Search This Blog

POLITICAL SCIENCE = அரசறிவியல்


absent from voting
வாக்களியாது வெளியேறு
abstain from voting
வாக்களிப்பதை தவிர்
abuse of power
அதிகார துர்ப்பிரயோகம்
accession to the throne
அரியணை ஏற்பு
accession to the UN
ஐ.நா.வில் அங்கத்துவம் ஏற்பு
accord, peace 
அமைதி உடன்பாடு
act of parliament
நாடாளுமன்றச் சட்டம்
ad hoc committee
தனிநோக்கக் குழு  
ad referendum 
பேச்சளவில் உடன்பாடு
affirmative action
பாரபட்சத்தை ஈடுசெய்யும் நடவடிக்கை
agrément 
சம்மதம்
aide mémoire 
நினைவுதவிக் குறிப்பு
air attaché 
வான்படைத் தூதிணைஞர்
alternat 
தேசிய முதன்மை
ambassador
தூதர்
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
அதிவிசேட முழுவலுவாய்ந்த தூதர்
Ambassador-Designate 
நியமிக்கப்பட்ட தூதர்
Ambassadress 
தூதரின் பாரியார்
anarchy
ஆட்சியறவு; அராசகம்
anarchism
ஆட்சியறவுவாதம் (ஆட்சியறவுவாதம் என்னும் சொல்லின் தோற்றுவாய் உணர்த்துவது போல், இது பலவந்த ஆட்சிவகை எதற்கும் எதிரான கோட்பாடு; இது சமுதாயத்தை ஆள்வதற்கு கையாளப்படும் வலுவின் உருவமாய் விளங்கும் அரசுக்கு எதிரானது; இது பெரும்பான்மையோரின் ஆட்சி என்று பொருள்படுவதை விடுத்து, அனைவரின் இசைவையும் ஈட்டிய ஆட்சி என்று பொருள்படுவது. அத்துணை சுதந்திரத்தை ஈயும் ஆட்சியையே ஆட்சியறவுவாதிகளால்  சகிக்கமுடியும் - Bertrand Russell)
aristocracy
உயர்குடியாட்சி; உயர்குலம்
army attaché 
தரைப்படைத் தூதிணைஞர்
assistant attaché 
உதவித் தூதிணைஞர்
asylum 
தஞ்சம்
asymmetrical federalism
சமசீரற்ற இணைப்பாட்சி
attaché 
தூதிணைஞர்
authoritarianism
எதேச்சாதிகாரம்
autochthonous people = indigenous people
சுதேச மக்கள்
autochthony, constitutional
சுதேச அரசியல்யாப்பு 
autocracy
தனியாட்சி
autocrat
தனியாட்சியாளர்
autogenocide
தன்னினப் படுகொலை
balance of power
வலுச்சமநிலை
belligerency 
போர்க்குணம்  
bicameralism
இருமன்ற முறைமை
bilateral negotiations 
இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகள்
bill, reform
சீர்திருத்த சட்டமூலம்
bondable, Are you? = Are you without a criminal record?
நீங்கள் குற்றப்பதிவற்றவரா?
