Search This Blog

ENGLISH –TAMIL PHRASES (A-E)


a fortiori = with a yet stronger reason = மிகவும் வலுவான நியாயம் கொண்டு = கைமுதிகநியாயம் (எ-கா: விலங்குகளை உணவுக்காகக் கொல்வது தவறு என்பது நியாயம் என்றால்தோலுக்காகவும் கொல்லக்கூடாது என்பது அதைவிட மிகவும் வலுவான நியாயம் கொண்டதாகும் = If it is wrong to kill animals for food, a fortiori, it is also wrong to kill them for their skin)

a posteriori knowledge = from what comes after = பின்விளைவறிவு = inductive knowledge =தொகுத்தறிவு = empirical knowledge = பட்டறிவு (எ-கா: நான் பிறந்த திகதி: 1983-08-01)

a priori knowledge = from what is before = முன்னேதறிவு = deductive knowledge = உய்த்தறிவு =inferential knowledge = அனுமான அறிவு  (எ- கா: பிரமச்சாரிகள் எல்லோரும் மணமாகாதவர்கள்) 

ab initio = from the beginning = தொடக்கத்திலிருந்தேஆதிதொட்டு 

ab intestato = without a will = விருப்பாவணமின்றிஇறுதியாவணமின்றி  

abandon a claim = கோரிக்கையை கைவிடு

abate the rules = விதிகளை தணி

abdominal gas = வயிற்று வாயு

abduction of foreigners = வெளிநாட்டவர்களை கடத்தல்

aberrant condition = பிறழ் நிலைமை

aberration, mental = உளப்பிறழ்வு

abide by the rules = விதிகளுக்கு அமைந்தொழுகு

abiotic factors = சடக் காரணிகள்

abject failure = படுதோல்வி

abjure (renounce) violence = வன்முறையை துற 

ableism, avoid = ஆற்றல்சார் பாரபட்சம் காட்டுவதை தவிர்

abnormal condition = வழமை பிறழ்ந்த (வழமைக்கு மாறானநிலைமை

abnormal psychology = பிறழ் உளவியல்

aborigines of Australia = ஆஸ்திரேலிய தொல்குடிமக்கள் (பழங்குடிமக்கள்)

abortion rate = கருக்கலைப்பு வீதம்

abortion ratio = கருக்கலைப்பு விகிதம்

abortive conspiracy = தோல்வியடைந்த சதி

abortive therapy = கருக்கலைப்புச் சிகிச்சை

above suspicion = ஐயத்துக்கு அப்பாற்பட்ட (உட்படாத)

abrogate responsibility = பொறுப்பை உதறித்தள்ளு

abscond with stolen money = திருடிய பணத்துடன் தலைமறைவாகு

Absence of evidence is not evidence of absence = சான்றின்மைஇன்மைக்குச் சான்றாகாது (அத்தாட்சி இன்மைஇன்மைக்கு அத்தாட்சி ஆகாது) - Carl Sagan

absence of mind = inattentiveness = கவனயீனம்

absence, certificate of = இன்மைச் சான்றிதழ்

absent from voting = வாக்களியாது வெளியேறு

absentee landlord = புறத்துறையும் நிலக்கிழார் (ஆதன உடைமையாளர்)

absolute (unconditional) discharge = முழு (நிபந்தனையற்ற) விடுவிப்பு

absolute liability = முழுப் பொறுப்பு

absolute majority = அறுதிப் பெரும்பான்மை

absolute proof = திட்டவட்டமான சான்று

absolute ruler, an = தனியாட்சியாளர் (எ-கா: மன்னர்; சர்வாதிகாரி)

absolute terms, in = ஒற்றைப்படை நியதிகளில்

absolute truth = முழு உண்மை

absolve from (of) blame = குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவி

abstain from voting = வாக்களிப்பதை தவிர்

abstinence from substances = போதைமருந்து நுகராமை (உட்கொள்ளாமை)

abstract art = அருவ ஓவியம்

abstract expressionism = உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டு ஓவியம்

abstract noun = பண்புப் பெயர்

abstract of a report = அறிக்கையின் சுருக்கம் (பொழிப்பு)

abstract painting = கருத்தோவியம்  

abstract water from the river = ஆற்றில் நீரெடு

abstract, in the = கருத்தளவில்

abstraction of water from the river = ஆற்றில் நீரெடுத்தல்

abstraction, gaze at the sky in = வானத்தை வெறித்து நோக்கு

abstractions, mathematical = கணிதக் கருத்துருவங்கள் 

absurd drama = அபத்த நாடகம்

absurdity of argument  = வாதத்தின் அபத்தம்   

abuse of power = அதிகார துர்ப்பிரயோகம்

abuse power = அதிகாரத்தை துர்ப்பிரயோகம் செய்

abuse, a torrent of = துர்மொழிபொழிவு; துன்மொழி பொழிவு

abuse, drug = போதைமருந்து துர்ப்பிரயோகம்

abused children = துர்ப்பிரயோகம் செய்யப்பட்ட (துன்புறுத்தப்பட்ட) சிறார்

abuser, a child = சிறாரை துர்ப்பிரயோகம் செய்பவர் (துன்புறுத்துபவர்)

abuser, a drug = போதைமருந்து துர்ப்பிரயோகம் செய்பவர்

abuses and violations of human rights = மனித உரிமைத் துர்ப்பிரயோகங்களும் மீறல்களும்

abusive language = துன்மொழி

abusive parents = துன்புறுத்தும் பெற்றோர்

abusive relationship = துன்புறுத்தும் உறவு

academic qualification = உயர்கல்வித் தகைமை

academic, an = உயர்கல்வித்துறைஞர்

academician, an = உயர்கல்விக் கழகத்தவர்

academy of music = இசைக் கல்விக்கழகம்

accede to a request = வேண்டுகோளுக்கு இணங்கு

accelerated learning = துரித கற்கை

accent on exports = ஏற்றுமதிக்கு முதன்மை

accent, speak English with an = அசையழுத்தத்துடன் ஆங்கிலம் பேசு

accept a claim = கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்

acceptability of ideologies = கருத்தியல்களின் ஏற்புடைமை

acceptable document = ஏற்புடைய (ஏற்கத்தக்கஆவணம்

acceptance after sight = கண்டபின் ஏற்றுக்கொள்ளல்

acceptance for honour = மதிப்புக்கு ஏற்றுக்கொள்ளல்

acceptance supra protest = எதிர்த்தும் ஏற்றுக்கொள்ளல்

access barriers to health services = சுகாதார சேவைகள் பெறுவதில் தடங்கல்கள்

access to abortion = கருக்கலைப்பு வசதி

access to property = ஆதனத்தை சென்றடையும் வசதி

access to services = சேவை பெறும் வசதி

accessibility equipment = மாற்றுத்திறனுதவி உபகரணங்கள்

accessibility services = மாற்றுத்திறனுதவிச் சேவைகள் 

accessible bus service = மாற்றுத்திறனுதவிப் பேருந்துச் சேவை

accessible formats = மாற்றுத்திறனுதவி உருவமைப்புகள்

accessible taxicab = மாற்றுத்திறனுதவி வாடகையூர்தி

accessible web design = மாற்றுத்திறனுதவி இணைய வடிவமைப்பு

accession to the throne = அரியணை ஏற்பு

accession to the UN = ஐ.நா.வில் அங்கத்துவம் ஏற்பு

accessory after the fact = நிகழ்ந்தபின் உடந்தையாய் இருப்பவர்

accessory at the fact = நிகழும்பொழுது உடந்தையாய் இருப்பவர்

accessory before the fact = நிகழமுன் உடந்தையாய் இருப்பவர்

accident benefits = விபத்து உதவிப்படிகள்

accidentalism = தற்செயல்வாதம்

accompaniment of the pipe, to the = குழல் பக்கவாத்தியத்துடன்

accord, of my own = நானாக விரும்பியே; நானே விரும்பி

accord, peace = அமைதி உடன்பாடு

account balance = கணக்கு மீதி

account for = கணக்கு காட்டுபொறுப்புக் கூறுவிளக்கமளி

account statement = கணக்குக் கூற்று

account value = கணக்குப் பெறுமதி

account, call to = விளக்கம் கேள் (கோரு)

accountability to the voters = வாக்காளர்களுக்குப் பொறுப்புக்கூறும் கடப்பாடு  

Accountability Court = பொறுப்புக்கூற்று நீதிமன்று

accountable to the voters, Parliamentarians are = நாடாளுமன்றாளர்கள் வாக்காளர்களுக்கு பொறுப்புக்கூறும் கடப்பாடு  உடையவர்கள் = வாக்காளர்களுக்கு பொறுப்புக்கூறும் கடப்பாடு  நாடாளுமன்றாளர்களுக்கு உண்டு

accountancy course = கணக்கியல் கற்கைநெறி

accountant, a chartered = பட்டயக் கணக்காளர்

accounting system = கணக்கீட்டு முறைமை

accounts payable = செல்மதி

accounts receivable = வருமதி

accounts receivable coverage = வருமதிக் காப்பீடு

accrued expenses = பெருகிய செலவு

acculturation, process of = பண்பாடேற்பு படிமுறை

accumulated depreciation = ஒருமித்த தேய்மானம் 

accurate time = சரியான நேரம்

accused, an = குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்

aches and pains = நோவு நொம்பலம்நோவும் வேதனையும்

achieved status = ஈட்டிய (எய்தியதகுநிலை

acid deposition = அமிலப் படிவு

acid precipitation = அமிலப் பொழிவு

acid rain = அமில மழை

acidity of stomach = வயிற்று அமிலநிலை

acoustics equations = ஓசைநுட்ப சமன்பாடுகள்

acquired disease = தேடிய நோய்

acquired immune deficiency syndrome = AIDS = தேடிய தடுப்புவலு தேய்வுப் பிணி

acquired property = தேடிய தேட்டம்

acquisition, land = காணித் தேட்டம் = காணி சுவீகரிப்பு

acquit the accused = குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை குற்றமற்றவரென விடுதலைசெய் 

acquit yourself well = நன்கு ஒழுகு; நல்ல முறையில் ஒழுகு

acquittal (of the accused) = (குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை குற்றமற்றவரென) விடுதலைசெய்கை

acrobat, an = மெய்வித்தகர்

acrobatics training = மெய்வித்தைப் பயிற்சி

act of gross indecency = மிக இழிந்த செயல்பேரிழிசெயல்அப்பட்டமான பாலுறவுச் செயல்

act of omission = செயல் தவிர்ப்பு

act of parliament = நாடாளுமன்றச் சட்டம்

act of violence = வன்செயல்

acting area = நடிப்புக் களம்

action maze = செய்கைத் தடப்புதிர்

action perspective = செய்கைக் கண்ணோட்டம்

action, take = நடவடிக்கை எடு

activated sludge = சுத்திகரித்த கூளம்

active account = செயற்படு கணக்கு

active ageing = செயலீடுபாட்டுடன் மூப்பெய்தல்

active carbon = activated carbon = சுத்திகரித்த கரியம்

active ingredient = முனைப்புக் கூறு

active life expectancy = செயலீடுபாட்டுடன் கூடிய சராசரி ஆயுட்காலம்

active politics, engage in = தீவிர அரசியலில் ஈடுபடு

active verb = தன்வினை

active voice = செய்வினை

activist, political = அரசியல் வினைஞர்

activities of daily life = அன்றாட வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகள்

activity step = செயற்பாட்டுப் படி

activity theory = செயற்பாட்டுக் கோட்பாடு

actual cash value = மெய்க் காசுப் பெறுமதி

actuality of prison life = சிறைவாழ்வு மெய்ந்நிலை

actuary jobs = காப்புறுதிக் கணக்கீட்டாளர் பணிகள்

actus reus = குற்றச் செயல்

acupuncture in China = சீனாவில் தோலூசி வைத்தியம்

acute and transient psychosis = தீவிர குறுங்கால சித்தப்பிரமை

acute care = தீவிர பராமரிப்பு

acute care treatment = தீவிர பராமரிப்புச் சிகிச்சை

acute health care = தீவிர சுகாதார பராமரிப்பு

ad hoc basis, on an = வேளைக்கேற்றபடி

ad hoc meeting = வேளைக்கேற்ற கூட்டம் 

ad infinitum = என்றென்றும்

ad referendum = பேச்சளவில் உடன்பாடு

ad valorem = பெறுமதிப்படி

adaptation, an = தழுவல்தழுவற்படைப்பு

adapted products = clean products = இசைவித்த ஆக்கங்கள்

adaptive device = adjustive device = இசைவிப்பு உத்தி

adaptive function = நெகிழ்ந்திசைவு

adaptive technology = இசைவிப்புத் தொழினுட்பவியல்

addiction to drugs (substances) = போதைமருந்துகளுக்கு அடிமைப்படுகை

addictive drug (substance) = அடிமைப்படுத்தும் போதைமருந்து

additional insured = காப்புறுதியில் மேலதிகமாகச் சேர்க்கப்படுபவர்

additional living expense insurance = மேலதிக வாழ்க்கைச் செலவுக் காப்புறுதி

additional premium = மேலதிக கட்டுப்பணம் 

address a meeting = கூட்டத்தில் உரையாற்று

address change = முகவரி மாற்றம்

address the Chief Minister in Tamil = முதலமைச்சரை தமிழில் விளி

address the problem of unemployment = வேலையில்லாப் பிரச்சனையை கவனத்தில் கொள்

address to the nation, the President will = ஜனாதிபதி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவார்

address your application to the Mayor = உனது விண்ணப்பத்தை மாநராதிபதிக்கு முகவரியிட்டு அனுப்பு

adduce evidence = சான்று சமர்ப்பி

ademption of legacies = விருப்பாவண கொடைவிலக்கு

adequacy of explanation = explanatory adequacy = விளக்க நிறைவுடைமை

adhesive bandage = ஒட்டுப் பந்தனம்

adiadochokinesia = செயல்மாற்றத்தணிவு

adjourn(ment) Parliament = நாடாளுமன்றத்தை ஒத்திவை(ப்பு)

