CONSOLIDATED GLOSSARY = சொற்கோவைத் திரட்டு


a fortiori = with a yet stronger reason = மிகவும் வலுவான நியாயம் கொண்டு = கைமுதிகநியாயம் (எ-கா: விலங்குகளை உணவுக்காகக் கொல்வது தவறு என்பது நியாயம் என்றால், தோலுக்காகவும் கொல்லக்கூடாது என்பது அதைவிட மிகவும் வலுவான நியாயம் கொண்டதாகும் = If it is wrong to kill animals for food, a fortiori, it is also wrong to kill them for their skin)

a posteriori knowledge = from what comes after = பின்விளைவறிவு = inductive knowledge = தொகுத்தறிவு = empirical knowledge = பட்டறிவு (எ-கா: நான் பிறந்த திகதி: 1983-08-01)

a priori knowledge = from what is before = முன்னேதறிவு = deductive knowledge = உய்த்தறிவு = inferential knowledge = அனுமான அறிவு  (எ- கா: பிரமச்சாரிகள் எல்லோரும் மணமாகாதவர்கள்) 

ab initio = from the beginning = தொடக்கத்திலிருந்தே; ஆதிதொட்டு 

ab intestato = without a will = விருப்பாவணமின்றி; இறுதியாவணமின்றி  

abandon a claim = கோரிக்கையை கைவிடு

abate the rules = விதிகளை தணி

abdominal gas = வயிற்று வாயு

abduction of foreigners = வெளிநாட்டவர்களை கடத்தல்

aberrant condition = பிறழ் நிலைமை

aberration, mental = உளப்பிறழ்வு

abide by the rules = விதிகளுக்கு அமைந்தொழுகு

abiotic factors = சடக் காரணிகள்

abject failure = படுதோல்வி

abjure (renounce) violence = வன்முறையை துற 

ableism, avoid = ஆற்றல்சார் பாரபட்சம் காட்டுவதை தவிர்

abnormal condition = வழமை பிறழ்ந்த (வழமைக்கு மாறான) நிலைமை

abnormal psychology = பிறழ் உளவியல்

aborigines of Australia = ஆஸ்திரேலிய தொல்குடிமக்கள் (பழங்குடிமக்கள்)

abortion rate = கருக்கலைப்பு வீதம்

abortion ratio = கருக்கலைப்பு விகிதம்

abortive conspiracy = தோல்வியடைந்த சதி

abortive therapy = கருக்கலைப்புச் சிகிச்சை

above suspicion = ஐயத்துக்கு அப்பாற்பட்ட (உட்படாத)

abrogate responsibility = பொறுப்பை உதறித்தள்ளு

abscond with stolen money = திருடிய பணத்துடன் தலைமறைவாகு

Absence of evidence is not evidence of absence = சான்றின்மை, இன்மைக்குச் சான்றாகாது (அத்தாட்சி இன்மை, இன்மைக்கு அத்தாட்சி ஆகாது) - Carl Sagan

absence of mind = inattentiveness = கவனயீனம்

absence, certificate of = இன்மைச் சான்றிதழ்

absent from voting = வாக்களியாது வெளியேறு

absentee landlord = புறத்துறையும் நிலக்கிழார் (ஆதன உடைமையாளர்)

absolute (unconditional) discharge = முழு (நிபந்தனையற்ற) விடுவிப்பு

absolute liability = முழுப் பொறுப்பு

absolute majority = அறுதிப் பெரும்பான்மை

absolute proof = திட்டவட்டமான சான்று

absolute ruler, an = தனியாட்சியாளர் (எ-கா: மன்னர்; சர்வாதிகாரி)

absolute terms, in = ஒற்றைப்படை நியதிகளில்

absolute truth = முழு உண்மை

absolve from (of) blame = குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவி

absorption = அகத்துறிஞ்சல்

abstain from voting = வாக்களிப்பதை தவிர்

abstinence from substances = போதைமருந்து நுகராமை (உட்கொள்ளாமை)

abstract art = அருவ ஓவியம்

abstract expressionism = அருவ உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டு ஓவியம்

abstract noun = பண்புப் பெயர்

abstract of a report = அறிக்கையின் சுருக்கம் (பொழிப்பு)

abstract painting = கருத்தோவியம்  

abstract water from the river = ஆற்றில் நீரெடு

abstract, in the = கருத்தளவில்

abstraction of water from the river = ஆற்றில் நீரெடுத்தல்

abstraction, gaze at the sky in = வானத்தை வெறித்து நோக்கு

abstractions, mathematical = கணிதக் கருத்துருவங்கள் 

absurd drama = அபத்த நாடகம்

absurdity of argument  = வாதத்தின் அபத்தம்   

abuse of power = அதிகார துர்ப்பிரயோகம்

abuse power = அதிகாரத்தை துர்ப்பிரயோகம் செய்

abuse, a torrent of = துர்மொழிபொழிவு; துன்மொழி பொழிவு

abuse, drug = போதைமருந்து துர்ப்பிரயோகம்

abused children = துர்ப்பிரயோகம் செய்யப்பட்ட (துன்புறுத்தப்பட்ட) சிறார்

abuser, a child = சிறாரை துர்ப்பிரயோகம் செய்பவர் (துன்புறுத்துபவர்)

abuser, a drug = போதைமருந்து துர்ப்பிரயோகம் செய்பவர்

abuses and violations of human rights = மனித உரிமைத் துர்ப்பிரயோகங்களும் மீறல்களும்

abusive language = துன்மொழி

abusive parents = துன்புறுத்தும் பெற்றோர்

abusive relationship = துன்புறுத்தும் உறவு

academia = உயர்கல்வித்துறை  

academic qualification = உயர்கல்வித் தகைமை

academic, an = உயர்கல்வித்துறைஞர்

academician, an = உயர்கல்விக் கழகத்தவர்

academy of music = இசைக் கல்விக்கழகம்

acalculia = கணிவலுவிழப்பு

acanthosis nigricans = கருந்தோற்படர்வு

accede to a request = வேண்டுகோளுக்கு இணங்கு

accelerated learning = துரித கற்கை

accent on exports = ஏற்றுமதிக்கு முதன்மை

accent, speak English with an = அசையழுத்தத்துடன் ஆங்கிலம் பேசு

accept a claim = கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்

acceptability of ideologies = கருத்தியல்களின் ஏற்புடைமை

acceptable document = ஏற்புடைய (ஏற்கத்தக்க) ஆவணம்

acceptance after sight = கண்டபின் ஏற்றுக்கொள்ளல்

acceptance for honour = மதிப்புக்கு ஏற்றுக்கொள்ளல்

acceptance supra protest = எதிர்த்தும் ஏற்றுக்கொள்ளல்

access barriers to health services = சுகாதார சேவைகள் பெறுவதில் தடங்கல்கள்

access to abortion = கருக்கலைப்பு வசதி

access to property = ஆதனத்தை சென்றடையும் வசதி

access to services = சேவை பெறும் வசதி

accessibility equipment = மாற்றுத்திறனுதவி உபகரணங்கள்

accessibility services = மாற்றுத்திறனுதவிச் சேவைகள் 

accessible bus service = மாற்றுத்திறனுதவிப் பேருந்துச் சேவை

accessible formats = மாற்றுத்திறனுதவி உருவமைப்புகள்

accessible taxicab = மாற்றுத்திறனுதவி வாடகையூர்தி

accessible web design = மாற்றுத்திறனுதவி இணைய வடிவமைப்பு

accession to the throne = அரியணை ஏற்பு

accession to the UN = ஐ.நா.வில் அங்கத்துவம் ஏற்பு

accessory after the fact = நிகழ்ந்தபின் உடந்தையாய் இருப்பவர்

accessory at the fact = நிகழும்பொழுது உடந்தையாய் இருப்பவர்

accessory before the fact = நிகழமுன் உடந்தையாய் இருப்பவர்

accident benefits = விபத்து உதவிப்படிகள்

accidentalism = தற்செயல்வாதம்

accompaniment of the pipe, to the = குழல் பக்கவாத்தியத்துடன்

accord, of my own = நானாக விரும்பியே; நானே விரும்பி

accord, peace = அமைதி உடன்பாடு

account balance = கணக்கு மீதி

account for = கணக்கு காட்டு; பொறுப்புக் கூறு; விளக்கமளி

account statement = கணக்குக் கூற்று

account value = கணக்குப் பெறுமதி

account, call to = விளக்கம் கேள் (கோரு)

accountability = பொறுப்பேற்கும் கடப்பாடு

Accountability Court = பொறுப்பேற்பு நீதிமன்று

accountable = பொறுப்பேற்கும் கடப்பாடுடைய

accountancy = கணக்கியல்

accountant = கணக்காளர்

accounting system = கணக்கீட்டு முறைமை

accounts payable = செல்மதி

accounts receivable = வருமதி

accounts receivable coverage = வருமதிக் காப்பீடு

accrued expenses = பெருகிய செலவு

acculturation = பண்பாடேற்பு

accumulated depreciation = ஒருமித்த தேய்மானம் 

accurate time = சரியான நேரம்

accusative case = இரண்டாம் வேற்றுமை

accused, an = குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்

aches and pains = நோவு நொம்பலம்; நோவும் வேதனையும்

achieved status = ஈட்டிய (எய்திய) தகுநிலை

acid deposition = அமிலப் படிவு

acid precipitation = அமிலப் பொழிவு

acid rain = அமில மழை

acidification = அமிலவாக்கம்

acidity = அமிலத்தன்மை

acquired disease = தேடிய நோய்

acquired immune deficiency syndrome = AIDS = தேடிய தடுப்புவலு தேய்வுப் பிணி

acquired property = தேடிய தேட்டம்

acquisition, land = காணித் தேட்டம்; காணி கையகப்படுத்தல் (சுவீகரிப்பு)

acquit the accused = குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை குற்றமற்றவரென விடுதலைசெய் 

acquit yourself well = நன்கு ஒழுகு; நல்ல முறையில் ஒழுகு

acquittal = குற்றமற்றவரென விடுதலைசெய்கை

acrobat, an = மெய்வித்தகர்

acrobatics = மெய்வித்தை

acronym = முன்னெழுத்துச்சொல்  (எ-கா: Aids)

acrophobia = உயரவெருட்சி

act of gross indecency = மிக இழிந்த செயல்; பேரிழிசெயல்; அப்பட்டமான பாலுறவுச் செயல்

act of omission = செயல் தவிர்ப்பு

act of parliament = நாடாளுமன்றச் சட்டம்

act of violence = வன்செயல்

acting area = நடிப்புக் களம்

action maze = செய்கைத் தடப்புதிர்

action perspective = செய்கைக் கண்ணோட்டம்

action, take = நடவடிக்கை எடு

activated sludge = சுத்திகரித்த கூளம்

active account = செயற்படு கணக்கு

active ageing = செயலீடுபாட்டுடன் மூப்பெய்தல்

active carbon = activated carbon = சுத்திகரித்த கரியம்

active ingredient = முனைப்புக் கூறு

active life expectancy = செயலீடுபாட்டுடன் கூடிய சராசரி ஆயுட்காலம்

active politics, engage in = தீவிர அரசியலில் ஈடுபடு

active verb = தன்வினை

active voice = செய்வினை

activist, political = அரசியல் வினைஞர்

activities of daily life = அன்றாட வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகள்

