Search This Blog

AGEING =மூப்பியல்


active ageing
செயலீடுபாட்டுடன் மூப்பெய்தல்
active life expectancy
செயலீடுபாட்டுடன்   கூடிய சராசரி ஆயுட்காலம்
activities of daily life
அன்றாட வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகள்
acute care treatment
தீவிர பராமரிப்புச் சிகிச்சை
acute health care
தீவிர சுகாதார பராமரிப்பு
adult care home
முதியோர் பராமரிப்பகம்
adult education
முதிர் கல்வி
adult life
முதிர் வாழ்வு
adults
முதிர்ந்தோர்; வயதுவந்தோர்
advance care planning
முன்கூட்டியே பராமரிப்பு திட்டமிடல்
age barriers
வயதுசார் தடங்கல்கள்
age cohort
சகவயதினர்
age discrimination
வயதுசார் பாரபட்சம்
age effect
வயதுசார் விளைவு
age grade
வயதுசார் தரம்
age integration theory
வயது ஒருங்கிணைப்புக் கோட்பாடு
age norm
வயது நியமம்
age stratification theory
வயதடுக்குக் கோட்பாடு
age structure
வயதுக் கட்டமைப்பு
age timetable
வயது நேரசூசி
aged people
மூப்பெய்திய மக்கள்
aged care
மூப்புகாலப் பராமரிப்பு
ageing
மூப்பெய்தல் 
ageing in place
வதிவிடத்தில் மூப்பெய்தல்
ageing with security and dignity
பத்திரமாகவும் கண்ணியமாகவும் மூப்பெய்தல்
age-integrated institution
வயது ஒருங்கிணைப்பு நிலையம்
ageism
வயதுசார் பாரபட்சம்
almshouse
ஆதுலசாலை; ஆதுலர்சாலை
Alzheimer's disease
மூளைத்தளர்ச்சி நோய்
angina
நெஞ்சுத் தெண்டல்
aphasia
மொழித்திறன் தடங்கல்
arthritis
மூட்டுவாதம்
assisted living facility
வாழ்வுதவி நிலையம்
autonomy
தன்னாண்மை
balanced diet
ஒப்பளவுணவு
basic health service
அடிப்படைச் சுகாதார சேவை
bereavement
பிரிவு; இழப்பு
board and care home
பராமரிப்பு விடுதியகம்
bridge jobs
இடைத்தொடுப்பு வேலைகள்
burden of disease
பிணிச்சுமை; நோய்ப்பளு
capitation
முழுமட்டக் கொடுப்பனவு
care home
பராமரிப்பகம்
care-dependent
பராமரிப்பில் தங்கிவாழ்பவர்
caregiver
பராமரிப்பாளர்
caregiver burden
பராமரிப்புச் சுமை
caregiver stress
பராமரிப்பு உளைச்சல்
caring communities
பராமரிப்புச் சமுதாயம்
cataract
பசாடு; விழிவில்லைப் படலம்
cataract removal
பசாடு நீக்கல்
central nervous system
மைய நரம்புத் தொகுதி
child dependency ratio
பிள்ளை தங்கிவாழும் விகிதம்
chronic and degenerative diseases
நீடித்து உருக்குலைக்கும் நோய்
chronic care
நீடித்த பராமரிப்பு
chronic disease
நீடித்த நோய்
chronic health problems
நீடித்த சுகாதாரப் பிரச்சனைகள்
chronological age
கால வயது
classic aging pattern
வயதுநியம மூப்பு விதம்
climacteric
மாதவிலக்கு முடிவுகாலம்
clinical depression
சிகிச்சைநிலை உளச்சோர்வு
cognitive disabilities
அறிதிறன் வலுவீனங்கள்
cognitive psychology
அறிதிறன் உளவியல்
cohort aging
சகா மூப்பெய்தல்
cohort effect
சகாவழி விளைவு
communicable diseases
கடத்தப்படு நோய்
community health care
சமூக சுகாதார பராமரிப்பு
community health centre
சமூக சுகாதார நிலையம்
community health worker
சமூக சுகாதாரப் பணியாளர்
community involvement
சமூக ஈடுபாடு
community-based care
சமூகநிலைப் பராமரிப்பு
community-based programmes
சமூகநிலைத் திட்டங்கள் 
community-based services
சமூகநிலைச் சேவைகள்
compression of morbidity thesis