bout de papier 
பொது மடல்
breaking relations 
உறவு துண்டிப்பு
buffer state
ஏமநாடு
bureaucracy
பணித்துறை(மை)
bureaucrat
பணித்துறைஞர்
cabal
சூழ்ச்சிக்குழு
cabinet solidarity
அமைச்சரவைத் தோழமை
calls and calling cards
சந்திப்புகளும் சந்திப்பு மடல்களும்
casus belli 
பாதக நடவடிக்கை
caucus
கட்சிக் குழுக்கூட்டம்
cause of democracy
குடியாட்சிக் குறிக்கோள்
census
தொகைமதிப்பு
chancelleries 
வெளியுறவு அலுவலகங்கள்
chancery 
தூதரக அலுவலகம்
chancery, head of 
தூதரக தலைமை அலுவலர்
chargé d'affaires ad hoc 
தனிநோக்க தூதரகப் பொறுப்பாளர்
chargé d'affaires ad interim 
இடைக்கால தூதரகப் பொறுப்பாளர்
charismatic authority
ஆட்கவர்ச்சி அதிகாரம்
checks and balances
கட்டுப்பாடுகளும் மட்டுப்பாடுகளும்
chief of mission 
தூதரக அதிபதி
circuit court
சுற்றமர்வு நீதிமன்று
citizenship
குடியுரிமை
civic centre
குடிமை நிலையம்
civic duty
குடிமைக் கடமை
civic holiday = public holiday
குடிமை விடுதலை
civic nationalism
குடிமைத் தேசியவாதம்
civil commotion
குடியினர் கொந்தளிப்பு
civil court
குடியியல் நீதிமன்று
civil disobedience
குடியினர் பணியாமை
Civil Law
குடியியற் சட்டம்
civil liberties
குடியியல் உரிமைப்பேறுகள்
civil litigation
குடியியல் வழக்காடல்
civil rights
குடியியல் உரிமைகள்
civil servant
குடியியற் சேவையாளர்
civil society
குடிமைச் சமுதாயம்
civilian attaché 
குடிசார் தூதிணைஞர்
civilian dress
குடியாளர் உடை; பொது உடை
civilian witness
குடியாளர் சாட்சி
civilian-based defence
குடிசார் பாதுகாப்பு
civilians
குடியினர்; குடிமக்கள்; பொதுமக்கள்
clearance, security
பாதுகாப்பு ஒப்புமடல்
coalition
கூட்டணி; அணிக்கூட்டு
coalition government
கூட்டரசாங்கம்
code of law
சட்டக் கோவை
coercion
பலவந்தம்
cold war
கெடுபிடிப் போர்; உட்பகை 
Cold War
அமெரிக்க-சோவியத் கெடுபிடிப் போர் 
collective security
கூட்டுப் பாதுகாப்பு
colonialism
குடியேற்றவாதம்; கட்டியாள்கை; காலனித்துவம்
colony
குடியேற்றம்; கட்டியாள்புலம்
commercial attaché 
வணிகத் தூதிணைஞர்
common law
வழக்காற்றுச் சட்டம்
Commonwealth
பொதுநலவாயம்
communiqué 
கூட்டறிக்கை
community
சமூகம்
communism
பொதுவுடைமைவாதம் = சமூகத்துவம்
conciliation 
இணக்க முயற்சி
concordat 
பாப்பரசருடன் செய்யப்படும் ஒப்பந்தம்
confederation
கூட்டிணைப்பாட்சி
conference 
மாநாடு
consent of the governed
ஆளப்படுவோரின் சம்மதம்
conservatism
பழைமைபேணல்; பழைமைபேண்வாதம்
conservative party
பழைமைபேண் கட்சி
constituency = electorate
தேர்தற்றொகுதி
constitutional assembly
அரசியல்யாப்பு மன்றம்
constitutional autochthony
சுதேச அரசியல்யாப்பு 
constitutional guarantees
அரசியல்யாப்புவழி உத்தரவாதங்கள் 
constitutional law
அரசியல்யாப்புச் சட்டம்
constitutionalism
அரசியல்யாப்பு முறைமை
consul, honorary 
கெளரவ தூதாணையர்
consular agent 
தூதாணை முகவர்
consulate general 
உயர் தூதாணையம்
consulate 
தூதாணையம்
Convention, The Geneva
