PHILOSOPHY = மெய்யியல்

 

a fortiori = with a yet stronger reason (e. g: If it is wrong to kill animals for food, a fortiori, it is also wrong to kill them for their skin)

கைமுதிகநியாயம் = மிகவும் வலுவான நியாயம் கொண்டு (எ-கா: விலங்குகளை உணவுக்காகக் கொல்வது தவறு என்பது நியாயம் என்றால், தோலுக்காகவும் கொல்லக்கூடாது என்பது அதைவிட மிகவும் வலுவான நியாயம் கொண்டதாகும்)  

a posteriori  knowledge = knowledge from what comes after = inductive knowledge = empirical knowledge

பின்விளைவறிவு = தொகுத்தறிவு= பட்டறிவு (எ-கா: நான் பிறந்த திகதி: 1983-08-01)

a priori  knowledge = knowledge from what is before = deductive knowledge = inferential knowledge

முன்னேதறிவு = உய்த்தறிவு = அனுமான அறிவு (எ-கா: பிரமச்சாரிகள் எல்லோரும் மணமாகாதவர்கள்) 

 

abduction = argument to the best explanation

சிறந்த விளக்க வாதம்

absolute truth

முழு உண்மை

absolutism

ஒற்றைப்படைவாதம்; முழுமுற்றுவாதம்

abstract questions

கருத்தளவிலான வினாக்கள்

absurd example

அபத்த எடுத்துக்காட்டு

absurdism

அபத்தவாதம்

acceptability

ஏற்புடைமை

accidentalism

தற்செயல்வாதம்

adequacy of explanation = explanatory adequacy

விளக்க நிறைவு(டைமை)

advocate's strategy

பரிந்துரைஞரின் உபாயம் (எ-கா: "இறக்குமதிகள் தடைசெய்யப்பட வேண்டும்." இங்கு மறுபேச்சுக்கு இடமில்லை)

actuality

உளமை

aestheticism

அழகியல்வாதம்; கலையழகுவாதம்

aesthetics

அழகியல்; கலையழகு  

aetiology

ஏதியல்

affirmation

உறுதியுரை

agape

அன்புநெறி

agitation

பதகழிப்பு

agnosticism

அறியொணாவாதம்

alienation

புறத்திப்படுகை

alternative explanation

மாற்று விளக்கம்

altruism

பொதுநலநெறி 

ambiguity

இருபொருள்படுகை;  பல்பொருள்படுகை; தெளிவீனம்

ambiguous statement

இருபொருட் கூற்று; பல்பொருட்  கூற்று; தெளிவிலாக் கூற்று

ambivalence

இருவுளப்போக்கு

amphiboly

இருபொருட்கூற்று

analogical arguments by properties

தன்மை ஒப்புநோக்கு வாதங்கள்

analogical arguments by relations

உறவு ஒப்புநோக்கு வாதங்கள்

analogical reasoning

ஒப்புநோக்கு நியாயம்

analogue case

ஒப்புத்தெரி பொருள்

analogy

ஒப்பீடு; ஒப்புமை; ஒப்புநோக்கு

analysis

பகுப்பாய்வு

analytic statement

பகுபடு கூற்று (எ-கா: சகோதரிகள் அனைவரும் உடன்பிறப்புகள்)

anarchism

ஆட்சியறவுவாதம் = அராசகம்

anomaly

பிறழ்வு

anomalous statement

பிறழ் கூற்று

antecedent

முன்னிகழ்வு; முன் "ஆல்" கூறு (எ-கா: கடலில் தீப்பற்றினால், மீன்கள் எல்லாம் மரத்தில் ஏறிவிடும்! - சீனப் பழமொழி)

anthropomorphism

ஆளுருமயமாக்கம்; மன்னுருமயமாக்கம்

antinomy

முரண்மை

antirealism

மெய்ம்மைமறுப்பு வாதம்

antithesis

எதிர்கோள்; முரணீடு

anxiety = angst

பதைப்பு

aphorism

மணிமொழி

appellation

பெயரீடு

apperception

அகநிகழ் புரிவு

argument

வாதம்

argument to the best explanation

சிறந்த விளக்க வாதம்

argumentative essay

வாதக் கட்டுரை

argumentum  ad silentium

வாயடை வாதம்

assumption

எடுகோள்

atheism

இறைமறுவாதம் = நாத்திகம்

atomic statement

அணுக் கூற்று (எ-கா: பனை ஒரு மரம்)

atomism

அணுத்துவவாதம்

atomists

அணுத்துவவாதிகள்

attributes

இயற்பண்புகள்

attribution theory

கற்பிக்கைக் கோட்பாடு

attunement

இசைவிப்பு

authenticity

மெய்யுடைமை

authoritarianism

தன்னிச்சையாட்சி; யதேச்சாதிகாரம்

automation

தன்னிகழ்வு

autonomy

தன்னிச்சை; சுயேச்சை; தன்னாட்சி

axiom = axiomatic truth = self evident truth

வெளிப்படை உண்மை (எ-கா: கூறிலும் முழுமை பெரிது)