activity step = செயற்பாட்டுப் படி

activity theory = செயற்பாட்டுக் கோட்பாடு

actual cash value = மெய்க் காசுப் பெறுமதி

actuality of prison life = சிறைவாழ்வு மெய்ந்நிலை

actuary = காப்புறுதிக் கணக்கீட்டாளர்

actus reus = குற்றச் செயல்

acupuncture = தோலூசி வைத்தியம்

acute and transient psychosis = தீவிர குறுங்கால சித்தப்பிரமை

acute care = தீவிர பராமரிப்பு

acute care treatment = தீவிர பராமரிப்புச் சிகிச்சை

acute health care = தீவிர சுகாதார பராமரிப்பு

ad hoc basis, on an = வேளைக்கேற்றபடி

ad hoc meeting = வேளைக்கேற்ற கூட்டம் 

ad infinitum = என்றென்றும்

ad referendum = பேச்சளவில் உடன்பாடு

ad valorem = பெறுமதிப்படி

adaptation, an = தழுவல்; தழுவற்படைப்பு

adapted products = clean products = இசைவித்த ஆக்கங்கள்

adaptive device = adjustive device = இசைவிப்பு உத்தி

adaptive function = நெகிழ்ந்திசைவு

adaptive technology = இசைவிப்புத் தொழினுட்பவியல்

addenda = பிற்சேர்க்கைகள்

addendum = பிற்சேர்க்கை

addiction to drugs (substances) = போதைப்பொருட்களுக்கு அடிமைப்படுகை

addictive drug (substance) = அடிமைப்படுத்தும் போதைமருந்து

additional insured = காப்புறுதியில் மேலதிகமாகச் சேர்க்கப்படுபவர்

additional living expense insurance = மேலதிக வாழ்க்கைச் செலவுக் காப்புறுதி

additional premium = மேலதிக கட்டுப்பணம் 

address a meeting = கூட்டத்தில் உரையாற்று

address change = முகவரி மாற்றம்

address the Chief Minister in Tamil = முதலமைச்சரை தமிழில் விளி

address the President "Your Excellency!" = ஜனாதிபதியை "அதி உத்தமர் அவர்களே!" என்று விளி

address the problem of unemployment = வேலையில்லாப் பிரச்சனையைக் கவனத்தில் கொள்

address to the nation, the President will = ஜனாதிபதி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவார்

address your application to the Mayor = உனது விண்ணப்பத்தை மாநராதிபதிக்கு முகவரியிட்டு அனுப்பு

adduce evidence = சான்று சமர்ப்பி

ademption = விருப்பாவண கொடைவிலக்கு

adequacy of explanation = explanatory adequacy = விளக்க நிறைவுடைமை

adhesive bandage = ஒட்டுப் பந்தனம்

adiadochokinesia = செயல்மாற்றத்தணிவு

adjective = பெயரடை

adjourn(ment) = ஒத்திவை(ப்பு)

adjudicate = தீர்ப்பிடு

adjudication = தீர்ப்பீடு

adjudicator = தீர்ப்பாளர்

adjunct program = உப நிகழ்முறை

adjust your language = உனது மொழியை இசைவுபடுத்து

adjust yourself = உன்னை இசைவுபடுத்து

adjustable rate = இசைவிப்பு வீதம்

adjusted annual rate = இசைவித்த ஆண்டு வீதம்

adjuster = இசைவிப்பாளர்

adjustment date = இசைவிப்புத் திகதி

administration of justice = நீதி நிர்வாகம்

administrative expenses = நிர்வாகச் செலவு

administrative law = நிர்வாகச் சட்டம்

administrative tribunal = நிர்வாகத் தீர்ப்பாயம்

administrator of an estate = இறப்புச் சொத்துரிமைத் தத்துவகாரர்  

administrator, an office = அலுவலக நிர்வாகி

Admiral = கடற்தளபதி

admissibility hearing = அனுமதிவாய்ப்பு விசாரணை

admissible evidence = அனுமதிக்கத்தக்க சான்று

admission of guilt = குற்ற ஒப்புதல்

adolescence = வளரிளம்பருவம்

adopted child = தத்தெடுத்த (தத்தெடுக்கப்பெற்ற) பிள்ளை

adoption of convenience = வசதிக்கான தத்தெடுப்பு

adoptive parent = தத்தெடுத்த பெற்றார்

adsorption = புறத்துறிஞ்சல்

adult care home = முதியோர் பராமரிப்பகம்

adult education = முதிர்ந்தோர் கல்வி

adult life = முதிர் வாழ்வு

adult, an = முதிர்ந்தவர்; வயதுவந்தவர்

adulterous intercourse = சோரப் புணர்ச்சி

adultery = சோரம்; பிறர்மனை நயத்தல்

adulting = முன்முதிர்ச் செயற்பாடு (முதிர்ந்தோர் போல் இளையோர் செயற்படல்)

adults = முதிர்ந்தோர்

advance care planning = முன்கூட்டியே பராமரிப்பு திட்டமிடல்

advance command post = முன்னகர்வு ஆணைப்பீடம்

advance guard = முன்னகர்வுக் காவலணி

advance message center = முன்னகர்வுச் செய்தி நிலையம் 

advance of Rs. 100, an = 100 ரூபா முற்பணம்

advance unit = முன்னகர்வுப் படைப்பிரிவு

advances to the tourist, make = சுற்றுலாவாணரிடம் சரசம்செய்ய முற்படு

adverb = வினையடை

adversarial system of justice = எதிர்வாத நீதி முறைமை

adversary, a political = அரசியல் எதிராளி

adverse effects = தகாத விளைவுகள்; பாதிப்புகள்; தாக்கங்கள்

adverse impact = பாதிப்பு 

adverse reaction = தகாத விளைவு

advertisement = விளம்பரம்

advertising manager = விளம்பர முகாமையாளர்

advertorial = விளம்பரக் கட்டுரை

advisory opinion = சட்டதிட்ப மதியுரை

advocacy group = பரிந்துரைக் குழுமம்

advocacy journalism = பரிந்துரை ஊடகவியல்

advocate of reconciliation, an = மீளிணக்கத்துக்காகப் பரிந்துரைப்பவர்   

advocate reconciliation = மீளிணக்கதுக்காகப் பரிந்துரை

advocate's strategy = பரிந்துரைஞரின் உபாயம் (எ-கா: "இறக்குமதிகளைத் தடைசெய்ய வேண்டும்." இங்கு மறுபேச்சுக்கு இடமில்லை)

aegis of the UN, under the = ஐ. நா.வின் ஆதரவில்

aeration tank = வளியூட்டு தொட்டி

aerial drone =ஆளில்லா வான்கலம்

aerial observation = air observation = வான்வழி அவதானிப்பு

aerial photograph = air photograph = வான்வழி நிழற்படம்

aerobic bacteria = வளிப் பற்றீரியாக்கள்

aerobic exercise = மூச்சுப் பயிற்சி

aerodrome = airdrome = வான்துறை

aeronautical chart = வான்வலச் சட்டகம்

aerosol propellant = வளியமுக்க கலம் முடுக்கி

Aesthetic Movement = கலையழகு இயக்கம் (கலை கலைக்காகவே = Art for art's sake = l'art pour l'art - Victor Cousin

aesthetic of the poem = கவிதையின் கலையழகு (வனப்பு)

aesthetic qualities = கலையழகுச் சிறப்புகள் 

aestheticism = அழகியல்வாதம்; கலையழகுவாதம்

aesthetics = அழகியல்; கலையழகியல்  

aetiology = ஏதியல்

affect = impact = தாக்கம் விளைவி

affect = mood = உணர்நிலை

affective disorder = உணர்நிலைக் கோளாறு

affective domain = உணர்நிலைப் பரப்பு

affidavit = சத்தியக் கடதாசி

affirm your position = உனது நிலைப்பாட்டை வலியுறுத்து

affirmant, an = (நீதிமன்றில்) உறுதியுரைஞர்

affirmation = (நீதிமன்றில்) உறுதியுரை

affirmative action = பாரபட்சத்தை ஈடுசெய்யும் நடவடிக்கை

affirmative verb = உடன்பாட்டு வினை

affordable housing = சிக்கன வீட்டுவசதி

afforestation = காடாக்கம் 

after sight = கண்டபின்

after the fact = நிகழ்வின் பின்; நிகழ்ந்த பின்

aftercare = பின்பராமரிப்பு

afterpains = பின்னோக்காடு

after-school program = பாடசாலை வேளைக்குப் பிந்திய நிகழ்முறை

ag(e)ing = மூப்பெய்தல் 

ag(e)ing in place = வதிவிடத்தில் மூப்பெய்தல்

ag(e)ing with security and dignity = பத்திரமாகவும் கண்ணியமாகவும் மூப்பெய்தல்

agape = அன்புநெறி

age barriers = வயதுசார் தடங்கல்கள்

age cohorts = சகவயதினர்

age composition = வயதுவாரிக் கோப்பு

age dependency ratio = வயதுவாரித் தங்கிவாழ்வு விகிதம்

age discrimination = வயதுசார் பாரபட்சம்

age distribution = வயதுவாரிப் பரம்பல்

age effect = வயதுசார் விளைவு

age grade = வயதுசார் தரம்

age integration theory = வயது ஒருங்கிணைப்புக் கோட்பாடு

age norm = வயது வழப்பம்

age of discretion = தற்றுணிபு வயது

age of innovation = புதுமைக் காலம்

age ratio = வயது விகிதம்

age stratification = வயதுவாரி அடுக்கு

age structure = வயதுக் கட்டமைப்பு

age timetable = வயது நேரசூசி

age-associated memory impairment = வயதுசார் நினைவாற்றல் குறை

aged care = மூப்புகாலப் பராமரிப்பு

age-integrated institution = வயது ஒருங்கிணைப்பு நிலையம்

ageism = வயதுசார் பாரபட்சம்

agency, a travel = பயண முகமையகம்

agenda for gender equality = பால்மைச் சமத்துவ நிகழ்ச்சிநிரல்

agenda-setting = செய்தித்திணிப்பு

agent bank = முகமை வங்கி

agent, an insurance = காப்புறுதி முகவர்

agent, chemical = நச்சுவேதிப் பொருள்

age-related memory loss = வயதுசார் நினைவாற்றல் இழப்பு 

age-sex composition = வயது-பால்வாரிக் கோப்பு 

age–sex pyramid = வயது-பால் கூம்பு

age-sex specific mortality rate = வயது-பால் குறித்த இறப்பு வீதம்

age-specific fertility rate = வயது குறித்த கருவள வீதம் 

aggravated assault = கடுந் தாக்குதல்; மோசமான தாக்குதல்; வலுத்த தாக்குதல்; நையப் புடைத்தல்

aggravated damages = உளத்தாக்க இழப்பீடு

aggravated indecent sexual assault = வலுத்த இழிவான பாலியல் தாக்குதல்

aggravating circumstances = மோசமாக்கும் சூழ்நிலைகள்

aggression, military = படைபல ஆக்கிரமிப்பு; வலிந்த படைபலத் தாக்குதல்

aggression, the mob descended to = கும்பல் வன்முறையில் இறங்கியது

aggrieved party = இடருற்ற (துயருற்ற) தரப்பு

aging index = முதிர்வுச் சுட்டு

agitation for equal rights = சரிநிகர் உரிமைகளுக்கான கிளர்ச்சி

agitation, mental = உள்ளப் பதகளிப்பு

agnosia = உணர்வலுவிழப்பு

agnosticism = அறியொணாவாதம்

agnotology = மழுப்பிமழுங்கடிப்பு; மழுப்பிமழுங்கடித்தல் (Robert Proctor)

