Search This Blog

LAW = சட்டவியல்


ab initio = from the beginning

தொடக்கத்திலிருந்தே; ஆதிதொட்டு

ab intestato = without a will

விருப்பாவணமின்றி; இறுதியாவணமின்றி

abandon a claim

கோரிக்கையை கைவிடு

abate rules

விதிகளை தணி

abduction = kidnap

ஆட்கடத்து

abide by the rules

விதிகளுக்கு அமைந்தொழுகு

abjure

சத்தியஞ்செய்து துற

above suspicion

ஐயத்துக்கு அப்பாற்பட்ட

abscond

தலைமறைவாகு

absentee landlord

புறத்துறையும் ஆதன உடைமையாளர்

absolute discharge = unconditional discharge

முழு விடுவிப்பு; நிபந்தனையற்ற விடுவிப்பு

absolute liability

முழுப்பொறுப்பு

absolute proof

முழுச்சான்று; அறுதிச்சான்று

absolve the accused of the charges

குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை விடுவி

abuse of process

படிமுறைத் துர்ப்பிரயோகம்

accede to a request

வேண்டுகோளுக்கு இணங்கு

acceleration clause

விரைவுபடுத்தல் வாசகம்

accept a claim

கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்

acceptable document

ஏற்கக்கூடிய ஆவணம்

acceptance after sight

கண்டபின் ஏற்றுக்கொள்ளல்

acceptance for honour

மதிப்புக்கு ஏற்றுக்கொள்ளல்

acceptance supra protest

எதிர்த்தும் ஏற்றுக்கொள்ளல்

accessory after the fact

நிகழ்ந்தபின் உடந்தையாய் இருப்பவர்

accessory at the fact

நிகழும்பொழுது உடந்தையாய்

இருப்பவர்

accessory before the fact

நிகழமுன் உடந்தையாய் இருப்பவர்

account for

பொறுப்புக் கூறு; விளக்கமளி

accountability

பொறுப்பேற்கும் கடப்பாடு

Accountability Court

பொறுப்புக்கூற்று நீதிமன்று

accountable

பொறுப்பேற்கும் கடப்பாடுடைய

accused, an

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்

acquired property

தேடிய தேட்டம்

acquisition

தேட்டம்

acquit

விடுதலை செய்

acquittal

விடுதலை (செய்கை)

act of commission

புரியும் செயல்

act of gross indecency

மிக இழிந்த செயல்; பேரிழிசெயல்

act of omission

செய்யாதொழிதல்

act of parliament

நாடாளுமன்றச் சட்டம்

act of violence

வன்செயல்

action = legal action

சட்ட நடவடிக்கை

actus reus

குற்றச் செயல்

ad colligenda bona

சொத்து ஒன்றுசேர்த்தல்

ad idem

கருத்தொருமித்து; ஒரே பொருள் குறித்து

ad infinitum = in infinitum  = without limit =  for ever

முடிவின்றி; என்றென்றும்

ad valorem

பெறுமதிப்படி

addenda

பிற்சேர்க்கைகள்

addendum

பிற்சேர்க்கை

adduce evidence

சான்று சமர்ப்பி

ademption

விருப்பாவண கொடைவிலக்கு

adjourn(ment)

ஒத்திவை(ப்பு)

adjudication

தீர்ப்பீடு

adjudicator

தீர்ப்பாளர்

administrative law

நிருவாகச் சட்டம்

administrative tribunal

நிருவாகத் தீர்ப்பாயம்

administrator

நிருவாகி; உரிமைத்தத்துவகாரர்

administrator de bonis non

எச்ச உரிமைத்தத்துவகாரர்

admissibility hearing

அனுமதிப்பு விசாரணை

admissible evidence

அனுமதிக்கத்தக்க சான்று

admission of guilt

குற்ற ஒப்புதல்

adopted child

தத்தெடுத்த பிள்ளை

adoption

தத்தெடுப்பு

adoption of convenience

வசதிக்கான தத்தெடுப்பு

adoptive parent

தத்தெடுத்த பெற்றார்

adulterous intercourse

சோரப் புணர்ச்சி

adultery

சோரம்; பிறர்மனை நயப்பு

ad valorem

பெறுமதிப்படி

adversarial system of justice

எதிர்வாத நீதி முறைமை

adversary

எதிராளி

advisory opinion

சட்டதிட்ப மதியுரை

advocate

வழக்குரைஞர்

affidavit

சத்தியக் கடதாசி

affirmant

உறுதியுரைஞர்

affirmation

உறுதியுரை

after sight

கண்டபின்

after the fact

நிகழ்ந்த பின்; நிகழ்வின் பின்

age of discretion

தற்றுணிபு வயது

aggravated assault

கடுந் தாக்குதல்; வலுத்த தாக்குதல்; நையப் புடைத்தல்

aggravated damages

உளத்தாக்க இழப்பீடு

aggravating circumstances

மோசமாக்கும் சூழ்நிலைகள்

aggrieved party

இடருற்ற தரப்பு

agreement

உடன்படிக்கை

aid and abet

உதவியும் ஒத்தாசையும் புரி

alcohol abuse

மதுபான துர்ப்பிரயோகம்; மட்டுமீறிய மதுபான நுகர்வு

alias

எனப்படும்

alibi

இடத்திலாச் சான்று; நிகழ்ந்த இடத்தில் நில்லாத சான்று

alimony

பிரிமனைப்படி

alimony pendente lite

வழக்காடுகால பிரிமனைப்படி

allegation

சார்த்துரை; சாட்டுரை; குற்றச்சாட்டு

allow a claim

கோரிக்கையை அனுமதி

allow an appeal

மேன்முறையீட்டை அனுமதி

alternative dispute resolution

பிணக்கிற்கு மாற்றுத் தீர்வு

alternatives to detention

தடுத்துவைப்புக்கு மாற்றுவழிகள்

altius tollendi

உயர்த்தல் உரிமை

altius non tollendi

உயர்த்தல் மட்டுப்படுத்தும் உரிமை

ambiguity

இருபொருள்படுகை; தெளிவீனம்

ambiguous statement

இருபொருட் கூற்று; தெளிவிலாத கூற்று

ambivalence

இருவுளப்போக்கு

ambivalent

இருவுளப்போக்குடைய

amendment

திருத்தம்

amicable settlement

நட்பிணக்கம்

amicus curiae = friend of the court

நீதிமன்றின் நட்பாளர்

amnesty

மன்னிப்பு

animo furandi

திருட்டு எண்ணத்துடன்

animo revocandi

அழிக்கும் எண்ணத்துடன்

animosity

பகைமை

animus iniuriandi

அவமானப்படுத்தும் எண்ணம்

animus manendi

வதியும் எண்ணம்

annulment of marriage

திருமண நீக்கம்

anonymous

பெயரறியப்படாத; அநாமதேய

ante nuptial settlement

மணமுன் இணக்கம்

anticipatory bail

முன்பிணை

Apex Court = Supreme Court

உச்ச நீதிமன்று

apparent authority = ostensible authority

வெளித்தோற்ற அதிகாரம்

appeal

மேன்முறையிடு; மேன்முறையீடு

appear in court

நீதிமன்றில் வெளிப்படு (தோன்று)

appearance notice

வெளிப்படல் அறிவிப்பு

appearance of bias

பக்கச்சார்பு காணப்படல்

appellant

மேன்முறையீட்டாளர்

appellate court

மேன்முறையீட்டு நீதிமன்று

applicant

விண்ணப்பதாரி

apportionment

பங்கீடு

apprehend the suspect

சந்தேகநபரைக் கைதுசெய்

approbation = approval = consent

இசைவு

appropriate action

ஏற்ற நடவடிக்கை

appropriate public funds

பொது நிதியைக் கையாடு

appurtenances

சேருமதி

arbitral tribunal

நடுத்தீர்ப்பாயம்

arbitration

நடுத்தீர்ப்பு

arbitration board

நடுத்தீர்ப்புச் சபை

arbitrator

நடுத்தீர்ப்பாளர்

Are you guilty or not guilty?