ஜெனீவா ஒப்பந்தம்
counselor of embassy 
தூதரக மேலதிகாரி
country desk 
நாட்டு அலுவலகம்
coup d'état
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
Covenant, International
சர்வதேய உடன்பாடு
credentials = letter of credence
தூதாண்மை நியமன மடல்
cultural attaché 
பண்பாட்டுத் தூதிணைஞர்
custom
வழமை
customary law
வழமைச் சட்டம்
de facto ruler
நிகழ்நிலை ஆட்சியாளர்; செயலளவிலான ஆட்சியாளர்
de jure ruler
சட்டநிலை ஆட்சியாளர்; பெயரளவிலான ஆட்சியாளர்
declaration 
பிரகடனம்
delegate responsibilities
பொறுப்புகளை ஒப்படை
delegated authority
ஒப்படைத்த அதிகாரம்
delegates
பேராளர்கள்
delegation of authority
அதிகார ஒப்படைப்பு
delegation of teachers
ஆசிரியர் தூதுக்குழு  
demarché 
சூழ்வியல் நடவடிக்கை; இராசதந்திர நடவடிக்கை
democide
குடிக்கொலை (குடியினரை அரசு கொல்லுதல்)
democracy
குடியாட்சி; மக்களாட்சி
deputy
பிரதியாளர்
deputy chief of mission 
தூதரக பிரதி அதிபதி
deputy minister
பிரதி அமைச்சர்
deregulation
விதிகளைவு
designated safe countries
பாதுகாப்பானவை என்று குறிக்கப்பட்ட  நாடுகள் 
despotism
கடுங்கோன்மை; வல்லாட்சி
détente 
நட்புறவு
devolution
அதிகாரப் பரவலாக்கம்
dictatorship of the proletariat
பாட்டாளிவர்க்க சர்வாதிகாரம்
diplomacy
சூழ்வியல்
diplomat 
சூழ்வியலர்
diplomatic agent 
சூழ்வியல் முகவர்
diplomatic bag = diplomatic pouch
சூழ்வியல் திருமுகப்பை
diplomatic corps
சூழ்வியலர் குழாம்
diplomatic deafness 
செவிமடுக்கா சூழ்வியற் பாவனை
diplomatic illness 
சூழ்வியற் சுகயீன பாவனை
diplomatic immunity 
சூழ்வியல் விதிவிலக்கு
diplomatic note 
சூழ்வியற் குறிப்பு
diplomatic privileges and immunities 
சூழ்வியற் சிறப்புரிமைகளும் விதிவிலக்குகளும்
diplomatic ranks 
சூழ்வியற் பதவிவரிசை
direct democracy
நேரடிக் குடியாட்சி
discretion
தற்றுணிபு
disenfranchisement
வாக்குரிமைநீக்கம்
dispatch 
மடல்
dissent
பிணக்கம்; மாறுபாடு; ஒருப்படாமை
dissenters
பிணங்குவோர்; மாறுபடுவோர்; ஒருப்படாதோர்
dual accreditation 
இரட்டைத் தூதாண்மை
duke
கோமகன்
dynasty
வமிசம்
economic officer 
பொருளாதார அதிகாரி
economy
பொருளாதாரம்; பொருண்மியம்
economic embargo
பொருளாதாரத் தடையாணை
economic sanctions
பொருளாதாரத் தடைகள்
economics
பொருளியல்
electoral college
தேர்தற் குழாம்
elite
சிட்டர் குழாம்
embassy 
தூதரகம்
emigrants 
குடியகல்வோர்
emigrate
குடியகல்
emigration
குடியகல்வு
entente cordiale
கேண்மை உடன்பாடு
entity, separate
புறம்பான அமைப்பு
envoy, special
சிறப்புத் தூதர்
equality of opportunity
வாய்ப்புச் சமத்துவம்
equality of result
பெறுபேற்றுச் சமத்துவம்
equality of right
உரிமைச் சமத்துவம்
equality rights
சம உரிமைகள்; சரிநிகர் உரிமைகள்
equitable distribution
ஒப்புரவான விநியோகம்
ethical jurisprudence
ஒழுக்க சட்டவியல்
ethics = moral philosophy
அறவியல்; ஒழுக்கவியல்
ethics commissioner
ஒழுக்கநெறி ஆணையாளர்
ethnic antagonism
இனப்பகை