adjudicate disputes = பிணக்குத் தீர்ப்பிடு

adjudication of disputes = பிணக்குத்  தீர்ப்பீடு

adjudicator of disputes = பிணக்குத் தீர்ப்பாளர்

adjunct program = உப நிகழ்முறை

adjust your language = உனது மொழியை இசைவுபடுத்து

adjust yourself = உன்னை இசைவுபடுத்து

adjustable rate = இசைவிப்பு வீதம்

adjusted annual rate = இசைவித்த ஆண்டு வீதம்

adjuster of claims = கோரிக்கை இசைவிப்பாளர் = கோரிக்கைகளை இசைவிப்பவர்

adjustment date = இசைவிப்புத் திகதி

administration of justice = நீதி நிர்வாகம்

administrative expenses = நிர்வாகச் செலவு

administrative law = நிர்வாகச் சட்டம்

administrative tribunal = நிர்வாகத் தீர்ப்பாயம்

administrator of an estate = இறப்புச் சொத்துரிமைத் தத்துவகாரர்  

administrator, an office = அலுவலக நிர்வாகி

admiral of the navy = கடற்படைத் தளபதி

admissibility hearing = அனுமதிவாய்ப்பு விசாரணை

admissible evidence = அனுமதிக்கத்தக்க சான்று

admission of guilt = குற்ற ஒப்புதல்

adolescence, characteristics of = வளரிளம்பருவ குணவியல்புகள்

adopted child = தத்தெடுத்த (தத்தெடுக்கப்பெற்றபிள்ளை

adoption of convenience = வசதிக்கான தத்தெடுப்பு

adoptive parent = தத்தெடுத்த பெற்றார்

adult care home = முதியோர் பராமரிப்பகம்

adult education = முதிர்ந்தோர் கல்வி

adult grooming = வயதுமுதிர்ந்தோரை வளைத்தெடுத்தல்

adult life = முதிர் வாழ்வு

adult, an = முதிர்ந்தவர்; வயதுமுதிர்ந்தவர்

adulterous intercourse = சோரப் புணர்ச்சி

adultery, committing = பிறர்மனை நயத்தல்

adulting, a discussion on = முன்முதிர்ச் செயற்பாடு (முதிர்ந்தோர் போல் இளையோர் செயற்படல்) பற்றிய கலந்துரையாடல்

adults education = முதிர்ந்தோர் கல்வி 

adumbrate the accused, An artist can = குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் பருமட்டான சாயையை ஓர் ஓவியரால் வரைய முடியும்

adumbration of the accused = குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் பருமட்டான சாயை

advance care planning = முன்கூட்டியே பராமரிப்பு திட்டமிடல்

advance command post = முன்னகர்வு ஆணைப்பீடம்

advance guard = முன்னகர்வுக் காவலணி

advance message center = முன்னகர்வுச் செய்தி நிலையம் 

advance of Rs. 100, an = 100 ரூபா முற்பணம்

advance unit = முன்னகர்வுப் படைப்பிரிவு

advances to the tourist, make = சுற்றுலாவாணரிடம் சரசம்செய்ய முற்படு

adversarial system of justice = எதிர்வாத நீதி முறைமை

adversary, a political = அரசியல் எதிராளி

adverse effects = தகாத விளைவுகள்பாதிப்புகள்தாக்கங்கள்

adverse impact = பாதிப்பு 

adverse reaction = தகாத விளைவு

advertisement fee = விளம்பர கட்டணம்

advertising manager = விளம்பர முகாமையாளர்

advertorials, online = இணைய விளம்பரக் கட்டுரைகள்

advisory opinion = சட்டதிட்ப மதியுரை

advocacy group = பரிந்துரைக் குழுமம்

advocacy journalism = பரிந்துரை ஊடகவியல்

advocate of reconciliation, an = மீளிணக்கத்துக்காகப் பரிந்துரைப்பவர்   

advocate reconciliation = மீளிணக்கதுக்காகப் பரிந்துரை 

advocate's strategy = பரிந்துரைஞரின் உபாயம் (எ-கா: "இறக்குமதிகளைத் தடைசெய்ய வேண்டும்."இங்கு மறுபேச்சுக்கு இடமில்லை)

aegis of the UN, under the = ஐ. நா.வின் ஆதரவில்

aeration tank = வளியூட்டு தொட்டி

aerial drone =ஆளில்லா வான்கலம்

aerial observation = air observation = வான்வழி அவதானிப்பு

aerial photograph = air photograph = வான்வழி நிழற்படம்

aerobic bacteria = வளிப் பற்றீரியாக்கள்

aerobic exercise = மூச்சுப் பயிற்சி

aerodrome (airdrome), unused = பயன்படுத்தா வான்துறை

aeronautical chart = வான்வலச் சட்டகம்

aerosol propellant = வளியமுக்க கலம் முடுக்கி

Aesthetic Movement = கலையழகு இயக்கம் (கலை கலைக்காகவே = Art for art's sake = l'art pour l'art -Victor Cousin

aesthetic of the poem = கவிதையின் கலையழகு (வனப்பு)

aesthetic qualities = கலையழகுச் சிறப்புகள் 

aetiology, importance of = ஏதியலின் முக்கியத்துவம்

affect development = impact on development = விருத்தியில் தாக்கம் விளைவி

affect my decision, Your suggestions will = உனது யோசனைகள் எனது முடிபில் தாக்கம் விளைவிக்கும்

affective disorder = உணர்நிலைக் கோளாறு

affective domain = உணர்நிலைப் பரப்பு

affidavit, sworn = சத்தியக் கடதாசி

affirm your position = உனது நிலைப்பாட்டை வலியுறுத்து

affirmant, an = (நீதிமன்றில்) உறுதியுரைஞர்

affirmation in a court of law = நீதிமன்றில் விடுக்கும் உறுதியுரை

affirmation, nod in = உறுதியுரைக்கும் வண்ணம் தலையசை

affirmative action = பாரபட்சத்தை ஈடுசெய்யும் நடவடிக்கை

affirmative verb = உடன்பாட்டு வினை

affordable housing = சிக்கன வீட்டுவசதி

after sight = கண்டபின்

after the fact = நிகழ்வின் பின்நிகழ்ந்த பின்

after-school program = பாடசாலை வேளைக்குப் பிந்திய நிகழ்முறை

ag(e)ing in place = வதிவிடத்தில் மூப்பெய்தல்

ag(e)ing with security and dignity = பத்திரமாகவும் கண்ணியமாகவும் மூப்பெய்தல்

age barriers = வயதுசார் தடங்கல்கள்

age cohorts = சகவயதினர்

age composition = வயதுவாரிக் கோப்பு

age dependency ratio = வயதுவாரித் தங்கிவாழ்வு விகிதம்

age discrimination = வயதுசார் பாரபட்சம்

age distribution = வயதுவாரிப் பரம்பல்

age effect = வயதுசார் விளைவு

age grade = வயதுசார் தரம்

age integration theory = வயது ஒருங்கிணைப்புக் கோட்பாடு

age norm = வயது வழப்பம்

age of discretion = தற்றுணிபு வயது

age of innovation = புதுமைக் காலம்

age ratio = வயது விகிதம்

age stratification = வயதுவாரி அடுக்கு

age structure = வயதுக் கட்டமைப்பு

age timetable = வயது நேரசூசி

age-associated memory impairment = வயதுசார் நினைவாற்றல் குறை

aged care = மூப்புகாலப் பராமரிப்பு

age-integrated institution = வயது ஒருங்கிணைப்பு நிலையம்

Ageism is wrong = வயதுசார் பாரபட்சம் காட்டுவது தவறு

agency, a travel = பயண முகமையகம்

agenda for gender equality = பால்மைச் சமத்துவ நிகழ்ச்சிநிரல்

agenda-setting = செய்தித்திணிப்பு

agent bank = முகமை வங்கி

agent, an insurance = காப்புறுதி முகவர்

agent, chemical = நச்சுவேதிப் பொருள்

age-related memory loss = வயதுசார் நினைவாற்றல் இழப்பு 

age-sex composition = வயது-பால்வாரிக் கோப்பு 

age–sex pyramid = வயது-பால் கூம்பு

age-sex specific mortality rate = வயது-பால் குறித்த இறப்பு வீதம்

age-specific fertility rate = வயது குறித்த கருவள வீதம் 

aggravated assault = கடுந் தாக்குதல்; மோசமான தாக்குதல்; வலுத்த தாக்குதல்; நையப் புடைத்தல்

aggravated damages = உளத்தாக்க இழப்பீடு

aggravated indecent sexual assault = வலுத்த இழிவான பாலியல் தாக்குதல்

aggravating circumstances = மோசமாக்கும் சூழ்நிலைகள்

aggression, military = படைபல ஆக்கிரமிப்பு; வலிந்த படைபலத் தாக்குதல்

aggression, the mob descended to = கும்பல் வன்முறையில் இறங்கியது

aggrieved party = இடருற்ற (துயருற்ற) தரப்பு

aging index = முதிர்வுச் சுட்டு

agitation for equal rights = சரிநிகர் உரிமைக் கிளர்ச்சி

agitation, mental = உள்ளப் பதகளிப்பு

agreement of purchase and sale = கொள்வனவு-விற்பனவு உடன்படிக்கை

agricultural pollution = வேளாண்மை மாசு

agricultural waste = வேளாண்மைக் கழிவு

aid and abet = உதவிஒத்தாசை புரி

aid with no strings attached = நிபந்தனையற்ற உதவி

aid with strings attached = நிபந்தனைகளுடன் கூடிய உதவி

aide mémoire = நினைவுதவிக் குறிப்பு

aide-de-camp = பணிவிடைப் படைஞர்

AIDS = acquired immune deficiency syndrome = தேடிய தடுப்புவலு தேய்வுப் பிணி

air advantage = air superiority = வான் அனுகூலம்

air ambulance = நோயாளர் வானூர்தி

air area = வான் பரப்பு

air attaché வான்படைத் தூதிணைஞர்

air base = வான்படைத் தளம்

air basin = வளித்தேக்கம்

air conditioner = குளிரூட்டி

air contaminant = வளி மாசுபடுத்தி

air curtain = வளித் திரை

air defence command = வான் பாதுகாப்பு ஆணைப்பீடம்

air filter = வளிச் சல்லடை

air force = வான் படை

Air Marshal = வான் தளபதி

air piracy = வான் கொள்ளை

air pollutant = வளி மாசூட்டி

air pollution = வளி மாசு

air pollution episode = வளிமாசுக் கட்டம்

air pollution index = வளிமாசுச் சுட்டி

air pollution sources = வளிமாசு மூலங்கள்

air quality criteria = வளித்தரப் பிரமாணங்கள்

air quality index = வளித்தரச் சுட்டி

air quality monitoring = வளித்தரக் கண்காணிப்பு

air quality standards = வளித்தர நியமங்கள்

air strikes = வான்வழித் தாக்குதல்கள்

airborne disease = வளிகொணர் நோய்

airborne particulates = வளிகொணர் துணிக்கைக் கூறுகள்

airborne troops = வான்வழிப் படையினர்

air-conditioning = குளுமை வசதி

aircraft warning service = வான்கல எச்சரிக்கைச் சேவை

air-landing troops = தரையிறங்கு வான் படையினர்

akinetic mutism = பேச்சுமூச்சின்மை

alcohol abuse = மதுபான துர்ப்பிரயோகம்

alcohol dependence = மதுநுகர்வில் தங்கிய நிலை  

alcohol dependence syndrome = மதுநுகர்வில் தங்கிய நோய்க்குறித்தொகுதி

alcohol intoxication = மதுவெறி 

alcohol misuse disorder = மதுபான துர்ப்பிரயோகக் கோளாறு

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) = மதுநுகர்வுக் கோளாறுகளை இனங்காணும் சோதனை

alcoholism among teenagers = பதின்ம வயதினர் மதுநுகர்வுக்கு அடிமைப்படுகை

alert the police = காவல்துறைக்கு தகவல் கொடு

alert, be = எச்சரிக்கையாய் இரு

alert, on = தயார்நிலையில்  

algal bloom  = அல்கா மலர்ச்சி

alias Thalaiyaari, Murugavel Mugundan தலையாரி எனப்படும் முருகவேள் முகுந்தன்

alibi ,The robbery suspect says he has an கொள்ளை நிகழ்ந்த இடத்தில் தான் நிற்கவில்ல என்பதற்குத் தன்னிடம் சான்று உண்டு என்கிறார் சந்தேகநபர்

alien culture = வேற்றுப் பண்பாடு; புறத்திப் பண்பாடு; அந்நியப் பண்பாடு

alien to our policy, Revenge is = பழிவாங்கல் எமது கொள்கைக்குப் புறம்பானது

alienate state land = அரச காணியைப் பராதீனப்படுத்து 

alienate youth = இளையோரைப் புறங்கட்டு

alienated state land = பராதீனப்படுத்திய அரச காணி

alienated youth = புறங்கட்டப்பட்ட இளையோர்

alienation (of property) = (சொத்துப்) பராதீனம்   

aliens in Britain = பிரித்தனியாவில் உள்ள வெளிநாட்டவர்கள்

aliens in space?, Are there = விண்வெளியில் வேற்றுலகப்பிறவிகள் உள்ளனவா?

alimentary canal = உணவுக் கால்வாய்

alimony, pay = பிரிமனைப்படி செலுத்து

allegations of corruption = ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கள்

alleged theft = புரியப்பட்டதாக கூறப்படும் திருட்டு

allegiance, oath of = விசுவாசச் சத்தியம்

allergies and sensitivities = ஒவ்வாமைகளும் கூருணர்வுகளும்

alliance, political = அரசியல் நட்புறவு

allied health professionals = துணைச் சுகாதாரத் துறைஞர்கள்

allocated mobility aid space = நடமாட்ட துணைக்கருவிகள்

allocation of funds = நிதிய ஒதுக்கீடு

alloplastic adaptation = இசைவித்தொழுகல்

allotment of shares = பங்கு ஒதுக்கீடு

allow an appeal = மேன்முறையீட்டை அனுமதி

allowable catch = மீன்பிடி வரம்பு

all-risk policy = all-perils policy = முழு ஆபத்துக் காப்புறுதி ஒப்பந்தம்

allusion to racism, an = இனவாதம் பற்றிய மறைகுறிப்பு = இனவாதத்தை மறைவாகக் குறிப்பிடுகை

ally, an = நட்பாளர்; நட்புநாடு

almshouse, run an = ஆதுல(ர்)சாலை நடத்து

alpine area = உயர்மலைச்சாரல்

Alt-Right = Alternative Right =மாற்று வலதுசாரித்துவம்

alternate emplacement = மாற்று நிலைக்களம்

alternate level of care = மாற்றுப் பராமரிப்பு மட்டம்

alternative communication devices = மாற்றுத் தொடர்பாடல் சாதனங்கள்

alternative dispute resolution = பிணக்கிற்கு மாற்றுத் தீர்வு

alternative explanation = மாற்று விளக்கம்

alternative medicine = மாற்று மருத்துவம்

Alternative Right = Alt-Right = மாற்று வலதுசாரித்துவம்

alternatives to detention =  தடுத்துவைப்புக்கு மாற்றுவழிகள்

altruism, meaning of = பொதுநலநெறியின் பொருள்

Alzheimer's disease = மூளைத்தளர்ச்சி நோய்

amalgamation of provinces = மாகாணங்களின் ஒன்றிணைப்பு

amateur athletes = பொழுதுபோக்கு மெய்வலர்கள்

amateur dramatics = பொழுதுபோக்கு நாடகவியல் 

amateurs and professionals = விழைஞர்களும் துறைஞர்களும் = பொழுதுபோக்கர்களும் துறைபோனவர்களும்

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary = அதிவிசேட முழுவலுவாய்ந்த தூதர்