agon = conflict = முரண்பாடு

agoraphobia = சூழ்நிலைவெருட்சி

agraphia = எழுத்தாற்றல் இழப்பு

agreement of purchase and sale = கொள்வனவு-விற்பனவு உடன்படிக்கை

agrément = சம்மதம்

agricultural pollution = வேளாண்மை மாசு

agricultural waste = வேளாண்மைக் கழிவு

agriculture = வேளாண்மை

agroecology = பயிர்ச்சூழலியல்

agroforestry = பயிர்வனவியல்

agrology = பயிர்மண்ணியல்

agronomy = பயிராக்கவியல்

aid and abet = உதவி, ஒத்தாசை புரி

aide mémoire = நினைவுதவிக் குறிப்பு

aide-de-camp = பணிவிடைப் படைஞர்

AIDS = acquired immune deficiency syndrome = தேடிய தடுப்புவலு தேய்வுப் பிணி

air advantage = air superiority = வான் அனுகூலம்

air ambulance = நோயாளர் வானூர்தி

air area = வான் பரப்பு

air attaché = வான்படைத் தூதிணைஞர்

air base = வான்படைத் தளம்

air basin = வளித்தேக்கம்

air conditioner = குளிரூட்டி

air contaminant = வளி மாசுபடுத்தி

air curtain = வளித் திரை

air defence command = வான் பாதுகாப்பு ஆணைப்பீடம்

air filter = வளிச் சல்லடை

air force = வான் படை

Air Marshal = வான் தளபதி

air piracy = வான் கொள்ளை

air pollutant = வளி மாசூட்டி

air pollution = வளி மாசு

air pollution episode = வளிமாசுக் கட்டம்

air pollution index = வளிமாசுச் சுட்டி

air pollution sources = வளிமாசு மூலங்கள்

air quality criteria = வளித்தரப் பிரமாணங்கள்

air quality index = வளித்தரச் சுட்டி

air quality monitoring = வளித்தரக் கண்காணிப்பு

air quality standards = வளித்தர நியமங்கள்

air strikes = வான்வழித் தாக்குதல்கள்

airborne disease = வளிகொணர் நோய்

airborne particulates = வளிகொணர் துணிக்கைக் கூறுகள்

airborne troops = வான்வழிப் படையினர்

air-conditioning = குளுமை வசதி

aircraft warning service = வான்கல எச்சரிக்கைச் சேவை

air-landing troops = தரையிறங்கு வான் படையினர்

akathisia = தவிப்பு

akinesia = செயலொடுக்கம்

akinetic mutism = பேச்சுமூச்சின்மை

akrasia = திடசித்தமின்றி நிதானம் தப்புதல்

albinism = வெண்தோற்பிணி

alcohol abuse = மதுபான துர்ப்பிரயோகம்

alcohol dependence = மதுநுகர்வில் தங்கிய நிலை  

alcohol dependence syndrome = மதுநுகர்வில் தங்கிய நோய்க்குறித்தொகுதி

alcohol intoxication = மதுவெறி 

alcohol misuse disorder = மதுபான துர்ப்பிரயோகக் கோளாறு

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) = மதுநுகர்வுக் கோளாறுகளை இனங்காணும் சோதனை

alcoholism = மதுநுகர்வுக்கு அடிமைப்படுகை

alert the police = காவல்துறைக்கு தகவல் கொடு

alert, be = எச்சரிக்கையாய் இரு

alert, on = தயார்நிலையில்  

alexia = மொழிவலுவிழப்பு

alexithymia = உணர்வாற்றல் குழப்பம்

algal bloom  = அல்கா மலர்ச்சி

algicide = அல்காகொல்லி

algophobia = fear of pain = நோவெருட்சி = வேதனை அச்சம்

algorithm = படிமுறைமை

alias = எனப்படும் (எ-கா: "தலையாரி" எனப்படும் "முருகவேள் முகுந்தன்")

alibi = இடத்திலாச் சான்று; நிகழ்ந்த இடத்தில் நில்லாத சான்று

alien culture = வேற்றுப் பண்பாடு; புறத்திப் பண்பாடு; அந்நியப் பண்பாடு

alien to our policy, Revenge is = பழிவாங்கல் எமது கொள்கைக்குப் புறம்பானது

alienate state land = அரச காணியைப் பராதீனப்படுத்து 

alienate youth = இளையோரைப் புறங்கட்டு

alienated state land = பராதீனப்படுத்திய அரச காணி

alienated youth = புறங்கட்டப்பட்ட இளையோர்

alienation (of property) = (சொத்துப்) பராதீனம்   

aliens in Britain = பிரித்தனியாவில் உள்ள வெளிநாட்டவர்கள்

aliens in space?, Are there = விண்வெளியில் வேற்றுலகப்பிறவிகள் உள்ளனவா?

alimentary canal = உணவுக் கால்வாய்

alimony = பிரிமனைப்படி

alkali = காரம்

alkalinisation = காரமயமாக்கம்

alkalinity = காரத்திறன்

allegation = சார்த்துரை; சாட்டுரை; குற்றச்சாட்டு

allegiance, oath of = விசுவாசச் சத்தியம்

allegory = உருவகப் படைப்பு

allergies and sensitivities = ஒவ்வாமைகளும் கூருணர்வுகளும்

alliance = நட்புறவு

allied health professionals = துணைச் சுகாதாரத் துறைஞர்கள்

alliteration = மோனை

allocated mobility aid space = நடமாட்ட துணைக்கருவிகள்

allocation of funds = நிதிய ஒதுக்கீடு

allopathy = மருந்து வைத்தியம்

alloplastic adaptation = இசைவித்தொழுகல்

allotment of shares = பங்கு ஒதுக்கீடு

allow an appeal = மேன்முறையீட்டை அனுமதி

allowable catch = மீன்பிடி வரம்பு

all-risk policy = all-perils policy = முழு ஆபத்துக் காப்புறுதி ஒப்பந்தம்

allusion = மறைகுறிப்பு

ally, an = நட்பாளர்; நட்புநாடு

almshouse = ஆதுல(ர்)சாலை

alogia = சிந்திப்புக் குறைபாடு

alphabet = நெடுங்கணக்கு

alpine area = உயர்மலைச்சாரல்

Alt-Right = Alternative Right =மாற்று வலதுசாரித்துவம்

alternat = தேசிய முதன்மை

alternate emplacement = மாற்று நிலைக்களம்

alternate level of care = மாற்றுப் பராமரிப்பு மட்டம்

alternative communication devices = மாற்றுத் தொடர்பாடல் சாதனங்கள்

alternative dispute resolution = பிணக்கிற்கு மாற்றுத் தீர்வு

alternative explanation = மாற்று விளக்கம்

alternative medicine = மாற்று மருத்துவம்

Alternative Right = Alt-Right = மாற்று வலதுசாரித்துவம்

alternatives to detention =  தடுத்துவைப்புக்கு மாற்றுவழிகள்

altruism = பொதுநலநெறி

alumna = female graduate = பட்டதாரி மகளிர்; முன்னாள் மாணவி

alumni = graduates = பட்டதாரிகள்; முன்னாள் மாணவர்கள் 

alumnus = graduate = பட்டதாரி; முன்னாள் மாணவர்

Alzheimer's disease = மூளைத்தளர்ச்சி நோய்

amalgamation = ஒன்றிணைப்பு

amateur athlete = பொழுதுபோக்கு மெய்வலர்

amateur dramatics = பொழுதுபோக்கு நாடகவியல் 

amateurs and professionals = விழைஞர்களும் துறைஞர்களும்; பொழுதுபோக்கர்களும் துறைபோனவர்களும்

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary = அதிவிசேட முழுவலுவாய்ந்த தூதர்

Ambassador-Designate = நியமிக்கப்பட்ட தூதர்

Ambassadress = தூதரின் பாரியார்

ambience = சூழ்நிலை; சுற்றாடல்

ambient concentration of pollutants = சுற்றாடல் மாசூட்டிகளின் செறிவு

ambiguity = இருபொருள்படுகை; பல்பொருள்படுகை; தெளிவின்மை

ambiguous statement = இருபொருட் கூற்று; பல்பொருட் கூற்று; தெளிவிலாக் கூற்று 

ambivalence = இருவுளப்போக்கு

ambivalent attitude = இருவுளப்பான்மை

ambulance = மருத்துவ ஊர்தி

ambulation = நடமாட்டம்

ambulatory patient = நடமாடும் நோயாளி

ambush = பதுங்கி (பதிவிருந்து) தாக்கு(தல்)

ambush journalism = அதிரடி வினாத்தொடுப்பு

amendment to agreement = உடன்படிக்கைக்கான திருத்தம்

amenorrhoea = மாதவிலக்கின்மை = கர்ப்பசூலை

amentia = உளவிருத்திக்குறை

American Mission = அமெரிக்க ஆதீனம்

amicable settlement = நட்பிணக்கம்

amicus curiae = friend of the court = நீதிமன்றின் நட்பாளர்

amimia = சைகையாற்றல் கோளாறு

ammunition = வெடிகணைகள் = வெடிகணை வகைகள்

amnesia = loss of memory = அசதி; நினைவிழப்பு

amnesty, grant = மன்னிப்பு வழங்கு

amok, run = தறிகெட்டோடு

amortization schedule = கடன்தீர்ப்பு அட்டவணை

amphiboly = இருபொருட்கூற்று

amphitheatre = வட்டரங்கம்

amputation = உறுப்பகற்றல்

amusement park = கேளிக்கை கோட்டம்

amusement tax = கேளிக்கை வரி

anaclitic depression = சேயுளவழுத்தம்;  தாயிழந்த சேயின் உளவழுத்தம் 

anadromous fish = நன்னீர் நாடும் கடல்மீன்

anaemia = சோகை

anaerobic biological treatment = உயிர்வளிநாடா உயிர்மவழிச் சுத்திகரிப்பு

anaerobic decomposition = உயிர்வளிநாடா உயிர்மவழி உருக்குலைவு

anaerobic respiration = உயிர்வளிநாடாச் சுவாசம்

anaesthesia = உணர்வுநீக்கம்

anaesthetic = உணர்வுநீக்கி

anaesthetist = உணர்வுநீக்கத் துறைஞர்

anal eroticism = குத மதனம்

anal examination = குதவழிச் சோதனை

anal stage = குதவுணர்வுக் கட்டம்

analogical arguments by properties = தன்மை ஒப்புநோக்கு வாதங்கள்

analogical arguments by relations = உறவு ஒப்புநோக்கு வாதங்கள்

analogical reasoning = ஒப்புநோக்கு நியாயம்

analogue case = ஒப்புத்தெரி பொருள்

analogy = ஒப்புமை; ஒப்பீடு; ஒப்புநோக்கு 

analysis = பகுப்பாய்வு

analysis, in the final = கூட்டிக் கழித்துப் பார்த்தால்

analytic psychology = பகுப்புளவியல்; பகுப்பாய்வு உளவியல்

analytic statement = பகுபடு கூற்று (எ-கா: சகோதரிகள் அனைவரும் உடன்பிறப்புகள்)

