Search This Blog

FEMININITY = பெண்மை


A World Free of Violence against Women
மகளிருக்கெதிரான வன்முறையற்ற உலகம்
abortifacient
கருக்கலைப்பு மருந்து
abortion rate
கருக்கலைப்பு வீதம்
abortion ratio
கருக்கலைப்பு விகிதம்
access to abortion
கருக்கலைப்பு வசதி
affirmative action
பாரபட்சத்தை ஈடுசெய்யும் நடவடிக்கை
age at marriage
மணம்புரி வயது
age at next birthday
அடுத்த பிறந்தநாள் வயது
age at retirement
ஓய்வுபெறுகை வயது
age dependency ratio
வயதுவாரித் தங்கிவாழ்வு விகிதம்
age of consent = age of protection
பாலுறவுக்கு இசையும் வயது
agenda for gender equality
பால்மைச் சமத்துவ நிகழ்ச்சிநிரல்
age-specific fertility rate
வயது குறித்த கருவள வீதம் 
alimony
பிரிமனைப்படி
allied health professionals
துணைச் சுகாதாரத் துறைஞர்கள் (எ-கா: உடற்சிகிச்சையாளர், உணவியலர், கதிரியலர்)
amenorrhea
மாதவிலக்கின்மை = கர்ப்பசூலை
anovulation
சூலறவு
antenatal card
கர்ப்பகால அட்டை
appliance method
சாதன முறை
arranged marriage
பேச்சுத் திருமணம்
at-birth death rate
பிறக்கையில் இறப்பு வீதம்
at-risk women = women at risk = vulnerable women
நலிபடவல்ல (பாதிக்கப்படவல்ல) பெண்கள்
attitudinal discrimination
உளப்பான்மைப் பாரபட்சம்
auxiliary nurse midwife
துணை மகப்பேற்றுச் செவிலி
average parity = children ever born = mean number of children ever born per woman
ஒரு பெண்ணுக்கு உயிருடன் பிறக்கும் பிள்ளைகளின் சராசரி எண்ணிக்கை
baby blues =postnatal depression
மகப்பேற்றின்பின் உளச்சோர்வு
baby-friendly hospital
பாலூட்டுநேய மருத்துவமனை
baby-led weaning
குழந்தை தானே உண்ணப் பழகல்
balanced portrayal of women
பெண்களை ஒப்பளவாகச் சித்தரித்தல்
barrier methods
கருத்தடை முறைகள்
battered wives
தாக்குண்ட மனைவியர்
battered women
தாக்குண்ட பெண்கள்
battered women's shelter = hostel
தாக்குண்ட மகளிர் மனை = மகளிர்மனை
battery
தாக்குதல்
below replacement fertility
ஈடுசெய் பிறப்பின் தாழ்ச்சி வீதம்
benefits
உதவிப்படிகள்
better health for women and children through family planning
குடும்பத் திட்டம் ஊடாக பெண்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் நலவாழ்வு
bias
பக்கச்சார்பு
biological family
குருதி உறவுக் குடும்பம்
biological parent = blood parent
குருதிப் பெற்றார்
birth attendant
மகப்பேற்றுத் தாதியாளர்
birth control = fertility regulation
குடும்பக் கட்டுப்பாடு
birth grant
மகப்பேற்று மானியம்
birth interval = birth spacing = child spacing
பிறப்பிடைக்காலம்
birth kit
மகப்பேற்றுப் பொட்டலம்
birth postponement
கருத்தரிப்பை பின்போடல்
birth rate
பிறப்பு வீதம்
birth timing
கர்ப்பகால ஒழுங்கு
birth weight
பிறப்பெடை; பிறந்த குழந்தையின் எடை
birthright
பிறப்புரிமை
bonded labour
குடிமைத் தொழில்
bottle feeding
போச்சிப்பாலூட்டல்
breadwinner
உழைப்பாளர்
breast cancer
மார்பகப் புற்றுநோய்
breast-feeding
தாய்ப்பாலூட்டல்
breast-milk substitutes
தாய்ப்பாலுக்குப் பதிலீடுகள் 
caregiver
பராமரிப்பாளர்
casework
ஆள்நிலை ஆய்வு
casual workers
அமயப் பணியாளர்கள்
cervical cancer
கருப்பைமுகைப் புற்றுநோய
cervical cap
கருத்தடை மூடி
challenges for meeting women's rights
பெண்களின் உரிமைகளை நிறைவேற்றுவதில் எழும் சவால்கள்
child bearing
மகப்பேறு
child born out of wedlock
மணம்புரியாத பெற்றோரின் பிள்ளை
child bride
பால மணமகள்
child care = day care
பாலர் பராமரிப்பு
child marriage
பாலர் மணம்
child prostitutes
விபசாரச் சிறார்; விபசாரப் பாலர்
child prostitution  
சிறார் (பாலர்) விபசாரம்
child spacing
பிறப்பிடைக்காலம்
child support
சிறார் (பாலர்) உதவிப்படி
child-bearing age
மகப்பேற்று வயது
child-bearing period
மகப்பேற்றுக் காலப்பகுதி
child-care facilities
சிறார் (பாலர்) பராமரிப்பு வசதிகள்
children ever born = average parity = mean number of children ever born per woman
ஒரு பெண்ணுக்கு உயிருடன் பிறக்கும் பிள்ளைகளின் சராசரி எண்ணிக்கை
civil marriage
சடங்கற்ற திருமணம்
cohabitation
கூடிவாழ்வு
cohort fecundability
சாரிகளின் கர்ப்பவாய்ப்பு
cohorts
சாரிகள்
coitus interruptus = withdrawal method
விந்துபாய்வு இடைவிலக்கல்
commercial sex trade =sex trade
பாலுறவு வியாபாரம்
commercial sexual exploitation
பாலுறவு வியாபாரத்துக்குப் பயன்படுத்தல்
commercialized sex
வியாபாரமயப்பட்ட பாலுறவு
Commission on the Status of Women
மகளிர் தகுநிலை ஆணையம்
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
பெண்களுக்கெதிரான பாரபட்சம் ஒழிப்புக் குழு
common-law marriage
வழமை மணவாழ்வு (சட்டப்பதிவற்றதாயினும் செல்லுபடியாகும் மணவாழ்வு)
common-law relationship
