GRAMMAR = இலக்கணம்

FOR ENGLISH ALPHABETICAL ORDER, PLEASE GO TO THE END

அகரமுதலி; அகராதி

dictionary

அங்கதம்; கேலி

satire

அசை

syllable

அசையழுத்தம்

accent

அடைப்புக்குறி ()

brackets ()

அடைமொழி

epithet

அணி

figure of speech

அணியியல்; சொற்சிலம்பம்

rhetoric

அருகமைவு

apposition

அவாய்நிலை; சொல்லெச்சம்

ellipsis 

அழுத்தம்

emphasis

அறுத்துரைப்பு

articulation

ஆகுபெயர்

metonym(y)

ஆண்பால்

masculine gender

ஆளுருவகம்

personification

ஆறாம் வேற்றுமை

genitive case

இகழாவிகழ்ச்சி; வஞ்சப்புகழ்ச்சி

sarcasm

இசைப்பாடல்

lyric

இடக்கரடக்கல்

euphemism

இடைச்சொல்

conjunction

இடைச்சொல் நீக்கம்

(எ-கா: பேசு, எழுது, வாசி)

asyndeton

இடைப்பிறவரல்

parenthesis

இயைசொற்களஞ்சியம்; நிகண்டு

thesaurus  

இரண்டாம் வேற்றுமை

accusative case

இரவற் சொல்

loanword

இருதலையொருமொழி

(எ-கா: விகடகவி)

palindrome  

(e.g: rotator) 

இலக்கணம்

grammar

இலக்கிய வழக்கு

literary usage

இலக்கியம்

literature

இழிமொழி

pejorative

இழிசொல்

swear word

இழிவழக்கு

vulgarism  

இறுமாப்பு

hubris

ஈரடிச்செய்யுள்; குறள்

couplet

உச்சரிப்பு

pronunciation

உடன்பாட்டு வினை

affirmative verb

உடுக்குறி

asterisk

உடைமை உரு

possessive form

உடைமைக்குறி; எச்சக்குறி (')

apostrophe (')

உயர்வுநவிற்சி

hyperbole

உயிரெழுத்து

vowel

உரிச்சொல்

attributive

உருவகப் படைப்பு

allegory

உருவகம்

metaphor

உருவகிப்பு

imagery

உரை

text

உரைக்கூறு

passage

உரைநடை

prose

உரைப்பொருள்; நுதல்பொருள்; பாடுபொருள்; கரு

theme

உவமை

simile

எச்சம்

participle

எண்ணுப் பெயர்

numeral

எதிர்காலம்

future tense

எதிர்ச்சொல்

antonym = opposite

எதிர்மறை

negative

எதுகை; இயைபு

rhyme

எழுத்தியல்

orthography

எழுத்து மாறாட்டம்

spoonerism

எழுத்துக்கூட்டல்

spelling

எழுவாய் வேற்றுமை; முதலாம் வேற்றுமை

nominative case

எழுவாய்; நுதல்பொருள்

subject

ஏவல் வினை

imperative verb

ஏழாம் வேற்றுமை

locative case

ஏற்றவணி; வீறுகோளணி; சுவையுச்சம்

climax

ஒத்தசொல்

synonym

ஒருங்குவைப்பு

collocation

ஒருமை

singular

ஒலிக்குறிப்பு

onomatopoeia

ஒலியியைவு

assonance

ஓசைநயம்

lilt

ஓசையிறக்கம்

cadence

ஓரொலிவேற்றுச்சொல்

homophone

கதை; விவரிப்பு

narrative

கதைப்பாடல்

ballad

கதைப்பின்னல்

plot

கரு; உரைப்பொருள்;  நுதல்பொருள்; பாடுபொருள்

theme

கருத்தா

agent

கலப்புமொழி

pidgin

கவிதை (இயல்)

poetry

கவிதை (குறிப்பிட்ட கவிதை)

poem

கற்பனை நவிற்சி

romanticism

காதல் புனைவு

romance

காப்பியம்; காவியம்

epic

காலம்

tense

காலவழுவமைதி

historic present

காவிய; காப்பியம்

epic  

காற்புள்ளி (,)

comma (,)

கிளைமொழி 

dialect

கீறு (-)

dash (-)

குமிழிச்சரம்

montage

குரலேற்றத்தாழ்வு

intonation

குற்று (…)

dot (…)

