்; கவர்ப்பொறி; இருதலைப்பொறி; இருதலைக்கொள்ளி
directive language
பணிப்பு மொழி
disjunct
பிரிகூறு
disjunction = either p or q
பிரிநிலை = ஒன்றில் இது அல்லது அது (எ-கா: ஒன்றில் அவர் காணாமல் போய்விட்டார் அல்லது வெளிநாடு போய்விட்டார்)
distinction
சிறப்பு; வேறுபாடு
distributive use of a term
ஒரு பதத்தின் வகுப்பீட்டுப் பயன்பாடு
distributivism
சமதீர்வுவாதம்
divination
முன்னருள்வு; வருவதுரைப்பு
doctrine
நெறி
doctrine of the mean
இடைநெறி
dogma
சித்தாந்தம்
dogmatic
சித்தாந்த
dogmatics
சித்தாந்தவியல்
dogmatism
சித்தாந்தவாதம்
dogmatize
சித்தாந்தமயப்படுத்து; சித்தாந்தவாதம் புரி
double-effect
இரட்டை விளைவு
doublethink
இரட்டைச் சிந்தனை
doubt
ஐயம்
dualism
இருமைவாதம்
duty
கடமை
dynamism
இயக்கவாதம்
efficient cause
நிமித்த காரணம்
egalitarianism
சமத்துவவாதம்
egoism
தன்னலவாதம்
element
தனிமம்
eliminativism
வழுகளைவாதம்
emotion
உணர்வெழுச்சி
emotional intelligence
உணர்வெழுச்சி நுண்மதி
emotional language
உணர்வெழுச்சி மொழி
emotive language
உணர்வுறுத்து மொழி
emotivism
உணர்வெழுச்சிவாதம்
empirical statement
பட்டறிவுக் கூற்று
empirical truth claim
பட்டறிவு மெய்ம்மைக் கோரிக்கை
empiricism
பட்டறிவாதம்
ends and means
இலக்கும் வழிவகையும்
enlightenment
உள்ளொளி
enthymeme
குறைநியாயத்தொடை
(எ-கா: அரசியல்வாதிகள் பெரிதும் ஊழல்-பேர்வழிகள். ஆகவே எங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஓர் ஊழல்-பேல்வழி) 
entity
உள்பொருள்
environmentalism
சூழல்நலவாதம்
Epicurianism
அகமகிழ்ச்சிவாதம்
epistemology
அறிவுநெறியியல்
equality
சமத்துவம்
equivocation
கருத்துமயக்கல்; மழுப்பல்
error
வழு
essence
சாரம்
essentialism
உள்ளியல்புவாதம்
essentialist definition
உள்ளியல்பு வரையறை
eternalism
நிலைபேற்றுவாதம்
ethics = moral philosophy
அறவியல்; ஒழுக்கவியல்
ethnocentrism
இனமையவாதம்
eudaemonism
நல்வாழ்வியல்
eudaimonia
அகமகிழ்ச்சி
euthanasia = mercy killing
கருணைக் கொலை
evaluative language
மதிப்பிடு மொழி
evaluative meaning
மதிப்பிடு கருத்து
evidence
சான்று
evil
தீது; தீமை; தீய
evocative language
உணர்வூட்டு மொழி
excitement
பரபரப்பு
existentialism
வாழ்வியல்வாதம்; வாழ்வினைவாதம்; இருப்பியல்வாதம்
experimentalism
ஆய்கோள்வாதம்
explanation
விளக்கம்
explanatory adequacy  
விளக்க நிறைவு(டைமை)
expressionism
உணர்ச்சி வெளியீட்டுவாதம்
external world
புற உலகு
extramental
உளம்கடந்த 
extremism
தீவிரவாதம்
extrinsic good
புறநலம்
fact ("I mean by a 'fact' something which is there , whether anybody thinks so or not. If I look up a railway timetable and find that there is a train to Edinburgh at 10 A.M., then, if the timetable is correct, there is an actual train, which is a 'fact.' The statement in the timetable is itself a 'fact,' whether true or false, but it only states a fact if it is true, i.e., if there really is a train. Most facts are independent of our volition; that is why they are called 'hard,' 'stubborn' or 'ineluctable.' Physical facts, for the most part, are independent, not only of our volitions but even of our existence (Bertrand Russell)  
விவரம்; நேர்வு; மெய்
factionalism
கன்னைவாதம்; உட்கட்சிவாதம்
factual claims