வழமை வாழ்வுறவு (இருவருள் ஒருவர் உறவை துண்டித்தவுடன் ஒழிந்துவிடும் கூடிவாழ்வு)
community kitchen
கூட்டுச் சமையற்களம்
community-based distribution of contraceptives
சமூகநிலைக் கருத்தடைப்பொருள் விநியோகம்
community-based organizations
சமூகநிலை அமைப்புகள்
companionate marriage
துணைவாழ்வு (ஒருவருக்கொருவர் துணைநிற்கும் வாழ்வு)
comparable worth
ஒப்பளவுப் பெறுமதி
compassionate counselling
கருணை உளவள மதியுரை
complete years
முற்றாண்டுகள்
completed fertility
கருத்தரிப்பு ஒழியுந் தறுவாயில் பிள்ளைகளின் சராசரி எண்ணிக்கை (எ-கா: 50 வயது பூர்த்திசெய்த பெண்களுக்குப் பிறந்த பிள்ளைகளின் சராசரி எண்ணிக்கை)
composite household = complex household
கலப்புக் குடும்பம்
conception
கருத்தரிப்பு
concubinage
வைப்புவாழ்வு
conjugal family
தனிக் குடும்பம்
consensual union
இசைந்து கூடிவாழ்வு (இருவர் உளமிசைந்து கூடிவாழ்தல்)
consent to marriage
திருமண இசைவு
contraception
கருத்தடை
contraceptive acceptor
கருத்தடை ஏற்பவர்
contraceptive continuation rate
கருத்தடை தொடர்ச்சி வீதம்
contraceptive devices
கருத்தடைச் சாதனங்கள்
contraceptive methods
கருத்தடை முறைகள்
contraceptive prevalence rate
கருத்தடை நிலவும் வீதம்
contraceptive technology
கருத்தடைத் தொழினுட்பவியல்
contraceptive user = contraceptor
கருத்தடைப் பயனாளர்
contraceptives
கருத்தடைப் பொருட்கள்
Coordinator of Activities Relating to Women
மகளிர் செயற்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர்
cottage industry
குடிசைக் கைத்தொழில்
counselling services
உளவள மதியுரைச் சேவைகள்
craft skills
கைவினைத் திறன்கள்
crèche
பாலர் நிலையம்
criminal harassment = stalking
குற்றத் தொந்தரவு
cross-cutting issue
அடர்ந்து படர்ந்த விடயம்
crude birth rate
பருமட்டான பிறப்பு வீதம்
custody of children
சிறார் (பாலர்) கட்டுக்காப்பு
customary marriage
வாடிக்கை மணவாழ்வு (பண்பாட்டு வாடிக்கைப்படியான மணவாழ்வு)
data disaggregated by sex = gender disaggregated information
பால்வாரித் தரவுகள் = பால்மைவாரித் தகவல்
deadbeat dad
கடப்பாடுதவறிய தந்தை
deadbeat mom
கடப்பாடுதவறிய தாய்
decriminalization of abortion
கருச்சிதைப்பை குற்றமற்றதாக்கல்
delivery care
மகப்பேற்றுப் பராமரிப்பு
demographic health surveys
குடிசார் சுகாதார விபர ஆய்வுகள்
dependent care
தங்கிவாழ்வாரைப் பராமரித்தல்
dependents = dependants
தங்கிவாழ்வோர்
determinants and consequences of female-headed households
பெண்-தலைமைக் குடும்பங்கள் அமைவதைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகளும் பின்விளைவுகளும் 
dilation and curettage instruments set
அகட்டிச் சுரண்டும் கருவித்தொகுதி
discrimination on grounds of sex = sexual discrimination = sex-based discrimination
பால்மைவாரிப் பாரபட்சம்
diseases of ageing
மூப்புகால நோய்கள்
divorce
மணவிலக்கு
domestic arts
இல்லக் கலைகள்
domestic partnership
கூடிவாழ்வு
double standard
பாரபட்சம்
douche
நறுநீர்
dowry-related violence
சீதனம் குறித்த வன்முறை
drudgery-reducing devices
சலிப்புத் தணிக்கும் சாதனங்கள்
dual-career couple
பணியாற்றும் தம்பதியர் 
duration-specific marital fertility rate = marriage duration (marital) fertility rate
மணவாழ்வுகால மகப்பேற்று வீதம்
dysmenorrhea
கடுமாதவிலக்கு
early family formation
இளவயதில் குடும்பம் அமைத்தல்  
early marriage
இளவயது மணம்
early pregnancy
இளவயதில் கருத்தரிப்பு
early term birth
முந்து மகப்பேறு = முந்திப் பிறத்தல் (37-38 கிழமைகள்)
early weaning
வேளைக்கே பால்குடிமறப்பு
Economic Empowerment Programme
பொருளாதார வல்லமையளிப்பு நிகழ்முறை
ectopic pregnancy
பிறழ் கருத்தரிப்பு
effective fertility
பலித மகப்பேறு (5 வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கையை 15-49 வயதுடைய பெண்களின் எண்ணிக்கையால் பிரித்த தொகை)
emergency contraception
அவசர கருத்தடை
emotional abuse
உணர்வுத் துன்புறுத்தல்  
emotional health
உணர்வு நலம்
employment of women with family responsibilities
குடும்ப பொறுப்புடைய பெண்களைப் பணிக்கமர்த்தல்
empowerment
வல்லமையளிப்பு
enabling environment for women
பெண்களுக்கு வல்லமையளிக்கும் சூழல்
endogamy
அகமணம்
endogenous mortality
அகக்காரண இறப்பு
endowment
அறக்கொடை
Enhancing Women's Role in Community Development
சமுதாய விருத்தியில் பெண்கள் பங்குவகிப்பதை விரிவுபடுத்தல்
equal employment opportunity
சமதொழில்வாய்ப்பு
equal opportunities and equal treatment for men and women workers with family responsibilities
குடும்பப் பொறுப்புடைய ஆண், பெண் தொழிலாளர்களுக்கான சரிநிகர் வாய்ப்புகள், அவர்களை சரிநிகராக  நடத்துதல்