குறிப்பு

suggestion

குறிப்புவினை

appellative verb

குறியீடு

symbol

குன்றக்கூறல்

incomplete statement

கூட்டுக்குறி (-)

hyphen (-)

கூட்டுச்சொல்

compound word

கூட்டுப் பெயர்

collective noun

கூறியதுகூறல்

tautology

கையறுநிலைப்பாடல்; புலம்பற்பாடல்

elegy  

கொச்சைவழக்கு

slang

சதுரக்குறி [ ]

square brackets [ ]

சாய்கோடு (/)

oblique = slash (/)

சாய்வெழுத்து

italic

சார்படை

article

சிலேடை

pun

சிறுகதை

short story

சினையாகுபெயர்

synecdoche

சுவையிறக்கம்

anticlimax = bathos

சுற்றிவளைத்துரைப்பு

circumlocution = periphrasis

சூழ்வினை

nemesis

செய்யுள்

verse

செய்வினை

active voice

செயப்படுபொருள்

object

செயப்படுபொருள் குன்றா வினை

transitive verb

செயப்படுபொருள் குன்றிய வினை

intransitive verb

செயப்பாட்டு வினை

passive voice

செவ்விலக்கியம்

classic

சென்றுதேய்ந்திறுதல்

gradual loss of vigour and tone

சொல்

word

சொல்மாறாட்டம்

malapropism

சொல்லணி

trope

சொல்லியல்; சொல்லாட்சி

terminology

சொல்லிலக்கணம்

parsing

சொல்லுருமாற்றம்

inflection = inflexion

சொல்லெச்சம்; அவாய்நிலை

ellipsis  

சொல்வளம்

vocabulary

சொற்கோவை

glossary  

சொற்பிறப்பியல்

etymology

சொற்பொருளியல்

semantics

சொற்றொடர்

phrase

சொற்றொடரியல்

syntax

தலைதாள் மாற்றணி

(எ-கா: வென்றேன், கண்டேன், வந்தேன்)

hysteron proteron

தற்குறிப்பேற்றம்

pathetic fallacy

தற்கூற்று

direct speech

தன்மை

first person

தன்வினை

active verb

தாழ்வுநவிற்சி

litotes

துணை வசனம்

clause

துணை வினை

auxiliary verb

துறைமொழி

jargon

தேய்வழக்கு

cliché

தொகைநூல்

anthology

தொடர்ச்சொல்

holophrasis

தொடர்குறி (;)

semicolon (;)

தொழிற்பெயர்; வினைப்பெயர்

gerund = verbal noun

நகைச்சுவை

humour

நன்மொழி

epigram

நான்காம் வேற்றுமை

dative case

நிகண்டு

lexicon

நிறுத்தக்குறியீடு

punctuation

நெடுங்கணக்கு

alphabet

நெறியுரை

dictum

நையாண்டி; நட்டணை

mimicry

நையாண்டிப் போலி

parody 

பகாப் பதம்

indivisible word

பகிடிக்குறும்பா

limerick

பகுதி 

root

பகுபதம்

divisible word

படர்க்கை

third person

படைப்புத்திருட்டு

plagiarism

பண்புப் பெயர்

abstract noun

பதம்

term

பதிற்பெயர்

pronoun

பந்தி

paragraph

பயனில் கூற்று; நின்றுபயனின்மை

useless statement

பயனிலை

predicate

பலபொருளொருசொல்

homograph

பழமொழி; முதுமொழி

proverb

பன்மை

plural

பா

stanza

பால்மை

gender

பிறர் கூற்று

indirect speech = reported speech

பிறவினை

causative verb

பின்னொட்டு

suffix

புணர்ச்சி

combination

புதுக்கவிதை

blank verse = free verse

புதுப்பதம்

neologism

புலம்பற்பாடல்; கையறுநிலைப் பாடல்

elegy

புறனடை; விதிவிலக்கு

exception

புனைவிலி

non-fiction

பெண்பால்

feminine gender

பெயர்

noun

பெயரடை

adjective

பேச்சு மொழி

spoken language

பேச்சுவழக்கு

colloquial

பொழிப்பு(ரை); சுருக்கம்

précis = summary

பொன்மொழி

motto

மணிவாக்கு

aphorism

மயங்கவைத்தல்

mystification

மரபுத்தொடர்

idiom

மரூஉ

corruption

மற்றொன்றுவிரித்தல்

digression

மறைகுறிப்பு

allusion

மாறுகொளக்கூறல்; முன்பின் முரண்பாடு

inconsistency 

மிகையுரை

redundancy

மீமொழி

metalanguage

முரண்கோள்

antithesis

முரண்தொடரணி

chiasmus

முரண்தொடை

oxymoron

முரண்புதிர்

paradox

முரண் அணி

irony

முற்றுப்புள்ளி (.)

full stop = period (.)