Ambassador-Designate = நியமிக்கப்பட்ட தூதர்

ambient concentration of pollutants = சுற்றாடல் மாசூட்டிகளின் செறிவு

ambiguity of language, The broker's = இருபொருள்படும் தரகரின் மொழி

ambiguous statement = இருபொருள் (பல்பொருள்) படும் கூற்று; தெளிவற்ற கூற்று 

ambivalence, avoid = இருவுளப்போக்கினை தவிர்

ambivalent attitude = இருவுளப்பான்மை

ambulatory patient = நடமாடும் நோயாளி

ambush journalism = (ஊடகரின்) அதிரடி வினாத்தொடுப்பு

amendment to agreement = உடன்படிக்கைக்கான திருத்தம்

amenorrhoea, suffer = மாதவிலக்கின்மையால் (கர்ப்பசூலையால்) வருந்து

American Mission = அமெரிக்க ஆதீனம்

amicable settlement = நட்பிணக்கம்

amicus curiae = friend of the court = நீதிமன்றின் நட்பாளர்

ammunition, export of = வெடிகணைகளின் ஏற்றுமதி

amnesia = loss of memory = நினைவிழப்பு = நினைவீனம்

amnesty, grant = மன்னிப்பு வழங்கு

amok, run = தறிகெட்டோடு

amortization schedule = கடன்தீர்ப்பு அட்டவணை

amusement park = கேளிக்கை கோட்டம்

amusement tax = கேளிக்கை வரி

anaclitic depression = சேயுளவழுத்தம் = தாயிழந்த சேயின் உளவழுத்தம் 

anadromous fish = நன்னீர் நாடும் கடல்மீன்

anaerobic biological treatment = உயிர்வளிநாடா உயிர்மவழிச் சுத்திகரிப்பு

anaerobic decomposition = உயிர்வளிநாடா உயிர்மவழி உருக்குலைவு

anaerobic respiration = உயிர்வளிநாடாச் சுவாசம்

anal eroticism = குத மதனம்

anal examination = குதவழிச் சோதனை

anal stage = குதவுணர்வுக் கட்டம்

analogical arguments by properties = தன்மை ஒப்புநோக்கு வாதங்கள்

analogical arguments by relations = உறவு ஒப்புநோக்கு வாதங்கள்

analogical reasoning = ஒப்புநோக்கு நியாயம்

analogue case = ஒப்புத்தெரி பொருள்

analysis, in the final = கூட்டிக் கழித்துப் பார்த்தால்

analytic psychology = பகுப்புளவியல்பகுப்பாய்வு உளவியல்

analytic statement = பகுபடு கூற்று (எ-கா: சகோதரிகள் அனைவரும் உடன்பிறப்புகள்)

anankastic disorder = obsessive-compulsive disorder = ஒன்றல்-உந்தல் கோளாறு

anarchy lasted a month, the = களேவரம் ஒரு மாதம் நீடித்தது

ancillary activity = துணைநிலைச் செயற்பாடு

ancillary motion = துணைநிலை முன்மொழிவு

anecdote, a funny = வேடிக்கைத் துணுக்கு

anger management = சீற்றம் தணிப்பு

animal cognition = விலங்கின அறிதிறன்

annual percentage = ஆண்டு விழுக்காடுஆண்டுச் சதவீதம்

annual report = ஆண்டறிக்கை

annual return = ஆண்டு விபரத்திரட்டு 

annulment of marriage = திருமண நீக்கம்

anomalous statement = பிறழ் கூற்று

anomic aphasia = amnestic aphasia = மொழியசதி

anorexia nervosa = ஊண்வெருட்சி

antecedents, the politician's = அரசியல்வாதியின் பின்புலம்

antediluvian period = உலகளாவிய பிரளயத்துக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதி

antenatal (prenatal) care = கர்ப்பகால பராமரிப்பு

antenatal card = கர்ப்பகால அட்டை

antenuptial (pre-nuptial) settlement = மணமுன் இணக்கம்

antiaircraft artillery intelligence service = வான்கல எதிர்ப்பு பீரங்கி உளவுச் சேவை

anti-Black racism = கருப்பினக் காழ்ப்பு (எதிர்ப்பு; விரோதம்)

anti-bullying law = அடாவடி தடுப்புச் சட்டம் 

anticipatory bail application = முன்பிணை விண்ணப்பம்

anticipatory coping = முன்கூட்டியே எதிர்கொள்ளல்

Anti-Corruption Committee Secretariat = ஊழல் தடுப்புக் குழுச் செயலகம்

antidepressant medication = உளவழுத்தம் நீக்கி மருந்துவகை  

Anti-Doping Agency = போதைமருந்து நுகர்வு தடுப்பு முகமையகம்

antidote to secession, Devolution is an = அதிகாரப் பரவலாக்கம் பிரிவினையை ஒடுக்கும்

anti-oppression = ஒடுக்குமுறை-எதிர்ப்பு

anti-psychotic medication = சித்தப்பிரமை நீக்கி மருந்துவகை

anti-racism = இனவாத-எதிர்ப்பு

anti-racist education = இனவாத-எதிர்ப்புக் கல்வி

anti-Semitism = யூத-எதிர்ப்பு வாதம்

antitank ditch = தாங்கி எதிர்ப்புக் கிடங்கு 

antitank mine = தாங்கி எதிர்ப்புக் கண்ணி

antitank mine field = தாங்கி எதிர்ப்புக் கண்ணிவயல்

antitank weapons = தாங்கி எதிர்ப்பு ஆயுதங்கள்

anxiety disorder = பதைப்புக் கோளாறு

anxiety, depression, nervousness, stress, tension = பதைப்புஉளவழுத்தம்படபடப்பு உளைச்சல்,பதற்றம்

anxiolytic medication = பதைப்பு நீக்கி மருந்துவகை

anxious, don't get = பதைக்க வேண்டாம்

apartment building = அடுக்குமாடிக் கட்டிடம்

apartment unit = அடுக்குமாடிக் கூடம்

apathy, voter = வாக்காளரின் அசண்டை

Apex Court = Supreme Court = உச்ச நீதிமன்று

apostate state = நெறிதுறந்த அரசு

apotheosis of human rights = மனித உரிமைகளை ஏற்றிப்போற்றுகை

apparent (ostensible) authority = வெளித்தோற்ற அதிகாரம்

apparent motion = வெளித்தோற்ற நகர்வு

appear in court = நீதிமன்றில் வெளிப்படு (தோன்று)

appearance notice = வெளிப்படல் (தோற்றல்) அறிவித்தல் 

appearance of bias = பக்கச்சார்பு காணப்படல்

appeasement = அமைதிப்படுத்தல்; சமாதானப்படுத்தல்

appellate court = மேன்முறையீட்டு நீதிமன்று

appellative verb = குறிப்புவினை

appraisal clause = மதிப்பீட்டு வாசகம்

appraise = மதிப்பிடு

appraised value = மதிப்பிட்ட பெறுமதி

appreciation of property value = ஆதனப் பெறுமதி அதிகரிப்பு

appreciation of the book = நூல் மதிப்புரை

appreciation, applaud in = மெச்சிக் கைதட்டு

appreciation, take note with = மெச்சிக் கவனத்தில் கொள்

apprehend the suspect = சந்தேகநபரைக் கைதுசெய்

appropriate public funds = பொது நிதியைக் கையாடு

appropriate technology = ஏற்ற தொழினுட்பவியல்

arbitral tribunal = நடுத்தீர்ப்பாயம்

arbitrary detention = சட்டமுறையற்ற தடுத்துவைப்பு

arbitration clause = நடுத்தீர்ப்பு வாசகம்

archaic word = வழக்கொழிந்த சொல்

archetype of compassion = கருணையின் திருவுரு

archetype of good governance, an = நல்லாட்சிக்கொரு முன்மாதிரி; நல்லாட்சிக்கோர் எடுத்துக்காட்டு

archetypes in literature = இலக்கியத்தில் தொல்மனப்படிமங்கள் (ஆழ்மனப்படிமங்கள்)

architectural barriers = கட்டுமானத் தடங்கல்கள்

archival fonds = தோற்றுவாய்வழி ஆவணத்திரட்டுகள்

archival science = ஆவணக்குவையியல்

Archives of India, National = இந்திய தேசிய ஆவணக்குவையகம்

archives, historical = வரலாற்று ஆவணக்குவைகள்

archiving, digital = எண்மக் குவையீடு

archiving, document = ஆவணக் குவையீடு

archivists and documentarists = ஆவணக்குவைஞர்களும் ஆவணவியலர்களும்

area of destination = சேரிடம்

area of origin = தோற்றிடம் 

area sources of pollution = உள்ளூர் மாசு மூலங்கள்

argument to the best explanation = சிறந்த விளக்க வாதம்

argumentative essay = வாதக் கட்டுரை

argumentum ad silentium = argument from silence = வாய்பேசா வாதம்

arid zone = வறண்ட வலயம்

arithmetic growth = எண்ணிக்கை வளர்ச்சி

Armageddon, the risk of = அறுதியிறுதிப்போர் மூளும் ஆபத்து

armaments ,imports of = பேராயுதங்களின் இறக்குமதி

armchair criticism = திண்ணைத் திறனாய்வு

armed ship = man of war = படைக் கப்பல்

armoured car = கவச ஊர்தி

armoured force = கவசப் படை

arms control = ஆயுதக் கட்டுப்பாடு

arms race = ஆயுதப் போட்டி

army attaché = (தரைப்)படைத் தூதிணைஞர்

army of occupation = ஆக்கிரமிப்பு படை

army regulations = (தரைப்)படை ஒழுங்குவிதிகள்

aromatherapy = நறுமருந்துச் சிகிச்சை

arraign the accused = குற்றஞ்சாட்டப்படவரை முன்னிறுத்தி குற்றவினாத்தொடு

arraignment of the accused = குற்றஞ்சாட்டப்படவரை முன்னிறுத்தி குற்றவினாத்தொடுத்தல்  

arrears, amount in = நிலுவையில் உள்ள தொகை

arrest memo  = கைதுமடல் 

arrest warrant = கைதாணை = பிடியாணை

arsenal, China's = சீனாவின் ஆயுதக்களம்

arson, the crime of = தீவைப்புக் குற்றம்

Art for art's sake = கலை கலைக்காகவே = l'art pour l'art - Victor Cousin (Aesthetic Movement =கலையழகு இயக்கம்) 

arteries and veins = நாடிநாளங்கள்

articled clerk = articling student = student-at-law = பொருந்திப்பயிலும் சட்ட மாணவர்

article about leadership, an = தலைமைத்துவம் பற்றிய கட்டுரை

article 10 of the constitution = அரசியல்யாப்பின் உறுப்புரை 10

articulation, art of = அறுத்துரைக்கும் கலை

artificial creativity = computational creativity = கணியப் படைப்பாற்றல்

artificial groundwater recharge = செயற்கைமுறைத் தரைநீர் மீள்நிரப்பல் 

artificial insemination = செயற்கை விந்தீடு

artificial intelligence = செயற்கை நுண்மதி

artificial obstacles = செயற்கைத் தடங்கல்கள்

artificial water impoundment = செயற்கைமுறை நீர் மறிப்பு

artificial watercourse = செயற்கை நீரோடை

artillery, inspect = பீரங்கித்தொகுதியைப் பார்வையிடு

artillery barrage = பீரங்கிப் பல்லவேட்டு

artillery position = பீரங்கி நிலை

artist's impression, an = வரைபடம்

ascribed status = உற்ற தகுநிலை

aspersions on, cast = அவதூறு (களங்கம்) கற்பி

assassination = (அரசியற்) படுகொலை

assault fire = தாக்கு வேட்டு

assembly area = ஒருமிப்பு மையம் 

assembly, constitutional = அரசியல்யாப்பு மன்றம்

assess the cost = செலவைக் கணிப்பிடு

assessed value = கணிப்பிட்ட பெறுமதி

assessment of the cost = செலவுக் கணிப்பீடு

assessment order = கணிப்பீட்டுக் கட்டளை

assessor, an = கணிப்பீட்டாளர்

asset recovery = சொத்து மீட்பு

asset valuation = சொத்து மதிப்பிடுகை

assignment court = சாட்டுதல் நீதிமன்று

assignment in Sigapore, on = சிங்கப்பூரில் பணி மேற்கொண்டு

assimilate new ideas = புதிய கருத்துகளை உள்வாங்கு

assimilation of immigrants into European culture = ஐரோப்பிய பண்பாட்டுடன் குடிவரவாளர்கள் ஒருங்கிணைவு (ஒருங்கிணைப்பு)

Assistance to and Protection of Victims of Crime and Witnesses Act = குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் சாட்சிகளுக்கும்  உதவியும் பாதுகாப்பும் அளித்தல் சட்டம்

assistant attaché = உதவித் தூதிணைஞர்

assisted death = doctor-assisted death = physician-assisted death = மருத்துவ உதவியுடன் இறப்பு

assisted dying = doctor-assisted dying = physician-assisted dying = மருத்துவ உதவியுடன் இறத்தல்

assisted living facility = வாழ்வுதவி நிலையம்

assistive technology = திறனுதவித் தொழினுட்பவியல்

assistive tools = திறனுதவிக் கருவிகள்

assize courts = பருவ நீதிமன்றுகள்

assume duties = கடமையை ஏற்றுக்கொள்

assume that we are strangers, Let's = நாங்கள் முன்பின் தெரியாதவர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் (வைத்துக்கொள்வோம்)

assumed liability = ஏற்றுக்கொண்ட பொறுப்பு

assumed name = pseudonym = புனைபெயர்

assumption, a valid = வலிதான எடுகோள்

astonishment, stare in = மலைத்து (திகைத்து) உற்றுநோக்கு

asylum seeker = தஞ்சக் கோரிக்கையாளர்

asymmetrical federalism = சமசீரற்ற இணைப்பாட்சி

at-risk women = women at risk = vulnerable women = பாதிக்கப்படக்கூடிய பெண்கள்

athlete, an = மெய்வலர்

athletic competition = மெய்வலப் போட்டி

athletic field = மெய்வலக் களம்

atmospheric absorption = வளிமண்டல அகத்துறிஞ்சல்

atmospheric assimilation = வளிமண்டல உட்செறிவு

atmospheric dispersion = வளிமண்டல உட்பரம்பல்

atomic energy = அணு சக்தி

atomic wastes = அணுக் கழிவுகள்

attached house = இணைவீடு

attachment to the child = பிள்ளைப்பற்று

attachment, an email = மின்மடல் இணைப்பு

attainment target = எய்தல் இலக்கு

attempted murder = எத்தனித்த கொலை; கொலை எத்தனம்

attention deficit disorder = அவதானக் குறைபாட்டுக் கோளாறு

attention deficit hyperactivity disorder = அவதானக் குறைபாட்டு மிகைச்செயற்பாட்டுக் கோளாறு