equal opportunity
சமவாய்ப்பு
equal partnership (participation)
சமபங்கேற்பு
equal remuneration for men and women workers for work of equal value
சரிநிகர் பெறுமதி வாய்ந்த பணியை ஆற்றும் ஆண், பெண் பணியாளர்களுக்கு சரிநிகர் ஊதியம்
Equality Now
உடன் சமத்துவ இயக்கம்
ever-married person
ஒரு தடவையாவது மணம்புரிந்த ஆள்
exogamy
புறமணம்
fact-sheet
விபரமடல்
family code
குடும்பச் சட்டக்கோவை
family counselling
குடும்ப உளவளமதியுரை
family health services
குடும்பநல சேவைகள்
family life education
குடும்ப வாழ்வுக் கல்வி
family planning provider
குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் துறைஞர் 
family spacing
மகப்பேற்று இடைவெளி
family wage
குடும்ப வருமானம்
family-friendly society
குடும்பநேய சமுதாயம்
family-friendly work environment
குடும்பநேய தொழிலக சூழ்நிலை
family-planning acceptor
குடும்பக் கட்டுப்பாடு ஏற்பவர்
fecundability
கர்ப்பவாய்ப்பு
fecundity
கர்ப்பவளம்
female circumcision = female genital mutilation = clitoridectomy = excision
பெண் உறுப்புச் சிதைப்பு
female headship of household
பெண்-தலைமைக் குடும்பம்
female infanticide
பெண்சிசுக்கொலை
female literacy
மகளிர் எழுத்தறிவு
female poverty
பெண் வறுமை
female-headed household
பெண் தலைமைக் குடும்பம்
female-maintained household
பெண் பராமரிப்புக் குடும்பம்
feminization of employment
பணியாற்றும் பெண்களின் பெருக்கம்
feminization of poverty
வறுமைப்படும் பெண்களின் பெருக்கம்
femininity
பெண்மை
feminized poverty
வறிய பெண்களின் பெருக்கம்
fertility decline
கருவள வீழ்ச்சி
fertility regulation = birth control
கருவளக் கட்டுப்பாடு = பிறப்புக் கட்டுப்பாடு
fertility-controlling drugs
கருவளக் கட்டுப்பாட்டு மருந்துகள்
fetal mortality
கர்ப்பச்சிசு இறப்புவீதம்
feticide
கர்ப்பச்சிதைப்பு
field work
களப்பணி
first-birth interval = interval between marriage and first birth
மணம்புரிவுக்கும் முதலாவது மகப்பேற்றுக்கும் இடைப்பட்ட காலம்
focal point for women
மகளிர் பணி இலக்கு
food supplements
பிற்சேர்ப்பு உணவுவகைகள்
forced abortion
பலவந்த கருக்கலைப்பு
forced marriage
பலவந்த மணம்
forced pregnancy
பலவந்த கருத்தரிப்பு
forced prostitution
பலவந்த விபசாரம்
forced reproduction
பலவந்த கருத்தரிப்பு
forced sterilization
பலவந்த கருவளநீக்கம்
foster care, children in
வளர்ப்போரின் பராமரிப்பில் உள்ள பிள்ளைகள்
fuel efficient stove
எரிபொருள் சிக்கன அடுப்பு
full term birth
நிறைமாத மகப்பேறு (39-40 கிழமைகள்)
gag rule
வாய்ப்பூட்டு விதி
gainful employment
சம்பள வேலை
gender
பால்மை
gender analysis
பால்மைப் பகுப்பாய்வு
gender analyst
பாலமைப் பகுப்பாய்வாளர்
gender and humanity
பால்மையும் மன்பதையும் (மனுக்குலமும்)
gender apartheid
பால்மைசார் பாரபட்சம்
gender asymmetry
பால்மைச் சீரின்மை
gender awareness
பால்மை விழிப்புணர்வு
Gender Awareness Information and Networking System
பால்மை விழிப்புணர்வு தகவல் வலையம்
gender balance
பால்மை ஒப்பளவு
gender bias
பால்மைப் பக்கச்சார்பு
gender blindness
பால்மை காணாமை
gender contract
பால்மை ஒப்பந்தம்
gender disaggregated information = data disaggregated by sex
பால்மைவாரித் தகவல் = பால்வாரித் தரவுகள்
gender discrimination
பால்மைப் பாரபட்சம்
gender disparities
பால்மைப் பேதங்கள்
gender dysphoria
பால்மைச் சோகம்
gender empowerment measure
பால்மை வல்லமையளிப்பு நடவடிக்கை
gender equality
பால்மைச் சமத்துவம்
gender equity
பால்மை ஒப்புரவு
gender focal point
பால்மை இலக்கு
gender identity
பால்மை அடையாளம்
gender impact assessment methodology
பால்மைத் தாக்கம் கணிப்பீட்டு முறையியல்
gender in development programme
விருத்தி நிகழ்முறையில் பால்மை
gender inequalities
பால்மை ஏற்றத்தாழ்வுகள்
gender issues
பால்மை விடயங்கள்
gender mainstreaming
பால்மை உள்வாங்கல்
gender needs assessment
பால்மைசார் தேவைகள் கணிப்பீடு
gender perspectives
பால்மைக் கண்ணோட்டங்கள்
gender relations
பால்மை உறவு
gender role
பால்மை வகிபாகம்
gender scorecard
பால்மை நியம அட்டை
gender- sensitive budgeting
பால்மை உளங்கொள் வரவுசெலவீடு
gender specialist
பால்மை விற்பன்னர்
gender statistics
பால்மைப் புள்ளிவிபரம்
gender stereotypes
பால்மைப் படிவார்ப்புகள்
gender wage gap
பால்மைவாரிச் சம்பள  வேறுபாடு
gender, poverty and well-being
பால்மையும் வறுமையும் சுகசேமமும்
gender-adjusted human development index = gender-related human development index
பால்மைசார் மனித விருத்திச் சுட்டு
gender-balanced composition
பால்மை ஒப்பளவுக் கோப்பு