விவர வாதீடுகள்   
factual statement
விவரக் கூற்று (எ-கா: அந்த வழக்கு விசாரணை 6 நாட்கள் நடைபெற்றது)
faith
(சமய) நம்பிக்கை 
fallacy
போலி(மை)
fallibilism
வழுவாய்ப்புவாதம் 
false cause
பொய் ஏது
false confidence
பொய் நம்பிக்கை
false dilemma
பொய்த் திண்டாட்டம்
false statement
பொய்க் கூற்று
falsifiability
பொய்வாய்ப்புடைமை
(எ-கா: "அன்னங்கள் அனைத்தும் வெள்ளை." வேறு நிறம் கொண்ட ஓர் அன்னம் அகப்பட்டால், அதனைக் கொண்டு "அன்னங்கள் அனைத்தும் வெள்ளை" என்னும் கூற்றைப் பொய்ப்பிக்க முடியும். அவ்வாறு பொய்ப்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்பே, பொய்வாய்ப்புடைமை. அதாவது பொய்வாய்ப்புடைமை என்பது மெய்வாய்ப்புடைமையை உணர்த்துகிறது - Karl Popper) 
falsification
பொய்ப்பிப்பு; பொய்ப்பிக்கை
falsification principle
பொய்ப்பிக்கை நெறி
fascism
கொடுந்தேசியவாதம்; பாசிசம்
fatalism
ஊழ்வலிவாதம்
fate
தலைவிதி
fiction
புனைவு
fideism
உள்ளொளிவாதம்
final cause
இறுதிக் காரணம்
form
படிவம்; உரு; கருத்துரு 
formal cause
முறைமைக் காரணம்
formal invalidity
முறைமை வலிதீனம்
formal usage
முறைசார் வழக்கு
foundationalism
மூலநெறிவாதம்
free choice
சுயாதீன தெரிவு
 சுதந்திர தெரிவு
சுயேச்சைத் தெரிவு
free will
அகமுவந்த விருப்பு; உளமுவந்த விருப்பு
freedom
சுதந்திரம்
function of language
மொழியின் தொழிற்பாடு
functionalism
அகச்செயல்வாதம்
fundamentalism
மூலநெறிவாதம்; பழைமைநெறிவாதம்
fuzzy logic
ஐதான அளவையியல் (இதில் சற்று, மிகவும், பெரிதும்... போன்ற அடைகள் தாராளமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதால், இது முறைசார் அளவையியல் ஆகாது)
genetic fallacy
தோற்றுவாய்ப் போலி
golden rule theory
பொன்விதிக் கோட்பாடு
good
நலம் 
goodness ethics
நல்லறம்
grammatical ambiguity
இலக்கணவாரியாக இருபொருள்படுகை 
groupthink
குழுமச் சிந்தனை
harmony
இசைவு
hedonic calculus
இன்பவியல் நுண்கணிதம்
hedonism
இன்பநலவாதம்; இன்பநலநாட்டம்
hermeneutics
பொருள்கோளியல்
heteronomy
வேற்றரசாட்சி
heuristic principle
பட்டறிவு நெறி
historicism
வரலாற்றுநியதிவாதம்
horned dilemma
திண்டாட்டம்; திரிசங்குசொர்க்கம்
Hume's fork = David Hume's Fork = Relations of ideas and Matters of Fact
எண்ணங்களின் உறவும், விவர விடயங்களும்
hypothesis
கருதுகோள்
hypothetical imperative
கருதுகோளுக்குட்பட்ட கடப்பாடு 
hypothetical proposition
கருதுகோள் எடுப்புரை
hypothetico-deductive method
கருதுகோள்-உய்த்தறிவு முறை
idea
கருத்து
idea theory of meaning
கருத்துப் பொருட் கோட்பாடு
ideal
குறிக்கோள்
idealism
கருத்துநெறிவாதம்
ideology
கருத்தியல்
ignorance
அறியாமை
illusion
மாயை; கண்மாயம்
immanent transcendence
நிறைமீமை
immoral thoughts
தீயொழுக்க சிந்தனை
immorality
தீயொழுக்கம்
impartial adjudicator's strategy
பக்கம்சாரா தீர்ப்பாளரின் உபாயம் (எ-கா: "இன்றியமையாத பொருட்கள் தற்பொழுது உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை என்றால், அல்லது அவற்றுக்கு உள்நாட்டில் தட்டுப்பாடு நிலவினால், அவை உற்பத்தி செய்யப்படும் கட்டம் ஓங்கும்வரை, அல்லது அவற்றுக்கான தட்டுப்பாடு நீங்கும்வரை, அவற்றை இறக்குமதி செய்யலாம். உள்நாட்டில் தாராளமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, தாராளமாகக் கிடைக்கும் பொருட்கள் எவற்றையும் இறக்குமதி செய்யக்கூடாது!")   