attention span = புலன்செலுத்தும் (அவதானிக்கும்) வேளை

attest a will = இறப்பாவணத்தை அத்தாட்சிப்படுத்து

attest to their determination = அவர்களின் திடசித்தத்துக்கு சான்றுபகரு

attitudinal barriers = உளப்பான்மைத் தடங்கல்கள்

Attorney General = சட்டத்துறை அதிபதி

attorney in fact = தத்துவம்பெற்ற சட்டவாளர்

attribute success to hard work = வெற்றிக்கு கடுமுயற்சியைக் காரணம்காட்டு

attributes of leadership = தலைமைத்துவப் பண்புகள்

attribution theory = கற்பிக்கைக் கோட்பாடு

attrition, war of = கடுநெடும் போர்

auction, at = ஏலத்தில்

audi alteram partem = hear the other side = மறுதரப்பைச் செவிமடு

audience, attract the = அவையை (அவையோரை) கவரு

audio clip = ஒலிக்கீற்று

audit report = கணக்காய்வு அறிக்கை

Auditor General = கணக்காய்வு அதிபதி

auditorium, art = கலை அவைக்கூடம்

auditory hallucination = paracusia = செவியொலிப் பிரமை

auditory test = hearing test = செவிப்புல பரிசோதனை

augmentative communication devices = தொடர்பாடல் மேம்படுத்தும்  சாதனங்கள்

aural impairment = செவிப்புலன் குறைபாடு

Australian Open = ஆஸ்திரேலிய வரிப்பாந்தாட்ட வாகைப்போட்டி

authentic document = genuine document = மெய்யாவணம்

authenticated document = மெய்யுறுதி ஆவணம்

authenticity of the document = ஆவணத்தின் மெய்யுடைமை

authoring tool = ஆக்க சாதனம்

authoritarianism, autocracy, despotism, dictatorship = எதேச்சாதிகாரம், தனியாட்சி, கடுங்கோன்மை, சர்வாதிகாரம்

authoritarians, autocrats, despots, dictators = எதேச்சாதிகாரிகள், தனியாட்சியாளர்கள், கடுங்கோலர்கள், சர்வாதிகாரிகள்

authoritative document = அதிகாரபூர்வ ஆவணம்

authority on Tamil classics = தமிழ்ச் செவ்வியல் பாண்டித்தியம்

authority on Tamil classics, an = தமிழ்ச் செவ்வியல் துறைபோனவர்

authority to enforce = நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரம்

authority, competent = தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி

authorize to enforce the act = சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த அதிகாரமளி

autobiography of Iyer = ஐயரின் சுயசரிதை

autochthonous people = indigenous people = சுதேச மக்கள்

autochthony, constitutional = சுதேச அரசியல்யாப்பு 

automated teller machine = ATM = தன்னியக்க வங்கிப் பொறி

automatic funds transfer = தன்னிகழ் நிதிய மாற்றீடு

automatic process = தன்னிகழ் படிமுறை

automobile air pollution = ஊர்தி வளி மாசு

automobile insurance = ஊர்திக் காப்புறுதி

autonomous car = தானூர்திக்கார்

autonomous province = தன்னாட்சி மாகாணம் 

autonomous vehicle = தானூர்தி

autonomy provincial = மாகாணத் தன்னாட்சி (சுயேச்சை)

autoplastic adaptation = இசைந்தொழுகல்

autotopagnosia = தன்னங்க உணர்வின்மை

auxiliary verb = துணை வினை

avalanche = பனிச்சரிவு

avant garde artists = முன்னோடிக் கலைஞர்கள்

average daily balance = அன்றாட சராசரி மீதி

average household size = சராசரி வீட்டார் தொகை

average price = சராசரி விலை

average prudent person = சராசரி அறிவுள்ள ஆள்

aversion therapy = தவிர்ப்புச் சிகிச்சை

averting crises = நெருக்கடி தவிர்த்தல்

aviation and navigation = வான்செலவும் கடற்செலவும்

avoidance costs = தவிர்ப்புச் செலவு

awards gala = விருது விழா

award-winning translation = விருதுவென்ற மொழிபெயர்ப்பு

awareness and sensitivity = விழிப்புணர்வும் கூருணர்வும்

baby boom = பிறப்புத்தொகைப் பெருக்கம்

baby bust =  பிறப்புத்தொகைக் குறுக்கம்

bachelor of arts = இளங் கலைமாணி

back pain = முதுகுநோ; முதுகுவலி

background concentration = பின்புலச் செறிவு

background radiation = பின்புலக் கதிர்வீச்சு

back-stage = பின்னரங்கம்

backwater valve = மீள்நீர் தடுக்கிதழ்

bacteria denitrification = பற்றீரியாக்கள் மூலமான நைதரசினிறக்கம்

bacterial count = பற்றீரிய எண்ணிக்கை

bacterial leaching = bioleaching = பற்றீரியச் சல்லடை

bacterial purity = பற்றீரியத் தூய்மை

bad debt = அறவிடமுடியாக் கடன்

bad faith = intent to deceive = ஏய்க்கும் எண்ணம் (நோக்கம்)

bad reputation = அவப்பெயர்; இழுக்கு

bail bond = பிணை முறி

bail out the private sector, The government will = அரசாங்கம் தனியார் துறைக்கு கைகொடுக்கும்

bail, The court will grant you = நீதிமன்றம் உனக்கு பிணை தரும்

bail, He is out on = அவர் பிணையில் வெளிவந்துள்ளார்

bail-out = கைகொடுப்பு; கடன்கொடுப்பு

bait, take the = இரையைக் கவ்வு; ஈர்க்கப்படு

balance of evidence = சான்றுச் சமநிலை

balance of power = வலுச்சமநிலை

balance of probabilities = நிகழ்தகவுச் சமநிலை

balance sheet = ஐந்தொகை

balance, bank = வங்கி மீதி  

balance, on = அனைத்தையும் எடைபோட்டுப் பார்க்கும்பொழுது

balanced diet = ஒப்பளவுணவு

balanced view = ஒப்பளவுக் கண்ணோட்டம்

balancing equation method = ஒப்புச் சமன்பாட்டு முறை

balancing of accounts = கணக்குகளைச் சமப்படுத்தல்

balancing of ledgers = பேரேடுகளைச் சமப்படுத்தல்

ballistic missile = உந்துகணை

ballistic, go = வெகுண்டெழு

banal platitude = வழமையான (சகசமான) வெற்றுரை

banality of evil = தீமையின் வழமை (சகசம்) (Hannah Arendt)

bank account = வங்கிக் கணக்கு

bank card = வங்கி அட்டை       

bank discount = வங்கிக் கழிவு

bank draft = வங்கி வரைவோலை

bank identifier code = வங்கி அடையாளக் குறியீடு

bank insurance fund = வங்கிக் காப்புறுதி நிதியம்

bank investment contract = வங்கி முதலீட்டு ஒப்பந்தம்

bank note = தாள் காசு

bank rate = வங்கி வீதம்

bank service charges = வங்கிச் சேவைக் கட்டணம்

bank statement = வங்கிக் கூற்று

bankrupt, go = நொடிப்புக்கு உள்ளாகு

bankruptcy, file for = நொடிப்புநிலைக்கு விண்ணப்பி

bar association = சட்டவுரைஞர் சங்கம்

bar, at (the) = நீதிமன்றின் முன்னிலையில் உள்ள

Bar, be admitted to the = be called to the Bar = சட்டவாளராக அங்கீகரிக்கப்படு

barbecue party = வாட்டுணவு விருந்து

barbecue machine = வாட்டுணவுப் பொறி

barbecue oven = வாட்டடுப்பு

barber paradox = முடியொப்பனையாளர் முரண்புதிர் (எ-கா: ஓர் ஊரில் ஒரேயொரு முடியொப்பனையாளர் இருக்கிறார் என்றும்அங்கு தமக்குத் தாமே சவரம் செய்யாதவர்களுக்கு மாத்திரமே அவர் சவரம் செய்கிறார் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். அப்படி என்றால்அந்த முடியொப்பனையாளருக்குச் சவரம் செய்பவர் யார்மேற்கண்ட கூற்றின்படி தனக்குத் தானே சவரம் செய்யும் எவருக்கும் அவர் சவரம் செய்பவர் அல்லர். ஆகவே அவர் தனக்குத் தானே சவரம் செய்பவர் என்றால்தனக்குத் தானே சவரம் செய்ய முடியாது என்றாகிறது. அத்துடன்அவர் தனக்குத் தானே சவரம் செய்யாதவராக விளங்கினால் மாத்திரமே தனக்குத் தானே சவரம் செய்பவராக விளங்க முடியும் என்றாகிறது! அப்படி என்றால்அந்த முடியொப்பனையாளருக்குச் சவரம் செய்பவர் யார்- Bertrand Russell) 

barrage, artillery = பீரங்கிப் பல்லவேட்டு

barren money = வட்டி ஈட்டாத பணம்; வெறுமனே உள்ள பணம்

barrier free apartment = மாற்றுத்திறவசதி அடுக்குமாடியகம்

barriers to accessibility = மாற்றுத்திறனாளர் எதிர்நோக்கும் தடங்கல்கள்

barriers to accessing health information = சுகாதார விபரங்கள் பெறுவதில் தடங்கல்கள் 

base commander = தளகர்த்தர்

base unit = தளப் பிரிவு

basic activities of daily living = அன்றாட அடிப்படை வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகள்

basic health service = அடிப்படைச் சுகாதார சேவை

basic insurance policy = அடிப்படைக் காப்புறுதி ஒப்பந்தம்

basic skills = அடிப்படைத் திறன்கள்

basis of claim = கோரிக்கை அடிப்படைக் கூற்று

battered women's shelter = hostel = தாக்குண்ட மகளிர் மனை = மகளிர்மனை

battle array = சமர்க்கோலம்; பொருதுகோலம்

battle position = சமர்நிலை

bawdy house = brothel = பாலியல் விடுதி; சிற்றின்ப விடுதி

beach defence = இறங்குகரைப் பாதுகாப்பு

beach head = இறங்குகரை முகப்பு

beamhouse wastes = தோல்பதனக் கழிவுகள்

beauty parlour = beauty salon = அழகொப்பனையகம்

Beck's cognitive triad = பெக்கின் மூவகை அறிதிறன்கள்

beef cattle feedlot = இறைச்சி மந்தை தீன்களம்

before the fact = நிகழ்வின் முன்;  நிகழமுன்

begging the question = மெய்ப்பிக்கமுன் மெய்யெனும் போலிசுழல்நியாயப்போலி (எ-கா:

"அவரே தலைசிறந்த கலைஞர்"

"எப்படி?"

"அவரைவிடச் சிறந்த கலைஞர் இல்லை"

"அப்படியா?"

"ஆம்"

"?"

"ஆகவே அவரே தலைசிறந்த கலைஞர்"

"?"

behavior analysis = நடத்தை பகுப்பாய்வு

behavior therapy = நடத்தைச் சிகிச்சை

behavioral confirmation = நடத்தை உறுதிப்பாடு

behavioral data = நடத்தைத் தரவுகள்

behavioral measures = நடத்தை அளவீடுகள்

behavioral rehearsal = நடத்தை ஒத்திகை

behaviorist perspective = நடத்தையியற் கண்ணோட்டம்

behaviour modification therapy = நடத்தை மாற்றச் சிகிச்சை

behavioural and psychological symptoms of dementia = நடத்தைஉளவியல் வாரியான  மூளைமழுக்க அறிகுறிகள்

belief system = நம்பிக்கை முறைமை

belief-bias effect = நம்பிக்கை சார்ந்த விளைவு

belles lettres = இலக்கியப் படைப்புகள்

bench decision = நீதிமன்ற முடிபு

bench terrace = படியமைப்பு

bench warrant = நீதிமன்றக் கைதாணை (பிடியாணை)

beneficial ownership = பயன்பெறும் உடைமை

beneficient nature = நலம்புரி இயல்பு

benefit of the doubt = ஐய நன்மை

benefits available = கிடைக்கும் நன்மைகள்

benevolent society = தண்ணளிச் சமூகம்

benign tumour = புற்றுநோயற்ற கழலை

bequeath your lands to your children = உனது காணிகள் உனது பிள்ளைகளுக்குச் சேருமாறு விருப்பாவணமிடு 

best interests of the child, the = பிள்ளையின் நன்னலன்கள்

beyond a reasonable doubt = நியாயமான ஐயத்துக்கு அப்பாற்பட்டு

bias, political = அரசியற் பக்கச்சார்பு

bicameral parliament = இருமன்ற நாடாளுமன்றம்

biconditional statement = இருசார்புக் கூற்று (iff = if and only if )

bicultural identity = இருபண்பாட்டு அடையாளம்

bidding war = விலைகூறல் (விலைகேட்டல்) போட்டி

bids = tenders = கேள்விப்பத்திரங்கள்

Big Bang Theory = பிரபஞ்ச பேரோசைக் கோட்பாடு 

Big Crunch Theory = பிரபஞ்ச நிலைகுலைவுக் கோட்பாடு

big picture = முழுப்பரிமாணம்

bigot, religious = சமயவெறியர்

bigotry, religious = சமயவெறி

bilateral negotiation = இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை

biliary disease = பித்த நோய்

bilingual education = இருமொழிக் கல்வி

bill and coo = கொஞ்சிக் குலவு

bill of lading = சரக்கேற்று முறி

Bill of Rights = உரிமைப் பிரகடனம்

bill of sale = விற்பனை முறி

Bill, Reform = சீர்திருத்த சட்டமுலம்

bill, telephone = தொலைபேசிக் கட்டணச்சீட்டு

billion = நூறு கோடி = 1,000,000,000

binary options = இருமைத் தெரிவுகள்

binding agreement = பிணிக்கும் உடன்படிக்கை

binding over an accused for trial = குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை விசாரணைக்குப் பிணித்துவிடுதல் (விசாரணைக்குத் தோற்றும்படி பணித்துவிடுதல்)

binge drinking = மட்டுமீறிய மதுநுகர்வு

biochemical oxygen demand = உயிர்மவேதி உயிர்வளித் தேவை

bipolar disorder = இருமுனைக் கோளாறுபித்து-சோர்வுக் கோளாறு

bird sanctuary = புள்ளினக் காப்புலம்; பறவைக் காப்புலம்

birth cohorts = பிறப்புச் சாரிகள்                                                                            

birth control = contraception = கருத்தடை

birthing room = மகப்பேற்றுக் கூடம்

biweekly mortgage = இரு கிழமைகளுக்கோர் அடைமானம்

black box theatre = கருமை அரங்கம் 

black comedy = black humour = dark comedy = dark humour = அவல நகைச்சுவை; அவலநகைப் படைப்பு 