நீர் குற்றவாளியா, அல்லவா?

argue

வாதிடு

argument

வாதம்; வாதீடு

arraign

நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தி

குற்றவினாத்தொடு

arraignment

நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தி

குற்றவினாத்தொடுப்பு

arrest

கைதுசெய்

arrest warrant

கைதாணை; பிடியாணை

arson

தீவைப்பு

articled clerk = articling student = student-at-law

பொருந்திப்பயிலும் சட்ட மாணவர்

articling

பொருந்திப்பயிலல்

as of right

உரிமைப்படி

assailant

தாக்குநர்

assassination

படுகொலை

assault

தாக்கு(தல்)

assessment order

கணிப்பீட்டுக் கட்டளை

assignment court

சாட்டுதல் நீதிமன்று

assize court

பருவ நீதிமன்று

assizes

பருவ நீதிமன்றுகள்

asylum

தஞ்சம்

at (the) bar

நீதிமன்றின் முன்னிலையில் உள்ள

at a premium

மிகை விலையில்; மிகுந்த செலவில்

at large, criminals unlawfully

சட்டவிரோதமான முறையில் தடுப்புக்காவலுக்கு மீளாதிருக்கும் குற்றவாளிகள்

at large, the people

மக்கள் அனைவரும்

at large, the robbers

அகப்படாத கொள்ளையர்கள்

at law = in law

சட்டப்படி

attempted murder

எத்தனித்த கொலை; கொலை எத்தனம் (எத்தனிப்பு)

attest a will

இறப்பாவணத்தை அத்தாட்சிப்படுத்து

attest to their determination

அவர்களின் திடசித்தத்துக்கு சான்றுபகரு

attorney = lawyer

சட்டத்தரணி = சட்டவாளர்

attorney in fact

தத்துவம்பெற்ற சட்டவாளர்

Attorney General

சட்டத்துறை அதிபதி

audi alteram partem = hear the other side

மறுதரப்பை செவிமடுத்தல்

authentic document = genuine document

மெய்யாவணம்

authenticated document

மெய்யுறுதி ஆவணம்

authoritative document

அதிகாரபூர்வ ஆவணம்

authority on law

சட்டவியல் விற்பன்னர்

authority to enforce

நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரம்

authorize to enforce the act

சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த அதிகாரமளி

autopsy = post mortem examination

பிரேத பரிசோதனை

autrefois acquit

முன் விடுதலையானார் என்ற வாதம்

autrefois convict

முன் குற்றத்தீர்ப்புக்கு உள்ளானார் என்ற வாதம்

aver

உறுதிகூறு

average prudent person

சராசரி அறிவுள்ள ஆள்; சராசரி அறிவுள்ளவர்

averment

உறுதிக்கூற்று

bad faith = intent to deceive

ஏய்க்கும் எண்ணம்; தகாத எண்ணம்

bail

பிணை

bail bond

பிணை முறி

bailee

ஒப்படையுறுநர்

bailiff

நீதிமன்ற அதிகாரி

bailment

ஒப்படையீடு

bailor

ஒப்படையிடுநர்

balance of evidence

சான்றுச் சமநிலை

balance of probabilities

நிகழ்தகவுச் சமநிலை

bankrupt

நொடித்த; நொடித்தவர்

bankruptcy

நொடிப்பு

Bar

சட்டபீடம்; சட்டவுரைஞர் குழாம்

barrister

சட்டவுரைஞர்

bastard

புறமணப்பிள்ளை; சோரமகவு

be admitted (called) to the bar

சட்டவாளராக அங்கீகரிக்கப்படு

be faithful and bear true allegiance

நம்பிக்கைக்குரியவராகவும் மெய்விசுவாசம் கொண்டவராகவும் விளங்கு

before the fact

நிகழமுன்; நிகழ்வின் முன்

Bench

நீதிமன்று; நீதிபதிகள் குழாம்

bench decision

நீதிமன்ற முடிபு

bench warrant

நீதிமன்றக் கைதாணை; நீதிமன்றப்

பிடியாணை

beneficiary

பயன்பெறுநர்

beneficium abstinendi

உரிமை ஏற்காப் பயன்

beneficium cedendarum actionum

வழக்குரிமையளிப்புப் பயன்

beneficium de duobus vel pluribus reis debendi

இருவர் அல்லது பலர்க்கிடையில் கடன் பொறுப்பை பகிரும் பயன்

beneficium divisionis

பிரிப்புப் பயன்

beneficium ordinis seu excussionis

முறைமைத் தொடர்ச்சிப் பயன்

benefit of the doubt

ஐய நன்மை

bequeath your lands to your children

உனது காணிகள் உனது பிள்ளைகளுக்குச் சேருமாறு விருப்பாவணமிடு

bequest

விருப்பாவணப்பேறு

best interests of the child

பிள்ளையின் நன்னலன்கள்

bestiality

விலங்குப் புணர்ச்சி

beyond a reasonable doubt

நியாயமான ஐயத்துக்கிடமின்றி

bias

பக்கச்சார்பு

bicameral parliament

இருமன்ற நாடாளுமன்றம்

bigamy

இருதாரம்

bill of rights

உரிமை முறி

binding over an accused for trial

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை விசாரணைக்குப் பிணித்துவிடுதல் (விசாரணைக்குத் தோற்றும்படி பணித்துவிடுதல்)

binding rule

பிணிக்கும் விதி

blackmail

பிடிவைத்து உடன்படச்செய்(கை);

பிடிவைத்துப் பணம்பறி(ப்பு)

blackmailer

பிடிவைத்து உடன்படச்செய்பவர்;

பிடிவைத்துப் பணம்பறிப்பவர்

blood money

பலிப்பணம்

body attachment, writ of

பிடியாணை

bona fide mistake

கருதாப் பிழை; நன்னோக்கப் பிழை

bona fide tourist

மெய்யான சுற்றுலாவாணர்

bona fides

நன்னோக்கம்; நல்லெண்ணம்; நற்சான்று

bona fides are in order, His

அவருடைய நற்சான்றுகள் ஒழுங்கானவை

bona vacantia

உடைமையாளரற்ற சொத்து

bond

முறி; ஒப்பந்தம்

bondable, Are you? = Are you without a criminal    record?

நீர் குற்றப்பதிவற்றவரா?

bookmaker

பந்தயத்தாச்சி

books of authority

விற்பன்ன ஏடுகள்

Border Services Agency

எல்லைச் சேவைகள் முகமையகம்

born out of wedlock

மணமாகாத பெற்றோர்க்குப் பிறந்த

boyfriend

ஆண் கூட்டாளி

breach

மீறு; மீறல்

breach of promise

வாக்குறுதி மீறல்

brief

வழக்கேடு

buggery

குதவழிப்புணர்ச்சி

bully, a

அடாவடியாளர்; தறுகணாளர்; வன்கணாளர்

bullying

அடாத்து; அடாவடி; தறுகண்மை; வன்கண்மை

burden of proof = onus of proof

எண்பிக்கும் பொறுப்பு; நிரூபிக்கும் பொறுப்பு

burglary

கன்னமிடல்; வீடு புகுந்து திருடல்

by proxy

பதிலாள் மூலம்

by word of mouth

வாய்ச்சொல் மூலம்

by-law

உபவிதி

call a witness

சாட்சியை அழை

carding

வழிமறி விசாரிப்பு; வழிமறித்து விசாரித்தல்

case law

முன்தீர்ப்புச் சட்டம்

cause celebre

பரபரப்பூட்டும் வழக்கு

caveat  = let the person beware

அறிவுறுத்தும் எச்சரிக்கை

caveat emptor  = let the buyer beware = the principle that the buyer alone is responsible if dissatisfied