gender-based division of labour
பால்மை அடிப்படையில் தொழிற்பகுப்பு
gender-based harassment
பால்மை அடிப்படையில் அலைக்கழிப்பு
gender-based human rights violations
பால்மை அடிப்படையில் மனித உரிமை மீறல்கள்
gender-based pay inequalities
பால்மை அடிப்படையில் சம்பள ஏற்றத்தாழ்வுகள்
gender-based violence
பால்மை அடிப்படையில் வன்முறை
gender-derived skills
பால்மைவழிவந்த திறன்கள்
gender-differentiated impacts
பால்மைவாரியாக வேறுபடுத்திய தாக்கங்கள்
gender-dominated job 
பால்மை ஆதிக்க வேலை
gendered language
பால்மைத்துவ மொழி
gender-equity-sensitive indicator
பால்மை ஒப்புரவு உளங்கொள் குறிகாட்டி
gender-neutral attitude
பால்மை-நடுநிலை உளப்பான்மை
gender-neutral policy
பால்மை-நடுநிலைக் கொள்கை
gender-related claim to refugee status
பால்மை தொடர்பான அகதிநிலைக் கோரிக்கை
gender-related persecution
பால்மை தொடர்பான கொடுமை
gender-responsive budgeting
பால்மைப் பதில்வினை வரவுசெலவீடு
gender-sensitive concerns
பால்மை உளங்கொள் கரிசனைகள்
gender-sensitive planning
பால்மை உளங்கொள் திட்டமிடல்
gender-specific research
பால்மை குறித்த ஆராய்ச்சி
gender-specific terminology
பால்மை குறித்த பதங்கள்
genital mutilation
உறுப்புச் சிதைப்பு
girl child
பெண் பிள்ளை
glass ceiling
உயர்பதவி மறுக்கும் கட்டமைப்பு
grass-root action
கீழ்மட்ட நடவடிக்கை
grass-root organization
கீழ்மட்ட அமைப்பு
guidance note on gender mainstreaming
பால்மை உள்வாங்கல் வழிகாட்டிக் குறிப்பு
guidelines for the evaluation of the women's dimension in fund-assisted programmes
நிதிய-உதவி நிகழ்முறைகளில் மகளிரின் பரிமாணத்தைக் கணிப்பதற்கான வழிமுறைகள் 
guidelines on the protection of refugee women
அகதி மகளிர் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்
harmful traditional practices
தீங்குவிளைவிக்கும் பாரம்பரிய செயல்முறைகள்
head of household
குடும்பத் தலைவர்
health insurance
சுகாதாரக் காப்புறுதி
healthy women counselling guide
மகளிர் நல்லுள மதியுரை வழிகாட்டி
high-risk pregnancy
பாதிப்பு மிகுந்த கருத்தரிப்பு
HIV-AIDS and human rights: international guidelines
மனித தடுப்புவலு தேய்வு நச்சுயிரி மற்றும் தேடிய தடுப்புவலு தேய்வுப் பிணியும் மனித உரிமைகளும்: சர்வதேய வழிமுறைகள்
holistic approach
முழுமை அணுகுமுறை
home economics
இல்லப் பொருளியல்
home-based work; homework
இல்லநிலைப் பணி
home-based worker
இல்லநிலைப் பணியாளர்
home crafts
இல்லக் கைவினைகள்
homeless, the
வீடற்றோர்
homemaker
மனையாளர்
homemaking
மனையாண்மை
honour killing
மானக்கொலை
hostel = battered women's shelter
மகளிர்மனை = தாக்குண்ட மகளிர் மனை
house girl = maid
வீட்டுப் பணிப்பெண்
household sector
நுகர்வோர் துறை
housewife
இல்லாள்
human rights fact sheet
மனித உரிமை விபரமடல்
human rights in relation to women's health
மகளிர் நலவாழ்வு குறித்த மனித உரிமைகள்
illegitimate child
சட்டப்பேறற்ற பிள்ளை
illegitimate fertility rates
சட்டப்பேறற்ற பிறப்பு வீதங்கள்
impact of crises on poor women
வறிய பெண்கள்மீது நெருக்கடிகள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம்
implantation
உட்பதிப்பு
inbred
சொந்தத்துள் உறவுகொண்டு பெற்றெடுத்த
inbreeding
சொந்தத்துள் உறவுகொண்டு பெற்றெடுத்தல்
income-generating activities = income-producing activities
வருமானம் ஈட்டும் செயற்பாடுகள்
indigenous women: taking control of their destiny
சுதேச மகளிர்: தமது தலைவிதியை தாமே நிர்ணயித்தல்
induced abortion = intentional abortion
கருதிச்செய்யும் கருக்கலைப்பு
infibulation
விழைச்சுக்கட்டு
inheritance and transfer entitlements
இறப்புச்சொத்துப்பேறு, உரித்துப்பேறுகள்
injectable contraceptives
கருத்தடை ஊசியேற்றம் 
in-service training = on-the-job training = in-house training
உள்ளகப் பயிற்சி
insurance coverage
காப்புறுதிக் காப்பீடு
integrated management of pregnancy and childbirth
கருத்தரிப்பு, மகப்பேறு ஒருங்கிணைந்த பராமரிப்பு
integrated monitoring and evaluation plan
ஒருங்கிணைந்த கண்காணிப்பும் மதிப்பீடும்
intentional abortion = induced abortion
கருதிச்செய்யும் கருக்கலைப்பு
Inter-Agency Field Manual for Reproductive Health in Refugee Situations
அகதிச் சூழ்நிலையில் கருத்தரிப்பு உடல்நலம் குறித்த சர்வ முகமையக கைநூல்  
Inter-Agency Plan of Action on Protection from Sexual Exploitation and Abuse
பாலியல் நோக்கத்துக்குப் பயன்படுத்தல், பாலியல் துர்ப்பிரயோகம் என்பவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பது குறித்த சர்வ முகமையக நடவடிக்கைத் திட்டம்
International Women's Day
சர்வதேய மகளிர் நாள்
