Search This Blog

SOCIOLOGY = சமுதாயவியல்


access to resources
வளங்களை அடையும் வாய்ப்பு
achieved status
ஈட்டிய (எய்திய) தகுநிலை
action perspective
செயற் கண்ணோட்டம்
activity theory
செயற்பாட்டுக் கோட்பாடு
age stratification
வயதுவாரி அடுக்கு
age–sex pyramid
வயது-பால் கூம்பு
animism
ஆன்மத்துவம்
ascribed status
உற்ற தகுநிலை
benefits available
கிடைக்கும் நன்மைகள்
blue-collar job = manual job
கைவேலை
casteism
சாதியம் 
cause and effect
ஏதும் விளைவும் = காரண காரியம்
census
தொகைக்கணிப்பு
charisma
கவர்ச்சி; ஈர்ப்பு; வசீகரம்
charismatic authority
ஆட்கவர்ச்சி அதிகாரம் 
class conflict
வர்க்க முரண்பாடு
class consciousness
வர்க்க உணர்வு
class society
வர்க்க சமுதாயம்
class system
வர்க்க முறைமை (தொகுதி)
code
விதிக்கோவை 
cohabitation
உடனுறைவு
cohort
சாரி; யாரி; சகா
collective behaviour
கூட்டு நடத்தை
collectivity
கூட்டியக்கம்
community
சமூகம்
conflict perspective
முரண் கண்ணோட்டம்  
conglomerate
மாபெரும் கூட்டுத்தாபனம்
conversational analysis
உரையாடற் பகுப்பாய்வு
cosmogony
இயலுலகத் தோற்றம்
counterculture
எதிர்ப்பண்பாடு
credentialism
தகைமைத்துவம்
creed
சமயநெறி
critical sociology
திறனாய்வுச் சமுதாயவியல்
crowd
மக்கள்திரள்
cult
வழிபாடு 
cultural capital
பண்பாட்டுத் தலைநகர் 
cultural conflict
பண்பாட்டு முரண்பாடு
cultural ecology
பண்பாட்டுச் சூழலியல்
cultural hybridisation
பண்பாட்டுக் கலப்பினவாக்கம்
cultural integration
பண்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பு
cultural lag
பண்பாட்டுப் பின்னடைவு
cultural relativism
பண்பாட்டுச் சார்புவாதம்
cultural reproduction
பண்பாடு கடத்துதல்
cultural transmission
பண்பாடு கையளிப்பு
cultural universals
பண்பாட்டுப் பொதுமைகள் 
culture shock
பண்பாட்டு அதிர்ச்சி
decentred
மையம் நீங்கிய
deductive logical thought
உய்த்தறி தருக்க சிந்தனை
degenerate war
இழிந்த போர்; குடிமக்களுக்கு எதிரான போர்
demographic transition theory
குடித்தொகை நிலைமாறு கோட்பாடு
demography
குடிவிபரவியல்
dependency ratio
தங்கியிருப்பு விகிதம்
dependency theory
தங்கியிருப்புக் கோட்பாடு
descent
பரம்பரை; சந்ததி 
deterrence and denunciation of crime
குற்றம் தடுத்தலும் கடிதலும்
deviance
நெறிபிறழ்வு
discourse
ஆய்வுரை; அளவளாவல்
disengagement theory
விடுபடல் கோட்பாடு
division of labour
தொழிற் பகுப்பு 
dramaturgical analysis
நாடகமொழிப் பகுப்பாய்வு 
dysfunctional family
குலைவுறு குடும்பம்
ecclesiastical law
சமயத்துறைச் சட்டம் 
economic exploitation
பொருளாதார சுரண்டல்
ecosystem
சூழல் தொகுதி
empirical evidence
பட்டறிவு (அனுபவ)ச் சான்று 
empowerment
வல்லமையளிப்பு
encoding
குறியீடாக்கம்; மொழிப்படுத்தல் 
endogamy
அகமணம்
environmental deficit
சூழல் பற்றாக்குறை
environmental racism