கொள்வனவு நிறைவு தராவிட்டால், அதற்கு கொள்வனவாளரே பொறுப்பு என்று எச்சரிக்கும் நெறி

cepi corpus

கைக்கொளல் அறிக்கை

certiorari, writ of

பதிவேட்டுவினாப் பேராணை

cessio bonorum

சொத்து ஒப்பளிப்பு

cessio in jure

வழக்குமுறை உரித்தளிப்பு

changing the location of a hearing

விசாரணைக்குரிய இடத்தை மாற்றல்

character evidence

குணவியல்புச் சாட்சியம்

charter of rights

உரிமைப் பட்டயம்

checks and balances

கட்டுப்பாடுகளும் மட்டுப்பாடுகளும்

circumstantial evidence

சூழ்நிலைச் சான்று

circuit court

சுற்றமர்வு நீதிமன்று

citizen

குடியாளர்; குடியுரிமையாளர்; பிரசை

citizen's arrest

குடியாளர்-கைது

citizenship

குடியுரிமை

civic duty

குடிமைக் கடமை

civil court

குடியியல் நீதிமன்று

Civil Law

குடியியல் சட்டம்

civil liberties

குடி உரிமைப்பேறுகள்

civilian witness

குடியாளர் சாட்சி

civilians

குடிமக்கள்; குடியாளர்கள்; குடியினர்

claim for refugee protection

அகதிப் பாதுகாப்புக் கோரிக்கை

claimant without identification

அடையாள ஆவணங்களற்ற

கோரிக்கையாளர்

class action = class suit

கூட்டு வழக்கு

class action lawsuit

கூட்டு வழக்கீடு

clause

வாசகம்

client

சேவைபெறுநர்; சேவையுறுநர்

cognizable offence

பிடியாணையின்றி கைதுக்குள்ளாக்கவல்ல தவறு

commissioner of oaths

சத்திய வாக்குமூல ஆணையாளர்

Common Law

வழக்காற்றுச் சட்டம்

common-law partner

கூடிவாழும் துணைவர்

commute

தண்டனை தணி

commutation

தண்டனை தணிப்பு

compensatory damages

நட்ட இழப்பீடு

concession

சலுகை

conciliation board

இணக்க சபை

concurrent sentences

உடனிகழ் தண்டனைத் தீர்ப்புகள்

condictio indebiti

பிழையாகக் கொடுத்ததை மீளக்கோரல்

condictio sine causa

சட்ட ஏதின்றிக் கொடுத்ததை மீளக்கோரல்

conditional discharge

நிபந்தனையுடன்கூடிய விடுவிப்பு

conditional sentence

நிபந்தனையுடன்கூடிய தண்டனைத்தீர்ப்பு (எ-கா: வீட்டுமறியலுடன் கூடிய தண்டனைத்தீர்ப்பு)

confess to a crime

குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்

confess to a priest

குருவிடம் ஒப்புக்கொள்

confession of a crime

குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கை

confidentiality of application

விண்ணப்பத்தின் அந்தரங்கம்

conflict resolution = dispute resolution

பிணக்குத் தீர்வு

conjugal family

தனிக் குடும்பம் (பெற்றோர், பிள்ளைகள்,பாட்டன்/பாட்டி)

conjugal love

மண உறவு அன்பு

conjugal partner

மண உறவுத் துணைவர்

conjugal relationship

மண உறவு

conjugal rights

மண உறவு உரிமைகள்

conjugal visit

(சிறையில்) மண உறவுச் சந்திப்பு

conscientious objector

மனச்சாட்சிக்கமைந்து மறுப்புத்தெரிவிப்பவர்

consecutive sentences

உடனடுத்த (அடுத்தடுத்த) தண்டனைத் தீர்ப்புகள்

consensus ad idem

கருத்தொருமை

consensual sex

இசைவுப் புணர்ச்சி

consensual validation

இசைவு வலிதாக்கம்

consensus

கருத்தொற்றுமை

consent bail

இசைவுப் பிணை; இணக்கப் பிணை

consent bail hearing

இசைவுப் பிணை விசாரணை; பிணை இணக்க விசாரணை

consent of the governed

ஆளப்படுவோரின் இசைவு

consent to bail

பிணைக்கு இணங்கு; பிணை இணக்கம்

consenting adult

(உடலுறவுக்கு) இசையும் வயதினர்;

(உடலுறவுக்கு) இணங்கும் வயதினர்

consolidated grounds of protection

பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கு ஒருங்குதிரட்டிய ஆதாரங்கள்

constitutional law

யாப்புச் சட்டம்

contempt of court

நீதிமன்ற அவமதிப்பு

contested bail hearing

பிணை எதிர்ப்பு விசாரணை

continued detention

தொடர்ந்து தடுத்துவைப்பு

contra bonos mores

நல்லொழுக்கத்துக்கு முரணான

contravene, breach, infringe

முரண்படு, மீறு, வரம்புமீறு

contributory negligence

துணைபோகும் கவலையீனம்

controversial

சர்ச்சைக்குரிய

controversy

சர்ச்சை

convention against torture

சித்திரவதைக்கு எதிரான ஒப்பந்தம்

convention refugee

ஒப்பந்த அகதி

conveyance of title

உரித்துமாற்றம்

corroborate

ஒப்புறுதிப்படுத்து

corroborating evidence

ஒப்புறுதிப்படுத்தும் சான்று (சாட்சியம்)

council

மன்றம்

councillor

மன்றாளர்

counsel on record

பதிவிலுள்ள சட்டவுரைஞர்

counselling

உளவள மதியுரை

counsellor

உளவள மதியுரைஞர்

Counselor of Embassy

தூதரக மேலதிகாரி

coverage

காப்பீடு

credibility issues

நம்பகப் பிரச்சனைகள்

credible evidence

நம்பத்தக்க சான்று

crimes against humanity

மனிதகுலத்துக்கு எதிரான

குற்றங்கள்

criminal harassment = stalking

குற்றத் தொந்தரவு; தொந்தரவுக் குற்றம்

criminally not responsible

குற்றப் பொறுப்பற்ற

cross examination

குறுக்கு விசாரணை

crown prosecution

அரச வழக்குத்தொடர்வு

cruel punishment

கொடூர தண்டனை

cruel treatment

கொடூரமாக நடத்துதல்

culpable homicide

குற்றமுடைய மரணம்

culpable homicide not amounting to murder

கொலையாகாத குற்றமுடைய மரணம்

culpability

குற்றமுடைமை

custody

கட்டுக்காப்பு; தடுப்புக்காவல்

Customary Law

வழமைச் சட்டம்

damage

சேதம்

damages

இழப்பீடு

danger to public safety

பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து

danger to the security of the country

நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து

date rape

உடன்போக்கு வன்புணர்ச்சி

dating

உடன்போக்கு

de facto ruler

நிகழ்நிலை ஆட்சியாளர்; செயலளவிலான ஆட்சியாளர்

de jure ruler

சட்டநிலை ஆட்சியாளர்; பெயரளவிலான ஆட்சியாளர்

de novo

பழையபடி

death convict

மரணதண்டனைக் கைதி

death sentence

மரணதண்டனைத் தீர்ப்பு

decision rendered orally

வாய்மொழி முடிபு

decree absolute

அறுதித் தீர்வை (கட்டளை); முற்றுத் தீர்வை (கட்டளை)

decree nisi

பின்னுறுதித் தீர்வை (கட்டளை)

decriminalize

குற்றமற்றதாக்கு

default hearing

கடப்பாட்டுத்தவறு விசாரணை

default judgement

எதிர்வாதமற்ற தீர்ப்பு

defendant

எதிர்வாதி; மறுவாதி

defloration

கன்னிமையழிப்பு

delinquent teenager

நெறிபிறழும் பதின்ம வயதினர்

delirium tremens

வெறிநடுக்கம்

democratic values

குடியாட்சி (மக்களாட்சி) விழுமியங்கள்

demonstrative evidence = physical evidence

உருப்படிச் சான்று

denunciation and deterrence of crime

குற்றம் கடிதலும் தடுத்தலும்

deny access

வழிமறு

departure order

வெளியேற்றக் கட்டளை; புறப்பாட்டுக் கட்டளை

deponent

சத்திய சாட்சி

deportation order

நாடுகடத்தல் கட்டளை

deposition

சத்திய வாக்குமூலம்

derivative evidence

வருவித்த சான்று

designated representative

சுட்டிய பிரதிநிதி

detention review

தடுத்துவைப்பு மீள்நோக்கு

deterrence and denunciation

குற்றம் தடுத்தலும் கடிதலும்

detrimental to the national interest

தேசிய நலனுக்குக் கேடான

Diaspora

புலம்பெயர்ந்தோர்

direct accountability program

நேரடிப் பொறுப்பேற்பு நிகழ்முறை

direct indictment

(முதனிலை விசாரணையற்ற) நேரடிக் குற்றச்சாட்டு

discharge

விடுவிப்பு

discharge of liability

பொறுப்புகளை நிறைவேற்றல்

disciplinary action

ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை

discipline

ஒழுக்காறு

disclose information

தகவல் வெளிவிடு

disclosure of information

தகவல் வெளிவிடல்

discovery

கண்டுபிடிப்பு; வெளிப்படுத்தல்

discovery of documents

ஆவணங்களை வெளிப்படுத்தல்

discretionary bench warrant

நீதிமன்றின் தற்றுணிபுடன்

ஒத்திவைக்கப்படும் கைதாணை

dismiss the case

வழக்கை தள்ளுபடிசெய்

dismissal of an appeal

மேன்முறையீட்டை தள்ளுபடிசெய்தல்

dismissal with prejudice

பங்கமிட்டுத் தள்ளுபடிசெய்தல் (இனிமேல் அத்தகைய முகாந்திரம் கொண்டு வழக்காட முடியாது)