International Women's Information and Communication Service
சர்வதேய மகளிர் தகவல் - தொடர்பாடல் சேவை
International Women's Year
சர்வதேய மகளிர் ஆண்டு
interpregnancy intervals
கருத்தரிப்பு இடைக்காலப்பகுதிகள்
interval between marriage and first birth
திருமணத்துக்கும் முதலாவது மகப்பேற்றுக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதி
intervals between successive births
மகப்பேறுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதிகள்
intra-uterine device
கருப்பையக கருத்தடைச் சாதனம்
intra-uterine growth retardation
கர்ப்பச்சிசு வளர்ச்சி குன்றல்
intravenous substance use
போதை ஊசி ஏற்றம்
in-vitro fertilization
புறக்கருக்கட்டல்
job sharing
பணிவேளைப் பகிர்வு (எ-கா: ஒரே பணியை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோர் நேரவாரியாகவோ நாள்வாரியாகவோ பகிர்ந்து செய்தல்)
joint custody
கூட்டுக் கட்டுக்காப்பு (எ-கா: பிரிந்து வாழும் பெற்றோர் தமது பிள்ளைகள் பற்றிய முக்கிய விடயங்களில் கூடி முடிவெடுத்தல்)
joint reproduction rate
கூட்டுக் கருத்தரிப்பு வீதம்
just-in-time delivery
குறித்தகால மகப்பேறு
labour pains
மகப்பேற்று வேதனை
labour room
மகப்பேற்றுக் கூடம்
labour, go into
மகப்பேற்று வேதனைக்கு உள்ளாகு
labour-based entitlement
தொழில் அடிப்படையில் உதவிப்படி
labour-saving devices
தொழிற்சிக்கன சாதனங்கள்
lactation
பால்சுரப்பு
latch-key children
பெற்றோர் வீடுதிரும்பும்வரை தனித்திருக்கும் பிள்ளைகள் 
late term birth
பிந்து மகப்பேறு = பிந்திப் பிறத்தல் (41-42 கிழமைகள்)
legal adult
வயதுவந்தவர்
Legal Adviser for Gender Issues
பால்மை விடய சட்ட மதியுரைஞர்
legal literacy
சட்டவிபர அறிவு
legal majority
சட்டப்படி வயதடைவு
legal status
சட்டபூர்வ தகுநிலை
lifelong learning
வாழ்நாட் கற்கை
life skills
வாழ்வியல் திறன்கள்
life-span
ஆயுட்காலம்
lifestyle
வாழ்க்கைப்பாணி
live-born children
உயிருடன் பிறந்த பிள்ளைகள்
low-paid job
சம்பளம் குறைந்த வேலை
lying-in clinic
மகப்பேற்று மனை
mail order bride
அஞ்சல்நிரல் மணமகள்
mainstreaming a gender perspective
பால்மைக் கண்ணோட்டத்தை உள்வாங்கல் (மையப்படுத்தல்)
mainstreaming women in development
விருத்தியில் பெண்களை உள்வாங்கல் (மையப்படுத்தல்)
male chauvinism
பேராண்மைவாதம்
male dominance
ஆணாதிக்கம்
male escort
விலைமகன்
male preserve
ஆண்களின் ஏகபோகம்
marital bond
திருமண பந்தம்
marital rape = spousal rape
வாழ்க்கைத்துணையின் வன்புணர்ச்சி
marriage of completed fertility
கருத்தரிப்பு முற்றுப்பெற்ற மணவாழ்வு
marriage rate = nuptiality rate
மணவாழ்வு வீதம்
mate
துணைவர்
maternal and child health
தாய்-சேய் நலவாழ்வு
maternal and child health and family planning
தாய்-சேய் நலவாழ்வும் குடும்பத் திட்டமும்
maternal mortality rate
மகப்பேற்றுமகளிர் இறப்பு வீதம்
maternity grant
மகப்பேற்று மானியம்
maternity leave
மகப்பேற்று விடுப்பு
mean number of children ever born per woman = average parity = children ever born
ஒரு பெண்ணுக்கு உயிருடன் பிறக்கும் பிள்ளைகளின் சராசரி எண்ணிக்கை
media coverage
ஊடக பிரசித்தம்
menarche
முதல் மாதவிலக்கு
menopause
மாதவிலக்கொழிவு
menses
மாதவிலக்கு
menses-inducer
மாதவிலக்கு-ஊக்கி
microbicide
நுண்ணுயிரிகொல்லி
midwife
மகப்பேற்றுத் தாதி
midwifery clinic
மக்ப்பேற்று மனை
military sexual slavery (servitude)
படையினர் பாலுறவு அடிமைத்தளை
minimum age at marriage = minimum age for marriage
ஆகக்குறைந்த திருமண வயது
minor
இளையர் = பராயமடையாதவர்
miscarriage = spontaneous abortion
கருச்சிதைவு
model national plan of action for inclusion of gender issues in mainstreaming activities at the national level
தேசியவாரியாக உள்வாங்கும் செயற்பாடுகளுள் பால்மை விடயங்களை உள்ளடக்குவதற்கான மாதிரித் தேசிய நடவடிக்கைத் திட்டம்
model strategies and practical measures on the elimination of violence against women in the field of crime prevention and criminal justice
குற்றத்தடுப்பு மற்றும் குற்றவியல் நீதித்துறையில் பெண்களுக்கெதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது குறித்த மாதிரி உபாயங்களும் செய்முறைகளும்
morning sickness
வயிற்றுக் குமட்டல்
motherhood
தாய்மை
mothering
தாய்மையியல்
multigravida
பல்கர்ப்பிணி
multipara
பல்மகவுத்தாய்
multiple sexual partnership
பல்பாலுறவுத் துணைமை
National Rapporteur on Trafficking and Human Rights Abuse of Women and Girls
மாதர்-சிறுமியர் கடத்தல் வியாபாரம் மற்றும் மனித உரிமைத் துர்ப்பிரயோகம் குறித்த தேசிய அறிக்கையாளர்
natural family planning = rhythm method
இயல்பான குடும்பக் கட்டுப்பாடு = இடைவிலக்கு முறை (சூல்கொள்ளும் நாட்களில் பாலுறவு தவிர்ப்பு)