முற்றுவினை

finite verb

முறைசார் வழக்கு

formal usage

முறைசாரா வழக்கு

informal usage

முன்னிலை

second person

முன்னெழுத்துச்சொல் (எ-கா: Aids)

acronym

முன்னொட்டு

prefix

மூதுரை

maxim

மெய்யெழுத்து

consonant

மேற்கோட்குறி ('')

quotation marks  ('')

மொழிப்பாணி

parlance

மொழியியல்

linguistics

மொழிவரலாற்றியல்

philology

மோனை

alliteration

யாப்பியல்

prosody

யாப்பு = சீர்

metre 

வசனம்

sentence

வஞ்சப்புகழ்ச்சி; இகழாவிகழ்ச்சி

sarcasm 

வழக்கு

usage

வழக்கொழிந்த சொல்

archaic word

வழக்கொழிந்த சொல்லாட்சி

archaism

வழிவந்த சொல்

derivative

வழுச்சொல்லாட்சி; வழூஉச்சொற்புணர்த்தல்

inappropriate use of words

வாக்கிய உறுப்பு

part of speech

வாழ்த்துப்பா

ode

விகாரம்

change

விகுதி

termination

விதிவிலக்கு; புறனடை

exception புறனடை

வியங்கோள் வினை

optative verb

வியப்பிடைச்சொல்

exclamation = interjection

வியப்புக்குறி (!)

exclamation mark (!)

விளக்கக்குறி (:)

colon (:)

விளி வேற்றுமை; எட்டாம் வேற்றுமை

vocative case

வினா

interrogative

வினாக்குறி (?)

question mark (?)

வினை

verb

வினைத் தொடர்

verbal phrase = phrasal verb

வினைப்பாங்கு

mood

வினைப்பெயர்; தொழிற்பெயர்

gerund = verbal noun

வினைப்பொதுநிலை

infinitive

வினையடை

adverb

வெற்றிப்பாடல்

paean

வெற்றுரை; வெற்றெனத்தொடுத்தல்

verbosity

வேற்றுமை

case

வேற்றுமை உருபு

preposition

 

 

GRAMMAR

இலக்கணம்

abstract noun

பண்புப் பெயர்

accent

அசையழுத்தம்

accusative case

இரண்டாம் வேற்றுமை

acronym (எ-கா: Aids)

முன்னெழுத்துச்சொல் 

active verb

தன்வினை

active voice

செய்வினை

adjective

பெயரடை

adverb

வினையடை

affirmative verb

உடன்பாட்டு வினை

agent

கருத்தா

allegory

உருவகப் படைப்பு

alliteration

மோனை

allusion

மறைகுறிப்பு

alphabet

நெடுங்கணக்கு

anthology

தொகைநூல்

anticlimax = bathos

சுவையிறக்கம்

antithesis

முரண்கோள்

antonym = opposite

எதிர்ச்சொல்

aphorism

மணிவாக்கு

apostrophe (')

உடைமைக்குறி; எச்சக்குறி (')

appellative verb

குறிப்புவினை

apposition

அருகமைவு

archaic word

வழக்கொழிந்த சொல்

archaism

வழக்கொழிந்த சொல்; வழக்கொழிந்த சொல்லாட்சி

article

சார்படை

articulation

அறுத்துரைப்பு

assonance

ஒலியியைவு

asterisk (*)

உடுக்குறி (*)

asyndeton

இடைச்சொல் நீக்கம்  (எ-கா: பேசு, எழுது, வாசி)

attributive

உரிச்சொல்

auxiliary verb

துணை வினை

ballad

கதைப்பாடல்

brackets ()

அடைப்புக்குறி ()

cadence

ஓசையிறக்கம்

case

வேற்றுமை

causative verb

பிறவினை

change

விகாரம்

chiasmus

முரண்தொடரணி

circumlocution = periphrasis

சுற்றிவளைத்துரைப்பு

classic

செவ்விலக்கியம்

clause

துணை வசனம்

cliche

தேய்வழக்கு

climax

சுவையுச்சம்; ஏற்றவணி; வீறுகோளணி

collective noun

கூட்டுப் பெயர்

collocation

ஒருங்குவைப்பு

colloquial

பேச்சுவழக்கு

colon (:)