barber paradox

முடியொப்பனையாளர் முரண்புதிர்  (எ-கா: ஓர் ஊரில் ஒரேயொரு நாவிதர் இருக்கிறார் என்றும், அங்கு தமக்குத் தாமே சவரம் செய்யாதவர்களுக்கு மாத்திரமே அவர் சவரம் செய்கிறார் என்றும் வைத்துக் கொள்வோம். அப்படி என்றால், அந்த நாவிதருக்கு சவரம் செய்பவர் யார்? மேற்கண்ட கூற்றின்படி தனக்குத் தானே சவரம் செய்யும் எவருக்கும் அவர் சவரம் செய்பவர் அல்லர். ஆகவே அவர் தனக்குத் தானே சவரம் செய்பவர் என்றால், தனக்குத் தானே சவரம் செய்ய முடியாது என்றாகிறது. அத்துடன், அவர் தனக்குத் தானே சவரம் செய்யாதவராக விளங்கினால் மாத்திரமே தனக்குத் தானே சவரம் செய்பவராக விளங்க முடியும் என்றாகிறது! அப்படி என்றால், அந்த நாவிதருக்கு சவரம் செய்பவர் யார்? - Bertrand Russell) 

basic statements

அடிப்படைக் கூற்றுகள்

begging the question

மெய்ப்பிக்க முன் மெய்யெனல்; சுழல்நியாயம் (எ-கா:

"குருவில் பிழை பிடிப்பது பிழை"

"ஏன்?"

"குரு பிழை விடமாட்டாரே!")  

behaviourism

நடத்தைநெறிவாதம்

belief

நம்பிக்கை

belief system

நம்பிக்கைக் கட்டுக்கோப்பு

beneficent nature

நலம்புரி இயல்பு

benevolent society

 தண்ணளிச் சமூகம்

bias

பக்கச்சார்பு

biconditional statement = (iff = if and only if )

இருசார்புக் கூற்று

 

bigamy

இருதாரம்

bioethics

உயிரியல் அறம் 

bivalence

இருவலு (மெய், பொய் வலு)

business ethics

தொழிலியல் அறம்

canon

திருமுறை; விதிமுறை

capacity to reason

நியாயம் உரைக்கும் திறன்

capital punishment

மரண தண்டனை

capitalism

முதலாளித்துவம்

Cartesian doubt = Descartes' doubt

தெக்காவின் ஐயம் = முற்றுமுழு ஐயம்

categorical imperative = unconditional command

திட்டவட்டமான கடப்பாடு; விதிவிலக்கற்ற கடப்பாடு

categorical proposition

திட்டவட்டமான எடுப்புரை

categorical syllogism

திட்டவட்டமான நியாயத்தொடை

category

வகுதி

category error

வகுதி வழு

catharsis = purification

தூய்மைப்பேறு; அகத்தூய்மைப்பேறு; உளமீட்சி; கலைவடிகால் 

causal fallacy

ஏதுப் போலி

causation = causality

ஏதுடைமை; விளைவிப்பு

cause = reason

ஏது = காரணம்

cause and effect

ஏதும் விளைவும்

caveat

அறிவுறுத்தும் எச்சரிக்கை  

certainty

உறுதிப்பாடு

ceteris paribus = other things being constant

மற்றவை மாறாவிடத்து 

civil disobedience

குடிமக்கள் பணியாமை

civil rights

குடி உரிமைகள்

clear and distinct ideas

தெட்டத் தெளிவான எண்ணங்கள்

classicism

செந்நெறிவாதம்

code of conduct

நடத்தைவிதிக் கோவை

cognition

அறிகை

cognitivism

அறிகைவாதம்

coherence

இயைவு

coherence theory of truth

இயைவு மெய்க் கோட்பாடு

collective use of a term

ஒரு பதத்தின் கூட்டுப் பயன்பாடு (எ-கா: பாகற்காய் கசக்கும் = பாகற்காய்கள் எல்லாம் கசக்கும்)

collectivism

கூட்டாண்மை

colonialism

குடியேற்ற ஆதிக்கம்

commensurability

பொது அளவுடைமை

communalism

வகுப்புவாதம்

communism

பொதுவுடைமைவாதம்

communitarianism

சமூகத்துவவாதம்

compatibilism

அகமுவப்பு-புறக்காரண உடன்பாடு 

complex statement

தொகுதிக் கூற்று; சரடுக் கூற்று

complexity

தொகுதியீடு; சரடு

compound statement

கூட்டுக் கூற்று

concept

கருத்தீடு

concept chart

கருத்தீட்டுச் சட்டகம்

conceptual incoherence

கருத்தீட்டு ஒவ்வாமை

conceptual analysis

கருத்தீட்டுப் பகுப்பாய்வு

conceptualism

கருத்தீட்டுவாதம்

conclusion

முடிபு

concomitant cause

உடனியல் ஏது

conditional statement = If p, then q

நிலைசார் கூற்று (எ-கா: மழை பெய்தால், அவர்கள் குடை பிடிப்பார்கள்)

conjecture

ஊகம்

connotation = intension

உட்கருத்து

conscience

உளச்சாட்சி = மனச்சாட்சி

consequent

பின்விளைவுக் கூறு (எ-கா: தீப்பற்றினால், புகைக்கும்)

consequentialism

விளைபயன்வாதம்

conservatism

பழைமைபேண்வாதம்

consistency

இயைபு

consonance

ஒத்திசைவு

constitutionalism

யாப்புமுறைமை

constructivism

அகவிருத்திவாதம்

contextual definition of a word

சொல்லின் சூழ்நிலைக்கான வேற்றுச்சொல் வரையறை = ஒரு சொல் ஒரு சூழ்நிலையில் பொருள்படும் விதத்தை வேறு சொற்களில் வரையறுத்தல் 

contextualism

 சூழ்நிலைவாதம்

contingent truth

தங்கியமையும் உண்மை (எ-கா: மனிதர்கள் வேறு உயிரினங்களிலிருந்து உருவாகினார்கள்)

continuum

தொடர்வு

contractarianism

ஒப்பந்தவாதம்

contradiction

முரண்பாடு

contradictory statement

முரண்பட்ட கூற்று

contrapositive statement = If not q, then not p

தலைநேர்மாறு கூற்று

contrary statement

எதிர்மாறு கூற்று         

conventionalism

உடன்பாட்டுவாதம்

converse statement = If q, then p

மறுதலைக் கூற்று (எ-கா: அவர்கள் குடை பிடித்தால், மழை பெய்கிறது)

copula (i. e: be, seem, look)