anamnesis = நோய்விருத்தி வரலாறு

anankastic disorder = obsessive-compulsive disorder = ஒன்றல்-உந்தல் கோளாறு

anarchism = ஆட்சியறவுவாதம் (ஆட்சியறவுவாதம் என்னும் சொல்லின் தோற்றுவாய் உணர்த்துவதுபோல், இது பலவந்த ஆட்சிவகை எதற்கும் எதிரான கோட்பாடு; இது சமூகத்தை ஆள்வதற்கு கையாளப்படும் வலுவின் உருவமாய் விளங்கும் அரசுக்கு எதிரானது; இது பெரும்பான்மையோரின் ஆட்சி என்று பொருள்படுவதை விடுத்துஅனைவரின் இசைவையும் ஈட்டிய ஆட்சி என்று பொருள்படுவது. அத்துணை சுதந்திரத்தை ஈயும் ஆட்சியையே ஆட்சியறவுவாதிகளால்  சகிக்கமுடியும் = Anarchism, as its derivation indicates, is the theory which is opposed to every kind of forcible government. It is opposed to the State as the embodiment of the force employed in the government of the community. Such government as Anarchism can tolerate must be free government, not merely in the sense that it is that of a majority, but in the sense that it is that assented by all – Bertrand Russell)

anarchy lasted a month, the = களேவரம் ஒரு மாதம் நீடித்தது

anatomy = உடற்கூற்றியல்

ancestry = முற்சந்ததி

anchor = நங்கூரம்; நிலைய அறிவிப்பாளர்

ancillary activity = துணைநிலைச் செயற்பாடு

ancillary motion = துணைநிலை முன்மொழிவு

andragogy = வளர்ந்தோர்  கல்வி 

androgyny = இருபால் குணவியல்புடைமை = ஆண்-பெண் குணவியல்புடைமை

anecdote, a funny = வேடிக்கைத் துணுக்கு

aneurysm = குருதிக்கலப் புடைப்பு

anger management = சீற்றம் தணிப்பு

angina = angina pectoris = நெஞ்சுத் தெண்டல்

angioplasty = குருதிக்கல அடைப்பெடுப்பு

anhedonia = இன்புணர்வின்மை

anima = அகம்; ஆணாளுமையின் பெண்மைக்கூறு

animal cognition = விலங்கின அறிதிறன்

animation = அசைவூட்டம்

animism = ஆன்மவாதம்; ஆன்மத்துவம்

animosity = பகை(மை)

animus = பகையுணர்வு; பெண்ணாளுமையின் ஆண்மைக்கூறு

announcer  = அறிவிப்பாளர்

annual percentage = ஆண்டு விழுக்காடு; ஆண்டுச் சதவீதம்

annual report = ஆண்டறிக்கை

annual return = ஆண்டு விபரத்திரட்டு 

annulment of marriage = திருமண நீக்கம்

anomalous statement = பிறழ் கூற்று

anomaly = பிறழ்வு

anomic aphasia = amnestic aphasia = மொழியசதி

anomie = உளமுடக்கம்

anonymous = பெயரறியப்படாத; அநாமதேய

anorexia nervosa = ஊண்வெருட்சி

anosognosia = தன்பிணி உணராமை

anovulation =       சூலறவு

antagonist = எதிராளர்

antecedents = ancestors = முற்சந்ததி

antecedents, the politician's = அரசியல்வாதியின் பின்புலம்

antediluvian period = உலகளாவிய பிரளயத்துக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதி

antenatal (prenatal) care = கர்ப்பகால பராமரிப்பு

antenatal card = கர்ப்பகால அட்டை

antenna = உணர்கொம்பு; சுரணைக்கொம்பு

antenuptial (pre-nuptial) settlement = மணமுன் இணக்கம்

anthology = தொகைநூல்

anthropology = மானிடவியல்

anthropomorphism = ஆளுருமயமாக்கம்; மன்னுருமயமாக்கம்

antiaircraft artillery intelligence service = வான்கல எதிர்ப்பு பீரங்கி உளவுச் சேவை

antibiotic = உயிரியொடுக்கி

anti-Black racism = கருப்பினக் காழ்ப்பு (எதிர்ப்பு; விரோதம்)

antibody = நஞ்சொடுக்கி

anti-bullying law = அடாவடி தடுப்புச் சட்டம் 

anticipatory bail application = முன்பிணை விண்ணப்பம்

anticipatory coping = முன்கூட்டியே எதிர்கொள்ளல்

anticlimax = bathos = சுவையிறக்கம்

anticoagulant = குருதியுறைவொடுக்கி

Anti-Corruption Committee Secretariat = ஊழல் தடுப்புக் குழுச் செயலகம்

antidepressant medication = உளவழுத்தம் நீக்கி மருந்துவகை  

Anti-Doping Agency = போதைமருந்து நுகர்வு தடுப்பு முகமையகம்

antidote = நச்சொடுக்கி

antidote to secession, Devolution is an = அதிகாரப் பரவலாக்கம் பிரிவினையை ஒடுக்கும்

antigen = நஞ்சொடுக்கியூட்டி

antinomy = முரணிலை

anti-oppression = ஒடுக்குமுறை-எதிர்ப்பு

anti-psychotic medication = சித்தப்பிரமை நீக்கி மருந்துவகை

anti-racism = இனவாத-எதிர்ப்பு

anti-racist education = இனவாத-எதிர்ப்புக் கல்வி

antirealism = மெய்ம்மைமறுப்பு வாதம்

anti-Semitism = யூத-எதிர்ப்பு வாதம்

antiseptic = ஊழ்த்தலொடுக்கி

antitank ditch = தாங்கி எதிர்ப்புக் கிடங்கு 

antitank mine = தாங்கி எதிர்ப்புக் கண்ணி

antitank mine field = தாங்கி எதிர்ப்புக் கண்ணிவயல்

antitank weapons = தாங்கி எதிர்ப்பு ஆயுதங்கள்

antithesis = முரணீடு; முரண்கோள்; எதிரீடு; எதிர்கோள்

antonym = opposite = எதிர்ச்சொல்

anus = குதம்

anxiety disorder = பதைப்புக் கோளாறு

anxiety, depression, nervousness, stress, tension = பதைப்பு, உளவழுத்தம், படபடப்பு உளைச்சல், பதற்றம்

anxiolytic medication = பதைப்பு நீக்கி மருந்துவகை

anxious, don't get = பதைக்க வேண்டாம்

apartheid = இன ஒதுக்கல் கொள்கை

apartment = அடுக்குமாடியகம்

apartment building = அடுக்குமாடிக் கட்டிடம்

apartment unit = அடுக்குமாடிக் கூடம்

apathy, voter = வாக்காளரின் நாட்டமின்மை

Apex Court = Supreme Court = உச்ச நீதிமன்று

aphasia = பேச்சிழப்பு

aphonia = குரல்வலுவீனம்

aphorism = மணிவாக்கு

apiology = தேனீயியல்

apocalypse = இறைவெளிப்பாடு; திருவெளிப்பாடு; ஊழியிறுதி; உலகிறுதி

apologise = apologize = மன்னிப்புக் கோரு

apoplexy = அசதிசன்னி

apostasy = நெறிதுறவு

apostate state = நெறிதுறந்த அரசு

apostates = நெறிதுறந்தோர்

apostle = திருத்தூதர்

apostrophe (') = உடைமைக்குறி; எச்சக்குறி

apothecary = மருந்தர்

apotheosis of human rights = மனித உரிமைகளை ஏற்றிப்போற்றுகை

apparent (ostensible) authority = வெளித்தோற்ற அதிகாரம்

apparent motion = வெளித்தோற்ற நகர்வு

appeal = மேன்முறையிடு; மேன்முறையீடு

appear in court = நீதிமன்றில் வெளிப்படு (தோன்று)

appearance notice = வெளிப்படல் (தோற்றல்) அறிவித்தல் 

appearance of bias = பக்கச்சார்பு காணப்படல்

appeasement = அமைதிப்படுத்தல்; சமாதானப்படுத்தல்

appellant = மேன்முறையீட்டாளர்

appellate court = மேன்முறையீட்டு நீதிமன்று

appellation = பெயரீடு

appellative verb = குறிப்புவினை

apperception = அகநிகழ் புரிவு

appetite = பசிநாட்டம்

applicant = விண்ணப்பதாரி

application = விண்ணப்பம்; பிரயோகம்

apportionment = பங்கீடு

apposition = அருகமைவு

appraisal = மதிப்பீடு

appraisal clause = மதிப்பீட்டு வாசகம்

appraise = மதிப்பிடு

appraised value = மதிப்பிட்ட பெறுமதி

appraiser = மதிப்பீட்டாளர்

appreciation of property value = ஆதனப் பெறுமதி அதிகரிப்பு

appreciation of the book = நூல் மதிப்புரை

appreciation, applaud in = மெச்சிக் கைதட்டு

appreciation, take note with = மெச்சிக் கவனத்தில் கொள்

apprehend the suspect = சந்தேகநபரைக் கைதுசெய்

apprenticeship = பணிப்பயிற்சி

approbation = approval = consent = இசைவு

appropriate public funds = பொது நிதியைக் கையாடு

appropriate technology = ஏற்ற தொழினுட்பவியல்

appurtenances = சேருமதி

apraxia = செயல்-தேர்ச்சி ஒடுக்கம்

apricot = சீமை வாதுமை

aptitude test = உளச்சார்புத் தேர்வு

aquaculture = நீர்ப்பண்ணை

aquarium = தடாகம்

aquifer = நீர்தாங்குபடுகை

arbitral tribunal = நடுத்தீர்ப்பாயம்

arbitrarily = சட்டதிட்டத்துக்கு உட்படாமல்; தான்தோன்றித்தனமாக; தன்னெண்ணப்படி

arbitrary detention = சட்டதிட்டத்துக்கு உட்படாத தடுத்துவைப்பு

arbitration clause = நடுத்தீர்ப்பு வாசகம்

arbitrator = நடுத்தீர்ப்பாளர்

arch rival = பரம வைரி

archaeology = தொல்லியல்

archaic word = வழக்கொழிந்த சொல்

archetype of compassion = கருணையின் திருவுரு

archetype of good governance, an = நல்லாட்சிக்கொரு முன்மாதிரி; நல்லாட்சிக்கோர் எடுத்துக்காட்டு

archetypes in literature = இலக்கியத்தில் தொல்மனப்படிமங்கள் (ஆழ்மனப்படிமங்கள்)