impartiality
பக்கஞ்சாராமை
implication
உட்கிடை; மறைகுறிப்பு; விளைவு
impulse  
உள்ளுந்தல்
inclination
நாட்டம் 
incommensurability
பொது அளவின்மை
inconsistency
மாறுகொளக்கூறல்; முன்பின் முரண்பாடு; மேற்கோண்மலைவு
indefeasibility
இலதாக்கவியலா நிலை
indeterminism
நோக்கின்மைவாதம்
individualism
தனிமனிதவாதம்
induction
தொகுத்தறிவு (எ-கா: இந்தக் காகம் கரியது; அந்தக் காகம் கரியது; ஆகவே காகங்கள் எல்லாம் கரியவை)
induction by confirmation
உறுதிப்படுத்தல் ஊடான தொகுத்தறிவு
inductive argument
தொகுத்தறி வாதம்
inductive generalization
தொகுத்தறிவுடன் கூடிய பொதுமையாக்கம்
inference
அனுமானம்
infinity
ஈறின்மை; அனந்தம்
instrumentalism
பயனுடைமைவாதம்
integrationist
ஒருங்கிணைப்புவாதி
intellectualism
அறிதிறவாதம்
intelligence
நுண்மதி
intention
நோக்கம்
internal inquiry
அக விசாரணை
internalism
அகக்கருத்துவாதம்
interpretive skills
பொருள்கோடல் திறன்
interpretivism
பொருள்கொள்வாதம்
interrogative language
வினாவு மொழி
interventionism
இடையீட்டுவாதம்
intramental
உள்மன 
intrinsical good
அகநலம்
intuition
உள்ளுணர்வு
intuitionism
உள்ளுணர்வுவாதம்
invalid argument
வலிதிலா வாதம்; வலிதற்ற வாதம்
invalidity
வலிதீனம்; வலிதின்மை; வலிதறவு
inverse statement = If not p, then not q
நேர்மாறு கூற்று (எ-கா: மழை பெய்யாவிட்டால், அவர்கள் குடை பிடிக்க மாட்டார்கள்)
irrational technique of persuasion
நியாயம்மீறி இணங்கத்தூண்டும் உத்தி
irrational thinking
நியாயமற்ற சிந்திப்பு
irrationalism
நியாயமில்வாதம்
irrelevance
இயைபின்மை; பொருந்தாமை
ism
வாதம்
joint method of agreement and difference
உடன்பாட்டு வேறுபாட்டுக் கூட்டு முறை
judgment
நிதானிப்பு; மட்டிடுகை
justice
நீதி
justification
நியாயப்பாடு; நியாயப்படுத்துகை
kingdom of ends
இலக்குலகு
knowledge
அறிவு
laws of logic
அளவையியல் விதிகள்
legalism
சட்டநெறிவாதம்
lemma
முற்கோள்
liar's paradox
பொய்யர் திண்டாட்டம் (எ-கா: "அடுத்த கூற்று பொய். முந்திய கூற்று மெய்!")