விளக்கக்குறி (:)

combination

புணர்ச்சி

comma (,)

காற்புள்ளி (,)

compound word

கூட்டுச்சொல்

conjunction

இடைச்சொல்

consonant

மெய்யெழுத்து

corruption

மரூஉ

couplet

ஈரடிச்செய்யுள்; குறள்

dash (-)

கீறு (-)

dative case

நான்காம் வேற்றுமை

derivative

வழிவந்த சொல்

dialect

கிளைமொழி

dictionary

அகராதி; அகரமுதலி

dictum

நெறியுரை

digression

மற்றொன்றுவிரித்தல்

direct speech

தற்கூற்று

divisible word

பகுபதம்

dot (…)

குற்று (…)

elegy

கையறுநிலைப்பாடல்; புலம்பற்பாடல்

ellipsis

அவாய்நிலை; சொல்லெச்சம்

emphasis

அழுத்தம்

epic

காவியம்; காப்பியம்

epigram

நன்மொழி

epithet

அடைமொழி

etymology

சொற்பிறப்பியல்

euphemism

இடக்கரடக்கல்

exception

புறனடை; விதிவிலக்கு

exclamation = interjection

வியப்பிடைச்சொல் 

exclamation mark (!)

வியப்புக்குறி (!)

feminine gender

பெண்பால்

figure of speech

அணி

finite verb

முற்றுவினை

first person

தன்மை

formal usage

முறைசார் வழக்கு

free verse

புதுக்கவிதை

full stop = period (.)

முற்றுப்புள்ளி (.)

future tense

எதிர்காலம்

gender

பால்

genitive case

ஆறாம் வேற்றுமை

gerund = verbal noun

தொழிற்பெயர்

glossary

சொற்கோவை

gradual loss of vigour and tone

சென்றுதேய்ந்திறுதல்

grammar

இலக்கணம்

historic present

காலவழுவமைதி

holophrasis

தொடர்ச்சொல்

homograph

பலபொருளொருசொல்

homophone

ஓரொலிவேற்றுச்சொல்

hubris

இறுமாப்பு

humour

நகைச்சுவை

hyperbole

உயர்வுநவிற்சி

hyphen (-)

கூட்டுக்குறி (-)

hysteron proteron

தலைதாள் மாற்றணி (எ-கா: வென்றேன், கண்டேன், வந்தேன்)

idiom

மரபுத்தொடர்

imagery

உருவகிப்பு

imperative verb

ஏவல் வினை

inappropriate use of words

வழுச்சொல்லாட்சி; வழூஉச்சொற்புணர்த்தல்

incomplete statement

குன்றக்கூறல்

inconsistency

மாறுகொளக்கூறல்

indirect speech = reported speech

பிறர் கூற்று 

indivisible word

பகாப் பதம்

infinitive

வினைப்பொதுநிலை

inflection = inflexion

சொல்லுருமாற்றம் 

informal usage

முறைசாரா வழக்கு

interjection = exclamation

வியப்பிடைச்சொல்

intonation

ஓசையேற்றத்தாழ்வு

interrogation

வினா

intransitive verb

செயப்படுபொருள் குன்றிய வினை

irony

முரண் அணி

italics

சாய்வெழுத்து

jargon

துறைமொழி

lexicon

நிகண்டு

lilt

ஓசைநயம்

limerick

பகிடிக்குறும்பா

linguistics

மொழியியல்

literary usage

இலக்கிய வழக்கு

literature

இலக்கியம்

litotes

தாழ்வுநவிற்சி

loanword

இரவற் சொல்

locative case

ஏழாம் வேற்றுமை

lyric

இசைப்பாடல்

malapropism

சொல்மாறாட்டம்

masculine gender

ஆண்பால்

maxim

மூதுரை

metalanguage

மீமொழி

metaphor

உருவகம்

metonymy

ஆகுபெயர்

metre

யாப்பு; சீர்

mimicry

நையாண்டி; நட்டணை

mood

வினைப்பாங்கு

montage

குமிழிச்சரம்

motto

பொன்மொழி

mystification

மயங்கவைத்தல்

narrative

கதை; விவரணம்

negative

எதிர்மறை

neologism

புதுப்பதம்

nemesis

சூழ்வினை

nominative case

எழுவாய் வேற்றுமை; முதலாம் வேற்றுமை

non-fiction

புனைவிலி

note

குறிப்பு

noun

பெயர்

numeral

எண்ணுப் பெயர்

object

செயப்படுபொருள்

oblique = slash (/)