archipelago = தீவுத்தொகுதி

architect = கட்டிடவியலர்

architectonics = கட்டமைப்புநுட்பவியல்

architectural barriers = கட்டுமானத் தடங்கல்கள்

architecture = கட்டிடவியல்

archival fonds = தோற்றுவாய்வழி ஆவணத்திரட்டுகள்

archival science = ஆவணக்குவையியல்

Archives of India, National = இந்திய தேசிய ஆவணக்குவையகம்

archives, historical = வரலாற்று ஆவணக்குவைகள்

archiving, digital = எண்மக் குவையீடு

archiving, document = ஆவணக் குவையீடு

archivists and documentarists = ஆவணக்குவைஞர்களும் ஆவணவியலர்களும்

area of destination = சேரிடம்

area of origin = தோற்றிடம் 

area sources of pollution = உள்ளூர் மாசு மூலங்கள்

arena = களரி = அரங்கு

argue = வாதிடு; வாக்குவாதப்படு

argument = வாதம்; வாக்குவாதம்

argument to the best explanation = சிறந்த விளக்க வாதம்

argumentative essay = வாதக் கட்டுரை

argumentum ad silentium = argument from silence = வாய்பேசா வாதம்

arid zone = வறண்ட வலயம்

aristocracy = உயர்குலம்; உயர்குடியாட்சி

arithmetic growth = எண்ணிக்கை வளர்ச்சி

Armageddon = அறுதியிறுதிப்போர்

armaments = பெரும்படைக்கலங்கள்; பேராயுதங்கள்

armchair criticism = திண்ணைத் திறனாய்வு

armed ship = man of war = படைக் கப்பல்

armistice = போர்தவிர்ப்பு

armour = கவசம்

armoured car = கவச ஊர்தி

armoured force = கவசப் படை

arms = weapons = weaponry = படைக்கலங்கள்; ஆயுதங்கள்

arms control = ஆயுதக் கட்டுப்பாடு

arms race = ஆயுதப் போட்டி

army attaché = (தரைப்)படைத் தூதிணைஞர்

army of occupation = ஆக்கிரமிப்பு படை

army regulations = (தரைப்)படை ஒழுங்குவிதிகள்

aromatherapy = நறுமருந்துச் சிகிச்சை

arraign = முன்னிறுத்தி வினாத்தொடு; நீதிமன்றின்முன் நிறுத்தி குற்றவினாத்தொடு

arraignment = முன்னிறுத்தி வினாத்தொடுப்பு; நீதிமன்றின்முன் நிறுத்தி குற்றவினாத்தொடுப்பு

arrears = நிலுவை

arrest memo  = கைதுமடல் 

arrest warrant = கைதாணை = பிடியாணை

arsenal = ஆயுதக்களம்

arsenic = பாசாணம்

arson = தீவைப்பு

Art for art's sake = கலை கலைக்காகவே = l'art pour l'art - Victor Cousin (Aesthetic Movement = கலையழகு இயக்கம்) 

arteries and veins = நாடி, நாளங்கள்

arthritis = மூட்டுவாதம்

articled clerk = articling student = student-at-law = பொருந்திப்பயிலும் சட்ட மாணவர்

article about leadership, an = தலைமைத்துவம் பற்றிய கட்டுரை

article 10 of the constitution = அரசியல்யாப்பின் உறுப்புரை 10

articling = பொருந்திப்பயிலல்

articulation = அறுத்துரைப்பு

artificial creativity = computational creativity = கணியப் படைப்பாற்றல்

artificial groundwater recharge = செயற்கைமுறைத் தரைநீர் மீள்நிரப்பல் 

artificial insemination = செயற்கை விந்தீடு

artificial intelligence = செயற்கை நுண்மதி

artificial obstacles = செயற்கைத் தடங்கல்கள்

artificial water impoundment = செயற்கைமுறை நீர் மறிப்பு

artificial watercourse = செயற்கை நீரோடை

artillery = பீரங்கித்தொகுதி

artillery barrage = பீரங்கிப் பல்லவேட்டு

artillery position = பீரங்கி நிலை

artiste = கலைஞர்

artist's impression, an = வரைபடம்

asbestos = கல்நார்

asbestosis = கல்நார்ப்பிணி

asceticism = தவம்

ascetics = நீத்தார்; தவசிகள்

ascribed status = உற்ற தகுநிலை

aside = திரைமைறைவுரை

aspersions on, cast = அவதூறு (களங்கம்) கற்பி

assailant = தாக்குநர்

assassination = (அரசியற்) படுகொலை

assault = attack = charge = தாக்கு(தல்)

assault fire = தாக்கு வேட்டு

assembly area = ஒருமிப்பு மையம் 

assembly, constitutional = அரசியல்யாப்பு மன்றம்

assess = கணிப்பிடு

assessed value = கணிப்பிட்ட பெறுமதி

assessment = கணிப்பீடு

assessment order = கணிப்பீட்டுக் கட்டளை

assessor = கணிப்பீட்டாளர்

asset recovery = சொத்து மீட்பு

asset valuation = சொத்து மதிப்பிடுகை

assignee = உரித்துறுநர் = உரித்துப் பெறுபவர்

assigner = assignor = உரித்திடுநர்; உரித்தளிப்பவர்

assignment court = சாட்டுதல் நீதிமன்று

assignment in Sigapore, on = சிங்கப்பூரில் பணி மேற்கொண்டு

assimilate new ideas = புதிய கருத்துகளை உள்வாங்கு

assimilation of immigrants into European culture = ஐரோப்பிய பண்பாட்டுடன் குடிவரவாளர்கள் ஒருங்கிணைவு (ஒருங்கிணைப்பு)

Assistance to and Protection of Victims of Crime and Witnesses Act = குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் சாட்சிகளுக்கும்  உதவியும் பாதுகாப்பும் அளித்தல் சட்டம்

assistant attaché = உதவித் தூதிணைஞர்

assisted death = doctor-assisted death = physician-assisted death = மருத்துவ உதவியுடன் இறப்பு

assisted dying = doctor-assisted dying = physician-assisted dying = மருத்துவ உதவியுடன் இறத்தல்

assisted living facility = வாழ்வுதவி நிலையம்

assistive technology = திறனுதவித் தொழினுட்பவியல்

assistive tools = திறனுதவிக் கருவிகள்

assizes = assize courts = பருவ நீதிமன்றுகள்

assonance = ஒலியியைவு; அடுக்குமொழி

assume duties = கடமையை ஏற்றுக்கொள்

assume that we are strangers, Let's = நாங்கள் முன்பின் தெரியாதவர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் (வைத்துக்கொள்வோம்)

assumed liability = ஏற்றுக்கொண்ட பொறுப்பு

assumed name = pseudonym = புனைபெயர்

assumption = எடுகோள்

astereognosis = தொட்டுணர்வீனம்

asterisk = உடுக்குறி

asteroid = சிறுகோள்

astonishment  = மலைப்பு

astrology = சோதிடவியல்

astronautics = விண்வலவியல்

astronomy = வானியல்

astrophysics = வானியற்பியல்

asylum = refuge = தஞ்சம்; அடைக்கலம் 

asylum seeker = தஞ்சக் கோரிக்கையாளர்

asymmetrical federalism = சமசீரற்ற இணைப்பாட்சி

asyndeton = இடைச்சொல் நீக்கம் (எ-கா: பேசு, எழுது, வாசி)

at-risk women = women at risk = vulnerable women = பாதிக்கப்படக்கூடிய பெண்கள்

ataxia = தசைநார் இசையாமை

atheism = இறைமறுப்பு; நாத்திகம்

atherosclerosis = நாடியுட்படிவு

athlete, an = மெய்வலர்

athletic competition = மெய்வலப் போட்டி

athletics = மெய்வலம்; மெய்வல்லமை

atmosphere = வளிமண்டலம்

atmospheric absorption = வளிமண்டல அகத்துறிஞ்சல்

atmospheric assimilation = வளிமண்டல உட்செறிவு

atmospheric dispersion = வளிமண்டல உட்பரம்பல்

atomic energy = அணு சக்தி

atomic statement = அணுக் கூற்று (எ-கா: பனை ஒரு மரம்)

atomic wastes = அணுக் கழிவுகள்

atomism = அணுத்துவவாதம்

atomists = அணுத்துவவாதிகள்

atrophy = நலி(வு)

attaché = தூதிணைஞர்

attached house = இணைவீடு

attachment to the child = பிள்ளைப்பற்று

attachment, an email = மின்மடல் இணைப்பு

attainment target = எய்தல் இலக்கு

attempted murder = எத்தனித்த கொலை; கொலை எத்தனம்

attention deficit disorder = அவதானக் குறைபாட்டுக் கோளாறு

attention deficit hyperactivity disorder = அவதானக் குறைபாட்டு மிகைச்செயற்பாட்டுக் கோளாறு

attention span = புலன்செலுத்தும் (அவதானிக்கும்) வேளை

attenuation = மெலிவு

attest a will = இறப்பாவணத்தை அத்தாட்சிப்படுத்து

attest to their determination = அவர்களின் திடசித்தத்துக்கு சான்றுபகரு

attitude = உளப்பான்மை; மனப்பான்மை

attitudinal barriers = உளப்பான்மைத் தடங்கல்கள்

attorney = lawyer = சட்டத்தரணி = சட்டவாளர்

Attorney General = சட்டத்துறை அதிபதி

attorney in fact = தத்துவம்பெற்ற சட்டவாளர்

attribute success to hard work = வெற்றிக்கு கடுமுயற்சியைக் காரணம்காட்டு

attributes of leadership = தலைமைத்துவப் பண்புகள்

attribution theory = கற்பிக்கைக் கோட்பாடு

attributives = உரிச்சொற்கள்

attrition, war of = கடுநெடும் போர்

attunement = இசைவிப்பு

auction = ஏலம்; ஏல விற்பனை 

audi alteram partem = hear the other side = மறுதரப்பைச் செவிமடு

audience = அவை

audio = ஒலி; ஒலிப்பு; ஒலியாக்கம்; ஒலிக்கருவிகள்

audio clip = ஒலிக்கீற்று

audit report = கணக்காய்வு அறிக்கை

audition = கலைத்திறன் தேர்வு 

auditor = கணக்காய்வாளர்

Auditor General = கணக்காய்வு அதிபதி

auditorium = அவைக்கூடம்

auditory hallucination = paracusia = செவியொலிப் பிரமை

auditory test = hearing test = செவிப்புல பரிசோதனை

augmentative communication devices = தொடர்பாடல் மேம்படுத்தும்  சாதனங்கள்

aura = முன்மின்னுணர்வு

aural impairment = செவிப்புலன் குறைபாடு

Australian Open = ஆஸ்திரேலிய வரிப்பாந்தாட்ட வாகைப்போட்டி

authentic document = genuine document = மெய்யாவணம்

authenticated document = மெய்யுறுதி ஆவணம்

authenticity of the document = ஆவணத்தின் மெய்யுடைமை

authoring tool = ஆக்க சாதனம்

authoritarian rule = எதேச்சாதிகார ஆட்சி

authoritarianism = எதேச்சாதிகாரம்

authoritative document = அதிகாரபூர்வ ஆவணம்

authority on Tamil classics = தமிழ்ச் செவ்வியல் பாண்டித்தியம்

authority on Tamil classics, an = தமிழ்ச் செவ்வியல் துறைபோனவர்

authority to enforce = நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரம்

authority, competent = தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி

authorization = அதிகாரமளிப்பு; அதிகாரப்பேறு

authorize to enforce the act = சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த அதிகாரமளி