Black Lives Matter = கருப்பின மக்கள் வாழ்வியக்கம்

black magic = செய்வினை

black market = கள்ளச் சந்தை

blank cheque = தொகையிடாத காசோலை  

blank endorsement = endorsement in blank = பெயரிடாத மேலொப்பம்

blanket search warrant = பன்முகத் தேடல் ஆணை

blended family = பலதாரக் குடும்பம்

blended learning = இணைப்புக் கற்கை

blind spot = புலப்படாத புள்ளி

blind trust = அறியா நம்பிக்கை நிதியம்

block of buildings = கட்டிடத் தொகுதி

blocked account = முடக்கிய கணக்கு

blood cell = குருதிக் கலம்

blood coagulation = குருதித் திரள்வு

blood donor clinic = குருதிக் கொடைக் களம்

blood money = குருதிப்பணம்; பலிப்பணம்

blood parents = biological parents = குருதிப் பெற்றோர்

blood platelet = குருதிச் சிறுதட்டு

blood pressure = குருதி அழுத்தம்

blood pressure cuff = குருதி அழுத்தக் கைப்பட்டி

blood sugar = குருதிச் சர்க்கரை

blood transfusion = குருதி ஏற்றல்

blood typing = குருதி வகையீடு

blood volume = குருதிக் கனவளவு

blood-injury phobia = குருதிக்காய வெருட்சி

blowing snow = வீசுபனி

blue collar job = physical job = உடல் வேலை

blunted affect = மழுங்குணர்நிலை = மழுங்கிய உணர்நிலை

board and care home = பராமரிப்பு விடுதியகம்

board of directors = பணிப்பாளர் சபை; இயக்குநர் சபை

boarding school = விடுதிப் பாடசாலை

body attachment, writ of  = பிடியாணை

body burden = மாசுச் சுமை

body fluid = உடற் பாய்மம்

body image = உடற்சாயை; உடற்படிமம்; உடல்விம்பம்

body mass index = உடற் திணிவுச் சுட்டு

body politic = அரச கட்டுக்கோப்பு

body search = உடலளாவிய தேடுதல்

body shaming = உடற்குறைகூறல்

bog = சதுப்புநிலம்

Bohemian existence = மரபுசாராக் கலைத்துவ வாழ்வு

Bohemian, a = மரபுசாராக் கலைஞர்

bona fide mistake = கருதாப் பிழை; நன்னோக்கப் பிழை

bona fide tourist = மெய்யான சுற்றுலாவாணர்

bona fides = நன்னோக்கம்; நல்லெண்ணம்; நற்சான்று

bona fides are in order, His = அவருடைய நற்சான்றுகள் ஒழுங்கானவை

bona vacantia உடைமையாளரற்ற சொத்து

bond scam = உண்டியல் மோசடி; உண்டியற்புரட்டு

bond market = உண்டியற் சந்தை

bondable, Are you? = Are you without a criminal record? = நீர் குற்றப்பதிவற்றவரா?

bonded warehouse = சுங்கத்தீர்வை செலுத்தாப் பொருட்குதம்

bone graft = என்பு ஒட்டு

bone loss = என்பிழப்பு

bone marrow = என்பு மச்சை

bone mineral = என்புக் கனியம்

bonus = மிகையூதியம்; சன்மானம்

book review = நூல் மதிப்புரை

book, bring to = call to account = விளக்கம் கோரு

books of authority = விற்பன்ன ஏடுகள்

Border Services Agency = எல்லைச் சேவை முகமையகம்

born out of wedlock = மணமாகாத பெற்றோர்க்குப் பிறந்த

botanical pesticide = தாவரப் பீடைகொல்லி

bottom trawling = இழுவைவலை மீன்பிடிப்பு

bounced cheque = மறுதலிக்கப்பட்ட காசோலை

bourgeois ideology = முதலாளித்துவ கருத்தியல்

bout de papier = பொது மடல்

bowel movement = மலங்கழிப்பு

box office = சீட்டுக் கூண்டு

boyfriend = ஆண் கூட்டாளி

brackish water = உவர்நீர்; சவர்நீர்

brain dominance = மூளை ஆதிக்கம்

brain drain = மூளைசாலிகள் வெளியேற்றம்

brain fever = encephalitis = மூளைக்காய்ச்சல்

branch account = கிளைக் கணக்கு

brand name = சிறப்பு வணிகப் பெயர்

brand new house = புத்தம் புதிய வீடு

breach of promise = வாக்குறுதி மீறல்

break even point = சமநிலைப் புள்ளி

breaking news = புதிய செய்தி

breaking relations = உறவு துண்டிப்பு

breast conserving therapy = மார்பகம் பேணு சிகிச்சை

breast ironing = மார்பகம் மட்டமாக்கல்

breathing exercises = மூச்சுப் பயிற்சிகள்

bridge jobs = இடைத்தொடுப்பு வேலைகள்

bridge loan = இடைத்தொடுப்புக் கடன்

brigadier general = தானாதிபதி 

bring to book = விசாரித்து தண்டி

broad coverage = பரவைக் காப்பீடு

broadcast feature = சிறப்புச் செய்தி ஒலிபரப்பு (ஒளிபரப்பு)

Broca's aphasia = மொழியாற்றல் இழப்பு

buffer state = ஏம நாடு

buffer stock = ஏம இருப்பு

buffer zone = ஏம வலயம்

builders risk insurance = கட்டுமானர் ஆபத்துக் காப்புறுதி

building superintendent = கட்டிடக் கண்காணிப்பாளர்

bulimia nervosa = உண்ணல்-கக்கல்-கழித்தல் கோளாறு

bulletproof vest = சன்னம் துளைக்கா அங்கி

bully children = சிறாரை அடாவடிசெய்

bully, a = அடாவடியாளர்; வன்கணாளர்; தறுகணாளர்

bungalow house = ஒருதளவீடு

burden of disease = பிணிச்சுமைநோய்ப்பளு 

burden of proof = onus of proof = எண்பிக்கும் (நிரூபிக்கும்பொறுப்பு

burglar alarm = கன்னமிடல் எச்சரிக்கை ஒலி

burglary insurance = கன்னமிடல் காப்புறுதி

business administration = வணிக நிருவாகம்

business ethics = வணிக ஒழுக்கம் (அறம்)  

business incentive = வணிக ஊக்குவிப்பு

business insurance = வணிகக் காப்புறுதி

business interruption insurance = வணிக இடைத்தடங்கல்  காப்புறுதி

business productivity = வணிக ஆக்கத்திறன்

business studies = வணிகவியல்

butter milk = மோர்

buy back deductible = மீள்கொள் கழிப்புத்தொகை

buyer agency agreement = கொள்வனவு முகமையக உடன்படிக்கை

buyer`s market = கொள்வனவாளர் சந்தை

by cheque or in cash = காசோலையாக அல்லது காசாக

bypass surgery = மாற்றுப் பொருத்துச் சிகிச்சை

cabal = சூழ்ச்சிக்குழு

cabinet solidarity = அமைச்சரவைத் தோழமை

cable news channels = வடத் தொலைக்காட்சி செய்தி அலைவழிகள்

cable tv connection = வடத் தொலைக்காட்சி இணைப்பு

call a witness = சாட்சியை அழை

call of nature, answer a = இயற்கைக் கடன் கழி

call to account = விளக்கம் கோரு

calling card = தொலைபேசி அழைப்பு அட்டை

calls and calling cards = சந்திப்புகளும் சந்திப்பு மடல்களும்

cap rock = தொப்பிப் பாறை

capable of teaching us = எமக்கு கற்பிக்கவல்ல

capacity as directors, They participated in the meeting in their = பணிப்பாளர்கள் என்ற வகையில் அவர்கள் அக்கூட்டத்தில் பங்குபற்றினார்கள்

capacity crowd = நிறைந்த மக்கள்திரள்

capacity of 60 passengers, a bus with a = 60 பயணிகள் கொள்ளத்தக்க பேருந்து

capacity to reason = நியாயத்திறன் = நியாயம் உரைக்கும் திறன்

capacity, electricity generating = மின் உற்பத்தித் திறன்

Capgras' syndrome = தமர் பிறரெனும் மலைவு = தம்மவரை பிறரென மலைதல்

capital budget = முதலீட்டு வரவுசெலவுத் திட்டம் (காணிகட்டிடம்கட்டுமானம்பொறிவகைகள்... போன்றவற்றுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டம்)

capital cost = முதலீட்டுச் செலவு (காணிகட்டிடம்கட்டுமானம்பொறிவகைகள்... போன்றவற்றுக்காகும் செலவு)

capital gains = முதலீட்டு விற்பனை இலாபம் (முதலீடுகளை அல்லது உடைமைகளை விற்று ஈட்டிய இலாபம்)   

capital goods and consumer goods = முதலீட்டுப் பொருட்களும் நுகர்வுப் பொருட்களும்

capital offence = மரணதண்டனைக்குரிய குற்றம்

capital punishment = மரண தண்டனை

capital, starting = தொடக்க மூலதனம்

capital-intensive industry = மிகைமூலதனக் கைத்தொழில்

caption of a cartoon = கேலிச்சித்திரக் குறிப்பீடு

caption, picture = படக் குறிப்பீடு

captioned article = குறிப்பீட்டுக் கட்டுரை

captioned film = குறிப்பீட்டுத் திரைப்படம்

captioning, close = தொலைக்காட்சிக் குறிப்பீடு   

car park = கார்ப்புலம் = ஊர்திக் காப்புலம்

carbon adsorber = கரியம் புறத்துறிஞ்சி

carbon cycle = கரிய வட்டம்

carbon footprint = கரியச் சுவடு

carbon sink = கரியமேந்தி

carbon tax = கரிய வரி

cardiac arrest = இதய முடக்கம்

cardiac life support = இதய இயக்கத் துணை

cardiac stress test = இதய உளைச்சல் தேர்வு

cardinal principle = தலையாய நெறி

cardiopulmonary resuscitation = இதயமூச்சூட்டல்

care home = பராமரிப்பகம்

care-dependent = பராமரிப்பில் தங்கிவாழ்பவர்

career diplomat, a = பணிசார் சூழ்வியலர்

career, diplomatic = சூழ்வியற் பணி

career, teaching = கற்பித்தல் பணி

care-giver = பராமரிப்பாளர்

caregiver burden = பராமரிப்புச் சுமை

caregiver stress = பராமரிப்பாளரின் உளைச்சல்

caring communities = பராமரிக்கும் சமூகங்கள்

caring for elderly and disabled family members = குடும்பத்து முதியோரையும் மாற்றுத்திறனாளரையும் பராமரித்தல்

carnivorous plant = insectivorous plant = ஊனுண்ணி (பூச்சிதின்னி)த் தாவரம்

carpet bombing = பரவைக் குண்டுவீச்சு

carte blanche = வெள்ளோலைவெற்றுத்தாள்முழு அதிகாரம்

cartel, drug = போதைமருந்து கடத்தல் குழுமம்

Cartesian doubt = Descartes' doubt = தெக்காவின் ஐயம்முற்றுமுழு ஐயம்

case history = நோயாளர் வரலாறு

case law = முன்தீர்ப்புச் சட்டம்வழக்குத்தீர்ப்புச் சட்டம்

case study = விடய ஆய்வு

cash card = பண அட்டை

cash cow = காசுக் காமதேனு

cash flow = காசுப் புழக்கம்பணப் புழக்கம்   

cast iron = வார்ப்பிரும்பு

cast net  = வீச்சு வலை

caste system = casteism = சாதியம் 

castor oil = ஆமணக்கு எண்ணெய்

casualty line insurance = சேதாரக் காப்புறுதி வகை

casus belli = போருக்கான (பிணக்கிற்கான) சாட்டு

catalytic converter = சடுதி உருமாற்றி

catalytic incineration = சடுதி நீறாக்கம்

cataract removal = பசாடு நீக்கல்

catastrophic loss = பேரிழப்பு

Catch 22 = திரிசங்குசொர்க்கம் [எ-கா: (1) வேலை செய்யாமல் அனுபவம் பெற முடியாதுஅனுபவம் இல்லாமல் வேலை பெற முடியாது (2) சாவி இல்லாமல் வீட்டுக்குள் புகமுடியாதுவீட்டுக்குள் புகாமல் சாவி எடுக்க முடியாது)]

catchment area = drainage basin = watershed = வடிநிலம்

categorical attitude = திட்டவட்டமான உளப்பான்மை

categorical imperative = unconditional command = திட்டவட்டமான (விதிவிலக்கற்ற) கடப்பாடு

categorical proposition = திட்டவட்டமான கூற்று

categorical syllogism = திட்டவட்டமான நியாயத்தொடை

category error = வகுதி வழு

cat's paw, Don't use me as a = என்னை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்த வேண்டாம்

causal fallacy = ஏதுப் போலி

causative verb = பிறவினை

cause an accident = விபத்துண்டாக்கு

cause and effect = ஏதும் விளைவும்காரண காரியம்

cause celebre = பரபரப்பூட்டும் வழக்கு (சச்சரவு)

cause of democracy = குடியாட்சிக் குறிக்கோள்

cause-specific mortality rate = காரணம் குறித்த இறப்பு வீதம்

caveat emptor = let the buyer beware = the principle that the byuer alone is responsible if dissatisfied =கொள்வனவு நிறைவு தராவிட்டால்அதற்கு கொள்வனவாளரே பொறுப்பு என்று எச்சரிக்கும் நெறி

cavity search = ஊடுருவித் தேடுதல்; புழையூடுருவித் தேடுதல்

CD player = compact disc player = இறுவட்டுக் கருவி

cease-fire = போர்நிறுத்தம்

celebrity journalism = பிரபலர் நவிற்சி ஊடகவியல்

celiac disease = குளூட்டன் ஒவ்வாமை

celibate priest = மணத்துறவு மதகுரு

cellular phone = செல்பேசிஅலைபேசி

central bank = மத்திய வங்கி

Central Intelligence Agency = மத்திய உளவு முகமையகம்

central nervous system = மைய நரம்புத் தொகுதி

centralization = ஒருமுகப்படுத்தல்

cerebral aneurysm = மூளைக்குருதிக்கலன் புடைப்பு

cerebral thrombosis = மூளைக்குருதியடைப்பு

ceremony, award(s) = விருது விழா

certainty, political = அரசியல் உறுதிப்பாடு

certificate of absence = இன்மைச் சான்றிதழ்

certificate of disappearance = காணாமைச் சான்றிதழ்

certificate of eligibility = தகவுச் சான்றிதழ்

certificate of insurance = காப்புறுதிச் சான்றிதழ்

certificate of reasonable value = நியாய பெறுமதிச் சான்றிதழ்

certified cheque (check) = அத்தாட்சிக் காசோலை

certified copy = அத்தாட்சிப் பிரதி

certiorari, writ of = பதிவேட்டுவினாப் பேராணை

certitude, moral = ஒழுக்கவிறல்

cervical cancer = கருப்பைமுகைப் புற்றுநோய்

cessio bonorum = சொத்து ஒப்பளிப்பு

ceteris paribus = other things being constant = மற்றவை மாறாவிடத்து 

chain of title = உரித்து மாற்ற வரலாறு

chain reaction = தொடரடி விளைவு

chains, prisoners in = விலங்கிட்ட கைதிகள் 

Chamber of Commerce = வணிகக் கழகம்

championship game = வாகைப்போட்டி

Chancery, Head of = தூதரக தலைமை அலுவலர்

change (changing) room = உடைமாற்று கூடம்

channel, TV = தொலைக்காட்சி அலைவழி

chapter, local = உள்ளூர்க் கிளை 

character evidence = குணவியல்புச் சாட்சியம்

characteristic species = சிறப்பியல்பு உயிரினங்கள்

Chargé d'Affaires ad hoc = Chargé d'Affaires pro tempore  = குறித்தநோக்க தூதரகப் பொறுப்பாளர்