இணைப்புச்சொல் (எ-கா: be, seem, look)

corollary

நேரடிப் பெறுபேறு

corporal punishment

உடல் தண்டனை

corporeal plenum

சட முழுமை                              

corporealism

சடவாதம்

corporeality

சடத்துவம்

correlation

இடைத்தொடர்பு

correspondence theory of truth

மெய் நேரொப்புக் கோட்பாடு (எ-கா: ஒருவர் பிறந்த திகதி 1990-04-22 என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதற்கொரு சான்று தேவைப்படுகிறது. அப்பொழுது அவருடைய பிறப்புச் சான்றிதழ் உற்றுநோக்கப்படுகிறது. அவர் தெரிவித்த திகதியும், அவருடைய பிறப்புச் சான்றிதழில் உள்ள திகதியும் நேரொத்தவையாக விளங்குகின்றன. அவர் பிறந்த திகதி இங்கு நேரொப்புக் கோட்பாட்டின்படி எண்பிக்கப்படுகிறது)

cosmogony

இயலுலகப் பிறப்பியல்

cosmology

இயலுலகவியல் = பிரபஞ்சவியல்

cosmopolitanism

அகல்குடிவாதம்

counter-example

எதிர்-எடுத்துக்காட்டு

counterfactual statement = if p then q

நேர்வெதிர்க் கூற்று (எ-கா: நீ அழைத்திருந்தால், நான் வந்திருப்பேன்)

criteria

பிரமாணங்கள்

criteria approach

பிரமாண அணுகுமுறை

criterion

பிரமாணம்

criterion of adequacy

நிறைவுடைமைப் பிரமாணம்

criterion of relevance

இயைபுடைமைப் பிரமாணம்

critic's strategy

கண்டிப்பவரின் உபாயம் (எ-கா: "இறக்குமதிகள் தடைசெய்யப்பட வேண்டும் என்னும் கோரிக்கையை நான் கண்டிக்கிறேன்." தடைசெய்ய வேண்டும் என்ற பேச்சுக்கு இங்கு இடமில்லை)

critical thinking

திறனாய்வுச் சிந்தனை

critical thinking skills

திறனாய்வுச் சிந்தனைத் தேர்ச்சிகள்

cultural relativism

பண்பாட்டுச் சார்புடைமைவாதம் 

cynicism

ஏளிதம்; ஏளிதவாதம்

deduction

உய்த்தறிவு (எ-கா: காகங்கள் எல்லாம் கரியவை; இது ஒரு காகம்; ஆகவே இது கரியது)

deductive argument

உய்த்தறி வாதம்

deductive logical thought

உய்த்தறி தருக்க சிந்தனை

deductive reasoning

உய்த்தறி நியாயம் கூறல்

defeasibility

இலதாக்கவியலும் நிலை

define

வரையறு

definition

வரையறை

deism

இறைநெறிவாதம்

democracy

குடியாட்சி = மக்களாட்சி

denotation = extension

குறிப்பொருள் 

deontology

கடப்பாட்டியல்

descriptive ethics

விவரண அறவியல்

descriptive meaning

விவரணக் கருத்து

despotism

கடுங்கோன்மை = வல்லாட்சி

determinism

நோக்குடைமைவாதம்

deterrence

தடுப்பு

dialectic(s)

தருக்கியல்; முரணியல்; முரணியக்கம்

dialectical materialism

முரணியற் பொருண்மியம்

dialectical method

முரணியல் முறை

dialogue

உரையாடல் 

dichotomy

கவர்ப்பாடு; இருபிரிவீடு

dilemma

சங்கடம்; திண்டாட்டம்; கவர்ப்பொறி; இருதலைப்பொறி; இருதலைக்கொள்ளி

directive language

பணிப்பு மொழி

disjunct

பிரிகூறு

disjunction = either p or q

பிரிநிலை = ஒன்றில் இது அல்லது அது (எ-கா: ஒன்றில் அவர் காணாமல் போய்விட்டார் அல்லது வெளிநாடு போய்விட்டார்)