autism = மதியிறுக்கம்

autobiography = தன்வரலாறு; சுயசரிதை

autocracy = தனியாட்சி

autocrat = தனியாட்சியாளர்

autodidactism = தற்போதனை; சுயபோதனை

autoeroticism = தன்மதனம்

autofiction = சுயசரிதைப் புனைவு

autogenocide = தன்னினப் படுகொலை

automata = தன்னிகழ்வுகள்

automated teller machine = ATM = தன்னியக்க வங்கிப் பொறி

automatic funds transfer = தன்னிகழ் நிதிய மாற்றீடு

automatic process = தன்னிகழ் படிமுறை

automation = தன்னிகழ்வு

automatism = தன்னிகழ்பாடு

automobile air pollution = ஊர்தி வளி மாசு

automobile insurance = ஊர்திக் காப்புறுதி

autonomous car = தானூர்திக்கார்

autonomous province = தன்னாட்சி மாகாணம் 

autonomous vehicle = தானூர்தி

autonomy = தன்னாட்சி; சுயேச்சை

autoplastic adaptation = இசைந்தொழுகல்

autopsy = post mortem examination = பிரேத பரிசோதனை

autotopagnosia = தன்னங்க உணர்வின்மை

auxiliary verb = துணை வினை

avails = proceeds = வருவாய்

avalanche = பனிச்சரிவு

avant garde artists = முன்னோடிக் கலைஞர்கள்

aver = உறுதிகூறு

average daily balance = அன்றாட சராசரி மீதி

average household size = சராசரி வீட்டார் தொகை

average price = சராசரி விலை

average prudent person = சராசரி அறிவுள்ள ஆள்

averment = உறுதிக்கூற்று

aversion therapy = தவிர்ப்புச் சிகிச்சை

averting crises = நெருக்கடி தவிர்த்தல்

aviation = வான்செலவு

avocado = butter-fruit = வெண்ணெய்ப் பழம்

avoidance costs = தவிர்ப்புச் செலவு

avolition = விழையாமை

awards gala = விருது விழா

award-winning translation = விருதுவென்ற மொழிபெயர்ப்பு

awareness and sensitivity = விழிப்புணர்வும் கூருணர்வும்

axiom = axiomatic truth = self-evident truth = வெளிப்படை உண்மை (எ-கா: கூறிலும் முழுமை பெரிது = The whole is greater than the part)

aye-aye = மரங்கொத்திக் குரங்கு

Ayurveda = ஆயுள்வேதம்

babul = வேல மரம்

baby boom = பிறப்புத்தொகைப் பெருக்கம்

baby bust =  பிறப்புத்தொகைக் குறுக்கம்

bachelor = மணமாகாதவர்

bachelor of arts = இளங் கலைமாணி

back pain = முதுகுநோ; முதுகுவலி

backdrop = பின்திரை

background = பின்னணி

background concentration = பின்புலச் செறிவு

background radiation = பின்புலக் கதிர்வீச்சு

backgrounder = பின்புலவிபரம்

back-stage = பின்னரங்கம்

backwater valve = மீள்நீர் தடுக்கிதழ்

bacteria  = பற்றீரியாக்கள்

bacteria denitrification = பற்றீரியாக்கள் மூலமான நைதரசினிறக்கம்

bacterial count = பற்றீரிய எண்ணிக்கை

bacterial leaching = bioleaching = பற்றீரியச் சல்லடை

bacterial purity = பற்றீரியத் தூய்மை

bactericide = பற்றீரியா ஒடுக்கி

bacteriology = பற்றீரியவியல் 

bacterium = பற்றீரியா

bad debt = அறவிடமுடியாக் கடன்

bad faith = intent to deceive = ஏய்க்கும் எண்ணம் (நோக்கம்)

bad reputation = அவப்பெயர்; இழுக்கு

badminton = இறகுப்பந்தாட்டம்

bail bond = பிணை முறி

bail out the private sector, The government will = அரசாங்கம் தனியார் துறைக்கு கைகொடுக்கும்

bail, The court will grant you = நீதிமன்றம் உனக்கு பிணை தரும்

bail, He is out on = அவர் பிணையில் வெளிவந்துள்ளார்

bailee = ஒப்படையுறுநர்

bailiff = நீதிமன்ற அதிகாரி

bailment = ஒப்படை பெறுகை

bailor = ஒப்படையிடுநர்

bail-out = கைகொடுப்பு; கடன்கொடுப்பு

bait, take the = இரையைக் கவ்வு; ஈர்க்கப்படு

balance of evidence = சான்றுச் சமநிலை

balance of power = வலுச்சமநிலை

balance of probabilities = நிகழ்தகவுச் சமநிலை

balance sheet = ஐந்தொகை

balance, bank = வங்கி மீதி  

balance, on = அனைத்தையும் எடைபோட்டுப் பார்க்கும்பொழுது

balanced diet = ஒப்பளவுணவு

balanced view = ஒப்பளவுக் கண்ணோட்டம்

balancing equation method = ஒப்புச் சமன்பாட்டு முறை

balancing of accounts = கணக்குகளைச் சமப்படுத்தல்

balancing of ledgers = பேரேடுகளைச் சமப்படுத்தல்

balanitis = குறிமுனைவீக்கம்

balcony = உப்பரிகை 

baldness = வழுக்கை

ballad = கதைப்பாடல்

ballistic missile = உந்துகணை

ballistic, go = வெகுண்டெழு

ballistics = உந்துகணையியல்

banal platitude = வழமையான (சகசமான) வெற்றுரை

banality of evil = தீமையின் வழமை (சகசம்) (Hannah Arendt)

bank account = வங்கிக் கணக்கு

bank card = வங்கி அட்டை       

bank discount = வங்கிக் கழிவு

bank draft = வங்கி வரைவோலை

bank identifier code = வங்கி அடையாளக் குறியீடு

bank insurance fund = வங்கிக் காப்புறுதி நிதியம்

bank investment contract = வங்கி முதலீட்டு ஒப்பந்தம்

bank note = தாள் காசு

bank rate = வங்கி வீதம்

bank service charges = வங்கிச் சேவைக் கட்டணம்

bank statement = வங்கிக் கூற்று

banking = வங்கியியல்; வங்கியிலிடல்

bankrupt, go = நொடிப்புக்கு உள்ளாகு

bankruptcy, file for = நொடிப்புநிலைக்கு விண்ணப்பி

baptism = தீக்கை; திருமுழுக்கு

Bar = சட்டபீடம்; சட்டவுரைஞர் குழாம் 

bar association = சட்டவுரைஞர் சங்கம்

bar, at (the) = நீதிமன்றின் முன்னிலையில் உள்ள

Bar, be admitted to the = be called to the Bar = சட்டவாளராக அங்கீகரிக்கப்படு

barbecue party = வாட்டுணவு விருந்து

barbecue machine = வாட்டுணவுப் பொறி

barbecue oven = வாட்டடுப்பு

barber paradox = முடியொப்பனையாளர் முரண்புதிர் (எ-கா: ஓர் ஊரில் ஒரேயொரு முடியொப்பனையாளர் இருக்கிறார் என்றும், அங்கு தமக்குத் தாமே சவரம் செய்யாதவர்களுக்கு மாத்திரமே அவர் சவரம் செய்கிறார் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். அப்படி என்றால், அந்த முடியொப்பனையாளருக்குச் சவரம் செய்பவர் யார்? மேற்கண்ட கூற்றின்படி தனக்குத் தானே சவரம் செய்யும் எவருக்கும் அவர் சவரம் செய்பவர் அல்லர். ஆகவே அவர் தனக்குத் தானே சவரம் செய்பவர் என்றால், தனக்குத் தானே சவரம் செய்ய முடியாது என்றாகிறது. அத்துடன், அவர் தனக்குத் தானே சவரம் செய்யாதவராக விளங்கினால் மாத்திரமே தனக்குத் தானே சவரம் செய்பவராக விளங்க முடியும் என்றாகிறது! அப்படி என்றால், அந்த முடியொப்பனையாளருக்குச் சவரம் செய்பவர் யார்? - Bertrand Russell) 

bard = கவிஞர்

bargaining = பேரம்பேசல்

baron = பரன்

barracks = பாசறை; பாடிவீடு

barrage, artillery = பீரங்கிப் பல்லவேட்டு

barren money = வட்டி ஈட்டாத பணம்; வெறுமனே உள்ள பணம்

barricade = வழித்தடை(யிடு)

barrier = தடைவேலி; தடையரண்; தடங்கல்

barrier free apartment = மாற்றுத்திறவசதி அடுக்குமாடியகம்

barriers to accessibility = மாற்றுத்திறனாளர் எதிர்நோக்கும் தடங்கல்கள்

barriers to accessing health information = சுகாதார விபரங்கள் பெறுவதில் தடங்கல்கள் 

barrister = சட்டவுரைஞர்

base commander = தளகர்த்தர்

base unit = தளப் பிரிவு

basement = கீழ்க்கூடம்

basic activities of daily living = அன்றாட அடிப்படை வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகள்

basic health service = அடிப்படைச் சுகாதார சேவை

basic insurance policy = அடிப்படைக் காப்புறுதி ஒப்பந்தம்

basic skills = அடிப்படைத் திறன்கள்

basis of claim = கோரிக்கை அடிப்படைக் கூற்று

bastard = புறமணப்பிள்ளை; சோரமகவு

battalion = பட்டாளம்

battered women's shelter = hostel = தாக்குண்ட மகளிர் மனை = மகளிர்மனை

battle array = சமர்க்கோலம்; பொருதுகோலம்

battle position = சமர்நிலை

battlefield = சமர்க்களம்; பொருதுகளம்

bawdy house = brothel = பாலியல் விடுதி; சிற்றின்ப விடுதி

bazaar = அங்காடி

beach defence = இறங்குகரைப் பாதுகாப்பு

beach head = இறங்குகரை முகப்பு

beamhouse wastes = தோல்பதனக் கழிவுகள்

beans = அவரை வகைகள்

beautician = அழகொப்பனையாளர்

beauty parlour = beauty salon = அழகொப்பனையகம்

Beck's cognitive triad = பெக்கின் மூவகை அறிதிறன்கள்

beef cattle feedlot = இறைச்சி மந்தை தீன்களம்

beeper = pager = கூவி

before the fact = நிகழ்வின் முன்;  நிகழமுன்

begging the question = மெய்ப்பிக்கமுன் மெய்யெனும் போலி; சுழல்நியாயப்போலி (எ-கா:

"அவரே தலைசிறந்த கலைஞர்"

"எப்படி?"

"அவரைவிடச் சிறந்த கலைஞர் இல்லை"

"அப்படியா?"

"ஆம்"

"?"