ethnic cleansing
இனக்குழுமக் களைவு
ethnic composition
இனக்குழுமக் கட்டுக்கோப்பு
ethnic group (a set of individuals whose identity is defined by common cultural traditions, language or heritage - Oxford) 
இனக்குழுமம் (பொதுவான பண்பாட்டு மரபுகள், மொழி, பாரம்பரியம் கொண்டோர் என வரையறுத்து அடையாளம் காணப்படும் ஆட்களின் திரள்)
ethnicity
இனக்குழுமத்துவம்
ethnocentrism
இனக்குழுமமையவாதம்
ethnology
இனக்குழுமவியல்
ethnomethodology
இனக்குழுமமுறையியல்
ex gracia 
நல்லெண்ண நடவடிக்கை
exchange of notes 
குறிப்பு பரிமாற்றம்
executive
நிருவாகம்; நிறைவேற்றுதுறை; நிறைவேற்றுநர்; நிருவாகி 
executive president
நிறைவேற்று ஜனாதிபதி
executive presidential system
நிறைவேற்று ஜனாதிபதி ஆட்சி முறைமை 
exequatur 
தூதாணை அனுமதி
extradition 
ஆளொப்படைப்பு
extraterritoriality 
ஆள்புலம் கடந்த நடவடிக்கை 
federalism
இணைப்பாட்சி
feminism
பெண்ணியம்
final act = acte final 
இறுதிக் கூற்று 
finale
முத்தாய்ப்பு; மங்களம்; இறுதிநிகழ்வு
Finlandisation
பின்லாந்துமயமாக்கம்; அண்டை வல்லரசை மேவும் நிர்ப்பந்தம்
first secretary 
முதலாம் செயலாளர்
formal education
முறைசார் கல்வி
foul play
வஞ்சனை
franchise = suffrage
வாக்குரிமை
free and fair elections 
சுதந்திர-செவ்விய தேர்தல்
free vote
சுதந்திர வாக்கு
freedom of association
குழுமச் சுதந்திரம்
freedom of movement
நடமாடும் சுதந்திரம்
full powers 
முழு அதிகாரம்
Geneva Convention
ஜெனீவா ஒப்பந்தம்
Geneva Protocol
ஜெனீவா வரைமுறை
genocide
"Any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part ; imposing measures intended to prevent births within the group; and forcibly transferring children of the group to another group" (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, U. N., 1948)         
இனப்படுகொலை
"தேசிய, இனத்துவ, பேரின, சமயக் குழுமம் எதையும் முழுமையாகவோ பகுதியாகவோ  அழித்தொழிக்கும் எண்ணத்துடன் புரியப்படும் பின்வருவன போன்ற செயல்களுள் எதுவும் இனப்படுகொலை ஆகும்: அக்குழுமத்தவர்களைக் கொல்லுதல்; அக்குழுமத்தவருக்கு பாரதூரமான உடலூறு அல்லது உளவூறு விளைவித்தல்; அக்குழுமத்தவருக்கு முற்றிலும் அல்லது ஓரளவு ஆளழிவு ஏற்படுத்தும் நோக்குடன் அவர்களை வேண்டுமென்றே அத்தகைய வாழ்க்கை நிலைமைகளுக்கு உள்ளாக்குதல்; அக்குழுமத்துள் பிறப்புகளைத் தடுக்கும் எண்ணத்துடன் நடவடிக்கை எடுத்தல்; அக்குழுமத்துப் பிள்ளைகளை வலிந்து இன்னொரு குழுமத்துக்குப் பெயர்த்தல்" (இனப்படுகொலைக் குற்றம் தடுத்தல்-தண்டித்தல் ஒப்பந்தம், ஐ.நா.,1948).

genocide by attrition
பல்முனை இனப்படுகொலை
good offices 
செல்வாக்கு
governance, good
நல்லாட்சி
government-in-exile
சேயக அரசாங்கம்
guarantee, treaty of 
உத்தரவாத பொருத்தனை
head of state
அரசுத் தலைவர்
heterogeneous country
பல்லின நாடு
high commission 
தூதரகம்
high commissioner 
தூதர்
homogeneous state
ஓரின அரசு; தனியின அரசு
horizontal democracy
கீழ்மேல் குடியாட்சி