சூழல்சார் இனவாதம்
epistemic relativism
அறிவுநெறிச் சார்புவாதம்
epistemology
அறிவுநெறியியல்
ethnic group = a set of individuals whose identity is defined by common cultural traditions, language or heritage (Oxford)
இனக்குழுமம் = பொதுவான பண்பாட்டு மரபுகள், மொழி, பாரம்பரியம் கொண்டோர் என வரையறுத்து அடையாளம் காணப்படும் ஆட்களின் திரள்
ethnic antagonism
இனக்குழுமப் பகை
ethnomethodology
இனக்குழுமமுறையியல்
euthanasia = mercy killing
கருணைக் கொலை
exogamy
புறமணம்
extended family = consanguine family
கூட்டுக் குடும்பம் 
fad
குறும்பாணி
faith
சமய நம்பிக்கை
false consciousness
போலி உணர்வு 
family of choice
தெரிவுறு குடும்பம்
family unit
குடும்ப அலகு
family violence
உட்குடும்ப வன்முறை 
fashion
பாணி
feminisation of poverty
பெண்மயமாகும் வறுமை 
fertility
பிறப்பு; வளம்
folkways
நாட்டார் வழமை; பாமர வழமை
Fordism
பாரிய உற்பத்திப் பொருளாதாரம்
formal organisation
முறைசார் அமைப்பு
fourth estate
ஊடகத் துறை
functional illiteracy
செயற்படும் எழுத்தறிவீனம்
functional paradigm
செயற்பாட்டுப் படிமை 
gender
பால்மை
gender analysis
பால்மைப் பகுப்பு
gender and development
பால்மையும் விருத்தியும்
gender dispute
பால்மைப் பிணக்கு
gender equality
பால்மைச் சமத்துவம்
gender equity
பால்மை ஒப்புரவு
gender identity
பால்மை அடையாளம்
gender mainstreaming
பால்மை மையப்படுத்தல்
gender mainstreaming principles
பால்மை மையப்படுத்து நெறிகள்
gender order
பால்மை ஒழுங்கு
gender regime
பால்மை ஒழுங்குமுறை
gender role
பால்மை வகிபாகம்
gender stratification
பால்மை அடுக்கமைவு  
gender-negative approach
பால்மை முரண் அணுகுமுறை
gender-neutral terminology
பால்மை நடுநிலைச் சொல்லாட்சி
gender-positive approach
பால்மைச்சார்பு அணுகுமுறை
gender-sensitive language
பால்மை உளங்கொள் மொழி
gender-specific statement
குறித்த பால்மைக் கூற்று = தனிப் பால்மைக் கூற்று
gender-transformative actions
பால்மை மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள்
genocide by attrition
பல்முனை இனப்படுகொலை
gerontocracy
மூப்பாதிக்கம்; மூப்பாதிக்க சமுதாயம்
gerontology
முதுமையியல்
global economy
உலகப் பொருளாதாரம்
global perspective
உலகளாவிய கண்ணோட்டம்
global warming = greenhouse effect
புவி வேகல் 
globalisation
உலகமயமாக்கம் 
gross domestic product
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 
gross national product
மொத்த தேசிய உற்பத்தி
groupthink
குழுமச் சிந்தனை
hegemonic masculinity
ஆண்மை ஆதிக்கம் 
hegemony
ஆதிக்கம்
hermaphrodite
இருபாற்பிறவி
humanism
மானுடத்துவம்
hunting and gathering
வேட்டையாடலும் காய்கனி சேர்த்தலும்
hybrid
கலப்பினம்
hybridisation
கலப்பினவாக்கம்
hypothesis
கருதுகோள்
ideal culture
விழையும் பண்பாடு; இலட்சியப் பண்பாடு
identity