liberalism
தாராண்மைவாதம்
libertarianism
சுதந்திரவாதம்
linguistic ambiguity
மொழிவழி இருபொருள்படுகை
loaded term
முடிச்சுப் பதம்; சரட்டுப் பதம்
logic
அளவையியல்; தருக்கவியல்
fallacy
போலி(மை)
logical fallacies
அளவையியற் போலிகள்; தருக்கப் போலிகள்
logical positivism
அளவையியற் புலனறிவாதம்; தருக்கப் புலனறிவாதம் 
logical strength அளவையியல் வலு; தருக்க வலு
love அன்பு
macrocosm
அண்டம்
major premise பேரெடுகூற்று (எ-கா: எல்லா மலேசியர்களும் ஆசியக் கண்டத்தவர்கள்)
material cause
சடப்பொருட் காரணம்
Marxism மார்க்சியம்
materialism சடவாதம்
matter சடம்; தூலம்
matter-of-fact விவர விடயம்
maxim மூதுரை
meaning கருத்து
metaethics மீயறவியல்
metaphysics மீயியல்; அதீதவியல்
method முறை
method of absurd example அபத்த எடுத்துக்காட்டு முறை
method of agreement உடன்பாட்டு முறை
method of concomitant variations உடனிணை வேறுபாட்டு முறை
method of difference வேறுபாட்டு முறை
method of residue எச்ச முறை
methodical doubt முறையுறு ஐயம்
minor premise சிறு எடுகூற்று (எ-கா: சாக்கிரட்டீஸ் ஒரு மனிதர்)
modernism  நவீனத்துவம்
modus ponens உடன்பாட்டு முறை (எ-கா: புகைக்கிறது என்றால் எரிகிறது; புகைக்கிறது; ஆகவே எரிகிறது)       
modus tollens மறுப்பீட்டு முறை (எ-கா: புகைக்கவில்லை என்றால் எரியவில்லைபுகைக்கவில்லை; ஆகவே எரியவில்லை)
monad தனிமம்
monism ஒருமைத்துவம்; அத்துவைதம்
monistic hypothesis
ஒருமைக் கருதுகோள்
monotheism ஓரிறைவாதம்
moral ballpark ஒழுக்க அரங்கு
moral code ஒழுக்கவிதிக் கோவை
moral imperative ஒழுக்கக் கடப்பாடு
moral judgement ஒழுக்க மட்டீடு = ஒழுக்க நிதானிப்பு
moral justification ஒழுக்க நியாயப்பாடு
moral maturity ஒழுக்க முதிர்ச்சி
moral philosophy = ethics அறவியல் = ஒழுக்கவியல்
moral reasoning ஒழுக்க நியாயம்
moral relativism ஒழுக்கநெறிச் சார்புடைமைவாதம்
moral rights ஒழுக்கநெறி உரிமைகள்
morality ஒழுக்கம்
morals = moral principles அறநெறிகள் = ஒழுக்க நெறிகள்
motive உள்நோக்கம்
mysticism மறைஞானம்; அனுபூதிநெறி
natural theology இயற்கை இறையியல்
naturalism இயற்பண்புவாதம்
naturalistic fallacy இயற்பண்புப் போலி
nature இயற்கை; இயல்பு
Nazism கொடும்பேரினவாதம் = நாசிசம்
necessary and sufficient conditions அவசிய, போதிய நிபந்தனைகள்
necessary truth இன்றியமையா உண்மை (எ-கா: இரு முனைகளுக்கிடையே, அவற்றை இணைக்கும் நேர் கோடே மிகக் குறுகியது)
negation = not p
மறுப்பு (எ-கா:
கூற்று: 2 + 2 = 4 (மெய்)
மறுப்பு: 2 + 3 = 4 (பொய்)
இங்கு கூற்று மெய்யாகிறது, மறுப்பு பொய்யாகிறது 
கூற்று: நாய் ஒரு பூனை (பொய்)
மறுப்பு: நாய் ஒரு பூனை அல்ல (மெய்)
இங்கு கூற்று பொய்யாகிறது, மறுப்பு மெய்யாகிறது) 
negativism
எதிர்மறைவாதம்
neutralism
நடுநிலைவாதம்