hot war
வெம்போர்
human rights
"Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty"
(The Universal Declaration of Human Rights, UN,1948, Article 2)
மனித உரிமைகள் "இனம், நிறம், பால், மொழி, சமயம், அரசியல் அபிப்பிராயம் அல்லது வேறு அபிப்பிராயம், தேசியத் தோற்றுவாய் அல்லது சமுதாயத்  தோற்றுவாய், உடைமை, பிறப்பு அல்லது வேறு தகுநிலை போன்ற பாகுபாடு எதுவுமின்றி அனைவரும் இப்பிரகடனத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட உரிமைகள் சுதந்திரங்கள் அனைத்துக்கும் உரித்துடையவர்கள்.  மேலும், ஒருவரது நாடு அல்லது ஆள்புலம் சுதந்திரமானதாகவோ, நம்பிக்கைப் பொறுப்பாள்புலமாகவோ, தன்னைத் தானே ஆளாததாகவோ, வேறு வகையில் இறைமை மட்டுப்பட்டதாகவோ விளங்கினாலும் கூட, அதன் அரசியல் தகுநிலையை அல்லது நியாயாதிக்க தகுநிலையை அல்லது சர்வதேய தகுநிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவருக்கு பாகுபாடு காட்டலாகாது" (உலகளாவிய மனித உரிமைப் பிரகடனம், ஐ. நா., 1948, உறுப்புரை 2) 
immigrants
குடிவரவாளர்கள்
immunity, diplomatic
சூழ்வியல் விதிவிலக்கு; இராசதந்திர விதிவிலக்கு
interest groups
தனிநலக் குழுமங்கள்; நலன்நாடு குழுமங்கள்
interest party
தனிநலக் கட்சி
international law
சர்வதேய சட்டம்
International Monetary Fund
சர்வதேய நாணய நிதியம்
international order
சர்வதேய ஒழுங்கு
international relations
சர்வதேய உறவு
irregular arrival
ஒழுங்கீனமாக வந்தடைதல்
irregular arrivals
ஒழுங்கீனமாக வந்தடைவோர்
Judicial Committee of the Privy Council
கோமறை மன்ற நீதிக் குழு
judiciary
நீதித்துறை
junta, military
படையாட்சிக் குழு
jurisprudence
சட்டவியல்
justice
நீதி
laissez-faire
தலையிடா நெறி
legation 
தூதலுவலகம்
legislation
சட்டவாக்கம்
legislator
சட்டமன்றாளர்
legislature
சட்டசபை
legitimacy
சட்டப்பேறு
letter of credence = credentials
தூதாண்மை நியமன மடல்
letter of recall 
மீளழைப்பு மடல்
liberal democracy
தாராண்மைக் குடியாட்சி
liberal party
தாராண்மைக் கட்சி
liberalism
தாராண்மைவாதம்
liberality
தாராண்மை
Lieutenant Governor
மாகாண ஆளுநர்
lobby
உள்வாயிற்கூடம்; அணைவு நாடும் குழுமம்
lobbying
அணைவு நாடுதல்
lobbyist
அணைவு நாடுபவர்
logrolling
வாக்குப் பேரம்
Magna Carta = Great Charter
("No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land" (1215).
மகா பட்டயம்
("சுதந்திர மனிதர் எவரும் கைதுசெய்யப்படல் அல்லது சிறையில் அடைக்கப்படல் அல்லது அவருடைய உரிமைகள் அல்லது உடைமைகள் களையப்படல் ஆகாது; அல்லது சட்டப்படி அவருக்கு உரித்தான பாதுகாப்பு நீக்கப்படல் ஆகாது; அல்லது அவர் நாடுகடத்தப்படல் ஆகாது; அல்லது அவருடைய தகுநிலை வேறெந்த விதத்திலும் நீக்கப்படல் ஆகாது; நாங்கள் அவர்மீது பலவந்தம் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கவும் போவதில்லை, அப்படிச் செய்வதற்கு மற்றவர்களை அனுப்பவும் போவதில்லை; அவருக்கு ஒப்பானவர்களின் சட்டபூர்வமான தீர்ப்புக்கு அல்லது நாட்டின் சட்டத்துக்கு அமைவாகவே நாங்கள் அப்படிச் செய்வோம்" (1215).      