Chargé d'Affaires ad interim = இடைக்கால தூதரகப் பொறுப்பாளர்

charge nurse = nurse-in-charge = பொறுப்புச் செவிலியர் (தாதியாளர்)

charismatic authority, wield = ஆட்கவர்ச்சி அதிகாரம் செலுத்து

charitable trust  = அறக்கொடை

charter of rights = உரிமைப் பட்டயம்

chartered accountant = பட்டயக் கணக்காளர்

chartered insurance broker = பட்டயக் காப்புறுதித் தரகர்

check irrigation = பொல்ல நீர்ப்பாசனம்

checkbook journalism = தகவல் வசூல் = ஊடகங்களுக்கு தகவல் தெரிவித்து கட்டணம் வசூலித்தல் 

checking account = current account = நடப்புக் கணக்கு

checks and balances = கட்டுப்பாடுகளும் மட்டுப்பாடுகளும்

chemical agent = நச்சுவேதிப் பொருள்

chemical cylinder = நச்சுவேதி உருளை

chemical land mine = நச்சுவேதி நிலக் கண்ணி

chemical oxygen demand = வேதி உயிர்வாயுத் தேவை

chemical toilet = வேதிக் கழிவுகூடம்

chemical treatment = வேதிமூல சுத்திகரிப்பு

chemical warfare = நச்சுவேதிப் போரீடு

chemical weapon = நச்சுவேதிப் படைக்கலம்

cheque-book = check book = காசோலை ஏடு

chest pain = நெஞ்சுவலி

chick pea = கொண்டைக் கடலை

Chief of Mission = தூதரக அதிபதி

chief of staff = ஆளணி அதிபர்; படையணி அதிபர்

child abuse = சிறார் துர்ப்பிரயோகம் = சிறாரை துர்ப்பிரயோகம் செய்தல்

child and adolescent mental health disorders = பாலப்பருவவளரிளம்பருவ உளக் கோளாறுகள் 

child care = day care = சிறார் பராமரிப்பு; பாலர் பராமரிப்பு

child dependency ratio = சிறார் (பாலர்) தங்கிவாழும் விகிதம்

child disability = சிறார் (பாலர்) மாற்றுத்திறன்

child grooming = சிறாரை வளைத்தெடுத்தல்

child mortality ratio = குழந்தை இறப்பு விகிதம்

child poverty = சிறார் (பாலர்) வறுமை

child prostitutes = விபசாரச் சிறார் (பாலர்)

child prostitution = சிறார் (பாலர்) விபசாரம்

child tax benefit = சிறார் (பாலர்) வரிவிலக்கு உதவிப்படி

childbearing age = மகப்பேற்று வயது

child-directed speech = குழந்தைப் பாணிப்  பேச்சு

chilling effect = வெப்பத் தாழ்ச்சி விளைவு

chilling story = பயங்கரக் கதை

chimney effect = மேற்கிளம்பு விளைவு

chlorinated hydrocarbon = குளோறினேற்றிய நீரகக் கரியம்

chlorine loading = குளோறின் செறிவு

Christ shell crab = சிலுவை நண்டு

chronic and degenerative disease = நீடித்து உருக்குலைக்கும் நோய்

chronic care = நீடித்த பராமரிப்பு

chronic disease = நீடித்த நோய்

chronic health problem = நீடித்த சுகாதாரப் பிரச்சனை

chronic stress = நீடித்த உளைச்சல்

chronic toxicity = நீடித்த நச்சுடைமை

chronicles of Malaysia = மலேசிய வரலாற்றுப் பதிவேடுகள்

chronicler, a = வரலாற்றுப் பதிவாளர்

chronological age = கால வயது

circadian rhythm = அன்றாட உடலியக்க சுழற்சி

circuit court = சுற்றமர்வு நீதிமன்று

circumstances, disappear under suspicious = ஐயுறவுக்கிடமான சூழ்நிலையில் காணாமல்போ

circumstances, in the = under the circumstances = மேற்படி சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு

circumstances, under no = எக்காரணம் கொண்டும்; எத்தகைய சூழ்நிலையிலும்

circumstantial evidence = சூழ்நிலைச் சான்று

citation for bravery = தீரச் சான்றுரை

cite a paragraph = பந்தியை மேற்கோள்காட்டு

cite bad weather for the delay = தாமதத்துக்கு சீரற்ற வானிலையைச் சாட்டு (காரணம்காட்டு)

citizen journalist = பாமர ஊடகர்

citizen's arrest = குடியாளர் மேற்கொள்ளும் கைது

citizenship, Russian = இரசியக் குடியுரிமை

civic centre = குடிமை நிலையம்

civic duty = குடிமைக் கடமை

civic holiday = public holiday = குடிமை விடுதலை

civic nationalism = குடிமைத் தேசியவாதம்

civil commotion = குடியினர் கொந்தளிப்பு

civil court = குடியியல் நீதிமன்று

civil disobedience = குடியினர் பணியாமை

Civil Law = குடியியற் சட்டம்

civil liberties = குடி உரிமைப்பேறுகள்

civil litigation = குடியியல் வழக்காடல்

civil rights = குடியியல் உரிமைகள்

civil servant = குடியியற் சேவையாளர்

civil society = குடியியற் சமூகம்

civilian attaché = குடிசார் தூதிணைஞர்

civilian dress = குடியாளர் உடை; பொது உடை

civilian witness = குடியாளர் சாட்சி

civilian-based defence = குடிசார் பாதுகாப்பு

civilians = குடியினர்; குடிமக்கள்; பொதுமக்கள்

cladistics = விலங்கினப் பகுப்பியல்

cladophora blanket weed = பசும்பாசிப்படிவு

claim for refugee protection = அகதிப் பாதுகாப்புக் கோரிக்கை

claimant without identification = அடையாள ஆவணங்களற்ற கோரிக்கையாளர்

claims examiner = கோரிக்கை தேர்வாளர்

clairvoyance, stories of = முன்புலனுணர்வுக் கதைகள்

class action = class suit = கூட்டு வழக்கு

class action lawsuit = கூட்டு வழக்கீடு

class conflict = வர்க்க முரண்பாடு

class consciousness = வர்க்க உணர்வு

class society = வர்க்க சமூகம்

class system = வர்க்க முறைமை (தொகுதி)

classic, a = செவ்விலக்கியம்; செம்படைப்பு; பழம்பெரும் இலக்கியம்

classic aging pattern = வயதுநியம மூப்பு விதம்

classic novel, a = செந்நாவல்

classical music = செவ்விசை; பழம்பெரும் இசை

classification of environmental protection activities = சூழல் பாதுகாப்புச் செயற்பாட்டு வகுப்பீடு

classified ads = வகைவாரி விளம்பரங்கள்

classroom learning = வகுப்பறைக் கற்கை

clean products = adapted products = இசைவித்த ஆக்கங்கள்

clean technology = adapted technology = இசைவித்த தொழினுட்பவியல்

cleansing, ethnic = இனக்குழுமக் களைவு

clear and present danger = தெட்டத்தெளிவாக நிகழும் ஆபத்து

clear title = பாத்தியமற்ற உரித்து

clearance for departure = புறப்படுவதற்கான இசைவு

clearance of one metre = ஒரு மீட்டர் இடைவெளி

clearance sale = தீரவிற்பனை; விற்றுத் தீர்த்தல் 

clearance, slum = சேரி அகற்றல்

clear-cutting = முழுக்காடு வெட்டல் 

cleft lip = உதட்டுப் பிளவு

cleft palate = அண்ணப் பிளவு

clemency, a plea for = இரக்கக் கோரிக்கை

climate change = காலநிலை மாற்றம்

climate index = காலநிலைச் சுட்டி

climate protection = காலநிலைப் பாதுகாப்பு

climatological statistics = காலநிலைப் புள்ளிவிபரம்

clinical depression =  சிகிச்சைநிலை உளவழுத்தம்

clinical psychology = சிகிச்சைநிலை உளவியல்

clinical research = சிகிச்சைநிலை ஆராய்ச்சி

clinical social worker = சிகிச்சைநிலை சமூகப் பணியாளர் 

clinical training = சிகிச்சைநிலைப் பயிற்சி

clips, video = காணொளிக் கீற்றுகள்

close captioning = தொலைக்காட்சிக் குறிப்பீடு   

closed circuit tv magnifier = CCTV = உற்றுநோக்கு தொலைக்காட்சி உருப்பெருக்கி

closed ecological system = மூடிய சூழல் தொகுதி; மீள்பாவனைச் சூழல் தொகுதி

closed mortgage = வரையறுத்த அடைமானம்

closing costs = உறுதிமுடித்த செலவுகள்

closing entry = இறுதிப் பதிவு

closure to the tragedy = பேரிடிக்கு ஒரு முற்றுப்பேறு

closures, road = தெருத்தடைகள்

cloud computing = இணையசேவைக் கணியவியல்

cloud forest = மந்தாரக் காடு

cloud seeding = செயற்கைமழை வித்தீடு

club, a sport = விளையாட்டுக் கழகம்

cluster bomb = கொத்துக் குண்டு

Cluster Munitions Convention = கொத்துப் படைக்கல ஒப்பந்தம்

coalition government = கூட்டரசாங்கம்

coast artillery = கரையோரப் பீரங்கித்தொகுதி

coast route = கரையோர மார்க்கம்

coastal force = கரையோரப் படை

coastal frontier defence = கரையோர எல்லைப் பாதுகாப்பு

coastal lagoon = கடல் நீரேரி = கடனீரேரி

coastal protection = கடற்கரைப் பாதுகாப்பு

coastal zone = கரையோர வலயம்

coastwise sea lane = கரையோரக் கடல் மார்க்கம்

co-borrower = இணைந்து கடன்படுநர்

cocktail party = பானவிருந்து; தேறல்விருந்து

coconut oil = தேங்காய் எண்ணெய்

code name = குறியீட்டுப் பெயர்

code of conduct = நடத்தைவிதிக் கோவை

code of law = சட்டக் கோவை

coercion use of = பலவந்தப் பிரயோகம்

cognitive appraisal = அறிதிற மதிப்பீடு

cognitive appraisal theory of emotion = உணர்வெழுச்சி அறிதிற மதிப்பீட்டுக் கோட்பாடு

cognitive behavior modification = அறிதிற நடத்தை சீராக்கம்

cognitive development = அறிதிற விருத்தி

cognitive disabilities = அறிதிற வலுவீனங்கள் 

cognitive dissonance = சுருதிபேத உளைச்சல்

cognitive impairment = அறிதிறத் தடங்கல்

cognitive map = அறிதிறப் படம்

cognitive perspective = அறிதிறக் கண்ணோட்டம்

cognitive process = அறிதிறப் படிமுறை

cognitive psychology = அறிதிற உளவியல்

cognitive science = அறிதிறனியல்

cognitive skill = அறிதிறன்

cognitive therapy = அறிதிறச் சிகிச்சை

cognizable offence = கைதாணையின்றிக் கைதுக்குள்ளாக்கவல்ல தவறு

coherence theory of truth = இயைவு மெய்க் கோட்பாடு

cohort aging = சாரி மூப்பெய்தல்

cohort effect = சாரி விளைவு

co-insurance clause = சக காப்புறுதி வாசகம்

co-insurer = சக காப்புறுதியுறுநர்

coitus interruptus = withdrawal method = விந்துபாய்வு இடைவிலக்கல்

coke oven emissions = கற்கரி உலை வெளிக்கிளம்பிகள்

cold desert = குளிர்ப் பாலைவனம்

Cold War = அமெரிக்க-சோவியத் கெடுபிடிப் போர்

coliform index = குடற்பற்றுயிரிச் சுட்டு

coliform organism = குடல் உயிர்மம்

collaborative learning = கூடிக் கற்கை

collateral damage = பக்கவாட்டுச் சேதம்

collect call = reverse charge call = மறுதரப்புக் கட்டண அழைப்பு

collect funds = நிதி திரட்டு

collection agency = கடன்மீட்பு முகமையகம்

collection of waste = கழிவகற்றல்

collective behaviour = கூட்டு நடத்தை

collective fire = கூட்டு வேட்டு

collective noun = கூட்டுப் பெயர்

collective security = கூட்டுப் பாதுகாப்பு

collective task = கூட்டு முயற்சி

collective unconscious = கூட்டு ஆழ்மனம்

collective use of a term = ஒரு பதத்தின் கூட்டுப் பயன்பாடு (எ-கா: பாகற்காய் கசக்கும் = பாகற்காய்கள் எல்லாம் கசக்கும்)

collectivism = கூட்டாண்மை

collision coverage = மோதல் காப்பீடு

colourful birds = வண்ணப் பறவைகள்

colourful fellow = பகட்டான பேர்வழி

column, military = நெடும்படையணி 

combat zone = பொருது வலயம்

combat intelligence = பொருதுகள உளவு

combat orders = பொருதற் கட்டளைகள்

combat outpost = பொருதுகளப் புறமுனை

combat team = பொருதுபடையணி

combat unit = பொருதுபடைப் பிரிவு

combined operation = இணைந்த நடவடிக்கை

combustion chamber = கனற்கூடம்

come to power = ஆட்சி எய்து

comic relief = நகைச்சுவைத் தேற்றம்; ஆற்றித்தேற்றும் நகைச்சுவை

command car = ஆணை ஊர்தி

command post = ஆணைப் பீடம்

command-and-control policy = ஆணைக் கட்டுப்பாட்டுக் கொள்கை

Commander-in-Chief = Supreme Commander = தலைமைத் தளபதி = சேனாதிபதி

commencement of lease = குத்தகைத் தொடக்கம்

Comment is free, but facts are sacred = கருத்துரைகள் வேறுபடலாம்எனினும் உண்மைகள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும் (C. P. Scott)

commercial attaché = வணிகத் தூதிணைஞர்

commercial auto insurance = வணிக ஊர்திக் காப்புறுதி

commercial bank = வணிக வங்கி

commercial host liability = liquor liability = ஓம்பு வணிகர் பொறுப்பு = மதுவழங்கு பொறுப்பு  

commercial property = வணிக உடைமை

commercial property policy = வணிக உடைமைக் காப்புறுதி ஒப்பந்தம்

commission of inquiry = விசாரணை ஆணையம்

commission to design a new building = புதிய கட்டிட வடிவமைப்பு ஆணை

commission, a warship in = செயற்படும் போர்க்கப்பல்

commission, a warship out of = செயற்படாத போர்க்கப்பல்

commission, the General resigned his = தளபதி பதவி துறந்தார்

commission, work on = தரகு வேலை செய்

commissioned officer = படையாணை அதிகாரி

commissioner of oaths = சத்திய வாக்குமூல ஆணையர்

Committee on Economic, Social and Cultural Rights = பொருளாதாரசமூகபண்பாட்டு உரிமைக் குழு