nihilism
சூனியவாதம்
nominalism
பெயரீட்டுவாதம்
noncognitivism
அறிகைமறுவாதம்
nonconsequentialism = deontological ethics
கடப்பாட்டு அறவியல்
non-contradiction
முரணின்மை; முரண்படாமை
normative ethics
நியம அறவியல்
normative principles
நியம நெறிகள்
obedience
பணிவு
objective approach
புறவய அணுகுமுறை
objectivism
புறவயவாதம்
obscure = vague
தெளிவற்ற
ontology
உளமையியல்
operational definition
அலுவலுக்கான வரையறை (எ-கா: இந்த நாட்டில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களே வயதுவந்தவர்கள்) 
opposites
எதிரீடுகள்
optimism
நன்னம்பிக்கை வாதம்
original position
முழுமுதல் நிலைப்பாடு
ostensive definition
எடுத்துக்காட்டு வரையறை (எ-கா: நீலநிறப் பொருட்களை எடுத்துக்காட்டி நீலநிறத்தை வரையறுத்தல்)
pacifism
அமைதிவாதம்
pantheism = cosmotheism
இறைநிறைவாதம்
paradigm
படிமை
paradigm shift = fundamental change = radical change = revolutionary change
படிமை மாற்றம்; பருமாற்றம்; அடிப்படை மாற்றம்; புரட்சிகர மாற்றம்  
paradox
முரண்புதிர்
paralogism
போலி நியாயத்தொடை
particularity
தனிமயம்
per se
அதனளவில்
perception
புலனறிவு; புலனுணர்வு
perfectionism
செம்மைவாதம்
performative language
ஆற்றுகை மொழி
personalism
ஆள்வயவாதம்
persuasive language
இணங்கத்தூண்டு மொழி
persuasive redefinition
இணங்கத்தூண்டும் மீள்வரையறை
pessimism
துன்னம்பிக்கை வாதம்; அவநம்பிக்கை வாதம்
phenomena
புலப்பாடுகள்
phenomenalism
புலனுணர்வாதம்
phenomenon
புலப்பாடு
philosopher-king
மெய்ஞான வேந்தன்  
philosophy
மெய்யியல்
phronesis
நிலைவர ஞானம்
playboy philosophy
இன்ப மெய்யியல்
pluralism
பன்மைத்துவம்
polytheism
பல்லிறைவாதம்
positivism
புலனறிவாதம்
postmodernism
பின் நவீனத்துவம்
postulate
இடுகோள்; அடிக்கோளிடு
potentiality
இயல்திறம்
practical ethics = applied ethics
செய்முறை அறவியல் = பிரயோக அறவியல்
pragmatic theory of truth
நிகழ்பயன் மெய்க் கோட்பாடு
pragmatism
நிகழ்பயன்வாதம்
prejudice     
முன்னுளச்சாய்வு; முன்மனக்கோட்டம்
premise
எடுகூற்று
prescriptivism
நிர்ணயவாதம்
presupposition
முற்கற்பிதம்
prima facie
முதல் தோற்றத்தில்
principle
நெறி
principle of charity
நெகிழ்ந்து பொருள்கொள் நெறி
probability
நிகழ்தகவு
professionalism
துறைமைத்திறம்
proof
சான்று
proportionalism
ஒப்பளவீட்டுவாதம்
proportionality
ஒப்பளவீடு
proposition
எடுப்புரை
providence
தெய்வாதீனம்
psychology
உளவியல்
psychosomatic factors
உளத்தாக்கவுடற் காரணிகள்
puzzle
புதிர்
quantity
கணியம்
racial chauvinism
பேரினவாதம்
racism
இனவாதம்
radical thoughts
பருமாற்ற சிந்தனை
radicalism
பருமாற்றவாதம்
rarefaction
ஐதாக்கம்
rational agreement
நியாயபூர்வமான இணக்கம்
rational decision-making