Machiavellian
சாணக்கியர்
Machiavellianism
சாணக்கியம்
matriarchy
பெண்ணாதிக்க சமுதாயம்
merit recruitment
தகுதிப்படி ஆட்சேர்ப்பு
messenger
தூதுவர்
migrants
குடிபெயர்வோர்
military attaché 
படைத் தூதிணைஞர்
military junta
படையாட்சிக் குழு
military regime
படை ஆட்சிபீடம்
minister plenipotentiary 
முழுவலுவாய்ந்த தூததிகாரி
minister-counselor 
தூததிகாரி
ministerial responsibility
அமைச்சுப் பொறுப்பு
minority government
சிறுபான்மை அரசாங்கம்
mission 
தூதரகம்
mixed economy
கலப்புப் பொருளாதாரம்
modernization
நவீனமயமாக்கம்
modus operandi 
செயல் முறை
modus vivendi 
வாழும் முறை; இடை உடன்பாடு
monarchy
முடியாட்சி
monism
ஒருமைநெறி
multilateral negotiations
பல்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைகள்
multinational state
பல்தேசிய அரசு
multiparty system
பல்கட்சி முறைமை
nation without a state
அரசற்ற இனம்
nationhood
தேசியம்
national debt
தேசிய படுகடன்
national group (a set of individuals whose identity is defined by a common country of nationality or national origin - Oxford)
தேசிய குழுமம் (ஒரே தேசத்தைச் சேர்ந்தோர் அல்லது ஒரே தேசத்தில் உதித்தோர் என வரையறுத்து அடையாளம் காணப்படும் ஆட்களின் திரள்)
national park
தேசிய வனம்
nationalism, Indian 
இந்திய தேசியவாதம்
nationalities, more than a hundred 
நூற்றுக்கு மேற்பட்ட தேசிய இனங்கள்
nationality, dual = dual citizenship
இரட்டைக் குடியுரிமை
nationally and internationally
நாடளாவிய முறையிலும் உலகளாவிய முறையிலும்
nation-state
இன-அரசு; தனியின அரசு
(எ-கா: யப்பான், பிரான்சு, ஜேர்மனி)
native country
தாய் நாடு
natives
சுதேசிகள்
natural law
இயற்கை விதி
naturalized Canadian citizens
குடிபுகுந்த கனடியக் குடியுரிமையாளர்கள்
naval attaché 
கடற்படைத் தூதிணைஞர் 
neo-conservatism
நவபழைமைபேண்வாதம்
new international economic order
புதிய சர்வதேய பொருளாதார ஒழுங்கு
Non Aligned Movement
அணிசேரா இயக்கம்
non-associational group
அமைவுறாக் குழுமம்
non-formal education
விதிமுறையற்ற கல்வி
notwithstanding clause
மீச்செல் பிரிவு
official opposition
உத்தியோகபூர்வமான எதிர்க்கட்சி
oligarchy
சில்லோராட்சி; சில்லோர் குழுமம்
ombudsman
முறைகேள் ஆணையாளர்
one-party-dominant system
ஒருகட்சியாண்மை; ஒருகட்சியாதிக்கம்
opposition
எதிர்க்கட்சி
optional protocol
விருப்பத்தெரிவு வரைமுறை 
order-in-council
அரச மன்றக் கட்டளை
paradiplomacy
உப சூழ்வியல்; உபவெளியுறவு
parliamentary sovereignty
நாடாளுமன்ற இறைமை
party discipline
கட்சி ஒழுக்கம்
passport 
கடவுச்சீட்டு
patriarchy
ஆணாதிக்க சமுதாயம்
persona grata 
ஏற்கத்தகுந்தவர்
persona non grata 
ஏற்கத்தகாதவர்
personal freedom
தனியாள் சுதந்திரம்
philosopher–king
மெய்ஞான மன்னன்
plebiscite
குடியொப்பம்
pluralism
பன்மைத்துவம்
plurality
பன்மை
poachers
கள்ள வேட்டையாளர்கள்; கள்ள மீனவர்கள்
poaching
கள்ளவேட்டை; கள்ளமீன்பிடி
police chief
காவல்துறை அதிபர்
police constable
காவல்துறையாளர்
police officer = policeman = police woman
காவல்துறை அதிகாரி
political alienation
அரசியற் புறக்கணிப்பு; அரசியல் அந்நியப்பாடு
political assassination
அரசியற்கொலை
political consultant
அரசியல் உசாவலர்
political correctness
அரசியல் உசிதப்பாடு
