Search This Blog

HUMAN RIGHTS = மனித உரிமைகள்


administration of justice, in particular, juvenile justice
நீதி நிருவாகம், குறிப்பாக, இளையோர் நீதி நிருவாகம்
adverse effects of the illicit movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights
நச்சுப் பொருட்கள், ஆபத்தான பொருட்கள், கழிவுகளைக் கள்ளத்தனமாக நகர்த்துவதும் கொட்டுவதும் மனித உரிமைகளைத் துய்ப்பதில் ஏற்படுத்தும் தகாத விளைவுகள்
affirmative or positive action initiatives
பாரபட்சத்தை ஈடுசெய்யும் அல்லது இணக்க நடவடிக்கை முன்னெடுப்புகள்
arbitrary detention
சட்டதிட்டத்துக்கு உட்படாத தடுத்துவைப்பு
Commission for Social Development
சமூக விருத்தி ஆணையம்
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
பெண்களுக்கு எதிரான பாரபட்சம் ஒழிப்புக் குழு
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு உரிமைகள் குழு
complaint mechanism under the International Covenant on Civil and Political Rights
சர்வதேச குடியியல்-அரசியல் உரிமைகள் உடன்பாட்டுக்கு அமைந்த முறைப்பாட்டுப் பொறிமுறை
Conscientious objection to military service
மனச்சாட்சிக்கமைந்து படைச் சேவைக்கு மறுப்புத்தெரிவிப்பு
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances
வலிந்து காணாமல் போக்கடிப்பிலிருந்து அனைவரையும் பாதுகாப்பதற்கான ஒப்பந்தம்
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
பெண்களுக்கு எதிரான பாரபட்சங்கள் முழுவதையும் ஒழிப்பது தொடர்பான ஒப்பந்தம்
Convention on the Rights of the Child
மகவுரிமைகள் ஒப்பந்தம்
cultural identities
பண்பாட்டு அடையாளங்கள்
death penalty
இறப்புத் தண்டனை; மரண தண்டனை
defamation of religions
சமய அவதூறு = மத அவதூறு  
Draft optional protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
சித்திரவதை மற்றும் பிற கொடிய, மனிதாபிமானமற்ற அல்லது இழிவுபடுத்தும் செயல் அல்லது தண்டனைக்கு எதிரான ஒப்பந்தம் சார்ந்த தெரிவுக்குரிய வரைவுடன்பாடு
Durban Declaration and Programme of Action
டேர்பன் நடவடிக்கைப் பிரகடனம் நிகழ்முறை
effects of structural adjustment policies and foreign debt on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights
மனித உரிமைகள், குறிப்பாக பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு உரிமைகள் அனைத்தையும் முற்றிலும்  துய்ப்பதில், கட்டமைப்பு சீரிடற் கொள்கைகளும், வெளிநாட்டுக் கடனும் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் 
elimination of all forms of religious intolerance
மதங்களைச் சகியாத செயல்முறைகள் அனைத்தையும் ஒழித்தல்
enforced or involuntary disappearances
வலிந்த அல்லது மனமிசையா காணாமல் போக்கடிப்புகள்  
enhancement of the effectiveness of the working methods of the Commission
ஆணையம் செப்பமுறச் செயற்படும் முறைகளை மேம்படுத்தல்
extrajudicial, summary or arbitrary executions
நீதிமுறைக்குப் புறம்பானஉடனடியான, சட்டதிட்டத்துக்கு உட்படாத மரண தண்டனைகள்   
fundamental standards of humanity
அடிப்படை மனிதாபிமான நியமங்கள்
gender perspective
பால்மைக் கண்ணோட்டம்
Geneva Convention      
ஜெனீவா ஒப்பந்தம்
Geneva Protocol
ஜெனீவா வரைமுறை
globalization and its impact on the full enjoyment of human rights
உலகமயமாக்கமும், மனித உரிமைகளை முற்றிலும் துய்ப்பதில் அதன் தாக்கமும்
human rights
(“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty” (The Universal Declaration of Human Rights, UN,1948, Article 2.)
 மனித உரிமைகள்
 (இனம், நிறம், பால், மொழி, சமயம், அரசியல் அபிப்பிராயம் அல்லது வேறு அபிப்பிராயம், தேசியத் தோற்றுவாய் அல்லது சமூகத்  தோற்றுவாய், உடைமை, பிறப்பு அல்லது வேறு தகுநிலை போன்ற பாகுபாடு எதுவுமின்றி அனைவரும் இப்பிரகடனத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட உரிமைகள் சுதந்திரங்கள் அனைத்துக்கும் உரித்துடையவர்கள்.  மேலும், ஒருவரது நாடு அல்லது ஆள்புலம் சுதந்திரமானதாகவோ, நம்பிக்கைப் பொறுப்பாள்புலமாகவோ, தன்னைத் தானே ஆளாததாகவோ, வேறு வகையில் இறைமை மட்டுப்பட்டதாகவோ விளங்கினாலும் கூட, அதன் அரசியல் தகுநிலையை அல்லது நியாயாதிக்க தகுநிலையை அல்லது சர்வதேய தகுநிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவருக்கு பாகுபாடு காட்டலாகாது(உலகளாவிய மனித உரிமைப் பிரகடனம், ஐ. நா., 1948, உறுப்புரை 2) 