"ஆகவே அவரே தலைசிறந்த கலைஞர்"

"?"

behavior analysis = நடத்தை பகுப்பாய்வு

behavior therapy = நடத்தைச் சிகிச்சை

behavioral confirmation = நடத்தை உறுதிப்பாடு

behavioral data = நடத்தைத் தரவுகள்

behavioral measures = நடத்தை அளவீடுகள்

behavioral rehearsal = நடத்தை ஒத்திகை

behaviorist perspective = நடத்தையியற் கண்ணோட்டம்

behaviour modification therapy = நடத்தை மாற்றச் சிகிச்சை

behavioural and psychological symptoms of dementia = நடத்தை, உளவியல் வாரியான  மூளைமழுக்க அறிகுறிகள்

behaviourism = நடத்தைநெறிவாதம்

belief system = நம்பிக்கை முறைமை

belief-bias effect = நம்பிக்கை சார்ந்த விளைவு

bell fruit = மணிப்பழம்

belles lettres = இலக்கியப் படைப்புகள்

belligerence = போர்க்குணம் 

Bench = நீதிமன்று; நீதிபதிகள் குழாம்

bench decision = நீதிமன்ற முடிபு

bench terrace = படியமைப்பு

bench warrant = நீதிமன்றக் கைதாணை (பிடியாணை)

benchmark = மட்டக்குறி

beneficial ownership = பயன்பெறும் உடைமை

beneficiary = பயன்பெறுநர்

beneficient nature = நலம்புரி இயல்பு

benefit of the doubt = ஐய நன்மை

benefits available = கிடைக்கும் நன்மைகள்

benevolent society = தண்ணளிச் சமூகம்

benign tumour = புற்றுநோயற்ற கழலை

benthos = நீரடி உயிரினங்கள்

bequeath your lands to your children = உனது காணிகள் உனது பிள்ளைகளுக்குச் சேருமாறு விருப்பாவணமிடு 

bequest = விருப்பாவணப்பேறு

bereavement = பிரிவு = இழப்பு 

best interests of the child, the = பிள்ளையின் நன்னலன்கள்

bestiality = zoophilia = zoosexuality = ஆள்-விலங்குப் புணர்ச்சி

bewilderment = perplexity = மருட்சி 

beyond a reasonable doubt = நியாயமான ஐயத்துக்கு அப்பாற்பட்டு

bias = பக்கச்சார்பு

bibliography = நூற்பட்டியல்

bicameral parliament = இருமன்ற நாடாளுமன்றம்

bicameralism = இருமன்ற முறைமை

biconditional statement = இருசார்புக் கூற்று (iff = if and only if )

bicultural identity = இருபண்பாட்டு அடையாளம்

biculturalism = இருபண்பாடுடைமை

bidding war = விலைகூறல் (விலைகேட்டல்) போட்டி

bids = tenders = கேள்விப்பத்திரங்கள்

Big Bang Theory = பிரபஞ்ச பேரோசைக் கோட்பாடு 

Big Crunch Theory = பிரபஞ்ச நிலைகுலைவுக் கோட்பாடு

big eye trevally = dusky trevally = ஊசிப்பாரை

big picture = முழுப்பரிமாணம்

bigamy = இருதாரம்

bigot, religious = சமயவெறியர்

bigotry, religious = சமயவெறி

bilateral negotiation = இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை

bile = பித்தம்

biliary disease = பித்த நோய்

bilingual education = இருமொழிக் கல்வி

bilingualism = இருமொழித்துவம்

biliteracy = bilingual literacy = இருமொழி எழுத்தறிவு

bill and coo = கொஞ்சிக் குலவு

bill of lading = சரக்கேற்று முறி

Bill of Rights = உரிமைப் பிரகடனம்

bill of sale = விற்பனை முறி

Bill, Reform = சீர்திருத்த சட்டமுலம்

bill, telephone = தொலைபேசிக் கட்டணச்சீட்டு

binary options = இருமைத் தெரிவுகள்

binding agreement = பிணிக்கும் உடன்படிக்கை

binding over an accused for trial = குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை விசாரணைக்குப் பிணித்துவிடுதல் (விசாரணைக்குத் தோற்றும்படி பணித்துவிடுதல்)

binge drinking = மட்டுமீறிய மதுநுகர்வு

biochemical oxygen demand = உயிர்மவேதி உயிர்வளித் தேவை

biocide = உயிர்மநாசினி 

bioclimatology = உயிர்மக் காலநிலையியல்

biocoenosis = உயிர்ம உறவு

biocontrol = biological pest control = உயிர்ம பீடைக் கட்டுப்பாடு

biocycle = உயிர்ம வட்டம்

biodegradable = உயிர்மங்களால் சிதையவல்ல

biodegradation = உயிர்மங்களாலாகும் சிதைவு 

biodiversity = biological diversity = உயிர்ம வகைமை

biodiversity indices = உயிர்ம வகைமைச் சுட்டுகள்

bioecology = உயிர்ம சூழலியல் 

bioethics = உயிர்ம அறம்

biogas = உயிர்ம வாயு

biography = வாழ்க்கை வரலாறு

bioleaching = bacterial leaching = பற்றீரிய சல்லடை

biological accumulation = உயிர்மத் திரள்வு 

biological benchmark = உயிர்ம மட்டக்குறி

biological clock = உடற் கடிகாரம்

biological erosion = உயிர்ம மண்ணரிப்பு 

biological factor = உயிர்மக் காரணி

biological indicator = உயிர்ம இனங்காட்டி

biological parents = blood parents = குருதிப் பெற்றோர்

biological pesticides = உயிர்ம பீடைகொல்லிகள்

biological reason = உயிரியற் காரணம்

biological sewage treatment = உயிர்ம கழிநீர் சுத்திகரிப்பு

biological spectrum = உயிர்மக் கற்றை 

biological treatment technology = உயிர்ம சுத்திகரிப்பு தொழினுட்பவியல்

biological waste = உயிர்மக் கழிவு

biology = உயிரியல்

biolysis = உயிர்மங்களாலாகும் உருக்குலைவு

biomass = உயிர்மத்திரள்

biome = தாவரப்புலம்

biomedical therapy = உயிர்மருத்துவ சிகிச்சை

biometeorology = உயிரின வானிலையியல்

biometric data = ஆளடையாளத் தரவுகள்

biometric identification = ஆளடையாளப் பதிவுகள்

biometrics = ஆளடையாளத் தரவியல்

biomonitoring = உயிர்ம நீர்மக் கண்காணிப்பு

bionomics = உயிர்ச்சூழலியல்  

bioproductivity = உயிர்ம வலுவளத்திறன்

biopsy = இழைய சோதனை

biosphere = உயிரினமண்டலம்

biota = உயிர்மப் பரம்பல்

biotope = தனி உயிர்மப் பரம்பல்

bipolar disorder = இருமுனைக் கோளாறு; பித்து-சோர்வுக் கோளாறு

bird sanctuary = புள்ளினக் காப்புலம்; பறவைக் காப்புலம்

birth cohorts = பிறப்புச் சாரிகள்                                                                            

birth control = contraception = கருத்தடை

birthing room = மகப்பேற்றுக் கூடம்

bisexual = இருபாலுறவு சார்ந்த; இருபாலுறவாளர்

bivalence = இருவலு (மெய், பொய் வலு)

biweekly mortgage = இரு கிழமைகளுக்கோர் அடைமானம்

black box theatre = கருமை அரங்கம் 

black comedy = black humour = dark comedy = dark humour = அவல நகைச்சுவை; அவலநகைப் படைப்பு 

Black Lives Matter = கருப்பின மக்கள் வாழ்வியக்கம்

black magic = செய்வினை

black market = கள்ளச் சந்தை

blackmail = பிடிவைத்து உடன்படச்செய்(கை); பிடிவைத்துப் பணம்பறி(ப்பு) 

blackmailer = பிடிவைத்து உடன்படச்செய்பவர்; பிடிவைத்துப் பணம்பறிப்பவர்

blank cheque = தொகையிடாத காசோலை  

blank endorsement = endorsement in blank = பெயரிடாத மேலொப்பம்

blanket = போர்வை

blanket search warrant = பன்முகத் தேடல் ஆணை

blasphemy = இறைநிந்தை

blended family = பலதாரக் குடும்பம்

blended learning = இணைப்புக் கற்கை

blind spot = புலப்படாத புள்ளி

blinds = மறைப்புகள்

block of buildings = கட்டிடத் தொகுதி

blocked account = முடக்கிய கணக்கு

blog = weblog = வலைப்பூ

blood cell = குருதிக் கலம்

blood coagulation = குருதித் திரள்வு

blood donor clinic = குருதிக் கொடைக் களம்

blood money = குருதிப்பணம்; பலிப்பணம்

blood parents = biological parents = குருதிப் பெற்றோர்

blood platelet = குருதிச் சிறுதட்டு

blood pressure = குருதி அழுத்தம்

blood pressure cuff = குருதி அழுத்தக் கைப்பட்டி

blood sugar = குருதிச் சர்க்கரை

blood transfusion = குருதி ஏற்றல்

blood typing = குருதி வகையீடு

blood volume = குருதிக் கனவளவு

blood-injury phobia = குருதிக்காய வெருட்சி

blowing snow = வீசுபனி

blue collar job = physical job = உடல் வேலை

blunted affect = மழுங்குணர்நிலை = மழுங்கிய உணர்நிலை

board and care home = பராமரிப்பு விடுதியகம்

board of directors = பணிப்பாளர் சபை; இயக்குநர் சபை

boarding school = விடுதிப் பாடசாலை

body attachment, writ of  = பிடியாணை

body burden = மாசுச் சுமை

body fluid = உடற் பாய்மம்

body image = உடற்சாயை; உடற்படிமம்; உடல்விம்பம்

body mass index = உடற் திணிவுச் சுட்டு

body politic = அரச கட்டுக்கோப்பு

body search = உடலளாவிய தேடுதல்

body shaming = உடற்குறைகூறல்

bog = சதுப்புநிலம்

Bohemian existence = மரபுசாராக் கலைத்துவ வாழ்வு

Bohemian, a = மரபுசாராக் கலைஞர்

bombardment = குண்டுவீச்சு

bona fide mistake = கருதாப் பிழை; நன்னோக்கப் பிழை

bona fide tourist = மெய்யான சுற்றுலாவாணர்

bona fides = நன்னோக்கம்; நல்லெண்ணம்; நற்சான்று

bona fides are in order, His = அவருடைய நற்சான்றுகள் ஒழுங்கானவை

bona vacantia = உடைமையாளரற்ற சொத்து

bond scam = உண்டியல் மோசடி; உண்டியற்புரட்டு

bond market = உண்டியற் சந்தை

bondable, Are you? = Are you without a criminal record? = நீர் குற்றப்பதிவற்றவரா?

bonded warehouse = சுங்கத்தீர்வை செலுத்தாப் பொருட்குதம்

bone graft = என்பு ஒட்டு

bone loss = என்பிழப்பு

bone marrow = என்பு மச்சை

bone mineral = என்புக் கனியம்

bonus = மிகையூதியம்; சன்மானம்

book review = நூல் மதிப்புரை

book, bring to = call to account = விளக்கம் கோரு

bookkeeping = கணக்குப்பதிவியல்

bookmaker = பந்தயத்தாச்சி

books of authority = விற்பன்ன ஏடுகள்

Border Services Agency = எல்லைச் சேவை முகமையகம்

born out of wedlock = மணமாகாத பெற்றோர்க்குப் பிறந்த

botanical pesticide = தாவரப் பீடைகொல்லி

botany = தாவரவியல்

bottom trawling = இழுவைவலை மீன்பிடிப்பு

bounced cheque = மறுதலிக்கப்பட்ட காசோலை

bourgeois ideology = முதலாளித்துவ கருத்தியல்

bourgeoisie = முதலாளித்துவ வர்க்கம்

bout de papier = பொது மடல்

bowel movement = மலங்கழிப்பு

bowser = தாங்கி ஊர்தி

box office = சீட்டுக் கூண்டு

boyfriend = ஆண் கூட்டாளி

brackets = ( ) = அடைப்புக்குறி

brackish water = உவர்நீர்; சவர்நீர்

bradykinesia = உடலியக்கத் தணிவு; தணிவுடலியக்கம்

Braille = தொட்டச்சு

brain dominance = மூளை ஆதிக்கம்

brain drain = மூளைசாலிகள் வெளியேற்றம்

brain fever = encephalitis = மூளைக்காய்ச்சல்

brainstem = மூளைத்தண்டு

brainwash = indoctrination = மூளைச்சலவை; கருத்துத்திணிப்பு

bran = தவிடு

branch account = கிளைக் கணக்கு

branching = கிளையீடு; கிளைவிடல்

brand name = சிறப்பு வணிகப் பெயர்

brand new house = புத்தம் புதிய வீடு

bravado = வீம்பு

breach of promise = வாக்குறுதி மீறல்

break even point = சமநிலைப் புள்ளி

breaking news = புதிய செய்தி

breaking relations = உறவு துண்டிப்பு

breakthrough = ஊடறுப்பு

breast conserving therapy = மார்பகம் பேணு சிகிச்சை

breast ironing = மார்பகம் மட்டமாக்கல்

breathing exercises = மூச்சுப் பயிற்சிகள்

bribery = graft = இலஞ்சம்

bridge jobs = இடைத்தொடுப்பு வேலைகள்

bridge loan = இடைத்தொடுப்புக் கடன்

bridgehead = பாலக்கரை முகப்பு

brigade = தானை

brigadier = தானாபதி

brigadier general = தானாதிபதி 

bring to book = விசாரித்து தண்டி

broad coverage = பரவைக் காப்பீடு

broadcast feature = சிறப்புச் செய்தி ஒலிபரப்பு (ஒளிபரப்பு)