political culture
அரசியற் பண்பாடு
political economy
அரசியற் பொருளாதாரம்
political opinion
அரசியல் அபிப்பிராயம்
political orientation
அரசியல் நிலைப்பாடு
political patronage
அரசியலணைவு
political power
அரசியல் அதிகாரம்
political process
அரசியற் படிமுறை
political repression
அரசியல் அடக்குமுறை
political science
அரசறிவியல்
political strategist
அரசியல் விரகாளர் (தந்திரோபாயி)
political will
அரசியற் திடசித்தம்
politically correct language
அரசியலுக்கு உசிதமான மொழி
politically sensitive situation
அரசியல்வாரியாக உணர்ச்சிவசப்படுத்தும் நிலைவரம்
politicide
அரசியற் படுகொலை
politics
அரசியல்
polity
குடிமை
popular sovereignty
குடியிறைமை
portfolio
அமைச்சுடைமை
pour condoler 
இரங்கற் குறிப்பு
pour féliciter 
பாராட்டுக் குறிப்பு
pour memoire 
நினைவூட்டற் குறிப்பு
pour prendre congé 
விடைபெறு குறிப்பு
pour presenter 
அறிமுகக் குறிப்பு  
pour remercier 
நன்றிக் குறிப்பு
precedence =  priority 
முதன்மை  
precedent
முன்னிகழ்ச்சி; முன்தீர்ப்பு
preferential ballot
தெரிவொழுங்கு வாக்கு
prerogative
மீயுரிமை
pressure group
நிர்ப்பந்தக் குழுமம்
primus inter pares = first among equals
ஒப்பாருள் முதல்வர்   
prisoners of conscience     
கொள்கைநெறிக் கைதிகள்
private law
ஆளுறவுச் சட்டம்  
private member's bill
தனி அங்கத்தவர் சட்டமூலம்  
privatization
தனியார்மயமாக்கம்
Privy Council
கோமறை மன்றம்  
proclamation
பிரகடனம்  
produce the accused before the court
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை நீதிமன்றில் முற்படுத்து
progressive tax
ஏறு வரி  
proletariat
பாட்டாளி வர்க்கம்  
property franchise (suffrage)
சொத்துவழி வாக்குரிமை
proportional representation
விகிதாசார பிரதிநிதித்துவம்
protocol officer
உபசரணை அதிகாரி
protocol, diplomatic
சூழ்வியல் உபசரணை
protocol, Geneva
ஜெனீவா வரைமுறை
provincial council
மாகாண மன்றம்
provincial court
மாகாண நீதிமன்று
public law
பொதுச் சட்டம்  
quorum
குறை நிறைவெண்
race (a set of individuals whose identity is defined by physical characteristics (Oxford)
இனம் (உடற் சிறப்பியல்புகள் கொண்டு வரையறுத்து அடையாளம் காணப்படும் ஆட்களின் திரள்)
rapporteur 
அறிக்கையாளர்
rapprochement 
உறவு மேம்பாடு
ratification of the treaty
உடன்பாட்டுக்கு இசைவளிப்பு
ratify the treaty
உடன்பாட்டுக்கு இசைவளி
recognition 
அங்கீகாரம்
redistribution
மீள்விநியோகம்  
referendum
மக்கள்தீர்ப்பு; ஒப்பங்கோடல்
reform liberalism
சீர்திருத்த தாராண்மைவாதம்
refrain from criticizing
கண்டிப்பதைத் தவிர்
regent
பதிலாட்சியாளர்
regime
ஆட்சிபீடம்
regime change
ஆட்சி மாற்றம்
regressive tax
இறங்கு வரி  
regulative law
ஒழுங்குறுத்து சட்டம்
regulatory agency
ஒழுங்குறுத்து முகமையகம்  
Remembrance Day
நினைவேந்து நாள்; நினைவுகூர்(வு) நாள்
representative
பிரதிநிதி
representative democracy
பிரதிநிதித்துவ குடியாட்சி
republic
குடியரசு
residual powers
எஞ்சிய அதிகாரங்கள்  
revolt
கிளர்ச்சி
right to information 
தகவல் அறியும் உரிமை
right to freedom of opinion and expression

சுதந்திர கருத்துரைப்பு, எடுத்துரைப்பு உரிமை
royal assent
அரச இசைவு  
rule of law
சட்ட ஆட்சி
sanction a tax increase
வரி அதிகரிப்புக்கு இசை