நியாயமான முறையில் முடிபெடுத்தல்
rationalism
நியாயவாதம்
realism
மெய்ம்மை; மெய்ம்மைவாதம்
reason
ஏது; காரணம்; நியாயம்; நியாயத்துவம்; தருக்க சிந்தை; தருக்க சிந்தனைத் திறன் 
reasoning
 நியாயம் உரைத்தல்
reasoning skills
நியாயத்திறன் = நியாயம் உரைக்கும் திறன்
reconstructing arguments
வாதங்களை மீளமைத்தல்
recreational language
கேளிக்கை மொழி
red herring
கவனத்தை திசைதிருப்பும் விடயம்
reductio ad absurdum
அபத்தக் குறுக்கம்
reduction
எளிமைக்குறுக்கம்
reductionism
எளிமைக்குறுக்கவாதம்
redundancy
மேல்மிகை
reference theory of meaning
தொடர்பீட்டுக் கருத்துக் கோட்பாடு
referential ambiguity
தொடர்பீடுவாரியாக இருபொருள்படுகை
referentialism
சொற்பொருள்வாதம்
refutation
மறுப்புவாதம்
regress
விளைவேது நியாயம்; விளைவு கொண்டு ஏது அறியும் நியாயம்
reification
உருக்கொடுப்பு
relationism
தொடர்புவாதம்
relative truth
சார்புடை உண்மை
relativism
சார்புடைமைவாதம்
relevance
இயைபு; பொருத்தப்பாடு
religion
சமயம்
religious freedom
 சமய சுதந்திரம்
reportive definition = standard definition
நியம வரையறை
reproductive technologies
இனப்பெருக்க தொழினுட்பவியல்
retention
பற்றுநிலை
retribution
பழிதீர்ப்பு
retributivism
பழிதீர்ப்புவாதம்
rights
உரிமைகள்
romanticism
கற்பனை நவிற்சி வாதம்
rule of inference
அனுமான விதி
rule utilitarianism
விதிப்பயன்வாதம்
sceptic = skeptic
ஐயவாதி
scepticism = skepticism
ஐயவாதம்
science
அறிவியல்
scientific reasoning
அறிவியல் நியாயம்
scientism
அறிவியல்வாதம்
secular humanism
இயலுலக மானுடத்துவம்
secularism
இயலுலகவாதம் = உலகியல்வாதம்
selectivity
தெரிவீடு
self evident truth = axiom = axiomatic truth
வெளிப்படை உண்மை (எ-கா: கூறிலும் முழுமை பெரிது)
self-contradiction
தன்முரண்பாடு = சுயமுரண்பாடு
self-defeating argument
தன்மறுப்பு வாதம்
self-will
தன்னிச்சை = சுயேச்சை
sensualism
புலனுகர்ச்சிவாதம்
sexual ethics
பாலியல் அறம்
simple statement
எளிய கூற்று (எ-கா: நான் இளநீர் பருகினேன்)
sin of omission
தவிர்க்கைப் பாவம்
situationism = situation ethics
நிலைவர அறம் = நிலைவர ஒழுக்கம்
skepticism = scepticism
ஐயவாதம்
slippery slope argument 
வழுக்குச் சரிவு வாதம் = ஒட்டகத்துக்கு இடங்கொடுப்பு வாதம்
social contract
சமுதாய ஒப்பந்தம்
socialism
சமூகவுடைமைவாதம்
solipsism
அகத்துவம் = அகவாதம்
sophism
தார்க்கிகம்
sophist
தார்க்கிகர்
soul
உயிர்; ஆவி
sound mind
உளத் திட்பம்; திட்பமனம்
soundness
திட்பம்
species
உயிரினம்
spirit and matter ஆன்மாவும் சடமும்
spiritualism
ஆன்மீகம்
standard definition = reportive definition
நியம வரையறை
state of nature
இயற்கை நிலை
stipulative definition
நிர்ணய வரையறை
stoic
உள்ளொடுக்கவாதி
stoicism