நோய்மை குறுக்கல் கோட்பாடு
compulsory licensing of medicines
கட்டாய மருந்துரிமம் வழங்கல்  
continuing care facility
தொடர் பராமரிப்பு நிலையம்
continuing care retirement community
தொடர் பராமரிப்பு ஓய்வுச் சமுதாயம்
continuity theory
தொடர்வுக் கோட்பாடு
contributory pension system
உதவுதொகை ஓய்வூதிய முறைமை
convergence theory
ஒருங்குதிரள்வுக் கோட்பாடு
convoy model of social relations
புடைசூழ் சமுதாய உறவு
coping
ஈடுகொடுத்தல்
coronary bypass surgery
இதயநாடி மாற்றுப்பொருத்து
cost-of-living adjustment
வாழ்க்கைச்செலவுப் படி இசைவிப்பு
creativity
படைப்பாற்றல்
crisis theory
நெருக்கடிக் கோட்பாடு
cross-linkage theory of aging
மூப்பு பிணைவுக் கோட்பாடு
cross-sectional research
குறுக்குவெட்டு ஆராய்ச்சி
crowded nest
தாய்மனை நெருக்கடி
crystallized intelligence
துலக்க நுண்மதி
day care centre
நாள்வேளைப் பராமரிப்பு நிலையம்
day hospital
நாள்வேளை வைத்தியசாலை
day surgical centre
நாள்வேளை அறுவைச் சிகிச்சை நிலையம்
day surgical clinic
நாள்வேளை அறுவைச் சிகிச்சைக்களம்
day-care centre for the elderly
முதியோர் நாள்வேளைப் பராமரிப்பு நிலையம்
deeds of gift
கொடை உறுதிகள்
defined benefit
வரையறுத்த உதவிப்படி
defined contribution
வரையறுத்த உதவுதொகை
dementia
மூளைமழுக்கம்
demographic transition
குடித்தொகை நிலைமாற்றம்
demography
குடிவிபரவியல்
depression
உளச்சோர்வு
diagnostic measure
நோய்நிர்ணய நடவடிக்கை
disability insurance
மாற்றுத்திறன் காப்புறுதி
disability levels associated with old age
மூப்பு மாற்றுத்திற மட்டங்கள்
disengagement theory
விடுபடல் கோட்பாடு
domiciliary care = homecare  
அகவரவுப் பராமரிப்பு
drugs for the elderly
முதியோருக்கான மருந்துவகைகள்
dual entitlement
இரட்டை உரித்து (எ-கா: சமுதாயநல
உதவிப்படியும் வாழ்க்கைத்துணை  
உதவிப்படியும்)
early adult transition
இளமுதிர்வு நிலைமாற்றம் (17-45)
early adulthood
இளமுதிர்வு (17-45)
early retirement age
இள ஓய்வு வயது (62)
early retirement incentive program
இள ஓய்வு ஊக்குவிப்புத் திட்டம்
earnings test
உழைப்பு வரம்பு
elderly dependency ratio
முதியோர் தங்கிவாழ்வு விகிதம்
empowerment of older persons
முதியோர்க்கு வல்லமையளிப்பு 
empty nest
வெறுந்தாய்மனை; வெற்றுத்தாய்மனை
enabling and supportive environments
வலுவளித்து துணைநிற்கும் சூழ்நிலை
encoding
உள்ளத்தில் பதித்தல்
entitlement crisis
உதவிப்படி உரித்து நெருக்கடி
entitlements
உதவிப்படி உரித்துகள்
erectile dysfunction
ஆண்குறி ஓங்காமை
euthanasia = mercy killing
கருணைக்கொலை
exchange theory
பரிமாற்றக் கோட்பாடு
extended family household
கூட்டுக் குடும்ப வீட்டார்
extra care sheltered housing
மேலதிக பராமரிப்புக் காப்பகம்
family life cycle
குடும்ப வாழ்க்கை வட்டம்
fee-for-service
சேவைக்கான கட்டணம்
feminist theory
பெண்ணியக் கோட்பாடு
fertility rate
பிறப்பு வீதம்
filial piety
முதியோர் மீதான பற்று
flexible employment
நெகிழ் வேலைவாய்ப்பு
flexible retirement
நெகிழ் ஓய்வு
fluid intelligence
நெகிழ் நுண்மதி
forward thinking
முன்னோக்குச் சிந்தனை
foster care
வளர்ப்புவழிப் பராமரிப்பு