neighbourhood childcare facilities
அயலக பாலர் பராமரிப்பு வசதிகள்
newly-delivered woman
புதுக்கத் தாயான பெண்
nidation = implantation
உட்பதிப்பு
No to Violence Against Women
பெண்களுக்கெதிரான வன்முறை எதிர்ப்பு  இயக்கம்
non-marital fertility rates
புறமணப்பேற்று விகிதங்கள்
non-spermicidal microbicides
விந்துகொல்லா நுண்ணுயிரிகொல்லிகள்
non-stereotyped portrayal of women
பெண்களை படிவார்ப்புக்கு உள்ளாக்காத சித்தரிப்பு
numeracy
எண்ணறிவு
nursing woman
பாலூட்டும் தாய்
nutritional anemia
சத்துக்குறைவுச் சோகை
obstetric fistula
கர்ப்பகால புரைக்கசிவு
obstetrician
மகப்பேற்று மருத்துவர்
obstructed labour
மகப்பேற்றுத் தடங்கல்
occupational gender segregation
பால்மைவாரியாகத் தொழில்வாய்ப்பை வகுத்து ஒதுக்குதல்
occupational segregation
தொழில்வாய்ப்பை வகுத்து ஒதுக்குதல்
occupational stereotype
தொழில்சார் படிவார்ப்பு
one-person household
தனியாள் வாழ்விடம்
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
பெண்களுக்கெதிரான பாரபட்ச வகைகள் அனைத்தையும் ஒழிப்பது குறித்த ஒப்பந்தத்துக்கான விருப்பதெரிவு வரைமுறை 
oral contraceptives
கருத்தடை மாத்திரைகள்
osteoporosis
என்புப்போறை
outwork
வெளித்தொழில்
over-medication
மிகை மருந்துட்கொளல்
ovulatory cycle
சூலுறு வட்டம்
paedophilia
சிறார்பால் (பாலர்பால்) காமம்; சிறாரைக் காமுறுகை
pap smear = pap test
கருப்பைமுகைப் பரிசோதனை
parental leave
பெற்றோருக்கான விடுப்பு
parental rights
பெற்றோரின் உரிமைகள்
parenthood
பெற்றோரியம்
parenting skills
பேற்றோரியத் திறன்கள்
parity
சமத்துவம்
partner
துணைவர்
parturition
மகப்பேறு
paternal leave
தந்தைக்கான விடுப்பு
pelvic inflammatory disease
கூபக அழற்சி நோய்
pelvic pain
கூபக நோவு
permissiveness = permissivism
நெகிழ்வு
petty trader
குறுவணிகர்
physical abuse
உடலூறுபடத் துன்புறுத்தல்
pink-collar occupation
மகளிர் பணி  
planned births
திட்டமிட்ட மகப்பேறு
planned parenthood
திட்டமிட்ட பெற்றோரியம்
Policy and Analytic Frameworks for Gender Equality
பால்மைச் சமத்துவத்துக்கான கொள்கை மற்றும் பகுப்பாய்வுக் கட்டுக்கோப்புகள்
polyandry
பல்கணவருடைமை
polygamy
பல்வாழ்க்கைத்துணைமை
polygyny
பல்மனைவியருடைமை
positive discrimination = affirmative action = reverse discrimination
ஈடுசெய் பாரபட்சம் (முன்னைய பாரபட்சத்தை ஈடுசெய்வதற்கான இன்றைய பாரபட்சம்)
post-abortion counselling
கருக்கலைப்பின்பின் உளவள மதியுரை
post-partum abstinence
மகப்பேற்றின்பின் உடலுறவு கொள்ளாமை
post-partum care
மகப்பேற்றின்பின் பராமரிப்பு
post-partum depression = baby blues
மகப்பேற்றின்பின் உளச்சோர்வு
Poverty Alleviation Programme
வறுமை தணிப்பு நிகழ்முறை
pregnancy intervals
கருத்தரிப்பு இடைக்காலப்பகுதிகள்
pregnancy leave
கர்ப்பகால விடுப்பு
pregnancy termination
கருத்தரிப்பு முடிவுறுத்தல்
pre-marital examination
மணமுன் பரிசோதனை
premature birth
குறைமாதப் பிறப்பு
prenatal care = antenatal care
கர்ப்பகால பராமரிப்பு
prenatal sex selection
கர்ப்பச்சிசுவின் பால்-தெரிவு 
prereproductive-age girl
கர்ப்பவயது முதிராத சிறுமி
Prevention and Management of Unsafe Abortion
பாதுகாப்பற்ற கருக்கலைப்பை தடுத்தலும் கையாளலும்
primigravida
முதன்முதல் தாயாகுபவர்
principal earner
முதன்மை உழைப்பாளர்
Pro-choice Movement
சுயேச்சை மகப்பேற்று இயக்கம் (மகப்பேறு பெண்களின் சுயேச்சையைப் பொறுத்தது, அரசையோ சமுதாயத்தையோ பொறுத்ததல்ல என்று முழங்கும் இயக்கம்) 
production-based entitlements
சொந்த உற்பத்தி ஆதாயங்கள் 
Progress of the World's Women
உலக மகளிர் முன்னேற்ற இயக்கம்
Pro-life Movement
கருக்கலைப்பு எதிர்ப்பு இயக்கம்
promotion ladder
பதவியேற்றம்
psychological abuse
உளத்துன்புறுத்தல்
puerperal mortality rate
மகப்பேற்றுமகளிர் இறப்பு வீதம் (பெண்கள் மகப்பேற்றின் முன் அல்லது பின் இறக்கும் வீதம்) 
puerperium
மகப்பேற்று மீட்சிக்காலம்
rape
வன்புணர்ச்சி
regional gender programme
பிராந்திய பால்மை நிகழ்முறை
religious marriage
சமயத் திருமணம்
remunerated work
ஊதிய வேலை
replacement fertility
ஈடுசெய் பிறப்பு வீதம்
reproductive age
கருத்தரிப்பு வயது
reproductive choice
கருத்தரிப்புத் தெரிவு
reproductive coercion
கருத்தரிப்பு பலவந்தம்
reproductive health care
கருத்தரிப்பு நலம்பேணல்
reproductive responsibilities
கருத்தரிப்பு பொறுப்புகள்
reproductive rights
கருத்தரிப்பு உரிமைகள்
reproductive technologies
கருத்தரிப்பு தொழினுட்பவியல்
required minimum age for marriage
மணம்புரிவதற்கான ஆகக்குறைந்த வயது
restraining order
தடைக் கட்டளை
returnee women