sanction of the court
நீதிமன்றின் இசைவு
sanctions, economic
பொருளாதாரத் தடைகள்  
scientific socialism
அறிவியற் சமுதாயத்துவம்
second secretary 
இரண்டாம் செயலாளர்
separation of powers
அதிகாரப் பிரிவீடு
shadow cabinet
நிழல் அமைச்சரவை
single transferable vote
தனி மாற்று வாக்கு
single-party system
தனிக் கட்சி முறைமை
social democrat
சமுதாய குடியாட்சிவாதி  
social justice
சமுதாய நீதி
socialism
சமூகவுடைமைவாதம் = சமுதாயத்துவம்
society
சமுதாயம்  
Solicitor General
மன்றாடுநர் அதிபதி; சட்டவாளர் அதிபதி
sovereignty
இறைமை  
special counsel       
சிறப்பு சட்டவுரைஞர்
spontaneous order
இயல்பெழுச்சி ஒழுங்கு
standing committee
நிலையியற் குழு
stare decisis
முன்தீர்ப்பு வழிநிற்கை
state
அரசு
state of affairs
நிலைவரம்
statute
நியதிச்சட்டம்
sub judice, This case is
இந்த வழக்கு நீதிமன்றின் விசாரணைக்கு உட்பட்டுள்ளது (ஆதலால் அதைப் பற்றி வெளியே கதைப்பது சட்டவிரோதம்)
superior court
மேல் நீதிமன்று
supremacy of the constitution
அரசியல்யாப்பின் மீயாண்மை
supremacy of the parliament
நாடாளுமன்றத்தின் மீயாண்மை
supreme court
உச்ச நீதிமன்று
Tamil Nation
தமிழ் இனம்; தமிழ்த் தேசம்
territorial integrity
ஆள்புலத் திண்மை; ஆள்புலக் கட்டுறுதி
theocracy
இறையாட்சி
third secretary 
மூன்றாம் செயலாளர்
totalitarianism
சர்வாதிபத்தியம்  
tour d'horizon 
கலந்துரையாடல்
traditional authority
மரபுவழி அதிகாரம்  
transitional government
மாறுகால அரசாங்கம்
transitional justice

மாறுகால நீதி (பொறுப்பேற்பை உறுதிப்படுத்தி, நீதிக்குத் தொண்டாற்றி, மீளிணக்கத்தை எய்துவதற்கு ஒரு சமுதாயம் மேற்கொள்ளும் முயற்சியுடன் தொடர்புடைய  (கடந்தகாலத்தில் இழைக்கப்பட்ட பாரிய தீங்குகளை எதிர்கொள்வதற்கு ஒரு சமுதாயம்  மேற்கொள்ளும் முயற்சியுடன் தொடர்புடைய) படிமுறைகளையும் பொறிமுறைகளையும் கொண்ட முழுப்பொதியும் மாறுகால நீதியின் பாற்படும். வழக்குத்தொடுப்பு முன்முயற்சிகள், உண்மை அறியும் உரிமை குறித்த அனுசரணை முன்முயற்சிகள், இழப்பீடுகள், கட்டமைப்புச் சீர்திருத்தம், தேசிய கலந்துரையாடல்கள் உட்பட நீதிசார்ந்த, நீதிசாராத படிமுறைகளும், பொறிமுறைகளும் அதனுள் அடங்கும். அவற்றுள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் தொகுதி எதுவும் சர்வதேய சட்ட நியமங்களுக்கும், கடப்பாடுகளுக்கும் அமைவாகவே கையாளப்பட வேண்டும் (ஐ.நா.)
transnational government
நாடுகடந்த அரசாங்கம்
Transparency International
சர்வதேய வாய்மை அமைப்பு
treaty
பொருத்தனை  
two-party system
இருகட்சி முறைமை
tyranny
கொடுங்கோன்மை  
ultimatum 
இறுதி எச்சரிக்கை
ultra vires
அதிகாரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட
unconstitutional action
அரசியல்யாப்புக்கு ஒவ்வாத நடவடிக்கை
unfriendly act 
நட்புமீறிய செயல்
unicameralism
ஒருமன்ற முறைமை
unitary system
ஒற்றையாட்சி முறைமை  
United Nations Organization = UNO
ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு = ஐ. நா.
unwritten constitution
எழுதா யாப்பு  
vertical democracy
மேல்கீழ்க் குடியாட்சி
Veterans Day
மறவர் நாள்  
veto
வெட்டுவாக்கு  
vice consul 
துணைத் தூதாணையர்
viceroy
பதிலரையர்
violations of human rights
மனித உரிமை மீறல்கள்
visa
உள்ளிசைவு
welfare state
பொதுநல அரசு

No comments:

Post a Comment