distinction

சிறப்பு; வேறுபாடு

distributive use of a term

ஒரு பதத்தின் வகுப்பீட்டுப் பயன்பாடு

distributivism

சமதீர்வுவாதம்

divination

முன்னருள்வு; வருவதுரைப்பு

doctrine

நெறி

doctrine of the mean

இடைநெறி

dogma

சித்தாந்தம்

dogmatic

சித்தாந்த

dogmatics

சித்தாந்தவியல்

dogmatism

சித்தாந்தவாதம்

dogmatize

சித்தாந்தமயப்படுத்து; சித்தாந்தவாதம் புரி

double-effect

இரட்டை விளைவு

doublethink

இரட்டைச் சிந்தனை

doubt

ஐயம்

dualism

இருமைவாதம்

duty

கடமை

dynamism

இயக்கவாதம்

efficient cause

நிமித்த காரணம்

egalitarianism

சமத்துவவாதம்

egoism

தன்னலவாதம்

element

தனிமம்

eliminativism

வழுகளைவாதம்

emotion

உணர்வெழுச்சி

emotional intelligence

உணர்வெழுச்சி நுண்மதி

emotional language

உணர்வெழுச்சி மொழி

emotive language

உணர்வுறுத்து மொழி

emotivism

உணர்வெழுச்சிவாதம்

empirical statement

பட்டறிவுக் கூற்று

empirical truth claim

பட்டறிவு மெய்ம்மைக் கோரிக்கை

empiricism

பட்டறிவாதம்

ends and means

இலக்கும் வழிவகையும்

enlightenment

உள்ளொளி

enthymeme

குறைநியாயத்தொடை

(எ-கா: அரசியல்வாதிகள் பெரிதும் ஊழல்-பேர்வழிகள். ஆகவே எங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஓர் ஊழல்-பேல்வழி) 

entity

உள்பொருள்

environmentalism

சூழல்நலவாதம்

Epicurianism

அகமகிழ்ச்சிவாதம்

epistemology

அறிவுநெறியியல்

equality

சமத்துவம்

equivocation

கருத்துமயக்கல்; மழுப்பல்

error

வழு

essence

சாரம்

essentialism

உள்ளியல்புவாதம்

essentialist definition

உள்ளியல்பு வரையறை

eternalism

நிலைபேற்றுவாதம்

ethics = moral philosophy

அறவியல்; ஒழுக்கவியல்

ethnocentrism

இனமையவாதம்

eudaemonism

நல்வாழ்வியல்

eudaimonia

அகமகிழ்ச்சி

euthanasia = mercy killing

கருணைக் கொலை

evaluative language

மதிப்பிடு மொழி

evaluative meaning

மதிப்பிடு கருத்து

evidence

சான்று

evil

தீது; தீமை; தீய

evocative language

உணர்வூட்டு மொழி

excitement

பரபரப்பு

existentialism

வாழ்வியல்வாதம்; வாழ்வினைவாதம்; இருப்பியல்வாதம்

experimentalism

ஆய்கோள்வாதம்

explanation

விளக்கம்

explanatory adequacy  

விளக்க நிறைவு(டைமை)

expressionism

உணர்ச்சி வெளியீட்டுவாதம்

external world

புற உலகு

extramental

உளம்கடந்த 

extremism

தீவிரவாதம்

extrinsic good

புறநலம்

fact ("I mean by a 'fact' something which is there , whether anybody thinks so or not. If I look up a railway timetable and find that there is a train to Edinburgh at 10 A.M., then, if the timetable is correct, there is an actual train, which is a 'fact.' The statement in the timetable is itself a 'fact,' whether true or false, but it only states a fact if it is true, i.e., if there really is a train. Most facts are independent of our volition; that is why they are called 'hard,' 'stubborn' or 'ineluctable.' Physical facts, for the most part, are independent, not only of our volitions but even of our existence (Bertrand Russell)  

விவரம்; நேர்வு; மெய்

factionalism

கன்னைவாதம்; உட்கட்சிவாதம்

factual claims

விவர வாதீடுகள்   

factual statement

விவரக் கூற்று (எ-கா: அந்த வழக்கு விசாரணை 6 நாட்கள் நடைபெற்றது)

faith

(சமய) நம்பிக்கை 

fallacy

போலி(மை)

fallibilism

வழுவாய்ப்புவாதம் 

false cause

பொய் ஏது

false confidence

பொய் நம்பிக்கை

false dilemma

பொய்த் திண்டாட்டம்

false statement

பொய்க் கூற்று

falsifiability

பொய்வாய்ப்புடைமை

(எ-கா: "அன்னங்கள் அனைத்தும் வெள்ளை." வேறு நிறம் கொண்ட ஓர் அன்னம் அகப்பட்டால், அதனைக் கொண்டு "அன்னங்கள் அனைத்தும் வெள்ளை" என்னும் கூற்றைப் பொய்ப்பிக்க முடியும். அவ்வாறு பொய்ப்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்பே, பொய்வாய்ப்புடைமை. அதாவது பொய்வாய்ப்புடைமை என்பது மெய்வாய்ப்புடைமையை உணர்த்துகிறது - Karl Popper) 

falsification

பொய்ப்பிப்பு; பொய்ப்பிக்கை

falsification principle

பொய்ப்பிக்கை நெறி

fascism

கொடுந்தேசியவாதம்; பாசிசம்

fatalism

ஊழ்வலிவாதம்

fate

தலைவிதி

fiction

புனைவு

fideism

உள்ளொளிவாதம்

final cause

இறுதிக் காரணம்

form

படிவம்; உரு; கருத்துரு 

formal cause

முறைமைக் காரணம்

formal invalidity

முறைமை வலிதீனம்

formal usage

முறைசார் வழக்கு

foundationalism

மூலநெறிவாதம்

free choice

சுயாதீன தெரிவு

 சுதந்திர தெரிவு

சுயேச்சைத் தெரிவு

free will

அகமுவந்த விருப்பு; உளமுவந்த விருப்பு

freedom

சுதந்திரம்

function of language

மொழியின் தொழிற்பாடு

functionalism

அகச்செயல்வாதம்

fundamentalism

மூலநெறிவாதம்; பழைமைநெறிவாதம்

fuzzy logic

ஐதான அளவையியல் (இதில் சற்று, மிகவும், பெரிதும்... போன்ற அடைகள் தாராளமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதால், இது முறைசார் அளவையியல் ஆகாது)