dismissal without  prejudice

பங்கமின்றித் தள்ளுபடிசெய்தல் (இனிமேல் அத்தகைய முகாந்திரம் கொண்டு வழக்காட முடியும்)

displaced person

இடம்பெயர்ந்த ஆள்

dispute resolution = conflict resolution

பிணக்குத் தீர்வு

dissent

ஒருப்படாமை

dissenter

ஒருப்படாதவர்; இணங்காதவர்

dissenting judge

ஒருப்படாத நீதிபதி

dissenting judgement

ஒருப்படாத தீர்ப்பு

dissidence

கருத்துமுரண்பாடு; பிணக்கம்

dissidents

ஒருப்படாதோர்; இணங்காதோர்

diversion program

மாற்று நிகழ்முறை

doctrine of fairness

செந்நெறி

documentation

ஆவணவாக்கம்; ஆவணங்கள்

domestic law

உள்நாட்டுச் சட்டம்

donatio mortis causa

சாவேதுக்கொடை

double entendre

இரட்டுற மொழிதல்

drug abuse

போதைமருந்து துர்ப்பிரயோகம்

drug squad

போதைமருந்து விசாரணை அணி

dual intent

இரட்டை நோக்கம்

due diligence

உரிய ஊக்கம்

due process

உரிய படிமுறை

due process of the law

உரிய சட்டப் படிமுறை

duty counsel

இலவச சட்டவுரைஞர்

economic sanctions

பொருளாதாரத் தடைகள்

ejusdem generis = of the same kind

அதே வகைப்பட்ட

election by the accused

விசாரணை வகை தொடர்பான

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் தெரிவு

election by the crown

விசாரணை வகை தொடர்பான அரச

வழக்குத்தொடுநரின் தெரிவு

elements of a crime (i. e: intent, conduct, concurrence, and causation)

குற்றக் கூறுகள் (எ-கா: குற்றநோக்கம்; குற்றச்செயல்; நோக்கமும் செயலும் உடனிகழ்தல்; நோக்கமும் செயலும் உடனிகழ்கையில் இடம்பெறும் குற்றம்)

eligibility to refer claim

கோரிக்கையைப் பாரப்படுத்தும் தகவு

embargo

தடையாணை

embezzlement

கையாடல்

emblem

சின்னம்

emergency

அவசரகால நிலைமை

emigrate

குடியகல்

emigration

குடியகல்வு

emphyteusis

நெடுங்காலப் பாட்டம் (குத்தகை)

enact

சட்டமாக்கு

enactment

சட்டவாக்கம்

en banc session

முழுநீதிமன்ற அமர்வு; குறித்த நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அனைவரும் இடம்பெறும் அமர்வு   

en bloc = all at the same time

ஒட்டுமொத்தமாக

encumbrance

பாரபந்தம்

endorse

மேலொப்பமிடு; மாட்டறை

endorsement

மேலொப்பம்; மாட்டறைவு

enforcement of removal orders

அகற்றல் கட்டளைகளை நிறைவேற்றல்

enjoining order

தடைக் கட்டளை

entering and remaining

புகுந்து தங்கியிருத்தல்

equitable action

தடைக்கட்டளை நடவடிக்கை

equitable distribution

ஒப்புரவான விநியோகம்

equivocal statement

கருத்துமயக்கும் கூற்று

equivocation

கருத்துமயக்கல்; மழுப்பல்

espionage

ஒற்றாடல்

establish identity

அடையாளத்தை எண்பி (நிரூபி)

established custom

நிலைபெற்ற வழமை

estate tax

இறப்புச்சொத்து வரி; மரணச்சொத்து வரி

estate trustee

இறப்புச்சொத்துப் பொறுப்பாளர்;

மரணச்சொத்துப் பொறுப்பாளர்

estoppel

முரண்வாதத் தடை

estoppel by deed

உறுதிமூலமான முரண்வாதத் தடை

estreatment

பிணைத்தொகை பறிமுதல் நடைமுறை  

ethical jurisprudence

ஒழுக்கச் சட்டவியல்

ethnic cleansing

இனக்குழுமக் களைவு

evade payment

கொடுப்பனவைத் தட்டிக்கழி

evict

வெளியேற்று

evidence de bene esse = evidence admitted provisionally by the court on the understanding that its admissibility will be shown later.

தற்காலிகமாக அனுமதிக்கப்படும் சான்று

evidence relating to identity

அடையாளம் தொடர்பான சான்று

evil state of mind

தீய உளநிலை; தீய மனநிலை

Eh nihilo nihil fit  = Nothing comes out of nothing (Parmenides)

இன்மையில் எழுவதும் இன்மையே

ex contractu = arising from a contract

ஒப்பந்தத்திலிருந்து

ex delicto = as a result of fraud, malfeasance, or misconduct beyond the terms of a contract

தீங்கியல் வழியாக

ex empto = out of purchase

கொள்வனவிலிருந்து

ex gratia payment = voluntary payment as a favour

அகமுவந்த கொடுப்பனவு; உளமுவந்த கொடுப்பனவு

ex hypothesi = according to the hypothesis proposed

கருதுகோள் வழியாக

ex improviso = unexpected

எதிர்பாரா

ex justa causa = from a just cause

நல்லேதுவால்

ex lege = by law

சட்டத்தால்

ex majore cautela = out of an abundance of caution

மிதமிஞ்சிய கவனத்தால்

ex mero motu = of one's own accord

தானாகவே

ex nudo pacto non oritur action = A cause of action does not arise from a naked agreement

வெற்று ஒப்பந்தத்தால் வழக்கு எழாது

ex parte trial

ஒருமுக விளக்கம் (விசாரணை); மறுதரப்பற்ற விளக்கம் (விசாரணை)

ex post facto = after the fact

பிற்செயலால்; நிகழ்ந்த பின்; நிகழ்வின் பின்

Ex turpi causa non oritur actio = An action does not arise from a base cause

இழியேதுவால் வழக்கெழாது

ex testamento = under a will

இறப்பாவணத்துக்கமைய

examination for discovery

விபர வெளியீட்டு விசாரணை

examination-in-chief = direct examination

நேர் விசாரணை

exceptio rei venditae et traditae = a plea that the thing was sold and delivered

விற்று ஒப்படைத்தாயிற்று என்ற தடக்கு

exceptions to public hearing

பொது விசாரணைக்கு விதிவிலக்குகள்

excessive demand

மட்டுமீறிய கோரிக்கை

Excise Law

மதுவரிச் சட்டம்

excluded persons

விலக்கப்பட்ட ஆட்கள்

exclusion clause

விலக்கல் வாசகம்

exclusion order

விலக்கல் கட்டளை

exclusive jurisdiction

பிரத்தியேக நியாயாதிக்கம்

exculpate

குற்றத்திலிருந்து விடுவி

executed warrant

நிறைவேற்றப்பட்ட கைதாணை

execution

நிறைவேற்றம்; மரணதண்டனை

execution of a lease

குத்தகை உறுதிமுடிப்பு

executioner

இறப்புத்தண்டனை நிறைவேற்றுநர்;

மரணதண்டனை நிறைவேற்றுநர்

executive

நிறைவேற்றுநர்

executor

இறப்பாவண தத்துவகாரர்

executor dative

நீதிமன்றம் அமர்த்தும் நிறைவேற்றுநர்

executor de son tort

தானாகத் தலையிடும் நிறைவேற்றுநர்

executory contract

நிறைவேற்றவேண்டிய ஒப்பந்தம்

exhibit

தடயம்

exonerate

பழிவிலக்கு

expatriate

நாடுகடத்து; நாடுகடந்தவர்; நாடுகடந்த

expedited hearing

துரித விசாரணை

expert-witness

நிபுணர்-சாட்சி

express purpose

வெளிப்படை நோக்கம்

Expressio unius est exclusio alterius = The expression of one thing is the exclusion of another

ஒன்றின் விதப்பு மற்றதன் விலக்கு

expressum facit cessare tacitum = What is expressed renders what is implied silent