அடையாளம்
indigenous people
சுதேச மக்கள்
inductive logic
தொகுத்தறி அளவையியல் (தருக்கம்)
industrialism
கைத்தொழில்-துறைமை
ingroup
அகக்குழுமம் = உட்குழுமம்
inhibition
கூச்சம்
institutional racism = institutionalized racism = structural racism = systemic racism
கட்டமைப்புவாரியான இனவாதம்
intellectual ability
ஆய்வறிவாற்றல்
intellectual capital
ஆய்வறிவு வளம்
intellectual property
ஆய்வறிவுச் சொத்து = படைப்புச் சொத்து
intellectual property rights
ஆய்வறிவுச் சொத்துரிமைகள் = படைப்புச் சொத்துரிமைகள் (எ-கா: ஆக்கவுரிமை, பிரதியுரிமை)
intellectual, an
ஆய்வறிஞர்; ஆய்வறிவாளர்; ஆய்வறிவாளி
intellectualism
ஆய்வறிவாதம்
intellectuality
ஆய்வறிதிறம்
intellectualize
ஆய்வறிவுமயப்படுத்து
intellectuals
ஆய்வறிஞர்கள்; ஆய்வறிவாளர்கள்; ஆய்வறிவாளிகள்
intelligence agency
உளவு முகமையகம்
intelligence quotient
நுண்மதி ஈவு
intelligentsia
ஆய்வறிஞர் குழாம்
intergenerational
தலைமுறைகளுக்கு இடைப்பட்ட
kinship
குருதியுறவு; இரத்த உறவு
kith and kin
உற்றார் உறவினர்
labelling
முத்திரை குத்தல்
latent talent
மறைதிறன் 
liberation theology
விடுதலை இறையியல்
life expectancy
சராசரி வயது
linguistic determinism
மொழிவழிச் சிந்தனை
linguistic relativism
மொழியியற் சார்புவாதம்
macro-sociology
மாண் சமுதாயவியல்
male chauvinism
ஆணாதிக்கம்
marketization
சந்தைமயமாக்கம்
material culture
பொருட் பண்பாடு
matriarchy
பெண்ணாதிக்க சமுதாயம்
matrilineal descent
பெண் சந்ததி
matrilocality
பெண்குடிவாசம்
medicalisation
மருத்துவமயமாக்கம்
mega-city
மகாநகர்
megalopolis
மாபெருநகர்
meritocracy
தகுதியாண்மை
metropolis
அகல்மாநகர்
micro-sociology
நுண் சமுதாயவியல்
middle-class
மத்திய வகுப்பு
middle-income
மத்திம வருமானம்
migration
பெயர்ச்சி; பெயர்வு
military force
படை வலு
military–industrial complex
படைசார் உற்பத்திக் கட்டுக்கோப்பு 
miscegenation
கலப்பினப்பெருக்கம்
mob
கும்பல்
mode of production
உற்பத்தி முறை
modernity
நவீனத்துவம்
monopoly
தனியாதிக்கம்; ஏகபோகம்
mores
ஒழுக்கவழக்கம்
mortality
இறப்பு
multinational corporation
பல்தேசியக் கூட்டுத்தாபனம்
multiple perspectives
பன்மைக் கண்ணோட்டங்கள்
nation-state
இன-அரசு
natural environment
இயற்கைச் சூழல்
neo-locality
நவ வாசம்; தனிக் குடித்தனம்
net migration rate
தேறிய பெயர்ச்சி வீதம்
new racism
புத்தினவாதம்; புது இனவாதம்
newly industrialising countries
புதுக்க கைத்தொழில்மயமாகும் நாடுகள் 
non-material culture
பொருள் சாராப் பண்பாடு 
non-verbal communication
வாய்மொழி சாராத தொடர்பாடல்
norm = standard
நியமம்
nuclear family = conjugal family
தனிக் குடும்பம்
nuclear proliferation
அணுவாயுதப் பெருக்கம்
objectivity
புறவயம்
occupational gender segregation
பால்வாரி தொழில் பாகுபாடு
occupational prestige