frail elderly = the frail older persons
தளர்ந்த முதியோர்
functional age
தொழிற்படு வயது
functional status
தொழிற்படு தகுநிலை
functionally disabled
தொழிற்படுதிறன் குன்றிய
gender neutrality
பால்மை நடுநிலைப்பாடு
gender recognition
பால்மை அங்கீகாரம்
gender splitting
பால்மைப் பிளப்பு
genetic control theory of aging
பரம்பரைவழி வயது நிர்ணயக் கோட்பாடு
geriatric care
முதுமைப் பராமரிப்பு
geriatric centre
முதுமைப் பராமரிப்பு நிலையம்
geriatric medicine
முதுமை மருத்துவம்
geriatrics
முதுமையியல்
gerontocracy
மூப்பாதிக்க சமுதாயம்
gerontology
மூப்பியல்
glaucoma
விழியழுத்தநோய்
gray lobby
முதியோர்சார்புக் குழுமம்
health behavior
நலவாழ்வு நடத்தை
health expectancy
சராசரி நலவாழ்வுக் காலம்
health for all
அனைவருக்கும் நலவாழ்வு 
health implications of ageing
நலவாழ்வில் மூப்பின் தாக்கங்கள்
health lifestyle
நலவாழ்வுப் பாங்கு
healthy ageing
உடல்நலத்துடன் மூப்பெய்தல்
home and community
இல்லமும் சமுதாயமும்
home and community-based services
இல்லநிலை-சமுதாயநிலைச் சேவைகள்
home health aide
இல்ல சுகாதாரத் துணைஞர்
home help
இல்ல உதவியாளர்
hospice
அந்திம பராமரிப்பகம்
humane societies
கருணைச் சமாசங்கள்
hypertension = high blood pressure
உயர் குருதி அமுக்கம்
hypertensive cardiovascular disease
உயர்குருதியமுக்க இதயக்கலன் நோய்
immune function theory of aging
மூப்பு தடுப்புவலு குன்றல் கோட்பாடு
impairments
மட்டுப்பாடுகள்; தடங்கல்கள்  
inclusive society for all ages
எல்லா வயதினரையும் உள்வாங்கும் சமுதாயம்
income-generating and voluntary work
உழைப்பும் தொண்டும்
independence
சுயாதீனம்
independent living
சுயாதீன வாழ்வு
infectious and parasitic diseases
கிருமித்தொற்று-ஒட்டுண்ணி நோய்கள்
informal assistance
முறைசாரா உதவி
informal caregivers
முறைசாரா பராமரிப்பாளர்கள்
initiative on age
வயதுசார் முன்னெடுப்பு
innovative women
புதுமைப்பெண்
institutional health services
நிலைய சுகாதார சேவைகள்
integrated care
ஒருங்கிணைத்த பராமரிப்பு
intelligence
நுண்மதி
intensive care
தீவிர பராமரிப்பு
interest groups
நலன்நாடு குழுமங்கள்
interim nursing home care
இடைக்கால தாதிமையக பராமரிப்பு
intermediate care
இடைநிலைப் பராமரிப்பு
internal displacement
உள்நாட்டு இடப்பெயர்வு
joint retirement
கூட்டோய்வு
land dispossession
காணி களைவு
learning
கற்கை
life course
வாழ்க்கைப் போக்கு
life cycle
வாழ்க்கை வட்டம்
life expectancy
சராசரி ஆயுட்காலம்
life review
வாழ்க்கை மீள்நோக்கு
life span
ஆயுள் வரம்பு
life-long learning
வாழ்நாட் கற்கை
literacy and numeracy
எழுத்தறிவும் எண்ணறிவும்
live-in caregiver
உடனுறையும் பராமரிப்பாளர்
living will
பராமரிப்பு விருப்பாவணம்
longevity
நெடுவாழ்வு; நீடித்த வாழ்வு
longitudinal research
நெடுந்தொடர் ஆராய்ச்சி
long-term care
நெடுங்காலப் பராமரிப்பு
long-term memory
நெடுங்கால நினைவு
mainstreaming the issue of ageing in all sectors
எல்லாத் துறைகளிலும் மூப்பு விவகாரத்தை
மையப்படுத்தல்  
mandatory retirement
நியதிப்படியான ஓய்வு
menopause
மாதவிலக்கொழிவு
middle adulthood