விதந்து கூறப்பட்டவிடத்து, கூறப்படாதவை விலக்கு  

expulsion order

வெளியகற்றல் கட்டளை

expunge from the file

கோப்பிலிருந்து நீக்கு

extenuating circumstances

தணிக்கும் சூழ்நிலைகள்

extortion

வன்பறி

extrajudicial

நீதிமுறை மீறிய

extraterritorial

ஆள்புலங் கடந்த

extradition procedure

திருப்பியனுப்பும் நடைமுறை

extraneous evidence

தொடர்பற்ற சான்று

eye witness

கண்கண்ட சாட்சி; நேரில் கண்ட சாட்சி

fabrication of evidence

சான்று புனைவு

fact

மெய்; விவரம்; நேர்வு

factor

காரணி

factum

வாதவிவரம்

factum probandum = the fact to be proved

எண்பிக்கவேண்டிய விவரம்

fait accompli

முடிந்துபோன விடயம்

failure to appear at the proceeding

விசாரணைக்குத் தோற்றத் தவறுகை

fair and efficient

செவ்விய, திறமான

fair and equitable

செவ்விய, ஒப்புரவான

fair and reasonable

செவ்விய, நியாயமான

fair trial

செவ்விய விசாரணை

fairness and natural justice

செவ்வையும், இயற்கை நீதியும்

false affidavit

பொய்ச் சத்தியக்கடதாசி

false evidence

பொய்ச் சான்று; பொய்ச் சாட்சியம்

false statement

பொய்க்கூற்று

falsely personate

ஆள்மாறாட்டம் செய்

falsify

பொய்யாக்கு

falsity

பொய்மை

family class

குடும்ப வகுப்பு

family member

குடும்ப உறுப்பினர் (அங்கத்தவர்)

fault

தவறு; தப்பு

fear of persecution

கொடுமைக்கு உள்ளாகும் அச்சம்

Federal Court

மத்திய நீதிமன்று

felony

அடாப்பழி

Feudal Law

மானியச் சட்டம்

fiduciary = trustee

நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர்

fiduciary partnership

நம்பகப் பங்குடைமை

final and conclusive

இறுதி முடிபான

final decision

இறுதி முடிபு

fine

அபராதம்

first degree murder

திட்டமிட்ட வன்மக் கொலை; முன்சிந்தித்து திட்டமிட்ட வன்மக் கொலை

first detention review

முதலாவது தடுத்துவைப்பு மீள்நோக்கு

first offender

முதல் தவறாளி

fiscal property

அரசிறை ஆதனம்

fitness hearing

உளநிலைப் பொருத்த விசாரணை

foot-path

ஒற்றையடிப் பாதை

force of law

சட்ட வலு

forcible confinement

வலுக்கட்டாய தடுத்துவைப்பு; பலவந்தமாக தடுத்துவைப்பு

forcible entry

வலுக்கட்டாய நுழைவு; பலவந்த நுழைவு

foreign national

வெளிநாட்டவர்

forensic evidence

தடயவியற் சான்று

forensics

தடயவியல்

forged document

போலி ஆவணம்

forgery

போலியாக்கம்; போலியொப்பம்

form and language of documents

ஆவணங்களின் உருவும் மொழியும்

forma pauperis = in the form of a pauper

வறியோர் முறையில்

formal inquiry

விதிமுறை விசாரணை; முறைசார் விசாரணை

fortuitous meeting

தற்செயலான சந்திப்பு

forty-eight (48) hour review

நாற்பத்தெட்டு (48)மணித்தியால மீள்நோக்கு

foster parent

வளர்ப்புப் பெற்றார்

foul play

வஞ்சனை

fraudulent claim

மோசடியான கோரிக்கை

free light

தங்குதடையற்ற வெளிச்சம்

fructus

பலன்

fructus decidentes

விழுந்த பழம்

fructus industriales

முயற்சிப் பலன்

fructus naturales

இயற்கைப் பலன்

functus officio

பணிமுடிவு

fugitive criminal

தப்பியோடிய குற்றவாளி

Fundamental Law

அடிப்படைச் சட்டம்

further reviews

மேலதிக மீள்நோக்குகள்

furtum

களவு; வெளவல்

furtum manifestum = open theft

அப்பட்டமான களவு

garnish

கடன்பற்று அறிவித்தல் கொடு

garnishee

கடன்பற்றுப் பொறுப்பாளர்

garnishee order

கடன்பற்றுக் கட்டளை

garnishment, notice of

கடன்பற்று அறிவித்தல்

gender related issue

பால்மை தொடர்பான பிரச்சனை

general damages

பொது இழப்பீடு

general provisions

பொது ஏற்பாடுகள்

generalized risk

பொதுப்படையான ஆபத்து

generally known fact

பொதுவாக அறியப்பட்ட விவரம்

genocide

இனக்கொலை; இனப்படுகொலை

genuine

உண்மையான; மெய்யான; நேரிய

girlfriend

பெண் கூட்டாளி

give evidence = testify

சான்றுபகர்; சாட்சியமளி

golden rule = Treat others as you want to be treated

தன்னைப் போல் பிறரையும் நேசிக்கும் நெறி

good faith = bona fides

நன்னோக்கம்; நேரிய நோக்கம்

goods and chattels

பொருட்களும் தளபாடங்களும்

goodwill

நல்லெண்ணம்

government-in-exile

சேயக அரசாங்கம்

grand jury

அதிபெரும் யூரர்குழாம்

grant permanent resident status

நிரந்தர வசிப்பு நிலை வழங்கு

grave and sudden provocation

பாரதூரமான திடீர் ஆத்திரமூட்டல்

grievance

உளக்குறை; மனக்குறை

grievous bodily harm

கடும் உடலூறு

gross misconduct

மிக்க துர்நடத்தை

grounds of security

பாதுகாப்புக் காரணங்கள்

guarantee

உத்தரவாதம்

guilt

குற்றப்பாடு

guilty by association

உறவாடிய குற்றப்பாடு

guilty or not guilty? Are you,

நீர் குற்றவாளியா, அல்லவா?

habeas corpus, writ of

ஆட்கொணர்வுப் பேராணை

habitual criminal

பழகிப்போன குற்றவாளி

half brother

ஒருவழிச் சகோதரன்

handcuffs

கைவிலங்கு

harassment

தொந்தரவு

harm

தீங்கு; கேடு

head office

தலைமை அலுவலகம்

headquarters

தலைமையகம்

health, to protect the

உடல்நலம் காக்க

health grounds

உடல்நிலைக் காரணங்கள்

hearing

விசாரணை

hearsay evidence

சொல்லக்கேட்ட சாட்சியம்

heir

வழியுரித்தாளர்; பின்னுரிமையாளர்; மரபுரிமையாளர்

hereditary right

பரம்பரை உரிமை

hiatus

இடைவெளி

high court

மேல் நீதிமன்று

high treason

அரசதுரோகம்

high way robbery

வழிப்பறிக் கொள்ளை; ஆறலைப்பு

hoarding

பதுக்கல்

hold in common

பொதுவில் வைத்திரு

hold on remand

விளக்க மறியலில் வைத்திரு

hold to ransom

கப்பம் கேட்டு வைத்திரு

holograph will

சுயகையெழுத்து விருப்பாவணம்

home invasion

அத்துமீறி வீடுபுகுந்து குற்றம் புரிகை

homicide

கொலை

homosexuality

ஓரினச்சேர்க்கை

human rights violations

மனித உரிமை மீறல்கள்

human smuggling

ஆள் கடத்தல்

human trafficking

ஆட்கடத்து வியாபாரம்

humanitarian and compassionate grounds

மனிதாபிமான, கருணை அடிப்படைகள்

humiliate

அவமானப்படுத்து

hybrid courts

கலப்பு நீதிமன்றுகள் = உள்ளக-வெளியுலக கலப்பு நீதிமன்றுகள்

hybrid offences

கலப்புக் குற்றங்கள் = குறுங்குற்றப்பாடும் கடுங்குற்றப்பாடும் கலந்த குற்றங்கள்

identity document

ஆளடையாள ஆவணம்

Ignorantia juris non excusat

= Ignorance of the law is no excuse

சட்டம் அறியாமை சாட்டாகாது

= சட்டம் அறியாமை மன்னிப்பளிக்காது

illegal contract

சட்டவிரோத ஒப்பந்தம்

illegitimate child

சட்டப்பேறற்ற பிள்ளை

illicit intercourse

கள்ள உடலுறவு

Immigration and Refugee Protection Act

குடிவரவு–அகதிப் பாதுகாப்புச் சட்டம்

immigration consultant

குடிவரவு உசாவலர்

immigration counsel

குடிவரவுச்  சட்டமதிஞர்

Immigration Division

குடிவரவுப் பகுதி

immoral conduct

ஒழுக்கமற்ற நடத்தை

impairment

சீர்கேடு; குந்தகம்

impeach

குற்றம்பகரு; பழிமாட்டறை;