தொழில்சார் மானம்; தொழில்சார் மரியாதை 
oligopoly
உற்பத்தியாளர் சிலரின் ஆதிக்கம்
oral culture tradition
வாய்மொழிப் பண்பாட்டு மரபு
organic intellectual
உள்ளார்ந்த நுண்ணறிஞர்
organisational environment
அமைப்புசார் புறச்சூழல்
outgroup
புறக்குழுமம்
paradox
முரண்புதிர்
paradigm
படிமை
parentocracy
பெற்றோராதிக்கம்
participant observation
பங்குபற்றி அவதானித்தல்
participatory development
பங்குபற்றல் ஊடான விருத்தி
pastoralism
பண்ணைவிலங்குத் தொழினுட்பவியல்
patriarchy
ஆணாதிக்க சமுதாயம்  
patrilineal descent
ஆண் சந்ததி
patrilocality
ஆண்குடிவாசம்
peer group
சகவயதினர் குழுமம்
personal space
அந்தரங்க சூழ்நிலை
personality
ஆளுமை
plea bargaining
குற்ற ஒப்புதல் பேரம்
popular culture
மக்களீர் பண்பாடு 
positive discrimination = affirmative action = reverse discrimination
ஈடுசெய் பாரபட்சம் (அன்றைய பாரபட்சத்தை ஈடுசெய்வதற்கான இன்றைய பாரபட்சம்)
positivism
புலனறிவாதம்
practical gender needs
பால்மை நடைமுறைத் தேவைகள்
profession
துறைமைப்பணி
professionalism
துறைமைத்திறம்
professionals and amateurs
துறைஞர்களும் விழைஞர்களும் 
proletariat
பாட்டாளி(ய) வர்க்கம்
propaganda
பரப்புரை
public intellectual
வெளியரங்க நுண்ணறிஞர்
race = a set of individuals whose identity is defined by physical characteristics (Oxford)
இனம் = உடற் சிறப்பியல்புகள் கொண்டு வரையறுத்து அடையாளம் காணப்படும் ஆட்களின் திரள் (எ-கா: கருநிறத்தவர் மண்ணிறத்தவர், வெண்ணிறத்தவர்)                                             
racialization
இனமயமாக்கம்
rationalisation
நியாயம் கற்பித்தல்
rationality
நியாயப்பாடு
real culture
மெய்ப் பண்பாடு
reference group
உசாவற் குழுமம்
rehabilitation
மறுவாழ்வு
relative poverty
ஒப்பீட்டளவிலான வறுமை
religiosity
சமயாபிமானம்
reproductive rights
மகப்பேற்று உரிமைகள்
retrospective labelling
நிகழ்கால நெறிபிறழ்வுக்கேற்ப கடந்தகால நடத்தைக்குப் பொருள்கோடல்
risk society
ஊறுபடவல்ல சமுதாயம்
ritual
சடங்கு
role conflict
வகிபாக முரண்பாடு
role set
வகிபாகத் தொகுதி  
role strain
வகிபாக ஒவ்வாமை
routinization of charisma
ஆட்கவர்ச்சியாதிக்கத்தை தலைமுறைப்படுத்தல்
scapegoat
பலியாடு
scar
வடு; தழும்பு
sect
சாகை
secularisation
உலகியலாக்கம் 
self-fulfilling prophecy
தம் ஆரூடம் பலிக்குமாறு தாமே செயற்படல் 
sexual rights
பாலியல் உரிமைகள்
social change
சமுதாய மாற்றம்
social character
சமுதாயக் குணவியல்பு
social class
சமுதாய வர்க்கம் 
social conflict
சமுதாய முரண்பாடு
social construction of reality
சமுதாய நடப்புநிலைக் கட்டுமானம்
social control system
சமுதாய கட்டுப்பாட்டு முறைமை
social democracy
சமுதாயத்துவ மக்களாட்சி  
social divisions
சமுதாயப் பிரிவினைகள்
social dysfunction
சமுதாயக் குலைவு
social epidemiology
சமுதாய அறிவுநெறியியல்
social function