இடைநடு முதிர்வு (40-65)
middle-old people
இடைநடு முதியோர் (75-84)
midlife crisis
வாழ்விடை நெருக்கடி
midlife transition
வாழ்விடை நிலைமாற்றம்
migration
குடிபெயர்வு
migratory stream
குடிபெயர்ச்சி ஓடை
mobility aid
நடமாட்டத் துணை
mortality rate
இறப்பு வீதம்
multigenerational relationships
பல்தலைமுறை உறவுகள்
mutual self-help
ஆளுக்காள் தன்னுதவி 
naturally occurring retirement communities
இயல்பாய் ஓயும் சமுதாயங்கள்
neglect
புறக்கணிப்பு
new ageism
புதிய வயதுசார் பாரபட்சம்
non-contributory pension system
உதவுதொகை செலுத்தா ஓய்வூதிய முறைமை
normal retirement age
வழமை ஓய்வு வயது (எ-கா: 65)
nuclear family
தனிக்குடும்பம் (பெற்றோர், பிள்ளைகள்
மாத்திரம் கொண்ட குடும்பம்)
nuclear family household
தனிக்குடும்ப வீட்டார்
nursing facility
பராமரிப்பு நிலையம்
nursing home
பராமரிப்பு இல்லம்
occupational safety standards
தொழில்சார் பாதுகாப்பு நியமங்கள்
old people (old old)
முதியோர்; முதுமுதியோர் (75-84)
older persons
மூத்தோர்
oldest old persons
மிகமூத்த முதியோர் (85+)
osteoporosis
என்புப்போறை
palliative care
வேதனை தணிக்கும் பராமரிப்பு
Parkinson's disease
உடல்-தளர்ச்சி நோய்
passive euthanasia
செயப்பாட்டுக் கருணைவதம்
pension-splitting
ஓய்வூதியப் பகிர்வு
period effect
காலகட்ட விளைவு
peripheral nervous system
சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதி
personal support worker
ஆள் உதவிப் பணியாளர்
personality traits
ஆளுமைக் குணாம்சங்கள்
physical inactivity
உடற்செயலின்மை
plan of action on ageing
மூப்பு நடவடிக்கைத் திட்டம்
population ageing
குடித்தொகை மூப்பெய்தல்
population pyramid
குடித்தொகைக் கூம்பு
post-traumatic stress
ஊறுபாட்டை அடுத்த உளைச்சல்
presbycusis
மூப்புசார் செவிப்புலனிழப்பு
presbyopia
மூப்புசார் கிட்டப்பார்வைக் குறைவு
prescription drugs
நிர்ணய மருந்துகள்
preventive care
நோய்த்தடுப்பு பராமரிப்பு
preventive medicine
நோய்த்தடுப்பு மருந்து
primary care
முதனிலைப் பராமரிப்பு
primary caregiver
முதனிலைப் பராமரிப்பாளர்
primary health care
முதனிலைச் சுகாதார பராமரிப்பு
primogeniture
முதற்பிறப்பு; முதற்பிறப்புரிமை
programme of research on ageing and health
மூப்பு-சுகாதார ஆராய்ச்சித் திட்டம்
progressive tax
ஏறுவரி
prospective payment system
எதிர்பார்க்கப்படும் கொடுப்பனவு முறைமை
prospective voting
எதிர்பார்க்கப்படும் வாக்களிப்பு
psychogeriatric facility
உளமுதுமை பராமரிப்பு நிலையம்
psychological fatigue
உள அயர்ச்சி
quality of life
வாழ்க்கைப் பாங்கு
quantitative research
அளவுமுறை ஆராய்ச்சி
rational choice theory
நியாயத் தெரிவுக் கோட்பாடு
reality orientation
நிகழ்வுணர்த்தல் சிகிச்சை
regulatory mechanisms
ஒழுங்குறுத்தும் பொறிமுறை
rehabilitation
மறுவாழ்வளிப்பு
reminiscence therapy
நினைவுறுத்தல் சிகிச்சை
residential care
வதிவுப் பராமரிப்பு
residential facility
வதிவகம்
restorative care
மீள்வுறுத்தல் பராமரிப்பு
restrictive covenants
கட்டுறுத்தும் உடன்பாடுகள்
retirement age = pension age
ஓயும் வயது
retirement community
ஓய்வுச் சமுதாயம்
retirement contracts