மீள்மகளிர்
revenue-generating activities = revenue-producing activities
வருமானம் ஈட்டும் செயற்பாடுகள்
reverse discrimination = affirmative action = positive discrimination
ஈடுசெய் பாரபட்சம் (முன்னைய பாரபட்சத்தை ஈடுசெய்வதற்கான இன்றைய பாரபட்சம்)
Right to Life Movement
வாழ்வுரிமை இயக்கம்
rights-based approach to women's empowerment and advancement and gender equality
உரிமை அடிப்படையில் பெண்கள் வல்லமையீட்டம், முன்னேற்றம், பால்மைச் சமத்துவ அணுகுமுறை
risk behaviour
கெடுதி நடத்தை
role-sharing
வகிபாகப் பகிர்வு
role-specific behaviour
வகிபாகம் குறித்த நடத்தை
safe abortion
பாதுகாப்பான கருக்கலைப்பு
safe delivery
பாதுகாப்பான மகப்பேறு
safe femalehood
பாதுகாப்பான பெண்மை
safe motherhood
பாதுகாப்பான தாய்மை
Safe Motherhood Initiative
பாதுகாப்பான தாய்மை இயக்கம்
safe sex practices
பாதுகாப்பான பாலுறவு முறைகள்
safe womanhood
பாதுகாப்பான பெண்மை
serial monogamy
அடுத்தடுத்த ஒற்றைமணவாழ்வு
sex ratio
பால் விகிதம்
sex role
பால் வகிபாகம்
sex tourism = sexual tourism
பாலுறவுச் சுற்றுலா
sex trafficking; sexual trafficking
பாலுறவு அடிமை வியாபாரம்
sex workers
பாலுறவுப் பணியாளர்கள்
sexism
பால்சார் பாரபட்சம்
sexist stereotypes
பால் படிவார்ப்புகள்
sex-selective abortion
பால்தெரிவுக் கருக்கலைப்பு
sex-specific marriage rate
பால்குறித்த மணவீதம்
sexual abuse
பாலியல் துர்ப்பிரயோகம்
sexual and gender-based violence
பாலியல், பால்மை அடிப்படையில் வன்முறை
sexual and gender-based violence against refugees, returnees and internally displaced persons
பாலியல், பால்மை அடிப்படையில் அகதிகளுக்கும் மீள்வோருக்கும் உள்நாட்டில் இடம்பெயர்ந்தோருக்கும் எதிரான வன்முறை
sexual assault
பாலியல் தாக்குதல்
sexual exploitation
பாலியல் நோக்கத்துக்குப் பயன்படுத்தல்
sexual harassment
பாலியல் தொந்தரவு
sexual health
பாலியல் உடல்நலம்
sexual molestation
பாலியல் கேடுவிளைவிப்பு
sexual preference
பாலியல் தெரிவு
sexual rights
பாலியல் உரிமைகள்
sexual slavery
பாலியல் அடிமைத்தளை
sexual trafficking = sex trafficking
பாலுறவு அடிமை வியாபாரம்
sexual violence
பாலியல் வன்முறை
sexual violence against refugees
அகதிகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறை
sexually active individual
பாலுறவாளர்
shared custody
பகிர்வுக் கட்டுக்காப்பு (கூட்டுக் கட்டுக்காப்புக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகளை பெற்றோர் ஆள்மாறிக் காத்தல்)
single delivery
ஒற்றை மகப்பேறு
single parent = lone parent = sole parent
தனிப் பெற்றார்
single parenthood
தனிப் பெற்றாரியம்
single status 
மணமாகாத் தகுநிலை
singulate mean age at marriage
50 வயதுக்குமுன் மணம்புரிவோருள் மணமாகாதோர் அவ்வாறிருக்கும் சராசரிக் காலம்   
social marginalization
சமுதாயத்திலிருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட நிலை
social subordination
சமுதாயத்துக்கு அடிப்பட்ட நிலை
social support services = social welfare services
சமுதாய ஆதரவுச் சேவைகள் = சமுதாய நன்னல சேவைகள்
sole custody
தனிக் கட்டுக்காப்பு
son preference
ஆண்குழந்தை நாட்டம் 
spacing of pregnancies
இடைவிட்டுக் கருத்தரித்தல் 
Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women
பால்மைச் சர்ச்சைகள் மற்றும் முன்னேற்றம் பற்றிய சிறப்பு மதியுரைஞர்
Special Adviser on Women Workers' Questions
பெண் தொழிலாளர் பிரச்சனைகள் பற்றிய சிறப்பு மதியுரைஞர்
Special Adviser on Women, Enviroment and Development
மகளிர், சூழல், விருத்தி குறித்த சிறப்பு மதியுரைஞர்
Special Ambassador for the Elimination of Female Genital Mutilation
பெண் உறுப்புச் சிதைப்பு ஒழிப்புக்கான சிறப்புத் தூதர்
Special Envoy of the Secretary-General on Women and Development
மகளிர்-விருத்தி குறித்த ஐ. நா. செயலாளர் நாயகத்தின் சிறப்புத் தூதர்
Special Rapporteur on the situation of systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during periods of armed conflict, including internal conflict
உள்நாட்டுப் போராட்டம் உட்பட ஆயுதப் போராட்ட காலப்பகுதிகளில் இடம்பெற்ற திட்டமிட்ட வன்புணர்ச்சி, பாலியல் அடிமைத்தளை மற்றும் அடிமைப்படுத்தல்  போன்ற செயல்முறைகளின் நிலைவரம் பற்றிய சிறப்பு அறிக்கையாளர்
Special Rapporteur on traditional practices affecting the health of women and the girl child
பெண்களையும் பெண்குழந்தைகளையும் பாதிக்கும் பாரம்பரிய செயல்முறைகள் பற்றிய சிறப்பு அறிக்கையாளர்
spermicide
விந்துகொல்லி
split custody
பிரித்த கட்டுக்காப்பு (கூட்டுக் கட்டுக்காப்புக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகளுள் ஒருவர் பெரிதும் ஒரு பெற்றாருடனும், இன்னொருவர் பெரிதும் மறு பெற்றாருடனும் வாழும் ஏற்பாடு) 