genetic fallacy

தோற்றுவாய்ப் போலி

golden rule theory

பொன்விதிக் கோட்பாடு

good

நலம் 

goodness ethics

நல்லறம்

grammatical ambiguity

இலக்கணவாரியாக இருபொருள்படுகை 

groupthink

குழுமச் சிந்தனை

harmony

இசைவு

hedonic calculus

இன்பவியல் நுண்கணிதம்

hedonism

இன்பநலவாதம்; இன்பநலநாட்டம்

hermeneutics

பொருள்கோளியல்

heteronomy

வேற்றரசாட்சி

heuristic principle

பட்டறிவு நெறி

historicism

வரலாற்றுநியதிவாதம்

horned dilemma

திண்டாட்டம்; திரிசங்குசொர்க்கம்

Hume's fork = David Hume's Fork = Relations of ideas and Matters of Fact

எண்ணங்களின் உறவும், விவர விடயங்களும்

hypothesis

கருதுகோள்

hypothetical imperative

கருதுகோளுக்குட்பட்ட கடப்பாடு 

hypothetical proposition

கருதுகோள் எடுப்புரை

hypothetico-deductive method

கருதுகோள்-உய்த்தறிவு முறை

idea

கருத்து

idea theory of meaning

கருத்துப் பொருட் கோட்பாடு

ideal

குறிக்கோள்

idealism

கருத்துநெறிவாதம்

ideology

கருத்தியல்

ignorance

அறியாமை

illusion

மாயை; கண்மாயம்

immanent transcendence

நிறைமீமை

immoral thoughts

தீயொழுக்க சிந்தனை

immorality

தீயொழுக்கம்

impartial adjudicator's strategy

பக்கம்சாரா தீர்ப்பாளரின் உபாயம் (எ-கா: "இன்றியமையாத பொருட்கள் தற்பொழுது உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை என்றால், அல்லது அவற்றுக்கு உள்நாட்டில் தட்டுப்பாடு நிலவினால், அவை உற்பத்தி செய்யப்படும் கட்டம் ஓங்கும்வரை, அல்லது அவற்றுக்கான தட்டுப்பாடு நீங்கும்வரை, அவற்றை இறக்குமதி செய்யலாம். உள்நாட்டில் தாராளமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, தாராளமாகக் கிடைக்கும் பொருட்கள் எவற்றையும் இறக்குமதி செய்யக்கூடாது!")   

impartiality

பக்கஞ்சாராமை

implication

உட்கிடை; மறைகுறிப்பு; விளைவு

impulse  

உள்ளுந்தல்

inclination

நாட்டம் 

incommensurability

பொது அளவின்மை

inconsistency

மாறுகொளக்கூறல்; முன்பின் முரண்பாடு; மேற்கோண்மலைவு

indefeasibility

இலதாக்கவியலா நிலை

indeterminism

நோக்கின்மைவாதம்

individualism

தனிமனிதவாதம்

induction

தொகுத்தறிவு (எ-கா: இந்தக் காகம் கரியது; அந்தக் காகம் கரியது; ஆகவே காகங்கள் எல்லாம் கரியவை)

induction by confirmation

உறுதிப்படுத்தல் ஊடான தொகுத்தறிவு

inductive argument

தொகுத்தறி வாதம்

inductive generalization

தொகுத்தறிவுடன் கூடிய பொதுமையாக்கம்

inference

அனுமானம்

infinity

ஈறின்மை; அனந்தம்

instrumentalism

பயனுடைமைவாதம்

integrationist

ஒருங்கிணைப்புவாதி

intellectualism

அறிதிறவாதம்

intelligence

நுண்மதி

intention

நோக்கம்

internal inquiry

அக விசாரணை

internalism

அகக்கருத்துவாதம்

interpretive skills

பொருள்கோடல் திறன்

interpretivism

பொருள்கொள்வாதம்

interrogative language

வினாவு மொழி

interventionism

இடையீட்டுவாதம்

intramental

உள்மன 

intrinsical good

அகநலம்

intuition

உள்ளுணர்வு

intuitionism

உள்ளுணர்வுவாதம்

invalid argument

வலிதிலா வாதம்; வலிதற்ற வாதம்

invalidity

வலிதீனம்; வலிதின்மை; வலிதறவு

inverse statement = If not p, then not q

நேர்மாறு கூற்று (எ-கா: மழை பெய்யாவிட்டால், அவர்கள் குடை பிடிக்க மாட்டார்கள்)

irrational technique of persuasion

நியாயம்மீறி இணங்கத்தூண்டும் உத்தி

irrational thinking

நியாயமற்ற சிந்திப்பு

irrationalism

நியாயமில்வாதம்

irrelevance

இயைபின்மை; பொருந்தாமை

ism

வாதம்

joint method of agreement and difference

உடன்பாட்டு வேறுபாட்டுக் கூட்டு முறை

judgment

நிதானிப்பு; மட்டிடுகை

justice

நீதி

justification

நியாயப்பாடு; நியாயப்படுத்துகை

kingdom of ends

இலக்குலகு

knowledge

அறிவு

laws of logic

அளவையியல் விதிகள்

legalism

சட்டநெறிவாதம்

lemma

முற்கோள்

liar's paradox

பொய்யர் திண்டாட்டம் (எ-கா: "அடுத்த கூற்று பொய். முந்திய கூற்று மெய்!")

