Search This Blog

99 தமிழ் மலர்கள்


            குறிஞ்சிப்பாட்டு

புலவர்:  கபிலர்
திணை: குறிஞ்சி
துறை:   அறத்தொடு நிற்றல்
பா:        ஆசிரியப்பா

வள் இதழ்
ஒண் செங்காந்தள், ஆம்பல், அனிச்சம்
தண் கயக் குவளை, குறிஞ்சி, வெட்சி,
செங்கொடுவேரி, தேமா, மணிச்சிகை,
உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ், கூவிளம்
எரி புரை எறுழம், சுள்ளி, கூவிரம்
வடவனம், வாகை, வான் பூங் குடசம்,
எருவை, செருவிளை, மணிப்பூங் கருவிளை,
பயினி, வானி, பல்லிணர்க் குரவம்,  
பசும்பிடி, வகுளம், பல்லிணர்க் காயா
விரி மலர் ஆவிரை, வேரல், சூரல்,
குரீஇப் பூளை, குறுநறுங்கண்ணி,
குருகிலை, மருதம், விரிபூங் கோங்கம்,
போங்கம், திலகம், தேங்கமழ் பாதிரி,
செருந்தி, அதிரல், பெருந்தண் சண்பகம்,   
கரந்தை, குளவி, கடிகமழ் கலிமாத்
தில்லை, பாலை, கல்இவர் முல்லை,
குல்லை, பிடவம், சிறுமாரோடம்
வாழை, வள்ளி, நீள் நறு நெய்தல்
தாழை, தளவம், முள் தாள் தாமரை  
ஞாழல், மௌவல், நறுந்தண் கொகுடி,
சேடல், செம்மல், சிறுசெங்குரலி
கோடல், கைதை, கொங்கு முதிர் நறுவழை,
காஞ்சி, மணிக்குலைக் கள் கமழ் நெய்தல்,
பாங்கர், மராஅம், பல்பூந் தணக்கம்
ஈங்கை, இலவம், தூங்கு இணர்க் கொன்றை,
அடும்பு, அமர் ஆத்தி, நெடுங்கொடி அவரை,
பகன்றை, பலாசம், பல்பூம் பிண்டி,
வஞ்சி, பித்திகம், சிந்து வாரம்,
தும்பை, துழாஅய் சுடர்ப்பூந் தோன்றி,  
நந்தி, நறவம், நறும் புன்னாகம்,
பாரம், பீரம், பைங்குருக்கத்தி,
ஆரம், காழ்வை, கடிஇரும் புன்னை,
நரந்தம், நாகம், நள்ளிருள்நாறி,
மாஇருங் குருந்தும், வேங்கையும் பிறவும் 
அரக்கு விரிந்தன்ன பரு ஏர் அம் புழகுடன்
மால் அங்கு உடைய மலிவனம் மறுகி
வான்கண் கழீஇய அகல் அறைக் குவைஇ

