சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லும்சொல் இன்மை அறிந்து (645).

சொல்லின் பொருள் அதன் சூழ்நிலையைப் பொறுத்தது
Noscitur a sociis
A word is known by the company it keeps

ஒரே மொழியைப் பேசுவோருள் கூட, எத்தனை பேர் அதே மொழியைப் பேசுகிறார்கள்?
How many people speak the same language even when they speak the same language?
Russell Hoban

வசனம் என்பது வெறும் சொற்களின் கூட்டல்ல - வசனத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டு, அகராதி கொண்டு அல்லது வழக்குத் தீர்ப்புகள் கொண்டு வரையறுக்கப்பட்டு, நீங்கள் தனித்தனியாக கொடுக்கும் கருத்துடன் மீள வசனத்துள் இடப்படும் சொற்களின் கூட்டல்ல...
Sentences are not mere collections of words to be taken out of the sentence, defined separately by reference to the dictionary or decided cases, and then put back into the sentence with the meaning you have assigned to them as separate words ...
Judge J. Stamp

ஒருவர் அறிவிலும், உணர்விலும், ஒழுக்கத்திலும் முதிர்ச்சி அடையும் வண்ணம் அவருக்குக் கற்பிக்கத்தக்க ஒழுக்காற்றுக் கோவையில் முதலாவது கட்டளை, சொல்லுக்கு மதிப்புக்கொடு என்பதே. சமூகத்தில் அல்லது மனித குலத்தில் ஏதாவது வளர்ச்சி ஏற்படவேண்டும் என்றால், சொல்லுக்கு மதிப்புக் கொடுப்பது - அதனைக் கண்ணும் கருத்துமாய், களங்கமற்ற மெய்ப்பற்றுடன் கையாள்வது - இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.
Respect for the word is the first commandment in the discipline by which a person can be educated to maturity - intellectual, emotional, and moral. Respect for the word - to employ it with scrupulous care and incorruptible love of truth - is essential if there is to be any growth in a society or in the human race.
Dag Hammarskjold

கோவைகள் 
AGEING
மூப்பியல்
ANIMALS
விலங்குகள்
BANKING
வங்கியியல்
BIRDS
பறவைகள்
COOKERY
சமையற்கலை
DEMOGRAPHY
குடிவிபரவியல்
DIPLOMACY
சூழ்வியல்
DISABILITIES
மாற்றுத்திறன்கள்
DRAMA
நாடகவியல்
ECOLOGY
சூழலியல்
ECONOMICS
பொருளியல்
EDUCATION
கல்வி
ETHICS
அறவியல்
FEMININITY
பெண்மை
FISH
மீன்வகைகள்
GRAMMAR
இலக்கணம்
GRASS
புல்வகைகள்
GROCERY
பலசரக்கு
HEALTH
சுகாதாரம்
HUMAN RIGHTS
மனித உரிமைகள்
IMMIGRATION
குடிவரவு
INSURANCE
காப்புறுதி
ISMS
வாதங்கள்
LAW
சட்டவியல்
LITERATURE
இலக்கியம்
LOGIC
அளவையியல்
LOGICAL FALLACIES
அளவையியற் போலிகள்
MEDIA
ஊடகம்
MILITARY TERMS
படையியல்
OLOGIES
இயல்கள்
PEACE
அமைதி
PHILOSOPHY
மெய்யியல்
PLANTS
தாவரங்கள்
POLITICAL SCIENCE
அரசறிவியல்
PSYCHIATRY
உளமருத்துவம்
PSYCHOLOGY
உளவியல்
RACE RELATIONS
இன உறவு
REALTY
ஆதனவியல்
SNAKES
பாம்புகள்
SOCIOLOGY
சமூகவியல்

No comments:

Post a Comment