liberalism

தாராண்மைவாதம்

libertarianism

சுதந்திரவாதம்

linguistic ambiguity

மொழிவழி இருபொருள்படுகை

loaded term

முடிச்சுப் பதம்; சரட்டுப் பதம்

logic

அளவையியல்; தருக்கவியல்

fallacy

போலி(மை)

logical fallacies

அளவையியற் போலிகள்; தருக்கப் போலிகள்

logical positivism

அளவையியற் புலனறிவாதம்; தருக்கப் புலனறிவாதம் 

logical strength

அளவையியல் வலு; தருக்க வலு

love

அன்பு

macrocosm

அண்டம்

major premise

பேரெடுகூற்று (எ-கா: எல்லா மலேசியர்களும் ஆசியக் கண்டத்தவர்கள்)

material cause

சடப்பொருட் காரணம்

Marxism

மார்க்சியம்

materialism

சடவாதம்

matter

சடம்; தூலம்

matter-of-fact

விவர விடயம்

maxim

மூதுரை

meaning

கருத்து

metaethics

மீயறவியல்

metaphysics

மீயியல்; அதீதவியல்

method

முறை

method of absurd example

அபத்த எடுத்துக்காட்டு முறை

method of agreement

உடன்பாட்டு முறை

method of concomitant variations

உடனிணை வேறுபாட்டு முறை

method of difference

வேறுபாட்டு முறை

method of residue

எச்ச முறை

methodical doubt

முறையுறு ஐயம்

minor premise

சிறு எடுகூற்று (எ-கா: சாக்கிரட்டீஸ் ஒரு மனிதர்)

modernism

 நவீனத்துவம்

modus ponens

உடன்பாட்டு முறை (எ-கா: புகைக்கிறது என்றால் எரிகிறது; புகைக்கிறது; ஆகவே எரிகிறது)       

modus tollens

மறுப்பீட்டு முறை (எ-கா: புகைக்கவில்லை என்றால் எரியவில்லைபுகைக்கவில்லை; ஆகவே எரியவில்லை)

monad

தனிமம்

monism

ஒருமைத்துவம்; அத்துவைதம்

monistic hypothesis

ஒருமைக் கருதுகோள்

monotheism

ஓரிறைவாதம்

moral ballpark

ஒழுக்க அரங்கு

moral code

ஒழுக்கவிதிக் கோவை

moral imperative

ஒழுக்கக் கடப்பாடு

moral judgement

ஒழுக்க மட்டீடு = ஒழுக்க நிதானிப்பு

moral justification

ஒழுக்க நியாயப்பாடு

moral maturity

ஒழுக்க முதிர்ச்சி

moral philosophy = ethics

அறவியல் = ஒழுக்கவியல்

moral reasoning

ஒழுக்க நியாயம்

moral relativism

ஒழுக்கநெறிச் சார்புடைமைவாதம்

moral rights

ஒழுக்கநெறி உரிமைகள்

morality

ஒழுக்கம்

morals = moral principles

அறநெறிகள் = ஒழுக்க நெறிகள்

motive

உள்நோக்கம்

mysticism

மறைஞானம்; அனுபூதிநெறி

natural theology

இயற்கை இறையியல்

naturalism

இயற்பண்புவாதம்

naturalistic fallacy

இயற்பண்புப் போலி

nature

இயற்கை; இயல்பு

Nazism

கொடும்பேரினவாதம் = நாசிசம்

necessary and sufficient conditions

அவசிய, போதிய நிபந்தனைகள்

necessary truth

இன்றியமையா உண்மை (எ-கா: இரு முனைகளுக்கிடையே, அவற்றை இணைக்கும் நேர் கோடே மிகக் குறுகியது)

negation = not p

மறுப்பு (எ-கா:

கூற்று: 2 + 2 = 4 (மெய்)

மறுப்பு: 2 + 3 = 4 (பொய்)

இங்கு கூற்று மெய்யாகிறது, மறுப்பு பொய்யாகிறது 

கூற்று: நாய் ஒரு பூனை (பொய்)

மறுப்பு: நாய் ஒரு பூனை அல்ல (மெய்)

இங்கு கூற்று பொய்யாகிறது, மறுப்பு மெய்யாகிறது) 

negativism

எதிர்மறைவாதம்

neutralism

நடுநிலைவாதம்

nihilism

சூனியவாதம்

nominalism

பெயரீட்டுவாதம்

noncognitivism

அறிகைமறுவாதம்

nonconsequentialism = deontological ethics

கடப்பாட்டு அறவியல்

non-contradiction

முரணின்மை; முரண்படாமை

normative ethics

நியம அறவியல்

normative principles

நியம நெறிகள்

obedience

பணிவு

objective approach

புறவய அணுகுமுறை

objectivism

புறவயவாதம்

obscure = vague

தெளிவற்ற

ontology

உளமையியல்

operational definition

அலுவலுக்கான வரையறை (எ-கா: இந்த நாட்டில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களே வயதுவந்தவர்கள்) 

opposites

எதிரீடுகள்

optimism

நன்னம்பிக்கை வாதம்

original position

முழுமுதல் நிலைப்பாடு

ostensive definition

எடுத்துக்காட்டு வரையறை (எ-கா: நீலநிறப் பொருட்களை எடுத்துக்காட்டி நீலநிறத்தை வரையறுத்தல்)