99  தமிழ் மலர்கள்
 COMMON NAMES
BOTANICAL NAMES1.   அடும்பு
goat foot vine
Ipomoea Pes-caprae
2.   அதிரல்
hog creeper
Derris Scandens
3.   அவரை
hyacinth bean
Dolichos Lablab
4.   அனிச்சம்
blue/scarlet pimpernel
Anagallis Arvensis
5.   ஆத்தி
yellow orchid
Bauhinia Tomentosa
6.   ஆம்பல் = அல்லி
white water lily
Nymphaea Lotus
7.   ஆரம் = சந்தனம்
sandalwood
Santalum Album
8.   ஆவிரை
tanner's senna
Cassia Auriculata
9.   இலவம்
red-flowered silk-cotton tree               
Bombax Malabaricum
10. ஈங்கை
Himalayan mimosa
Mimosa Rubicaulis
11. உந்தூழ் = பெருமூங்கில்
Indian thorny bamboo
Bambusa Arundinacea
12. எருவை = நாணல்
small bulrush
Typha Angustata
13. எறுழ்
paper flower climber
Calycopteris Floribunda
14. கஞ்சங்குல்லை
Indian hemp = marijuana
Cannabis Sativa
15. கரந்தை
East Indian globe thistle
Spharenthus Indicus
16. கருங்குவளை = மணிக்குலை
blue nelumbo
Nelumbo Nucifera
17. கருவிளம்
butterfly pea
Clitoria Ternatea
18. காஞ்சி = ஆற்றுப்பூவரசு
false white teak
Mallotus nudiflorus
19. காந்தள் (செங்காந்தள்)
red glory lily
Gloriosa Superba
20. காயா = காசா
ironwood
Memecylon Edule
21. காழ்வை = அகில்
eagle wood
Aquilaria Agallocha
22. குடசம் = வெட்பாலை
Indrajao
Holarrhena Antidysenterica
23. குரவம்
Asiatic tarenna
Webera Corymbosa
24. குரீஇப் பூளை
mountain top grass
Aerva Lanata
25. குருக்கத்தி = மாதவிக்கொடி
hiptage
Hiptage Madablota
26. குருகிலை = முருக்கிலை
flame of the forest 
Butea Frondosa
27. குருந்தம்  = புனவெலுமிச்சை
wild lime 
Atalantia Monophylla
28. குவளை
fragrant water lily
Nymphaea Ordorota
29. குளவி = காட்டுமல்லி = மரமல்லிகை = பன்னீர்
Indian cork tree = tree jasmine
Millingtonia Hortensis
30. குறிஞ்சி
square branched conehead
Strobilanthes Kunthiana
31. குறுநறுங்கண்ணி = குன்றி = குன்னி முத்து
coral bead vine = crab’s eye
Abrus Precatorius
32. கூவிரம்
sacred garlic pear
Crateva Religiosa
33. கூவிளம் = வில்வம்
bael
Aegle Marmelos
34. கைதை = தாழ் = தாழம்பூ
fragrant screw-pine
Pandanus Odoratissimus
35. கொகுடி
Indian jasmine
Jasminum Pubescens
36. கொன்றை
Indian laburnum
Cassia Fistula
37. கோங்கம் = இலவு
golden silk cotton
Choclospermum Gossypium
38. கோடல் = வெண்காந்தள்
white glory lily
Gloriosa Superba
39. சண்பகம்
champak
Michelia Champaca
40. சிந்துவாரம் = கருநொச்சி
five leaved chaste tree
Vitex Negundo
41. சிறுசெங்குரலி  = கருந்தாமக்கொடி
water chestnut
Trapa Bispinosa Roxb
42. சிறுபூளை
mountain knot grass
Aerva Lanata
43. சுள்ளி = மரவம் = மராமரம்
porcupine flower
Barleria Prionitis
44. சூரல்
wild jujube
Ziziphus Oenoplia
45. மாரோடம் = செங்கருங்காலி
red catechu                              
Acacia Sundra
46. செங்கொடுவேரி
scarlet leadwort
Plumbago Rosea
47. செம்மல் = சாதி
Spanish jasmine
Jasminum Grandiflorum
48. செருந்தி
golden champak
Ochna Squarrosa
49. செருவிளை = வெண்காக்கணம்
butterfly pea
Clitoria Ternatea
50. சேடல் = பவழமல்லி
coral jasmine
Nyctanthesis Arbor-tristis
51. ஞாழல் = புலிநகக்கொன்றை
tiger claw tree
Caesalpinia Cucullata
52. தணக்கம் = தணக்கு
helicopter tree
Gyrocarpus Americanus
53. தளவம் = செம்முல்லை
red kunda
Jasminum Polyanthum
54. தாமரை
lotus
Nelumbo Nucifera
55. தாழை = தென்னம்பூ
coconut
Cocos Nucifera
56. திலகம் = மஞ்சாடி
red sandalwood
Adenanthera Pavonina
57. தில்லை
blinding tree
Excoecaria Agallocha
58. தும்பை
bitter toombay
Leucas Aspera
59. துழாய்
sacred basil
Ocimum Sanctum
60. தேமா
sweet mango
Mangifera Indica
61. தோன்றி
glory lily
Gloriosa Superba
62. நந்தி(யாவட்டம்)
crape jasmine
Tabernaemona Coronaria
63. நரந்தம்
Malabar lemon grass
Cymbopogon Flexuosus
64. நள்ளிருணாறி = இருள்வாசி = இருவாட்சி
iruvatchi jasmine
Jasminum Sambac
65. நறவம் = நறைக்கொடி
Indian lavanga
Luvunga Scandens
66. நாகம் = நாகப்பூ
Ceylon ironwood
Mesua Ferrea
67. நெய்தல்
red and blue water lily
Nymphaea Stellata
68. பகன்றை = சிவதை
Indian jalap
Operculina Turpethum
69. பசும்பிடி = பச்சிலை
Mysore gamboge
Garcinia Xanthochymus
70. பயினி
Indian copal
Vateria Indica
71. பலாசம் = புரசை
flame of the forest
Butea Frondosa
72. பாங்கர்
tooth brush tree
Salvadora Persica
73. பாதிரி
yellow-flowered fragrant trumpet
Stereospermum Chelonoides
74. பாரம் = பருத்தி
Indian cotton plant
Gossypium Herbaceum
75. பாலை
pala indigo plant
Wrightia Tinctoria
76. பிடவம்
bedaly emetic nut
Randia Malabarica
77. பிண்டி = அசோகு
asoka
Saraca Indica
78. பித்திகம் = பித்திகை = பிச்சி
wild jasmine
Jasminum Angustifolium
79. பீரம் = பீர்க்கம்
sponge gourd = strainer vine = ridge gourd
Luffa Acutangula
80. புழகு
crown flower
Calotropis Gigantea
81. புன்னாகம்
poon
Calophyllum Elatum
82. புன்னை
mast wood
Calophyllum Inophyllum
83. போங்கம்
horse eye beans
Ormosia Travancorica
84. மணிச்சிகை = செம்மணி
purple heart glory
Ipomoea Sepiaria
85. மரவம்
porcupine flower
Barleria Prionitis
86. மருதம்
Indian laurel
Terminalia Elliptica
87. முல்லை
juhi
Jasminum Auriculatum
88. மௌவல்
poet jasmine
Jasminum Officinale
89. வகுளம் = மகிழம்
Spanish cherry
Mimusops Elengi
90. வஞ்சி
rattan palm
Calamus Rotang
91. வடவனம்
holy basil
Ocimum Sanctum
92. வழை = சுரபுன்னை
long-leaved two-sepalled gamboge
Ochrocarpus Longifolius          
93. வள்ளி
five leaf yam
Dioscorea Pentaphylla
94. வாகை
woman's tongue
Albizia Lebbeck
95. வாழை
plantain
Musa Paradisiaca
96. வானி
spindle
Euonymus Dichotomous
97. வெட்சி
scarlet Ixora
Ixora Coccinea
98. வேங்கை
Indian kino
Pterocarpus Marsupium
99. வேரல் = சிறுமூங்கில்
Nilgiri bamboo
Arundinaria Whitianga


No comments:

Post a Comment