உள்ளொடுக்கம்; உள்ளொடுக்கவாதம்
structuralism
கட்டமைப்புவாதம்
structure of argument
வாதத்தின் கட்டமைப்பு
subject case
ஒப்புக்குட்படு பொருள்
subjectivism
அகவயவாதம்
subsidiary statements
உப கூற்றுகள்
substance
பிழம்பு; சொற்பொருள்
sufficient conditions
போதிய நிபந்தனைகள்
summum bonum = supreme good
உச்ச நலம் 
supererogatory act
கடப்பாடிகந்த செயல் ; கடப்பாடு விஞ்சிய செயல் 
supernaturalism
இறைநெறிவாதம்
surrealism
அதீதகற்பிதம்
syllogism
நியாயத்தொடை
synthesis
இணைகோள்
 சேர்க்கை
தொகுப்பீடு
synthetic statement
சேர்க்கைக் கூற்று (எ-கா: மழை பெய்கிறது)
tautology
கூறியதுகூறல்
teleological ethics
பயனோக்கு அறவியல்
teleology
பயனோக்கியல்
testability
எண்பிப்புடைமை
theism
இறைவாதம் = ஆத்திகம்
theogony
இறைகுலமரபு
theology
இறையியல்
theorem
தேற்றம்
theory
கோட்பாடு
thesis
முற்கோள்; முன்னீடு
thought experiments
சிந்தனைப் பரிசோதனைகள்
thoughts
சிந்தனை
toleration
சகிப்பு
totalitarianism
சர்வாதிபத்தியம்
tradition
மரபு
traditionalism
மரபுநெறிவாதம்
transcendence
மீமை
transcendent
இகந்த; அதீத
transcendentalism
ஆழ்நிலைவாதம்
true statement
மெய்ம்மைக் கூற்று
truth
மெய்(ம்மை)
truth claim
மெய்ம்மை வாதீடு   
truth functional statement
மெய்ம்மைத் தொழிற்பாட்டுக் கூற்று
truth-of-reason
நியாய உண்மை
truth-table
மெய்ம்மை அட்டவணை
truth-value
மெய்ம்மைப் பெறுமதி
ultimate goal = final goal
இறுதி இலக்கு  
ultimate truth = fundamental truth
அடிப்படை உண்மை 
unity
ஒருமை
universalism
சர்வமயவாதம்
universalizability
சர்வமயத்துவம்
universalizability
பொதுமையுடைமை
univocity
ஒருமை(த்துவம்)
utilitarianism
இன்பயன்வாதம்
utopia
கனவுலகு 
 விழைவுலகு
இலட்சியபுரி
vagueness
தெளிவீனம்
valid argument
வலிதான வாதம்
valid chain of reasoning
வலிது நியாயத் தொடர்
validity
வலிதுடைமை
value judgement
தன்னெண்ண நிதானிப்பு
value system
விழுமக் கட்டுக்கோப்பு
values
ழுமங்கள்
verifiability
மெய்ப்புடைமை; நிச்சயிப்புடைமை

verifiable
மெய்காணவல்ல; உறுதிசெய்யவல்ல; நிச்சயிக்கவல்ல 

verification
மெய்காண்கை; உறுதிசெய்கை; நிச்சயிப்பு

verify
மெய்காண்; உறுதிசெய்; நிச்சயி

vice
பாவம்
virtue
அறம் 
vitalism
உயிரியக்கவாதம்
volition
விழைவு; விருப்பு; உளமிசைவு
weasel word
மழுப்புச் சொல்
(எ-கா 1: விலையேற்றத்தை "விலைமாற்றம்" என்று குறிபிடுவது... எ-கா 2: "...என்று கொள்ளப்படுகிறது; ...என்கிறர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள்; ஆய்வுகளின்படி...; ...என்பது திறனாய்வாளர்களின் கருத்து; ...என்பதை அனைவரும் அறிவர்...")
will power
உரன்; வேட்கை வலு
will to power
வலு வேட்கை
world of ideas
கருத்துலகு
world view
உலக நோக்கு
Zodiac
இராசி மண்டலம்

No comments:

Post a Comment