சாய்கோடு (/)

ode

வாழ்த்துப்பா

onomatopoeia

ஒலிக்குறிப்பு

optative verb

வியங்கோள் வினை

orthography

எழுத்தியல்

oxymoron

முரண்தொடை

paean

வெற்றிப்பாட்டு

palindrome

(i.e: rotator)

இருதலையொருமொழி

(எ-கா: விகடகவி) 

parody

நையாண்டிப் போலி; நையாண்டிப் படைப்பு

paradox

முரண்புதிர்

paragraph

பந்தி

parenthesis

இடைப்பிறவரல்

parlance

மொழிப்பாணி

parsing

சொல்லிலக்கணம்

part of speech

வாக்கிய உறுப்பு

participle

எச்சம்

passage

உரைக்கூறு

passive voice

செயப்பாட்டு வினை

pathetic fallacy

தற்குறிப்பேற்றம்

pejorative

இழிமொழி

personification

ஆளுருவகம்

phrasal verb

வினைத்தொடர்

phrase

சொற்றொடர்

pidgin

கலப்புமொழி

plagiarism

படைப்புத்திருட்டு

plot

கதைப்பின்னல்

plural

பன்மை

poem

கவிதை (குறிப்பிட்ட கவிதை)

poetry

கவிதை (இயல்)

possessive form

உடைமை உரு

predicate

பயனிலை

prefix

முன்னொட்டு

preposition

வேற்றுமை உருபு

pronoun

பதிற்பெயர்

pronunciation

உச்சரிப்பு

prose

உரைநடை

prosody

யாப்பியல்

proverb

பழமொழி; முதுமொழி

pun

சிலேடை

punctuation

நிறுத்தக்குறியீடு

question mark (?)

வினாக்குறி (?)

quotation marks ('')

மேற்கோட்குறி ('')

redundancy

மிகையுரை

reported speech = indirect speech

பிறர் கூற்று

rhetoric

அணியியல்; சொற்சிலம்பம்

rhyme

எதுகை; இயைபு

romance

காதல் புனைவு

romanticism

கற்பனை நவிற்சி

root

பகுதி

sarcasm

இகழாவிகழ்ச்சி; வஞ்சப்புகழ்ச்சி

satire

அங்கதம்; கேலி

second person

முன்னிலை

semantics

சொற்பொருளியல்

semicolon (;)

தொடர்குறி (;)

sentence

வசனம்

short story

சிறுகதை

simile

உவமை

singular

ஒருமை

slang

கொச்சைவழக்கு

spelling

எழுத்துக்கூட்டல்

spoken language

பேச்சு மொழி

spoonerism

எழுத்து மாறாட்டம்

square brackets [ ]

சதுரக்குறி [ ]

stanza

பாடற்கூறு

subject

எழுவாய்; நுதல்பொருள்

suffix

பின்னொட்டு

suggestion

குறிப்பு

summary

பொழிப்பு(ரை); சுருக்கம்

swear word

இழிசொல்

syllable

அசை

symbol

குறியீடு

synecdoche

சினையாகுபெயர்

synonym

ஒத்தசொல்

syntax

சொற்றொடரியல்

tautology

கூறியதுகூறல்

tense

காலம்

term

பதம்

termination

விகுதி

terminology

சொல்லியல்; சொல்லாட்சி

text

உரை

theme

கரு; உரைப்பொருள்; நுதல்பொருள்; பாடுபொருள்

thesaurus

நிகண்டு; இயைசொற்களஞ்சியம்

third person

படர்க்கை

transitive verb

செயப்படுபொருள் குன்றா வினை

trope

சொல்லணி

usage

வழக்கு

useless statement

பயனில் கூற்று; நின்றுபயனின்மை

verb

வினை

verbal noun = gerund

தொழிற்பெயர்; வினைப்பெயர்

verbal phrase

வினைத் தொடர்

verbosity

வெற்றுரை; வெற்றெனத்தொடுத்தல்

verse

செய்யுள்

vocabulary

சொல்வளம்

vocative case

விளி வேற்றுமை; எட்டாம் வேற்றுமை

vowel

உயிரெழுத்து

vulgarism

இழிவழக்கு  

word

சொல்

 

No comments:

Post a Comment