pacifism

அமைதிவாதம்

pantheism = cosmotheism

இறைநிறைவாதம்

paradigm

படிமை

paradigm shift = fundamental change = radical change = revolutionary change

படிமை மாற்றம்; பருமாற்றம்; அடிப்படை மாற்றம்; புரட்சிகர மாற்றம்  

paradox

முரண்புதிர்

paralogism

போலி நியாயத்தொடை

particularity

தனிமயம்

per se

அதனளவில்

perception

புலனறிவு; புலனுணர்வு

perfectionism

செம்மைவாதம்

performative language

ஆற்றுகை மொழி

personalism

ஆள்வயவாதம்

persuasive language

இணங்கத்தூண்டு மொழி

persuasive redefinition

இணங்கத்தூண்டும் மீள்வரையறை

pessimism

துன்னம்பிக்கை வாதம்; அவநம்பிக்கை வாதம்

phenomena

புலப்பாடுகள்

phenomenalism

புலனுணர்வாதம்

phenomenon

புலப்பாடு

philosopher-king

மெய்ஞான வேந்தன்  

philosophy

மெய்யியல்

phronesis

நிலைவர ஞானம்

playboy philosophy

இன்ப மெய்யியல்

pluralism

பன்மைத்துவம்

polytheism

பல்லிறைவாதம்

positivism

புலனறிவாதம்

postmodernism

பின் நவீனத்துவம்

postulate

இடுகோள்; அடிக்கோளிடு

potentiality

இயல்திறம்

practical ethics = applied ethics

செய்முறை அறவியல் = பிரயோக அறவியல்

pragmatic theory of truth

நிகழ்பயன் மெய்க் கோட்பாடு

pragmatism

நிகழ்பயன்வாதம்

prejudice     

முன்னுளச்சாய்வு; முன்மனக்கோட்டம்

premise

எடுகூற்று

prescriptivism

நிர்ணயவாதம்

presupposition

முற்கற்பிதம்

prima facie

முதல் தோற்றத்தில்

principle

நெறி

principle of charity

நெகிழ்ந்து பொருள்கொள் நெறி

probability

நிகழ்தகவு

professionalism

துறைமைத்திறம்

proof

சான்று

proportionalism

ஒப்பளவீட்டுவாதம்

proportionality

ஒப்பளவீடு

proposition

எடுப்புரை

providence

தெய்வாதீனம்

psychology

உளவியல்

psychosomatic factors

உளத்தாக்கவுடற் காரணிகள்

puzzle

புதிர்

quantity

கணியம்

racial chauvinism

பேரினவாதம்

racism

இனவாதம்

radical thoughts

பருமாற்ற சிந்தனை

radicalism

பருமாற்றவாதம்

rarefaction

ஐதாக்கம்

rational agreement

நியாயபூர்வமான இணக்கம்

rational decision-making

நியாயமான முறையில் முடிபெடுத்தல்

rationalism

நியாயவாதம்

realism

மெய்ம்மை; மெய்ம்மைவாதம்

reason

ஏது; காரணம்; நியாயம்; நியாயத்துவம்; தருக்க சிந்தை; தருக்க சிந்தனைத் திறன் 

reasoning

 நியாயம் உரைத்தல்

reasoning skills

நியாயத்திறன் = நியாயம் உரைக்கும் திறன்

reconstructing arguments

வாதங்களை மீளமைத்தல்

recreational language

கேளிக்கை மொழி

red herring

கவனத்தை திசைதிருப்பும் விடயம்

reductio ad absurdum

அபத்தக் குறுக்கம்

reduction

எளிமைக்குறுக்கம்

reductionism

எளிமைக்குறுக்கவாதம்

redundancy

மேல்மிகை

reference theory of meaning

தொடர்பீட்டுக் கருத்துக் கோட்பாடு

referential ambiguity

தொடர்பீடுவாரியாக இருபொருள்படுகை

referentialism

சொற்பொருள்வாதம்

refutation

மறுப்புவாதம்

regress

விளைவேது நியாயம்; விளைவு கொண்டு ஏது அறியும் நியாயம்

reification

உருக்கொடுப்பு

relationism

தொடர்புவாதம்

relative truth

சார்புடை உண்மை

relativism

சார்புடைமைவாதம்

relevance

இயைபு; பொருத்தப்பாடு

religion

சமயம்

religious freedom

 சமய சுதந்திரம்

reportive definition = standard definition

நியம வரையறை

reproductive technologies

இனப்பெருக்க தொழினுட்பவியல்

retention

பற்றுநிலை

retribution

பழிதீர்ப்பு

retributivism

பழிதீர்ப்புவாதம்

rights

உரிமைகள்

romanticism

கற்பனை நவிற்சி வாதம்

rule of inference

அனுமான விதி

rule utilitarianism

விதிப்பயன்வாதம்

sceptic = skeptic

ஐயவாதி

scepticism = skepticism

ஐயவாதம்

science

அறிவியல்

scientific reasoning

அறிவியல் நியாயம்

scientism

அறிவியல்வாதம்

secular humanism

இயலுலக மானுடத்துவம்

secularism

இயலுலகவாதம் = உலகியல்வாதம்

selectivity

தெரிவீடு

self evident truth = axiom = axiomatic truth

வெளிப்படை உண்மை (எ-கா: கூறிலும் முழுமை பெரிது)