வசைகற்பி; களங்கம்கற்பி

impeachment

குற்றப்பகர்வு; பழிமாட்டறைவு; வசைகற்பிப்பு; களங்கம்கற்பிப்பு

Imperative Law

கட்டாயச் சட்டம்

implied malice

உட்கிடை வன்மம்

impose a fine

அபராதம் விதி

impotency

புணர்வலுவின்மை; புணர்வலுவீனம்

impotent

புணர்வலுவற்ற

impound = confiscate

பறிமுதல்செய்

impracticable

செயற்படுத்தவியலாத

imprescriptible rights

களையவொண்ணா உரிமைகள்;

நிர்ணயத்துக்கு உட்படாத உரிமைகள்

imprison

சிறையிடு

imprisonment

சிறையீடு

improbable

சாத்தியமாகாத

impugn

எதிர்த்துரை

imputation of motive

உள்நோக்கம் கற்பித்தல்

imputed income

கற்பித்த வருமானம்

in bad faith

தகாத எண்ணம் கொண்டு; துன்னோக்கம் (துர்நோக்கம்) கொண்டு

in camera

அந்தரங்கமாக; நீதிபதியின் தனி றையில்

in express terms

வெளிப்படையான சொற்களில்

in flagrante delicto = in the very act of wrongdoing

தவறு நிகழ்கையில்

in force

நடைமுறையில் உள்ளது

in forma pauperis = in the manner of a pauper

ஏழைமை நிலையில்

in fraudem legis = In fraud of the law

சட்ட மோசடியாக

in good faith

நன்னோக்கம் கொண்டு;

நல்லெண்ணம் கொண்டு

in infinitum = ad infinitum = without limit =  for ever

முடிவின்றி; என்றென்றும்

in law = at law

சட்டப்படி

in lieu of

பதிலாக

in limine = at the start

தொடக்கத்தில்

in loco parentis = in the place of a parent

பெற்றார் நிலையில்

in longum tempus = long time

நீண்ட காலத்துக்கு

in pari delicto = in equal fault

சமமான தவறுநிலையில்

in pari materia = upon the same matter or subject

சமமான விடயங்களில்

in open court

நீதிமன்றின் முன்

in perpetuity

என்றென்றும்

in personam = directed against the person

ஆள்மீது

in posse = in possibility

உளதாகக்கூடிய

in propria persona = personally

தானே

in rem = directed against the thing

பொருள்மீது

in solidum = individually for the whole

தனித்தனியே முழுவதற்கும்

in specie = in its actual form

உருப்படியாக (காசாக மாற்றாமல்)

inadmissibility

அனுமதிக்கவியலாமை

inadmissibility of evidence

சான்று அனுமதிக்கவியலாமை

inadmissible claimant

அனுமதிக்கவியலாத கோரிக்கையாளர்

inadmissible evidence

அனுமதிக்கவியலாத சான்று

inadmissible family member

அனுமதிக்கவியலாத குடும்ப உறுப்பினர்

inadmissible in law

சட்டப்படி அனுமதிக்கவியலாத

inalienable rights

களையவொண்ணா உரிமைகள்; களையமுடியா உரிமைகள்

incarceration

சிறைவாசம்

incest

முறையில்லார் புணர்ச்சி

incidental expenses

இடைநேர் செலவு

incite

ஏவு

incognito, travel

தலைமறைவாகப் பயணம்செய்

incommunicado

வெளித்தொடர்பின்றி; தனிமறியலில்; தனிச்சிறையில்; தனிக்காவலில்

incompetent person

தகுதியற்ற ஆள்

inconsistency

முன்பின் முரண்பாடு

inconsistent

முன்பின்முரணான

incontrovertible

மறுத்தற்கரிய

incorrigible

திருத்தவியலாத

incriminate

குற்றஞ்சுமத்து

inculpating statement

குற்றஞ்சாட்டும் கூற்று

indecent word

இழிசொல்

indemnify

இழப்பீடுசெய்

indemnity

இழப்பீடு

indenture

ஒப்பந்த உறுதிமுறி

independent witness

சுதந்திரமான சாட்சி

indict

கடுங்குற்றஞ்சாட்டு; கடுங்குற்றம்பகரு

indictable offences

கடுங்குற்றங்கள்

indictment

கடுங்குற்றச்சாட்டு; கடுங்குற்றப்பகர்வு

ineligible claim

தகவற்ற கோரிக்கை

inequitable distribution

ஒப்புரவற்ற விநியோகம்

inequity

அநியாயம்

infamy

இழிபழி

infanticide

சிசுக்கொலை

inference

அனுமானம்

inflammatory language

கொதிப்பூட்டு மொழி

informally and quickly

முறைசாராமலும் விரைவாகவும்

informant

தகவலாளர்

infraction

மீறுகை

infringe copyright

பிரதியுரிமை மீறு

inherent defect

உள்ளார்ந்த குறைபாடு

inherit a house

வீட்டை இறப்புச்சொத்தாகப் பெறு

inheritance tax

இறப்புச்சொத்துப்பேறு வரி

inhuman

மனிதாபிமானமற்ற

injunction

தடைக்கட்டளை

injure

காயப்படுத்து; ஊறுபடுத்து

injuria

ஊறு; தீங்கு

injuria sine damno = a legal wrong that causes no actual damage

சேதமில்லாத் தீங்கு

injurious interference

ஊறுசெய் தலையீடு

injury

காயம்; ஊறு

injustice

அநீதி

innocent misrepresentation

வஞ்சகமற்ற பிறழ்கூற்று

innuendo

மறைமுக இகழ்ச்சி

inquest

மரண விசாரணை

inquiry

விசாரணை

inquisitorial system

விசாரித்தறியும் முறைமை

instigate violence

வன்முறையை தூண்டு

instrument

கருவி; சாதனம்; ஆவணம்

institute action

வழக்குத் தொடு

intentional tort

கருதிச்செய்த தீங்கு

inter absentes , a contract

நேருக்கு நேர் சந்தியாது செய்யும் ஒப்பந்தம்

inter alia = among other things

ஏனையவற்றுடன்

inter alios =among other people

ஏனையோருடன்

inter arma enim silent lex

= In times of war, the law falls silent

போர் நிகழ்கையில் சட்டம் உறங்கும்

inter partes = between the parties

தரப்புகளுக்கிடையே

inter praesentes, a contract

நேருக்கு நேர் சந்தித்து செய்யும் ஒப்பந்தம்

inter se =among or between themselves

தம்முள்; தம்மிடையே

inter vivos = between the living

வாழ்வோரிடையே

interim order

இடைக்காலக் கட்டளை

interlocutory judgment

இடைக்காலத் தீர்ப்பு

intermarriage

மாற்றுமணம்

intermittent sentence

இடைவிட்ட தண்டனைத்தீர்ப்பு (எ- கா:  திங்கள் முதல் வெள்ளிவரை வேலை; சனி-ஞாயிறு சிறை)

internal flight alternative

உள்நாட்டில் மாற்றுப் புகலிடம்

International Commision of Jurists

சர்வதேய சட்டவல்லுநர் ஆணையம்

International Law

சர்வதேய சட்டம்

international legal obligations

சர்வதேய  சட்டக் கடப்பாடுகள்

International Tribunal

சர்வதேய தீர்ப்பாயம்

interpleader

இடைவேண்டுதல் வழக்கு

interpreter

மொழிபெயர்ப்பாளர்; உரைபெயர்ப்பாளர்

intervene in the appeal

மேன்முறையீட்டில் தலையிடு

intervention by the minister

அமைச்சரின் தலையீடு

intestacy

இறப்பாவணமின்மை; மரணசாதனமின்மை

intestate succession

இறப்பாவணமில்லா பின்னுரிமைப்பேறு

intimidate

மிரட்டு

intimidation

மிரட்டல்

intoxication

வெறி; போதை

intra vires

அதிகாரத்துக்குட்பட்ட

intrinsic evidence

உள்ளமைந்த சான்று

invalid coin

செல்லாக் காசு; வலிதிலா நாணயம்

invalid legal proceeding

செல்லுபடியற்ற சட்ட நடவடிக்கை; வலிதிலா சட்ட நடவடிக்கை

invalid proceeding

செல்லுபடியற்ற விசாரணை; வலிதிலா விசாரணை

inviolable rights

மீறவொண்ணா உரிமைகள்

involuntary manslaughter

மனமிசையா ஆள்வதம்;