ஓய்வுகால ஒப்பந்தங்கள்
retirement village
ஓய்வுக் கிராமம்
rheumatoid arthritis
வாதமூட்டழற்சி
role allocation
வகிபாகம் ஒதுக்கல்
role conflict
வகிபாக முரண்பாடு
role reversal
வகிபாக மறுதலையாக்கம்
secondary care
இரண்டாம்நிலைப் பராமரிப்பு
secure ageing
பத்திரமாக மூப்பெய்தல்
self care
தன் பராமரிப்பு; சுய பராமரிப்பு
self-fulfilment
தன் நிறைவேற்றம்; சுய நிறைவேற்றம் 
self-image
தன்படிமம்
senility
தளர்ச்சி
senior center
முதியோர் நிலையம்
sequential retirement
ஒருவர் பின்னொருவராக ஓய்தல்
sex ratio
பால் விகிதம்
sexual response cycle
பாலியல் பதில்வினை வட்டம்
sexually transmitted diseases
பாலுறவு கடத்து நோய்
young old persons
இளமுதியோர் (60-74)
shared housing
பகிர்வகம்
sheltered housing
காப்பகம்
short-term aged care
குறுமூப்புகாலப் பராமரிப்பு
short-term memory
குறுங்கால நினைவு
single room occupancy hotel
தனியறைவாச விடுதியகம்
sitting service
இடைநேரச் சேவை
social control
சமுதாயக் கட்டுப்பாடு
social exclusion
சமுதாய விலக்கு
social gerontology
சமுதாய மூப்பியல்
social group
சமுதாயக் குழுமம்
social insurance
சமுதாயக் காப்புறுதி
social integration
சமுதாய ஒருங்கிணைப்பு
social isolation
சமுதாயத்திலிருந்து தனிமைப்படுதல்
social movements
சமுதாய இயக்கங்கள்
social network
சமுதாய வலையம்
social role
சமுதாய வகிபாகம்
social support
சமுதாய ஆதரவு
social support system
சமுதாய ஆதரவுக் கட்டுக்கோப்பு
society for all ages
அனைத்து வயதினருக்குமான சமுதாயம்
spouse benefit
வாழ்க்கைத்துணை உதவிப்படி
stages of loss and grief
இழந்து வருந்தும் கட்டங்கள் (மறுத்தல்,  
சினத்தல், பேரம்பேசல், சோர்தல், ஏற்றல்)
stakeholders
கரிசனையாளர்கள் 
stereotyping of older persons
முதியோரைப் படிவார்ப்புக்கு உட்படுத்தல்
structural lag
கட்டமைப்பு வாரியான பின்னடைவு
subculture theory
உப பண்பாட்டுக் கோட்பாடு
subjective age identity
அகவய வயது வரையறை
successful aging
நலம்பெற மூப்பெய்தல்
support bank
ஆதரிப்பு வலையம்
support system
ஆதரிப்புக் கட்டுக்கோப்பு
supportive housing
ஆதரிப்பகம்
surrogate parents
பதிலிப் பெற்றோர்
survivor's benefit
மீந்தார் உதவிப்படி
suttee
உடன்கட்டையேறல்
telemedicine
தொலைமருத்துவம்
temperament
குணவியல்பு
terminal care
கடையிறுதி நோயாளர் பராமரிப்பு
tertiary care
மூன்றாம்நிலைப் பராமரிப்பு; சிறப்புவகை  
மருத்துவமனைச் சேவைகள்
theory of intergenerational solidarity
தலைமுறைகளுக்கு இடைப்பட்ட தோழமைக்
கோட்பாடு
total dependency ratio
தங்கிவாழ்வு மொத்த விகிதம்
traditional women
மரபொழுக்க மாதர்
trait theory
பாங்கியற் கோட்பாடு
transition
நிலைமாற்றம்
under-employment
குறைந்த வேலை
under-served areas
சேவை குறைந்த பகுதிகள்
unhealthy diet
நலம்படா உணவு
veneration
வணக்கவொடுக்கம்
vested
உரித்துடைய
vesting rules
உரித்து விதிகள்
voluntary part-time work
உளமிசைந்த பகுதிநேர வேலை
voter turnout
வாக்களித்தோர் தொகை
wealth
செல்வம்
welfare service
பொதுநல சேவை
welfare state
பொதுநல அரசு
well elderly
உடனல முதியோர்
well-being
சுகசேமம்
wisdom
ஞானம்
young-old 
இளமுதியோர் (65-74)

No comments:

Post a Comment