Committee On Public Enterprises = அரசாங்க தொழிலகக் குழு

Committee on the Elimination of Discrimination against Women = பெண்களுக்கு எதிரான பாரபட்சம் ஒழிப்புக் குழு

common areas = பொது இடங்கள்

common era = பொது யுகம் 

common ground = பொது நிலைப்பாடு

common knowledge, Her scholarship is = அவர் புலமையை அனைவரும் அறிவர்

Common Law = வழக்காற்றுச் சட்டம்

common learning objective = பொது கற்கை நோக்கம்

common mental disorders = பொது உளக் கோளாறுகள்

common millet = வரகு

common property resources = பொதுச்சொத்து வளங்கள்

common sense = பொதுப்புத்தி

common share = சாதாரண பங்கு

common-law partner = கூடிவாழும் துணைவர்

common-law relationship = கூடிவாழும் உறவு

Commonwealth = பொதுநலவாயம்

communal marriage = குழுமத் திருமணம்

communalism = வகுப்புவாதம்; சமூகவாதம்

communicable disease = கடத்தப்படு நோய்

communication device = தொடர்பாடல் சாதனம்

communication skills = தொடர்பாடல் திறன்கள்

community health care centre = சமூக சுகாதார பராமரிப்பு நிலையம்

community health worker = சமூக சுகாதாரப் பணியாளர்

community involvement = சமூக ஈடுபாடு

community of species = உயிரின சமூகம்

community treatment order = சமூகநிலைச் சிகிச்சைக் கட்டளை

community-based care = சமூகநிலைப் பராமரிப்பு

community-based programmes = சமூகநிலைத் திட்டங்கள் 

community-based services = சமூகநிலைச் சேவைகள்

commutation of sentence = தண்டனை தணிப்பு

commute daily = அன்றாடம் பயணம்செய்

commute death sentence to life imprisonment = மரண தண்டனையை வாழ்நாள் சிறையாகத் தணி

commuted pension = மாற்றீட்டு ஒய்வூதியம்

compact disc player = CD player = இறுவட்டுக் கருவி

company it keeps, A word is known by the = சொல்லின் பொருள் அதன் சூழ்நிலையைப் பொறுத்தது

company with the party, part = கட்சியிலிருந்து பிரிந்துசெல்

company, a car = கார் வணிக நிலையம்

company, good = நல்ல கூட்டு

compare and contrast = ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக

compartment of terrain = தரைக்கூறு

compassionate care = கருணைகூர் பராமரிப்பு

compendium of standards and norms = நியம, வழப்ப விவரக்கொத்து

compensatory damages = நட்ட இழப்பீடு

competency-based instruction = தகுதியடிப்படைப் போதனை

competitive prices = ஈடுகொடுக்கும் விலைகள்

complaint mechanism under the International Covenant on Civil and Political Rights = சர்வதேய குடியியல்-அரசியல் உரிமைகள் உடன்பாட்டுக்கு அமைந்த முறைப்பாட்டுப் பொறிமுறை

complementary medicine = குறைநிரப்பு மருத்துவம்

complete fertilizer = முற்றுரம்

complex problem = சிக்கலான பிரச்சனை

complex sentence = கலப்பு வசனம்

complex, building = கட்டிடத் தொகுதி

complex, inferiority = தாழ்வுளச் சிக்கல்

complex, superiority = உயர்வுளச் சிக்கல்  

complexities, political = அரசியற் சரடுகள்

complexity, simplicity and = எளிமையும் சரடும்

compliance with the law, in = சட்டத்துக்கு அமைந்து

complicated life = சிக்கலான வாழ்வு

complications after the surgery, suffer = அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பின்னர் பிறநோயூறுகளுக்கு ஊள்ளாகு

complicity in the crime = குற்றத்துக்கு உடந்தை

compliment, pay a = மெச்சு

compliments of the minister, with the = அமைச்சரின் வாழ்த்துடன் கூடிய (அன்பளிப்பு)

compound interest = கூட்டு வட்டி

compound statement = கூட்டுக் கூற்று

compound word = கூட்டுச் சொல்

comprehensive and integral international convention to promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities = மாற்றுத்திறனாளரின் உரிமைகளையும் கண்ணியத்தையும் மேம்படுத்திப் பாதுகாப்பது பற்றிய முற்றுமுழுதான சர்வதேய ஒப்பந்தம்

comprehensive automobile coverage = முழு ஊர்திக் காப்பீடு

comprehensive personal liability = தனியாளுக்குரிய முழுப் பொறுப்பு

compression of morbidity thesis = நோய்மை குறுக்கல் கோட்பாடு

compromise principles = நெறிகளை விட்டுக்கொடு

compromise with the trade union = தொழிற்சங்கத்துடன் ஒத்துமேவு

compromising situation = தர்மசங்கடமான நிலைவரம்

compulsion and obsession = உந்தலும் ஒன்றலும்

compulsion to bribe, under = இலஞ்சம் கொடுக்கும் நிர்ப்பந்தத்துக்கு உட்பட்டு

compulsory insurance = கட்டாயக் காப்புறுதி

compulsory licensing of medicines = கட்டாய மருந்துரிமம் வழங்கல்  

computational creativity = artificial creativity = கணியப் படைப்பாற்றல்

computer generated art = கணியமூலக் கலை

computer generated imagery = கணியமூல உருவகிப்பு

computer graphics = கணிய வரைபியல்

computer program = கணிய நிகழ்நிரல்

computer programming = கணிய நிகழ்நிரலாக்கம்

computer-assisted instruction = கணிய உதவிப் போதனை

computer-based training = கணியவழிப் பயிற்சி

Computerized Axial Tomography = CT scan = CAT scan = கணிய கதிர்ப்பட அடுக்கு பகுப்பாய்வு

concentration camp = வதை முகாம்

concentration of acid in water = நீரில் அமிலச் செறிவு

concentration on work = வேலையில் புலன்செலுத்தல்

concept paper = கருத்தீட்டுப் பத்திரம்

concepts of democracy = குடியாட்சிக் கருத்தீடுகள்

conceptual analysis = கருத்தீட்டுப் பகுப்பாய்வு

conceptual incoherence = கருத்தீட்டு ஒவ்வாமை; ஒவ்வாத கருத்தீடு

concert with the Diaspora, in = புலம்பெயர்ந்தோருடன் கூடி

concert, musical = இசைநிகழ்ச்சி

concerted effort, a = கூட்டு முயற்சி

concessions, make = விட்டுக்கொடு

concessions, tax = வரிச் சலுகைகள் (விட்டுக்கொடுப்புகள்)

conciliation board = இணக்க சபை

conclusion, in = முடிவாக

concomitant cause = உடனியல் ஏது

concrete thinking = திண்ணிய சிந்தனை

concurrent disorders = ஒருங்கியல் கோளாறுகள்

concurrent list = ஒருங்கியல் நிரல்

concurrent sentences = ஒருங்கியல் தண்டனைத் தீர்ப்புகள்

condescend to meet them = அவர்களைச் சந்திக்கத் திருவுளம்கொள்

condescending attitude = தயைகூரும் உளப்பான்மை

condescension = தயைகூர்வு; திருவுளம்கொள்கை

conditional discharge = நிபந்தனையுடன்கூடிய விடுவிப்பு

conditional sentence = நிபந்தனையுடன்கூடிய தண்டனைத்தீர்ப்பு (எ-கா: வீட்டு மறியலுடன் கூடிய தண்டனைத்தீர்ப்பு)

conditional statement = நிலைசார் கூற்று = If p, then q  (எ-கா: மழை பெய்தால்அவர்கள் குடை பிடிப்பார்கள்)

conditioned response = நெறிநிலைப் பதில்வினை

conditioning of radioactive wastes = கதிரியக்க கழிவுகளை நெகிழ்த்தல் 

conditions, terms and = நியதிகளும் நிபந்தனைகளும்

conductor, music = இசை நிகழ்ச்சிநெறியாளர்

cone of fire = வேட்டுக் கூம்பு

conference call = கூட்டுத் தொலைபேசி உரையாடல்

confess to a crime = குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்

confess to a priest = குருவிடம் ஒப்புக்கொள்

confession of a crime = குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கை

confidence game = confidence trick = நம்பிக்கை மோசடி

confidence letter = நம்பிக்கையுறுதிக் கடிதம்

confidentiality of application = விண்ணப்பத்தின் அந்தரங்கம்

confined aquifer = அடைநீர்ப் படுகை

confined water well = அடைநீர்க் கிணறு

confirmation of acceptance = ஏற்புறுதிக் கூற்று

confirmation of co-operation and representation = ஒத்துழைப்பு-பிரதிநிதித்துவ உறுதிக்கூற்று

conflict management = முரண்பாடு கையாளல்

conflict of interest(s) = அக்கறை முரண்பாடு

conflict perspective = முரண்படு கண்ணோட்டம்  

conflict prevention = பிணக்குத் தடுப்பு

conflict resolution = dispute resolution = பிணக்குத் தீர்வு

conflict transformation = முரண்பாடு உருமாற்றம்

congenital disease = பிறவி நோய்

conjugal family = தனிக் குடும்பம் (பெற்றோர், பிள்ளைகள், பாட்டன்/பாட்டி)

conjugal partner = மண உறவுத் துணைவர்

conjugal relationship = மண உறவு

conjugal rights = மண உறவு உரிமைகள்

conjugal visit = (சிறையில்) மண உறவுச் சந்திப்பு

consanguine family = extended family = கூட்டுக் குடும்பம்

conscience, prisoners of = கொள்கைநெறிக் கைதிகள்

conscientious objection to military service = மனச்சாட்சிக்கமைந்து படைச் சேவைக்கு மறுப்புத்தெரிவிப்பு

conscientious objector = மனச்சாட்சிக்கமைந்து மறுப்புத்தெரிவிப்பவர்

consciousness, guilty = குற்ற உணர்வு

consecutive interpreting = உடனடுத்து உரைபெயர்த்தல்

consecutive sentences = உடனடுத்த தண்டனைத் தீர்ப்புகள்

consensual sex = இசைவுப் புணர்ச்சி

consensual validation = இசைவு வலிதாக்கம்

consensus = கருத்திசைவு; கருத்தொருமை

consent bail = இசைவுப் பிணை; இணக்கப் பிணை

consent bail hearing = இசைவுப் பிணை விசாரணை; பிணை இணக்க விசாரணை

consent of the governed = ஆளப்படுவோரின் இசைவு

consent to bail = பிணைக்கு இணங்கு; பிணை இணக்கம்

consenting adult = (உடலுறவுக்கு) இசையும் முதிர்வயதினர்

consequential loss = பின்விளை இழப்பு

conservation biologist = இயற்கைபேண் உயிரியலர்

conservation biology = இயற்கைபேண் உயிரியல்

Conservation International = சர்வதேய இயற்கைபேண் அமைப்பு

conservation of water = நீர் பேணல்

Conservative Party = பழமைபேண் கட்சி

consist of five members, the committee will = குழு ஐந்து உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருக்கும்

consistency paradox = நிலைபேறுசார் முரண்புதிர்; ஆளுமை முரண்புதிர்

consistency principle = நிலைபேற்று நெறி 

consistent approach = நிலைபேறான அணுகுமுறை

consolidated fund = திரட்டு நிதியம்

consolidated glossary = சொற்கோவைத் திரட்டு

consolidated grounds of protection = பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கு ஒருங்குதிரட்டிய ஆதாரங்கள்

Consortium of Investigative Journalists, International = சர்வதேய புலனாய்வு ஊடகர் கூட்டமைப்பு

constable, police = காவல்துறை அணியாளர்

constitutional assembly = அரசியல்யாப்பு மன்றம்

constitutional autochthony = சுதேச அரசியல்யாப்பு 

constitutional despotism = அரசியல்யாப்பு வாரியான கடுங்கோன்மை

constitutional guarantees = அரசியல்யாப்பு வாரியான உத்தரவாதங்கள் 

constitutional law = அரசியல்யாப்புச் சட்டம்

constitutional supremacy = அரசியல்யாப்பின் உச்சவலு

constricted affect = நெரிவுணர்நிலை

constructed response = ஆக்கப் பதில்வினை

construction lien = கட்டுமானப் பாத்தியம்

construction loan = கட்டுமானக் கடன்

constructional apraxia = கட்டுக்கோப்பு ஒப்புவிக்கும் சிரமம்

Consul, Honorary = கெளரவ தூதகர்

Consular Agent = தூதக முகவர்

consular division = தூதகப் பகுதி

Consulate General = உயர் தூதகம்

consultant to the ministry, a = அமைச்சுக்கு ஓர் உசாவலர்

Consultation Task Force on Reconciliation Mechanisms = மீளீணக்க பொறிமுறைகள் குறித்து கலந்துசாவும் பணிக்குழு

consumer bank = நுகர்வு வங்கி

consumer credit = நுகர்வுக் கடன்

consumer goods = நுகர்வுப் பொருட்கள்

consumer price index = நுகர்வு விலைச் சுட்டு

consumer surplus = நுகர்வு உறுமிகை

consumption residues = நுகர்வெச்சங்கள்

contact comfort = உடல்-தொடர்பு வசதி

contact hypothesis = தொடர்பீட்டுக் கருதுகோள்

contact pesticide = தொடுபடு பீடைகொல்லி

container ship = கொள்கலன் கப்பல்

containing action = கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை

containing force = கட்டுப்படுத்தும் படை

contaminated water = மாசுபட்ட நீர்

contempt of court = நீதிமன்ற அவமதிப்பு

contested bail hearing = பிணை எதிர்ப்பு விசாரணை

context of discovery = கண்டறியும் சூழ்நிலை

context of justification = நியாயப்படுத்தும் சூழ்நிலை

contextual definition of a word = சொல்லின் சூழ்நிலைசார்ந்த வரையறை

contextual distinctiveness = சூழ்நிலைத் தனித்துவம்

contextual interference = சந்தர்ப்ப தலையீடு

continence aids = incontinence aids = கழிப்புதவிப் பொருள்வகைகள்

contingency reinforcement = நெறிநிற்கத்தூண்டி வலியுறுத்தும் நடவடிக்கை

contingent liability = சார்ந்தமையும் பொறுப்பு

contingent truth = சார்ந்தமையும் உண்மை (எ-கா: மனிதர்கள் வேறு உயிரினங்களிலிருந்து உருவாகினார்கள்)

contingent zone = படைக்கூறு வலயம்

continued detention = தொடர்ந்து தடுத்துவைப்பு

continuing care = தொடர் பராமரிப்பு

continuing care facility = தொடர் பராமரிப்பு நிலையம்

continuing care retirement community = தொடர் பராமரிப்பு ஓய்வுச் சமூகம்

continuity theory = தொடர்வுக் கோட்பாடு

contour interval = vertical interval = தரையிடை வெளி; செங்குத்து இடைவெளி

contract of sale = விற்பனை ஒப்பந்தம்

contractor's liability insurance = ஒப்பந்தி பொறுப்புக் காப்புறுதி

contractual liability = ஒப்பந்தப் பொறுப்பு

contradictory statement = முரண்படு கூற்று

contrapositive statement = தலைநேர்மாறு கூற்று = If not q, then not p

contrary statement = எதிர்மாறான கூற்று         

contravene, breach, infringe = முரண்படுமீறுவரம்புமீறு

contributory negligence = துணைபோகும் கவலையீனம்

contributory pension system = உதவுதொகை ஓய்வூதிய முறைமை

control over land = காணி ஆள்கை

control over resources = வளங்கள் ஆள்கை  

control procedure = கட்டுப்பாட்டு நடைமுறை

control room = கட்டுப்பாட்டுக் கூடம்

controlled process = கட்டுப்படுத்திய படிமுறை

controversial book = சர்ச்சைக்குரிய நூல்

controversy, cause= சர்ச்சை கிளப்பு

convention against torture = சித்திரவதைக்கு எதிரான ஒப்பந்தம்

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide = இனப் படுகொலைக் குற்றத் தடுப்புதண்டனை ஒப்பந்தம்