கைமோசக்கொலை

IOU = I owe you

கடன்துண்டு = நான் உம் கடனாளி

ipso facto

அந்நிகழ்வாலே

ipso jure

அச்சட்டத்தினாலே

irredentism

புலமீட்பியக்கம்

irrefutable presumption

மறுத்து எண்பிக்கமுடியாத ஊகம்

irreparable loss

ஈடுசெய்யமுடியாத இழப்பு

irresistible impulse

அடக்கமுடியாத உந்தல்

irreversible change

மீளவொண்ணாத மாற்றம்

irrevocable power of attorney

நீக்கமுடியாத பதிலாளித் தத்துவம்

issue of fact

விவரச் சர்ச்சை

issue of law

சட்டச் சர்ச்சை

joining claims or applications

கோரிக்கைகளை அல்லது விண்ணப்பங்களை இணைத்தல்

judge

நீதிபதி

judgement

தீர்ப்பு

judgement creditor

தீர்ப்பின்படி கடன்மீட்பவர்

judgement debtor

தீர்ப்பின்படி கடனிறுப்பவர்

judicature

நீதித்துறை

judicial consideration

நீதித்துறையின் பரிசீலனை

judicial council

நீதித்துறை மன்றம்

judicial misconduct

நீதித்துறைசார் துர்நடத்தை

judicial pre-trial

நீதிபதி முன்னிலையில்

முன்விசாரணை

judicial release

நீதித்துறை அளிக்கும் விடுதலை

judicial review

நீதித்துறையின் மீள்நோக்கு

judicial system

நீதி முறைமை

judiciary

நீதிபதிகள்; நீதித்துறை

jurisdiction

நியாயாதிக்கம்

jurisprudence

சட்டவியல்

jurisprudential guides

சட்டவியல் வழிகாட்டிகள்

jurist

சட்டவல்லுநர்

juror

யூரர்

jury

யூரர் குழாம்

jury deliberation

யூரிமாரின் கூட்டாய்வு

jus accrescendi = the right of survivorship

மீந்தார் உரிமை

jus ad rem = a right to a thing

பொருளுக்கான உரிமை

jus cloacae

வடிகால் செலுத்துரிமை

jus cogens = peremptory law

மீறவொண்ணா சட்டம்

jus commune = common law

வழக்காற்றுச்  சட்டம்

jus disponendi = the right of disposing

கையாளும் உரிமை

jus et fraus nunquam cohabitant

நீதியும் மோசடியும் என்றுமே ஒருங்குறையா

jus fluminis

பாய்நீர் உரிமை

jus gentium = law of nations

நாடுகளுக்கான சட்டம்

jus habendi = the right to have and enjoy a thing

உடைமை உரிமை

jus in personam = a right against a person

ஆளுக்கெதிரான உரிமை

jus in re = a right in a thing

பொருளுரிமை

jus mariti = the right of the husband

கணவனின் உரிமை

jus postliminium

மீட்சிக்குப்பின் உரிமை

jus retentionis = right of retention

வைத்திரு உரிமை

jus retractus = right of redemption

மீள்கொள் உரிமை

just and reasonable

நீதி நியாயமான

justa causa = a just cause

நீதியான ஏது (காரணம்)

justice

நீதி; நீதியரசர்

Justice of the Peace

சமாதான நீதிவான்

Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done

நீதி நிலைநாட்டப்படவும் வேண்டும்; நீதி நிலைநாட்டப்படுவதாக, வெளிப்படையாக, ஐயந்திரிபறப் புலப்படவும் வேண்டும் (Lord Hewart)

justiciable matter

நீதியாய்வுக்குரிய விடயம்

justifiable homicide

நியாயப்படுத்தக்கூடிய கொலை

justus error

ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழு

Juvenile Court = Youth Court

இளையோர் நீதிமன்று

juvenile delinquency

இளையோர் நெறிபிறழ்வு

juvenile delinquents

நெறிபிறழும் இளையோர்

KGB Statement

(காவல்துறையினரால் பதிவுசெய்யப்படும் முதலாவது) வாக்குமூலம்

KGB Warning

வாக்குமூலத்துக்கு முன்னெச்சரிக்கை (காவல்துறையினரால் பதிவுசெய்யப்படும் முதலாவது வாக்குமூலம் நீதிமன்றத்தில் பயன்படுத்தப்படும் என்று காவல்துறையினர் கொடுக்கும் முன்னெச்சரிக்கை)

keep the peace

அமைதி பேணு

keep the peace and be of good behaviour

அமைதி காத்து, நன்னடத்தை பேணு

kidnap

ஆட்கடத்து

Labour Tribunal

தொழில் தீர்ப்பாயம்

lacuna

இடைவெளி

language of proceedings

விசாரணை மொழி

lapse

தவறு; காலப்பகுதி; காலாவதியாகு;

காலாவதியாதல்

law

சட்டம்

Law of Succession

பின்னுரிமைச் சட்டம்

Law of Tort

தீங்கியற் சட்டம்

law society

சட்ட சமாசம்

lawful owner

சட்டபூர்வ உடைமையாளர்

lawfulness

சட்டபூர்வம்

lawsuit

வழக்கு

lawyer

சட்டவாளர்; சட்டவாதி

leading question

இட்டுச்செல்லும் வினா

lease

வாடகை உடன்படிக்கை; குத்தகை

leave to appeal

மேன்முறையீடு செய்வதற்கான அனுமதி

legacy

ஈந்த கொடை;  விருப்பாவணக் கொடை

legal advice

சட்ட மதியுரை

legal advisor

சட்ட மதியுரைஞர்

legal aid

சட்ட உதவிக் கொடுப்பனவு

legal burden of proof

சட்டப்படி எண்பிக்கும் (நிரூபிக்கும்) பொறுப்பு

legal clinic

சட்ட உதவியகம்

legal counsel

சட்டவாளர்

legal counsellor

சட்ட மதியுரைஞர்

legal error

சட்ட வழு

legal liability

சட்டப் பொறுப்பு

legal phraseology

சட்டச் சொல்நடை

legal procedure

சட்ட நடைமுறை

legal proceedings

சட்ட நடவடிக்கை

legal remedy

சட்டப் பரிகாரம்

legal status

சட்டத் தகுநிலை

legal system

சட்ட முறைமை; சட்டக் கட்டுக்கோப்பு

legal technicality

சட்ட நுட்பம்

legalese

சட்டமொழி

legality

சட்டதிட்பம்

legalize

சட்டபூர்வமாக்கு

legally binding action

சட்டப்படி பிணிக்கும் நடவடிக்கை

legally innocent

சட்டப்படி குற்றமற்ற

legatee

விருப்பாவண உடைமையுறுநர்;

விருப்பாவண உடைமை பெறுநர்

legislation

சட்டவாக்கம்

legislator

சட்டமன்றாளர்

legislature

சட்டவாக்க மன்றம்

legitimacy

சட்டப்பேறு; சட்டப்பெறுதி

legitimacy case

சட்டப்பேறு வழக்கு

legitimate child

சட்டப்பேறுற்ற பிள்ளை

legitimize

சட்டப்பேறாக்கு

lesbian

ஓரினச்சேர்க்கைப் பெண்

lessee

குத்தகையுறுநர்

lessor

குத்தகையிடுநர்

letters patent

அரச பத்திரம்

levy

அறவிடு; அறவீடு

Lex iniusta non est lex = An unjust law is no law at all

அநீதியான சட்டம் சட்டமே அல்ல

libel

வரைதூறு (எழுத்தில் வரைந்த அவதூறு)

lien

பாத்தியம்

life imprisonment

வாழ்நாள் சிறையீடு

likely appearance of bias

பக்கச்சார்பு தோன்றும் சாத்தியம்

limitation clause

வரம்பு வாசகம்

liquidate

விற்றுத்தீர்

liquidator

விற்றுத்தீர்ப்பவர்

list of exhibits

தடய நிரல்

litigant

வழக்காடி

litigation

வழக்காடல்

LL.B. = Bachelor Of Laws

சட்டவியல் இளமாணி

local custom

உள்ளூர் வழக்கம்; உள்ளூர் வழமை

local jurisdiction

இட நியாயாதிக்கம்

locus standi

நீதிமன்றில் வாதிடும் தகுநிலை

loitering

சுற்றித்திரிதல்

loss of status

தகுநிலை இழப்பு

loss of status and removal

தகுநிலை இழத்தலும் அகற்றப்படுதலும்

low income cutoff (LICO)

தாழ்ந்த வருமான வரம்பு

lunacy

உன்மத்தம்

lunatic

உன்மத்தர்

lying under oath

சத்தியத்தை மீறிப் பொய்யுரைத்தல்

magistrate

நீதிவான்

Magna Carta = Great Charter

No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land" (King John of England and English Barons , 1215).