broadloom = பரவைக் கம்பளம்

Broca's aphasia = மொழியாற்றல் இழப்பு

broker = தரகர்

brokerage = தரகாண்மை

bronchi = bronchial tubes = கிளைமூச்சுக்குழாய்கள்

bronchitis = மார்புச்சளி

bronchus = bronchial tube = கிளைமூச்சுக்குழாய்

brothel = bawdy house = பாலியல் விடுதி; சிற்றின்ப விடுதி

bruise = contusion = கன்றல்

bruxism = பல்நறநறப்பு

budget = பாத்தீடு = வரவு செலவுத் திட்டம்

buggery = sodomy = anal intercourse = முட்டிமை; குதவழிப் புணர்ச்சி

builders risk insurance = கட்டுமானர் ஆபத்துக் காப்புறுதி

building superintendent = கட்டிடக் கண்காணிப்பாளர்

bulimia nervosa = உண்ணல்-கக்கல்-கழித்தல் கோளாறு

bullet = சன்னம்

bulletin = செய்தியறிக்கை

bulletproof vest = சன்னம் துளைக்கா அங்கி

bully children = சிறாரை அடாவடிசெய்

bully, a = அடாவடியாளர்; வன்கணாளர்; தறுகணாளர்

bullying = அடாத்து; அடாவடி; வன்கண்மை; தறுகண்மை

bungalow house = ஒருதளவீடு

bunker = தரைக்கீழரண்; நிலவரண்

burden of disease = பிணிச்சுமை; நோய்ப்பளு 

burden of proof = onus of proof = எண்பிக்கும் (நிரூபிக்கும்) பொறுப்பு

bureaucracy = பணித்துறை(மை); பணித்துறைஞர்கள்; நிர்வாகிகள்

bureaucrats = mandarins = பணித்துறைஞர்கள்; நிர்வாகிகள்

burglar alarm = கன்னமிடல் எச்சரிக்கை ஒலி

burglary = கன்னமிடல் = வீடு புகுந்து திருடல்

burglary insurance = கன்னமிடல் காப்புறுதி

burlesque = ஏளனம்; எள்ளற் படைப்பு

business administration = வணிக நிருவாகம்

business ethics = வணிக அறம்

business incentive = வணிக ஊக்குவிப்பு

business insurance = வணிகக் காப்புறுதி

business interruption insurance = வணிக இடைத்தடங்கல்  காப்புறுதி

business productivity = வணிக ஆக்கத்திறன்

business studies = வணிகவியல்

businesses = வணிக நிலையங்கள்

butter = வெண்ணெய்

butter milk = மோர்

buy back deductible = மீள்கொள் கழிப்புத்தொகை

buy-down = வட்டி குறைப்புக் கொடுப்பனவு

buyer = purchaser = கொள்வனவாளர்

buyer agency agreement = கொள்வனவு முகமையக உடன்படிக்கை

buyer`s market = கொள்வனவாளர் சந்தை

by cheque or in cash = காசோலையாக அல்லது காசாக

by-law = துணைவிதி

by-line = நிருபர் விபரம்

bypass surgery = மாற்றுப் பொருத்துச் சிகிச்சை

cabal = சூழ்ச்சிக்குழு

cabinet solidarity = அமைச்சரவைத் தோழமை

cable news channels = வடத் தொலைக்காட்சி செய்தி அலைவழிகள்

cable tv connection = வடத் தொலைக்காட்சி இணைப்பு

cadence = ஓசையிறக்கம்

calculate = கணக்கிடு

calculation = கணக்கீடு

calendar = நாட்காட்டி

call a witness = சாட்சியை அழை

call of nature, answer a = இயற்கைக் கடன் கழி

call to account = விளக்கம் கோரு

calligraphy = கையெழுத்தழகு; கையெழுத்தழகியல்

calling card = தொலைபேசி அழைப்பு அட்டை

calls and calling cards = சந்திப்புகளும் சந்திப்பு மடல்களும்

camouflage = உருமறைப்பு

camp = முகாம்

cannabis = marijuana = pot = கஞ்சா 

cannon = பீரங்கி

cannonade = தொடர் பீரங்கிவேட்டு

canon = திருமுறை; விதிமுறை

canopy = மேலாப்பு

cantonment = பாளையம்

cap rock = தொப்பிப் பாறை

capability = வல்லமை

capable of teaching us = எமக்கு கற்பிக்கவல்ல

capacity as directors, They participated in the meeting in their = பணிப்பாளர்கள் என்ற வகையில் அவர்கள் அக்கூட்டத்தில் பங்குபற்றினார்கள்

capacity crowd = நிறைந்த மக்கள்திரள்

capacity of 60 passengers, a bus with a = 60 பயணிகள் கொள்ளத்தக்க பேருந்து

capacity to reason = நியாயத்திறன் = நியாயம் உரைக்கும் திறன்

capacity, electricity generating = மின் உற்பத்தித் திறன்

Capgras' syndrome = தமர் பிறரெனும் மலைவு = தம்மவரை பிறரென மலைதல்

capital budget = முதலீட்டு வரவுசெலவுத் திட்டம் (காணி, கட்டிடம், கட்டுமானம், பொறிவகைகள்... போன்றவற்றுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டம்)

capital cost = முதலீட்டுச் செலவு (காணி, கட்டிடம், கட்டுமானம், பொறிவகைகள்... போன்றவற்றுக்காகும் செலவு)

capital gains = முதலீட்டு விற்பனை இலாபம் (முதலீடுகளை அல்லது உடைமைகளை விற்று ஈட்டிய இலாபம்)   

capital goods and consumer goods = முதலீட்டுப் பொருட்களும் நுகர்வுப் பொருட்களும்

capital offence = மரணதண்டனைக்குரிய குற்றம்

capital punishment = மரண தண்டனை

capital, starting = தொடக்க மூலதனம்

capital-intensive industry = மிகைமூலதனக் கைத்தொழில்

capitalism = முதலாளித்துவம்

capitalization = மூலதனமாக்கல்; விற்றுக் காசாக்கல்

capitation = முழுமட்டக் கொடுப்பனவு

capitulation = மண்டியீடு; சரணாகதி

captain = அணிமுதல்வர்

caption of a cartoon = கேலிச்சித்திரக் குறிப்பீடு

caption, picture = படக் குறிப்பீடு

captioned article = குறிப்பீட்டுக் கட்டுரை

captioned film = குறிப்பீட்டுத் திரைப்படம்

captioning, close = தொலைக்காட்சிக் குறிப்பீடு   

car park = கார்ப்புலம் = ஊர்திக் காப்புலம்

carbon adsorber = கரியம் புறத்துறிஞ்சி

carbon cycle = கரிய வட்டம்

carbon footprint = கரியச் சுவடு

carbon sink = கரியமேந்தி

carbon tax = கரிய வரி

cardiac arrest = இதய முடக்கம்

cardiac life support = இதய இயக்கத் துணை

cardiac stress test = இதய உளைச்சல் தேர்வு

cardinal principle = தலையாய நெறி

carding = வழிமறி விசாரிப்பு; வழிமறித்து விசாரித்தல்

cardiopulmonary resuscitation = இதயமூச்சூட்டல்

care home = பராமரிப்பகம்

care-dependent = பராமரிப்பில் தங்கிவாழ்பவர்

care-giver = பராமரிப்பாளர்

caregiver burden = பராமரிப்புச் சுமை

caregiver stress = பராமரிப்பாளரின் உளைச்சல்

caricature = கேலிப்படம்; கேலிப்படைப்பு

caring communities = பராமரிக்கும் சமூகங்கள்

caring for elderly and disabled family members = குடும்பத்து முதியோரையும் மாற்றுத்திறனாளரையும் பராமரித்தல்

carnival = களியாட்டம்

carnivore = ஊனுண்ணி = புலாலுண்ணி

carnivorous plant = insectivorous plant = ஊனுண்ணி (பூச்சிதின்னி)த் தாவரம்

carpet = கம்பளம்

carpet bombing = பரவைக் குண்டுவீச்சு

carte blanche = வெள்ளோலை; வெற்றுத்தாள்; முழு அதிகாரம்

cartel, drug = போதைமருந்து கடத்தல் குழுமம்

Cartesian doubt = Descartes' doubt = தெக்காவின் ஐயம்; முற்றுமுழு ஐயம்

cartography = படவாக்கவியல்

cartoon = கேலிச்சித்திரம்

cartridge = தோட்டா

case history = நோயாளர் வரலாறு

case law = முன்தீர்ப்புச் சட்டம்; வழக்குத்தீர்ப்புச் சட்டம்

case study = விடய ஆய்வு

cash card = பண அட்டை

cash cow = காசுக் காமதேனு

cash flow = காசுப் புழக்கம்; பணப் புழக்கம்   

cast = பாத்திரவார்ப்பு; பாத்திரங்கள்

cast iron = வார்ப்பிரும்பு

cast net  = வீச்சு வலை

casteism = caste system = சாதியம் 

casting = பாத்திரவார்ப்பு 

castor oil = ஆமணக்கு எண்ணெய்

casualties = இழப்புகள்

casualty line insurance = சேதாரக் காப்புறுதி வகை

casuarina = சவுக்கு

casus belli = போருக்கான (பிணக்கிற்கான) சாட்டு

CAT scan = CT scan = Computerized Axial Tomography = கணிய கதிர்ப்பட அடுக்கு பகுப்பாய்வு

cataclysm = திடீரழிவு

catadromous fish = கடல்நாடும் நன்னீர்மீன்

catalepsy = waxy flexibility = அங்க அசைவுக்கு இடங்கொடாமை

cataloging = விபரநிரலீடு

catalogue = விபரநிரல்

catalysis = சடுதி மாற்றம்

catalyst = சடுதி ஊக்கி; வீறூட்டி; வீறூட்டுநர்

catalytic converter = சடுதி உருமாற்றி

catalytic incineration = சடுதி நீறாக்கம்

cataplexy = சடுதி தசைநார் ஒடுக்கம்

cataract = பசாடு = விழிவில்லைப் படலம்

cataract removal = பசாடு நீக்கல்

catarrh = பீனிசம்

catastrophe = பேரழிவு

catastrophic loss = பேரிழப்பு

catatonia = தசைநார் ஒடுக்கம்

Catch 22 = திரிசங்குசொர்க்கம் [எ-கா: (1) வேலை செய்யாமல்