human rights abuses and violations            
மனித உரிமைத் துர்ப்பிரயோகங்களும் மீறல்களும்
human rights and human responsibilities   
மனித உரிமைகளும் மனித பொறுப்புகளும்         
Human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated
மனித உரிமைகள் உலகளாவியவை, கூறுபடாதவை, ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தவை, ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை
Human Rights Council
மனித உரிமை மன்றம்
human rights defenders
மனித உரிமைக் காவலர்கள் 
human rights of persons with disabilities
மாற்றுத் திறனாளர்களின் மனித உரிமைகள்
Human Rights Watch
மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்
impunity
தண்டனைக்குட்படாமை
independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors and the independence of lawyers
நீதித்துறை, யூரர்கள், கணிப்பீட்டாளர்களின் சுதந்திரம், பக்கஞ்சாரமை; சட்டவாளர்களின் சுதந்திரம்
integrating the human rights of women throughout the United Nations system
ஐக்கிய நாடுகள் கட்டுக்கோப்பு முழுவதிலும் பெண்களின் மனித உரிமைகளை உள்ளிணைத்தல் 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
இனப்பாரபட்ச செயல்முறைகள் அனைத்தயும் ஒழிப்பது தொடர்பான சர்வதேச ஒப்பந்தம்
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families    
இடம்பெயர் தொழிலாளர், அவர்தம் குடும்பத்தவர் அனைவரதும் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பான சர்வதேச ஒப்பந்தம்
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச உடன்பாடு
International Covenants on Human Rights
மனித உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச உடன்பாடுகள்
International Decade of the World’s Indigenous People
உலக சுதேச மக்களின் சர்வதேச தசாப்தம்
involuntary disappearances
மனமிசையா காணாமல் போக்கடிப்புகள்  
missing persons
காணாமல் போனவர்கள்
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் உயர் ஆணையாளரின் அலுவலகம்
Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச உடன்பாட்டுக்கான விருப்பத்தெரிவு வரைவுடன்பாடு
prisoners of conscience
கொள்கைநெறிக் கைதிகள்
promotion and protection of human rights
மனித உரிமைகளை மேம்படுத்தலும் பாதுகாத்தலும்
racial profiling of people of African descent
ஆபிரிக்க சந்ததியினர் தொடர்பான இனவாரி நடவடிக்கை
racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance
இனவாதம், இனப் பாரபட்சம், வேற்றினக்காழ்ப்பு, அவற்றுடன் தொடர்புடைய சகிப்புணர்வீனம்
reporting obligations under international instruments on human rights
சர்வதேச ஆவணங்களுக்கமைய மனித உரிமைகள் தொடர்பாக அறிவிக்கும் கடப்பாடுகள்
right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health
எய்தக்கூடிய உச்ச நியம உடல்நலம், உளநலம் என்பவற்றை ஒவ்வொருவரும் துய்க்கும் உரிமை
right to development
விருத்தி பெறும் உரிமை
right to drinking water and sanitation
குடிநீர், துப்புரவு பெறும் உரிமை
right to education
கல்வி கற்கும் உரிமை
right to food
உணவு பெறும் உரிமை
right to freedom of opinion and expression
சுதந்திர கருத்துரைப்பு, எடுத்துரைப்பு உரிமை
right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of grave violations of human rights and fundamental freedoms
மனித உரிமைகள், அடிப்படைச் சுதந்திரங்கள் பாரதூரமாக மீறப்பட்டதன் விளைவாகப் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்கள் மீளளிப்பு, நட்டஈடு, மறுவாழ்வு பெறும் உரிமை
rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities
தேசிய, இனக்குழும, மத, மொழிவாரிச் சிறுபான்மையோரின் உரிமைகள்
rights of the child
பிள்ளையின் உரிமைகள் = மகவுரிமைகள்
secretariat of the procedure established pursuant to Council resolution 1503 (XLVIII)
1503 (XLVIII) இலக்க மன்றத் தீர்மானத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட  நடைமுறைமைக்கான செயலகம்
Rome statute of the international criminal court
சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் குறித்த உரோமாபுரி நியதிச்சட்டம்
Social Forum (on economic, social and cultural rights)
(பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு உரிமைகள் குறித்த) சமூக அரங்கு
special procedures mandate holders
சிறப்பு நடைமுறைகள் ஆணையர்
special rapporteurs
சிறப்பு அறிக்கையாளர்கள்
Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities
மாற்றுத் திறனாளர்களுக்கான வாய்ப்புகளைச் சமப்படுத்தும் நியம விதிகள்
structural racism = institutional racism= institutionalized racism = systemic racism
கட்டமைப்புவாரியான இனவாதம்
structural adjustment
கட்டமைப்புவாரியான சீரீடு
structural genocide
கட்டமைப்புவாரியான இனக்கொலை
structural social mobility
கட்டமைப்புவாரியான சமூகப் பெயர்ச்சி
structural violence
கட்டமைப்புவாரியான வன்முறை
structural–functional paradigm
கட்டமைப்பு-செயற்பாட்டுப் படிமை 
structuralism
கட்டமைப்புவாதம்
structuration
கட்டமைப்பீடு
structure of argument
வாதத்தின் கட்டமைப்பு
structured genocide
கட்டமைத்த இனக்கொலை
Sub Commission on the Promotion and Protection of Human Rights
மனித உரிமைகள் மேம்பாடு, பாதுகாப்பு உப-ஆணையம்
thematic procedures
உரைப்பொருள் வாரியான நடைமுறைமைகள்
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
சித்திரவதை மற்றும் பிற கொடிய, மனிதாபிமானமற்ற அல்லது இழிவுபடுத்தும் செயல் அல்லது தண்டனை
traffic in girls         
சிறுமியர்-கடத்தல் வியாபாரம்
traffic in persons = human trafficking
ஆட்கடத்தல் வியாபாரம்
traffic in women    
மகளிர்-கடத்தல் வியாபாரம்
traffic in women and girls
பெண்கள்- கடத்தல் வியாபாரம் =
மாதர், சிறுமியர் கடத்தல் வியாபாரம்
unilateral coercive measures
ஒருதலைப்பட்சமான வலுக்கட்டாய நடவடிக்கைகள்
United Nations Decade for Human Rights Education (1995 2004)
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் கல்வித் தசாப்தம் (1995 2004)
Universal Declaration of Human Rights
உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பிரகடனம்
universal periodic review mechanism
உலகளாவிய காலவாரியான மீள்நோக்குப் பொறிமுறை
Vienna Declaration and Programme of Action
வியன்னா பிரகடனம் நடவடிக்கை நிகழ்முறை
Women’s equal ownership, access to and control over land and the equal rights to own property and to adequate housing
பெண்களுக்கான சம காணி உடைமை, காணி அடைகை, காணி ஆள்கை, சம ஆதன உடைமை உரிமைகள் மற்றும் நிறைவான வதிவக உரிமைகள்  
Women’s Rights are Human Rights!
மாதரின் உரிமைகள் மாந்தரின்  உரிமைகளே! 
Working Group of Experts on People of African Descent
ஆபிரிக்க சந்ததியினர் தொடர்பான நிபுணர் செயற் குழுமம்
Working Group on Indigenous Populations
சுதேச மக்கள் தொடர்பான செயற் குழுமம்
World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance
இனவாதம், இனப் பாரபட்சம், வேற்றினக்காழ்ப்பு, அவற்றுடன் தொடர்புடைய சகிப்புணர்வின்மைக்கு எதிரான உலக மாநாடு
World Public Information Campaign for Human Rights
மனித உரிமைகள் குறித்த உலகளாவிய பொதுமக்கள் தகவல் இயக்கம்

No comments:

Post a Comment