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women = பெண்களுக்கு எதிரான பாரபட்சங்கள் முழுவதையும் ஒழிப்பது தொடர்பான ஒப்பந்தம்

Convention on the Rights of the Child = சிறார் உரிமை ஒப்பந்தம்

convention refugee = ஒப்பந்த அகதி

conventional mortgage = பாரம்பரிய அடைமானம்

conventional warfare = பாரம்பரிய போரியல் (போராட்டம்)

convergence theory = குவிவுக் கோட்பாடு

converging fire = குவி வேட்டு = ஒருமுக வேட்டு

conversational analysis = உரையாடற் பகுப்பாய்வு

converse statement = மறுதலைக் கூற்று = If q, then p (எ-கா: அவர்கள் குடை பிடித்தால்மழை பெய்வதாகும்)

conversion symptom = உருமாற்று அறிகுறி

convertible rate = adjustable-rate = நெகிழ் வீதம்; இசைபடு வீதம்

conveyance of title = உரித்துமாற்றம்

conveyance of water = நீர் கொண்டுசெல்லல்

conviction, appeal against = குற்றத்தீர்ப்புக்கு எதிராக மேன்முறையீடு செய்

conviction, moral = ஒழுக்க மனவுறுதி

convoy model of social relations = புடைசூழ் சமூக உறவு

cool war = தண் போர்; சீன-அமெரிக்கப் போட்டி

cooling off period = தணிவு காலப்பகுதி

cooperative (co-op) building = கூட்டுவதிவகம்

co-operative bank = கூட்டுறவு வங்கி

cooperative learning = கூட்டுக் கற்கை

coordinated, integrated, sequenced = இயைபுபடுத்தப்பட்ட, ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட, வரிசைப்படுத்தப்பட்ட

COPE = Committee On Public Enterprises = அரசாங்க தொழிலகக் குழு

cope with stress = உளைச்சலுக்கு ஈடுகொடு

coping mechanism = ஈடுகொடுக்கும் பொறிமுறை

copy, certified = சான்றுப் பிரதி = அத்தாட்சிப் பிரதி

copy, true = மெய்ப் பிரதி

copycat violence = பாவனை வன்முறை

coral tree = முள்முருக்கு

core committee = மையக் குழு

core group = மையக் குழுமம்

corn oil = சோளம் எண்ணெய்

coronary artery = இதய நாடி

coronary bypass = இதயநாடி மாற்றுப்பொருத்து

coronary bypass surgery = இதயநாடி மாற்றுப்பொருத்து

coronary thrombosis = இதயநாடிக் குருதியுறைவு

corporal punishment = உடல் தண்டனை; சரீர தண்டனை

corporate culture = கூட்டுத்தாபன ஒழுகுமுறை

corporate tax = கூட்டுத்தாபன வரி

corporeal needs = உடலுறு தேவைகள்

corporeal plenum = சடப்பொருள் முழுமை

corps, diplomatic = சூழ்வியலர் குழாம்

corps, medical = மருத்துவப் படையணி

correcting entry = திருத்தப் பதிவு 

correctional facility = சிறை

corrective surgery = திருத்தல் அறுவைச்சிகிச்சை

correlation coefficient = இடைத்தொடர்புக் குணகம்

correlational method = இடைத்தொடர்பு முறை

correspondence theory of truth = மெய் நேரொப்புக் கோட்பாடு (எ-கா: ஒருவர் பிறந்த திகதி 1990-04-22 என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதற்கொரு சான்று தேவைப்படுகிறது. அப்பொழுது அவருடைய பிறப்புச் சான்றிதழ் உற்றுநோக்கப்படுகிறது. அவர் தெரிவித்த திகதியும்அவருடைய பிறப்புச் சான்றிதழில் உள்ள திகதியும் நேரொத்தவையாக விளங்குகின்றன. அவர் பிறந்த திகதி இங்கு நேரொப்புக் கோட்பாட்டின்படி எண்பிக்கப்படுகிறது)

corroborating evidence = ஒப்புறுதிப்படுத்தும் சான்று (சாட்சியம்)

corruption perception index = ஊழல் புலப்பாட்டுச் சுட்டி

cosmetic procedure = உடலொப்பனைச் சிகிச்சை

cosmic rays = அண்டவெளிக் கதிர்கள்

cost of funds index = நிதியச் செலவுச் சுட்டி

cost-benefit analysis = செலவு-நயப் பகுப்பு

cost-of-living adjustment = வாழ்க்கைச்செலவுப் படி இசைவிப்பு

cottonseed oil = பருத்திவிதை எண்ணெய்

coulrophobia = கோமாளிகள் மீதான வெருட்சி

counsel on record = பதிவிலுள்ள சட்டவுரைஞர்

Counsellor of Embassy = தூதரக மேலதிகாரி

countenance = முகச்சாயல்; முகச்சாடை; முகக்குறிப்பு

counter-attack = எதிர்த் தாக்குதல்

counter-battery fire = எதிர்த் தொடர்ப் பீரங்கி வேட்டு

counter-conditioning = எதிர்நெறிநிலைப்படுத்தல்

counterculture = எதிர்ப்பண்பாடு

counter-espionage = எதிர் ஒற்றாடல்

counter-example = எதிர் எடுத்துக்காட்டு

counterfactual statement = if p then எதிர்விவரக் கூற்று (எ-கா: நீ அழைத்திருந்தால்நான் வந்திருப்பேன்)

counter-insurgency operations = கிளர்ச்சி எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள்

counter-intelligence = எதிர் ஒற்றாடல்

counter-offensive = எதிர் வன்தாக்குதல்

counterphobia = வெருட்சிநாட்டம்; அஞ்சுவதை நாடுதல்

counter-preparation = எதிர் ஆயத்தம்

counterproductive, Any military action will be = படைபல நடவடிக்கை எதுவும் எதிர்விளைவை உண்டாக்கும்

counter-reconnaissance = எதிர் வேவு

countertransference = நோயாளர்மீது திசைதிருப்பும் உணர்வெழுச்சி

country desk = நாட்டு அலுவலகம்

country of origin, our = நாங்கள் பிறந்த நாடு; எங்கள் தாய்நாடு

county of Wellington = வெலிங்டன் புலம்

coup de grace = இறுதி அடி; மரண அடி

coup d'état  = ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு

court martial = military court = படை நீதிமன்று 

Court of Arbitration for Sport = விளையாட்டு நடுத்தீர்ப்பு மன்று

Court of Permanent Arbitration = நிரந்தர நடுத்தீர்ப்பு மன்று

covariation principle = கூட்டு மாறுபாட்டு நெறி

Covenant, International = சர்வதேய உடன்பாடு

coverage, insurance = காப்புறுதிக் காப்பீடு

coverage, media = ஊடக பிரசித்தம்

covering force = காக்கும் படை

covert operations = மறைமுக நடவடிக்கைகள்

craniosacral therapy = தலை-கையாள்கைச் சிகிச்சை

credibility issues = நம்பகப் பிரச்சனைகள்

credible evidence = நம்பக சான்று; நம்பக சாட்சியம்

credible investigation = நம்பக விசாரணை

credible justice process = நம்பக நீதி முறைமை

credit bureau = நாணயநிலைப் பணியகம்

credit card = கடன் அட்டை

credit check = நாணயநிலை செவ்வைபார்ப்பு 

credit course = திறமைச்சித்திக் கற்கைநெறி

credit history = நாணயநிலை வரலாறு

credit note = மீள்பெறுமதிக் குறிப்பு

credit rating = நாணயநிலை மதிப்பீடு   

credit report = நாணயநிலை அறிக்கை

credit repository = நாணயநிலைக் களஞ்சியம்

credit terms = கடன்வரவு நியதிகள்

credit union = கூட்டுறவு நிதியகம் 

creditor = கடன்தருநர் = கடன்தருதரப்பு

creed, political = அரசியல் நெறி

creeping grass = கொடியரக்குப்புல்

crew, passengers and = பயணிகளும் பணியணியும்

cri du chat = நிறவுரு 5 குன்றிய உளப் பின்னடைவு

crib death = sudden infant death = தொட்டிற் சிசு இறப்பு; சிசு திடீர் இறப்பு

crimes against humanity = மனிதகுலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள்

criminal harassment = stalking = குற்றத் தொந்தரவு

criminal investigation bureau = குற்றப் புலனாய்வுப் பணியகம்

criminal offence = குற்றத் தவறு

criminally not responsible = குற்றப் பொறுப்பற்ற

crisis aversion and response education = நெருக்கடி தவிர்ப்புபதில்வினைக் கல்வி

crisis aversion and response priorities = நெருக்கடி தவிர்ப்புபதில்வினை முதன்மைகள்

crisis counselling = நெருக்கடிகால மதியுரை

crisis de-escalation = நெருக்கடி தணிப்பு

crisis intervention = நெருக்கடிகால இடையீடு

crisis management = நெருக்கடி கையாள்கை

crisis process = நெருக்கடிப் படிமுறை

crisis response = நெருக்கடிக்கான பதில்வினை

crisis theory = நெருக்கடிக் கோட்பாடு

criteria approach = பிரமாண அணுகுமுறை

criterion of adequacy = நிறைவுடைமைப் பிரமாணம்

criterion of relevance = இயைபுடைமைப் பிரமாணம்

criterion validity = பிரமாண வலிதுடைமை

criterion-referenced instruction = பிரமாணம் சார்ந்த போதனை

critic, a literary = இலக்கியத் திறனாய்வாளர்(விமர்சகர்)

critical acclaim = திறனாய்வுப் புகழாரம்

critical care = intensive care = தீவிர பராமரிப்பு

critical care nursing = தீவிர பராமரிப்புத் தாதிமை

critical comment = குறைகாணும் கருத்துரை

critical condition = பாரதூரமான நிலைமை

critical edition = திறனாய்வுப் பதிப்பு

critical factor = crucial factor = தீர்க்கமான காரணி

critical illness insurance = தீவிர நோய்க் காப்புறுதி

critical importance = தீர்க்கமான முக்கியத்துவம்

critical moment = தீர்க்கமான தருணம்

critical sociology = திறனாய்வுச் சமூகவியல்

critical support = நெருக்கடிகால ஆதரவு

critical thinking skills = திறனாய்வுச் சிந்தனைத் திறன்கள்

criticism of human rights violations = மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்த கண்டனம்

criticism, literary = இலக்கியத் திறனாய்வு

criticize poems = கவிதைகளை திறனாய்

criticize privatization = தனியார்மயமாக்கத்தை குறைகூறு

critics of capitalism = முதலாளித்துவத்தை குறைகூறுவோர்

critics, literary = இலக்கியத் திறனாய்வாளர்கள்

crony capitalism = அரசியலணைவுடன் கூடிய முதலாளித்துவம்

crop rotation = பயிர்ச் சுழற்சி

cross examination = குறுக்கு விசாரணை

cross-bow = சிலுவை-வில்

cross-linkage theory of aging = மூப்பு பிணைவுக் கோட்பாடு

cross-sectional design = குறுக்குவெட்டு வடிவமைப்பு

cross-sectional research = குறுக்குவெட்டு ஆராய்ச்சி

cross-training = மேலதிக பயிற்சி

crowded nest = தாய்மனை நெருக்கடி

crown counsel = முடிசார் சட்டவுரைஞர்

crown prosecution = அரச வழக்குத்தொடர்வு

crowned snake = முடிநாகம்

crucial factor = தீர்க்கமான காரணி

crude oil = கச்சா எண்ணெய்

cruel punishment = கொடூர தண்டனை

cruel treatment = கொடூரமாக நடத்துதல்

cruise missile = ஏவுதட உந்துகணை

crunch talks = தீர்க்கமான பேச்சுவார்த்தை

crypto-communist = மறைமுக பொதுவுடைமைவாதி

cryptographic security = குழூஉக்குறியீட்டுப் பாதுகாப்பு

cryptography = குழூஉக்குறியியல்; குழூஉக்குறியீடு = சங்கேத மொழியீடு

crystallized intelligence = துலக்க நுண்மதி

CT scan = CAT scan = Computerized Axial Tomography = கணிய கதிர்ப்பட அடுக்குப் பகுப்பாய்வு

culpable homicide = குற்றமுடைய இறப்பு

culpable homicide not amounting to murder = கொலையாகாத குற்றமுடைய இறப்பு 

cult movies = குழுமக்கவர்ச்சித் திரைப்படங்கள்

cult, personality = ஆளுமை வழிபாடு 

cultural appropriation = பண்பாட்டுச் சுவீகாரம்

cultural attaché = பண்பாட்டுத் தூதிணைஞர்

cultural awareness and sensitivity = பண்பாட்டு விழிப்புணர்வும் கூருணர்வும்

cultural capital = பண்பாட்டுத் தலைநகர் 

cultural conflict = பண்பாட்டு முரண்பாடு

cultural ecology = பண்பாட்டுச் சூழலியல் 

cultural fabric = பண்பாட்டுக் கட்டுக்கோப்பு

cultural group = பண்பாட்டுக் குழுமம்

cultural heritage = பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம்

cultural hybridisation = பண்பாட்டுக் கலப்பினவாக்கம்

cultural identities = பண்பாட்டு அடையாளங்கள்

cultural integration = பண்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பு;  பண்பாட்டு உள்ளிணைப்பு

cultural lag = பண்பாட்டுப் பின்னடைவு

cultural perspective = பண்பாட்டுக் கண்ணோட்டம்