மகா பட்டயம்

("சுதந்திர மனிதர் எவரும் கைதுசெய்யப்படல் அல்லது சிறையில் அடைக்கப்படல் அல்லது அவருடைய உரிமைகள் அல்லது உடைமைகள் களையப்படல் ஆகாது; அல்லது சட்டப்படி அவருக்கு உரித்தான பாதுகாப்பு நீக்கப்படல் ஆகாது; அல்லது அவர் நாடுகடத்தப்படல் ஆகாது; அல்லது அவருடைய தகுநிலை வேறெந்த விதத்திலும் நீக்கப்படல் ஆகாது; நாங்கள் அவர்மீது பலவந்தம் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கவும் போவதில்லை, அப்படிச் செய்வதற்கு மற்றவர்களை அனுப்பவும் போவதில்லை; அவருக்கு ஒப்பானவர்களின் சட்டபூர்வமான தீர்ப்புக்கு அல்லது நாட்டின் சட்டத்துக்கு அமையவே நாங்கள் அப்படிச் செய்வோம்"

maiming

அங்கவீனப்படுத்தல்

maintenance case

தாபரிப்பு வழக்கு

make an appeal

மேன்முறையிடு

make representations on our behalf

எம் சார்பில் எடுத்துரை

mala fide

தீயெண்ணம்; தீய நோக்கம்; துர்நோக்கம்; துன்னோக்கம்

malfeasance

தீது

malice

வன்மம்

malice aforethought

முன்சிந்தித்த வன்மம்

malicious desertion

வன்மைக் கைவிடுகை; வன்மம்கொண்டு கைவிடல்

malingering

கள்ளக்கிடை; நோயுற்றதாகப் பாசாங்குசெய்தல்

malpractice

முறைகேடு

mandamus  = we command

மேல்மன்றுப் பேராணை

mandate

பணிப்பாணை

mandatory detention

நியதிப்படி தடுத்துவைப்பு

mandatory injunction

நியதிப்படியான தடைகட்டளை

manslaughter

ஆள்வதம்

marital status

மணஞ்சார் தகுநிலை

Maritime Law

கடற் சட்டம்

marriage

மணம்; மணவாழ்வு

marriage of convenience

வசதிமணம்

Martial Law

படைச் சட்டம்

material evidence

முக்கிய சான்று

material jurisdiction = subject-matter jurisdiction

விடய நியாயாதிக்கம்

material witness

முக்கிய சாட்சி

maternal inheritance

தாய்வழி மரபுரிமை

matrimonial home

மணவாழ்வு மனை

matrimony

மணம்

matter of law

சட்ட விசயம்

mayhem

குதறல்; கூச்சல் குழப்பம்

mediate

இணக்குவி

mediation

நடுக்கட்டு

mediation board

நடுக்கட்டு சபை

mediator

நடுக்கட்டுநர்

medical examination

வைத்திய பரிசோதனை

medical inadmissibility

வைத்திய காரணங்களால்

அனுமதிக்கவியலாமை

member of the economic class

பொருளாதார வகுப்பினர்

member of the family class

குடும்ப வகுப்பினர்

mens rea = guilty mind

குற்ற நெஞ்சம்; குற்ற மனம்

mental agitation

பதகழிப்பு

mental disability

உளத் தளர்வு

mental incompetence

உளத் தகுதியீனம்

mentally incapable

உளவல்லமையற்ற

Mercantile Law

வணிகச் சட்டம்

military service

படைச் சேவை

minister's counsel

அமைச்சரின் சட்டமதிஞர்

minutes of settlement

இணக்கக் குறிப்பு; இணக்க மடல்

minutia

அற்பநுட்பம்

minutiae

அற்பநுட்பங்கள்

misappropriation

கையாடல்

mischief

தீங்கு

misconduct

துர்நடத்தை; துன்னடத்தை

misdeed

துர்ச்செயல்

misdemeanour

பொல்லாங்கு

misrepresentation

பிறழ்கூற்று

mistake of fact

விவர வழு

mistake of law = error of law

சட்ட வழு

mistaken identity

தப்படையாளம்

mistress

வைப்பாட்டி

mistrial

வழுபடு விசாரணை

mistrust

அவநம்பிக்கை

mitigating circumstances

தணிக்கும் சூழ்நிலைகள்

mob violence

கும்பல் வன்முறை

molest

மானபங்கப்படுத்து

Monetary Law

நாணயச் சட்டம்

monogamy

ஒற்றைமணவாழ்வு

moral code

ஒழுக்கக் கோவை

moral turpitude

ஒழுக்கக் கேடு

moratorium

தற்காலிகத் தடை

Municipal Law

உள்ளாட்சிச் சட்டம்

murder

கொலை

mutilate

கண்டதுண்டமாக்கு

mutiny

படைக்கலகம்

named surety

பெயர்குறித்த பிணையாளி

natural justice

இயற்கை நீதி

Natural Law

இயற்கைச் சட்டம்

necessaries of life = necessities of life

உயிவாழ்வதற்கு வேண்டிய வசதிகள்

negligence

கவலையீனம்

Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa = No one ought to be troubled twice for one and the same cause

ஒரே வழக்கிற்கு எவரையும் இருமுறை அலைக்கழித்தல் ஆகாது

Nemo debet esse judex in propia causa = No one shall be a judge in their own case

எந்த வழக்கிலும் எவரும் தனக்குத் தானே நீதிபதியாகல் ஆகாது

Nemo judex in parte sua = No person can judge a case in which he or she is a party

தான் ஒரு தரப்பாக விளங்கும் வழக்கிற்குத் தானே நீதிபதியாகல் ஆகாது

new evidence

புதிய சான்று

new immigrant

புதிய குடிவரவாளர்

next of kin

கிட்டிய உரித்தாளர்

nexus

தொடர்பு

no contact order

தொடர்புத்தடைக் கட்டளை

nolens volens = willy nilly

விரும்பியோ விரும்பாமலோ

nolle prosequi = the relinquishment by a plaintiff or prosecutor of all or part of a suit

வழக்கை கைவிடும் அறிவிப்பு

nominal payment

பெயரளவிலான கொடுப்பனவு

non compos mentis

புத்திமாறாட்டமுடைய

non-capital offence

மரண தண்டனைக்கு உள்ளாக்காத குற்றம்

non-cognizable offence

பிடியாணையின்றிக் கைதுக்குள்ளாக்காத குற்றம்

non-compliance with the act

சட்டத்துக்கு அமைந்தொழுகாமை

non-disclosure of information

தகவல் வெளிப்படுத்தாமை

non-pecuniary damages

பணக்கணிப்புக்கு உட்படாத இழப்பீடு

non-restricted weapons

கட்டுறுத்தப்படாத ஆயுதங்கள்

normal prudence

சாதாரண மதியுடைமை

Noscitur a sociis = A word is known by the company it keeps

சொல்லின் பொருள் அதன் சூழ்நிலையைப் பொறுத்தது

notarial agreement

நொத்தாரிசு மூலமான உடன்படிக்கை

notarized document

நொத்தாரிசால் சான்றளிக்கப்பட்ட ஆவணம்

notary public

பிரசித்த நொத்தாரிசு

notice of appeal

மேன்முறையீடு அறிவிப்பு

notice of decision

முடிபு அறிவிப்பு

notice of intervention

தலையீடு அறிவிப்பு

notice to appear

தோற்றும்படி அறிவிப்பு; வெளிப்படுமாறு அறிவித்தல்

notification

அறிவித்தல்

notify

அறிவி

notwithstanding lapse of time

காலங் கழிந்தும்

null and void

வெற்றுவெறிதான; வெற்றும்

வறிதுமான

Nulla poena sine lege = No penalty without a law

சட்டமின்றித் தண்டமில்லை

nullify

வெறிதாக்கு

oath or solemn affirmation

சத்தியம் அல்லது பற்றுறுதிமொழி

obiter dictum

தீர்ப்பிடைக் கூற்று; இடைநேர் கூற்று

object

மறு; ஆட்சேபி

objection overruled

ஆட்சேபம் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது

objection sustained

ஆட்சேபம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது

objectionable evidence

ஆட்சேபிக்கத்தக்க சான்று

objective intent

புற நோக்கம்

obligation

கடப்பாடு