self-contradiction

தன்முரண்பாடு = சுயமுரண்பாடு

self-defeating argument

தன்மறுப்பு வாதம்

self-will

தன்னிச்சை = சுயேச்சை

sensualism

புலனுகர்ச்சிவாதம்

sexual ethics

பாலியல் அறம்

simple statement

எளிய கூற்று (எ-கா: நான் இளநீர் பருகினேன்)

sin of omission

தவிர்க்கைப் பாவம்

situationism = situation ethics

நிலைவர அறம் = நிலைவர ஒழுக்கம்

skepticism = scepticism

ஐயவாதம்

slippery slope argument 

வழுக்குச் சரிவு வாதம் = ஒட்டகத்துக்கு இடங்கொடுப்பு வாதம்

social contract

சமுதாய ஒப்பந்தம்

socialism

சமூகவுடைமைவாதம்

solipsism

அகத்துவம் = அகவாதம்

sophism

தார்க்கிகம்

sophist

தார்க்கிகர்

soul

உயிர்; ஆவி

sound mind

உளத் திட்பம்; திட்பமனம்

soundness

திட்பம்

species

உயிரினம்

spirit and matter

ஆன்மாவும் சடமும்

spiritualism

ஆன்மீகம்

standard definition = reportive definition

நியம வரையறை

state of nature

இயற்கை நிலை

stipulative definition

நிர்ணய வரையறை

stoic

உள்ளொடுக்கவாதி

stoicism

உள்ளொடுக்கம்; உள்ளொடுக்கவாதம்

structuralism

கட்டமைப்புவாதம்

structure of argument

வாதத்தின் கட்டமைப்பு

subject case

ஒப்புக்குட்படு பொருள்

subjectivism

அகவயவாதம்

subsidiary statements

உப கூற்றுகள்

substance

பிழம்பு; சொற்பொருள்

sufficient conditions

போதிய நிபந்தனைகள்

summum bonum = supreme good

உச்ச நலம் 

supererogatory act

கடப்பாடிகந்த செயல் ; கடப்பாடு விஞ்சிய செயல் 

supernaturalism

இறைநெறிவாதம்

surrealism

அதீதகற்பிதம்

syllogism

நியாயத்தொடை

synthesis

இணைகோள்

 சேர்க்கை

தொகுப்பீடு

synthetic statement

சேர்க்கைக் கூற்று (எ-கா: மழை பெய்கிறது)

tautology

கூறியதுகூறல்

teleological ethics

பயனோக்கு அறவியல்

teleology

பயனோக்கியல்

testability

எண்பிப்புடைமை

theism

இறைவாதம் = ஆத்திகம்

theogony

இறைகுலமரபு

theology

இறையியல்

theorem

தேற்றம்

theory

கோட்பாடு

thesis

முற்கோள்; முன்னீடு

thought experiments

சிந்தனைப் பரிசோதனைகள்

thoughts

சிந்தனை

toleration

சகிப்பு

totalitarianism

சர்வாதிபத்தியம்

tradition

மரபு

traditionalism

மரபுநெறிவாதம்

transcendence

மீமை

transcendent

இகந்த; அதீத

transcendentalism

ஆழ்நிலைவாதம்

true statement

மெய்ம்மைக் கூற்று

truth

மெய்(ம்மை)

truth claim

மெய்ம்மை வாதீடு   

truth functional statement

மெய்ம்மைத் தொழிற்பாட்டுக் கூற்று

truth-of-reason

நியாய உண்மை

truth-table

மெய்ம்மை அட்டவணை

truth-value

மெய்ம்மைப் பெறுமதி

ultimate goal = final goal

இறுதி இலக்கு  

ultimate truth = fundamental truth

அடிப்படை உண்மை 

unity

ஒருமை

universalism

சர்வமயவாதம்

universalizability

சர்வமயத்துவம்

universalizability

பொதுமையுடைமை

univocity

ஒருமை(த்துவம்)

utilitarianism

இன்பயன்வாதம்

utopia

கனவுலகு 

 விழைவுலகு

இலட்சியபுரி

vagueness

தெளிவீனம்

valid argument

வலிதான வாதம்

valid chain of reasoning

வலிது நியாயத் தொடர்

validity

வலிதுடைமை

value judgement

தன்னெண்ண நிதானிப்பு

value system

விழுமக் கட்டுக்கோப்பு

values

ழுமங்கள்

verifiability

மெய்ப்புடைமை; நிச்சயிப்புடைமை

 

verifiable

மெய்காணவல்ல; உறுதிசெய்யவல்ல; நிச்சயிக்கவல்ல 

 

verification

மெய்காண்கை; உறுதிசெய்கை; நிச்சயிப்பு

 

verify

மெய்காண்; உறுதிசெய்; நிச்சயி

 

vice

பாவம்

virtue

அறம் 

vitalism

உயிரியக்கவாதம்

volition

விழைவு; விருப்பு; உளமிசைவு

weasel word

மழுப்புச் சொல்

(எ-கா 1: விலையேற்றத்தை "விலைமாற்றம்" என்று குறிபிடுவது... எ-கா 2: "...என்று கொள்ளப்படுகிறது; ...என்கிறர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள்; ஆய்வுகளின்படி...; ...என்பது திறனாய்வாளர்களின் கருத்து; ...என்பதை அனைவரும் அறிவர்...")

will power

உரன்; வேட்கை வலு

will to power

வலு வேட்கை

world of ideas

கருத்துலகு

world view

உலக நோக்கு

Zodiac

இராசி மண்டலம்

 

No comments:

Post a Comment