spousal rape = marital rape
வாழ்க்கைத்துணையின் வன்புணர்ச்சி
stalking = criminal harassment
குற்றத் தொந்தரவு
State of the World's Women Report
உலக மகளிர் நிலை அறிக்கை
status of women
மகளிர் தகுநிலை
statutory rape
பராயமடையாதவருடன் வயதுவந்தவரின் வல்லுறவு
stereotyping
படிவார்ப்பு
subdermal contraceptive implant
தோலடி உட்பதிவுக் கருத்தடை
surrogate mother
பதிலித்தாய்
suttee
உடன்கட்டையேறல்
systematic rape
திட்டமிட்ட வன்புணர்ச்சி
System-wide Medium-term Plan for the Advancement of Women
பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்கான கட்டமைப்பளாவிய இடைநடுக்காலத் திட்டம்
teenage pregnancy
பதின்மவயதுக் கர்ப்பம்; பதின்மவயதினர் கருத்தரிப்பு
telecommuting = telework
தொலைத்தொடர்பு மூலம் பணியாற்றல்
Thematic Trust Fund on Gender in Development
பால்மை விருத்தி விடய நம்பிக்கை நிதியம்
therapeutic abortion
சிகிச்சைக் கருக்கலைப்பு
time-series analysis
காலத்தொடர் பகுப்பாய்வு
token role
அடையாள வகிபாகம்; அடையாளப் பங்கு
tokenism, fallacy of
அடையாளப்போலி (எ-கா: "எங்கள் தாபனத்தை ஓர் ஆணாதிக்க தாபனம் என்று கொள்ளமுடியாது. ஏனெனில் எங்கள் பாலர் பராமரிப்பாளர் ஒரு பெண்மணி")
total fertility rate
மொத்தக் கருவள வீதம்
trade-based entitlements
பண்டமாற்றுக்கள்
traditional birth attendant
மரபுவழி மகப்பேற்றுத் தாதி
traffic in girls
சிறுமியர்-கடத்தல் வியாபாரம்
traffic in women
மகளிர்-கடத்தல் வியாபாரம்  
UN Decade for Women and Development
ஐ. நா. மகளிர்-விருத்தி தசாப்தம்
UN Decade for Women: Equality, Development and Peace
ஐ. நா. மகளிர் தசாப்தம்: சமத்துவம், விருத்தி, அமைதி
UN Decade for Women: Policies, Principles and Mandates
ஐ. நா. மகளிர் தசாப்தம்: கொள்கைகள், நெறிகள், ஆணைகள்
UN Focal Point for Women
ஐ. நா. மகளிர் பணி இலக்கு
undervalued job
குறைத்து மதித்த வேலை
UNHCR Guidelines on Evaluation and Care of Victims of Trauma and Violence
ஊறுபாட்டுக்கும் வன்முறைக்கும் உள்ளானவர்களைக் கணிப்பிட்டு பராமரிப்பதற்கான  ஐ. நா. அகதிகள் ஆணையாளரின் வழிமுறைகள்
unpaid contribution
ஊதியம்பெறாத பங்களிப்பு
unpaid family work
ஊதியம்பெறாத குடும்ப வேலை
unremunerated work
ஊதியமற்ற வேலை
unsafe abortion
பாதுகாப்பற்ற கருக்கலைப்பு
unwanted child
வேண்டாப் பிள்ளை
unwanted pregnancy
வேண்டாக் கருத்தரிப்பு
user-centered services
பயனாளரை நோக்கிய சேவைகள்
village midwife
கிராமிய மகப்பேற்றுத் தாதி
violence against women
பெண்களுக்கெதிரான வன்முறை
vital records
வாழ்க்கைப் பதிவேடுகள் (எ-கா: பிறப்பு, திருமண, இறப்புச் சான்றிதழ்கள்)
vital statistics
வாழ்க்கைப் புள்ளிவிபரம் (எ-கா: பிறப்பு, திருமண, இறப்பு விபரங்கள்)
vulnerable women = at-risk women
நலிபடவல்ல பெண்கள்; பாதிக்கப்படவல்ல பெண்கள்
wage baseline
அடிப்படைக் கூலி 
wage differentials
சம்பள வேறுபாடுகள்
weaning
பால்குடி மறப்பு (மறக்கச்செய்தல்)
wet nurse
பாலூட்டும் செவிலி
wife-burning
மனைவி எரிப்பு
withdrawal method = coitus interruptus
விந்துபாய்வு இடைவிலக்கல்
Women and Children First
பெண்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் முதன்மை இயக்கம்
women at risk = at-risk women = vulnerable women
நலிபடவல்ல (பாதிக்கப்படவல்ல) பெண்கள்
women in decision making
தீர்மானம் எடுப்பதில் பெண்கள்
women in development
அபிவிருத்தித் துறையில் பெண்கள்
women in domestic service
வீட்டுப்பணிப் பெண்கள்
women in power
அதிகாரம் செலுத்தும் பெண்கள்
Women Action Network
மகளிர் நடவடிக்கை வலையம்
women of reproductive age
கர்ப்ப வயதுப் பெண்கள்
Women on the Move
மகளிர் முன்னகர்வு இயக்கம்
Women's Action Agenda
மகளிர் நடவடிக்கை நிரல்
women's health counts
மகளிர் சுகாதாரப் புள்ளிவிபரம்
women's indicators and statistics database
மகளிர் குறிகாட்டிகள் மற்றும் புள்ளிவிபர தரவுத்தளம்
women's productive roles
மகளிரின் ஆக்கபூர்வமான பங்குகள்  
Women's Rights are Human Rights!
மாதரின் உரிமைகள் மாந்தரின்  உரிமைகளே! 
women's self-employment project
மகளிர் சுயதொழில் நிகழ்பாடு
women-specific project
மகளிர் குறித்த நிகழ்பாடு
workplace childcare facilities
வேலைத்தல பாலர் பராமரிப்பு வசதிகள்
World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of the International Women's Year
சர்வதேய மகளிர் ஆண்டின் இலக்குகளை எய்துவதற்கான உலக நடவடிக்கைத் திட்டம்
Zero Tolerance Campaign against Trafficking of Women
மகளிர்-கடத்தல் வியாபாரத்தை இம்மியும் சகியா இயக்கம்

No comments:

Post a Comment