சமுதாய செயற்பாடு
social group
சமுதாயக் குழுமம் 
social identity
சமுதாய அடையாளம் 
social interaction
சமுதாய ஊடாட்டம்
social mobility
சமுதாய நிலைபெயர்வு
social movement
சமுதாய இயக்கம் 
social network
சமுதாய வலையம்
social stratification
சமுதாயப் படுகையாக்கம்
social structure
சமுதாயக் கட்டமைப்பு 
social-conflict paradigm
சமுதாய முரண்பாட்டுப் படிமை
socialised medicine
சமுதாய மருத்துவ பராமரிப்பு
societal protection
சமுதாயம் அளிக்கும் பாதுகாப்பு
socio-biology
சமுதாய உயிரியல் 
sociocultural evolution
சமுதாய பண்பாட்டுக் கூர்ப்பு
socio-economic status
சமுதாய பொருளாதார தகுதிநிலை
sociology
சமுதாயவியல்
special-interest group
தனி நாட்டக் குழுமம்
spurious correlation
போலி இடைத்தொடர்பு
standpoint epistemology
நிலைப்பாட்டு அறிவுநெறியியல்
stigma
வடு; வசை; கறை; களங்கம்
stigmata
(யேசுநாதரை சிலுவையில் அறைந்ததால் விளைந்தவை போன்ற) வடுக்கள்; தழும்புகள்
stigmatize
வடுப்படுத்துகுறிசுடு; களங்கப்படுத்து; வசையுண்டாக்கு
strategic gender interests
பால்மை நலனோம்பு உபாயங்கள் 
structural adjustment
கட்டமைப்புச் சீரீடு
structural genocide
கட்டமைப்புவாரியான இனக்கொலை
structural racism = institutional racism = institutionalized racism = systemic racism
கட்டமைப்புவாரியான இனவாதம்
structural social mobility
கட்டமைப்புவாரியான சமுதாயப் பெயர்ச்சி
structural violence
கட்டமைப்புவாரியான வன்முறை
structural–functional paradigm
கட்டமைப்பு-செயற்பாட்டுப் படிமை
structuralism
கட்டமைப்புவாதம்
structuration
கட்டமைப்பீடு
structure of argument
வாதத்தின் கட்டமைப்பு
structured genocide
கட்டமைத்த இனக்கொலை
subaltern
கீழைமாந்தர்
subculture
கீழைமாந்தர் பண்பாடு
subculture theory
கீழைமாந்தர் பண்பாட்டுக் கோட்பாடு
surveillance society
வேவுச் சமுதாயம்; கண்காணிப்புச் சமுதாயம்
systemic racism = structural racism = institutional racism = institutionalized racism
கட்டமைப்புவாரியான இனவாதம்
taboo words
தீட்டுச் சொற்கள்
theoretical paradigm
கோட்பாட்டுப் படிமை
theoretical perspective
கோட்பாட்டுக் கண்ணோட்டம்
theory
கோட்பாடு
totem
குலச்சின்னம் 
tradition
மரபு
traditional authority
மரபுவழி அதிகாரம் 
traditional intellectual
மரபார்ந்த ஆய்வறிஞர்
tradition-directedness
மரபுநெறிநிற்கை 
unconscious
ஆழ்மனம்
underclass
தாழ்நிலை வகுப்பினர்
underground economy
பாதாளப் பொருளாதாரம் 
urban ecology
நகர சூழலியல்  
urbanisation
நகரமயமாக்கம்
values
விழுமியங்கள்
variable
மாறி
victimless crime
பாதிக்கப்படுவோர் புலனாகாவாறு இழைக்கப்படும் குற்றம்
white-collar crime
அதிகாரிகள் புரியும் குற்றம்
white-collar occupation
அலுவலக வேலை
women in development
விருத்தியில் பங்குவகிக்கும் பெண்கள்
zero population growth
மக்கள்தொகை நிலைநிற்பு

No comments:

Post a Comment