Search This Blog

PSYCHIATRY = உளமருத்துவம்


abreaction
உளத்தேற்றம்; பதைப்புத்தணிவு
abstinence from substances
போதைமருந்து நுகராமை (உட்கொள்ளாமை)
abulia
உளவலுவிழப்பு
acalculia
கணிவலுவிழப்பு
acculturation
பண்பாடேற்பு
acrophobia
உயரவெருட்சி
acting out
செயலுருப்படுத்தல்
activity schedule
செயற்பாட்டு அட்டவணை
acute and transient psychosis
தீவிர குறுங்கால சித்தப்பிரமை
adaptive function
நெகிழ்ந்திசைவு
addiction to drugs (substances)
போதைமருந்துகளுக்கு அடிமைப்படுகை
adiadochokinesia
செயல்மாற்றத் தடங்கல்
affect = mood
உணர்நிலை
affective disorder
உணர்நிலைக் கோளாறு
age-related memory loss
வயதுசார் மறதி
age-associated memory impairment
வயதுசார் அயர்ச்சி
agitation
பதகளிப்பு
agnosia
உணர்வலுவிழப்பு
agoraphobia
சூழ்நிலை வெருட்சி
agraphia
எழுத்தாற்றல் இழப்பு
akathisia
தவிப்பு
akinesia
செயலொடுக்கம்
akinetic mutism
பேச்சுமூச்சின்மை
alcohol abuse (misuse)
மதுபான துர்ப்பிரயோகம்
alcohol dependence
மதுசார் நிலை  
alcohol dependence syndrome
மதுசார் பிணிக்கூட்டு
alcohol intoxication
மதுவெறி
alcohol misuse disorder
மதுபான துர்ப்பிரயோகக் கோளாறு
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)
மதுவகை நுகர்வுக் கோளாறுகளை இனங்காணும் சோதனை
alexia
மொழிவலுவிழப்பு
alexithymia
உணர்வாற்றல் குழப்பம்
algophobia = fear of pain
நோவெருட்சி
alienation
புறத்திப்படுகை; அந்நியப்பாடு
alloplastic adaptation
இசைவித்தொழுகல்
alogia
சிந்திப்புக் குறைபாடு
ambivalence
இருவுளப்போக்கு
amentia
உளவிருத்திக்குறை
amimia
சைகையாற்றல் கோளாறு
amnesia = loss of memory
நினைவிழப்பு = நினைவீனம்
amok
கொலைப்பித்து
anaclitic depression
சேயுளச்சோர்வு
anal eroticism
குத மதனம்
anal stage
குதவுணர்வுக் கட்டம்
anamnesis
நோய்விருத்தி வரலாறு
anankastic disorder = obsessive-compulsive disorder
ஒன்றல்-உந்தல் கோளாறு
androgyny
இருபால் குணவியல்புடைமை = ஆண்-பெண் குணவியல்புடைமை
angst
பதைப்பு
anhedonia
இன்புணர்வின்மை
anima
அகம் = ஆணாளுமையின் பெண்மைக்கூறு
animus
பகையுணர்வு = பெண்ணாளுமையின் ஆண்மைக்கூறு
anomic aphasia = amnestic aphasia
மொழியசதி
anomie
உளமுடக்கம்
anorexia nervosa
ஊண்வெருட்சி
anorgasmia
புணர்வுச்சம் எய்தாமை
anosognosia
தன்குறை உணராமை
antecedent
முன்னிலைவரம்
anticipatory anxiety
எதிர்பார் பதைப்பு
antidepressant medication
உளவழுத்தம் நீக்கி மருந்துவகை  
antipsychotic medication
சித்தப்பிரமை நீக்கி மருந்துவகை
anti-social personality disorder
சமூகவிரோத ஆளுமைக் கோளாறு
anxiety, depression, stress, tension
பதைப்பு, உளவழுத்தம், உளைச்சல், பதற்றம்
anxiety avoidant personality disorder
பதைப்புத் தவிர்ப்பு ஆளுமைக் கோளாறு
anxiety disorder
பதைப்புக் கோளாறு
anxiolytic medication
பதைப்பு நீக்கி மருந்துவகை
apathy
அசண்டை; நாட்டமின்மை; உணர்வொடுக்கம்
aphasia
பேச்சிழப்பு
aphonia
குரல்வலுவீனம்
apperception
அகநிகழ் புரிவு
apprehension
அச்சம்
apraxia
செயல்-தேர்ச்சி ஒடுக்கம்
aptitude test
உளச்சார்புத் தேர்வு
arbitrary inference
ஆதாரமற்ற அனுமானம்
assertiveness
தன்னிலை நிறுத்தல்
assimilation
ஒருங்கிணைவு; ஒருங்கிணைப்பு
astereognosis
தொட்டுணர்வீனம்
astonishment
மலைப்பு
ataxia
தசைநார் இசையாமை
attachment
பற்று
attention
அவதானம்
attention deficit disorder
அவதானக் குறைபாட்டுக் கோளாறு
attention deficit hyperactivity disorder
அவதானக் குறைபாட்டு மிகைச்செயற்பாட்டுக் கோளாறு
auditory hallucination = paracusia
செவியொலிப் பிரமை
audible thoughts
ஒலிக்கும் எண்ணங்கள்
aura
முன்மின்னுணர்வு
autism
மதியிறுக்கம்
autoeroticism
தன்மதனம்
automatism
தன்னிகழ்வு
autoplastic adaptation
இசைந்தொழுகல்
autotopagnosia
தன்னங்க உணர்வீனம்
averting crises
நெருக்கடி தவிர்த்தல்
avoidance
தவிர்ப்பு
avolition
செயல்விழையாமை
bad reputation
அவப்பெயர்
basic activities of daily living
அன்றாட அடிப்படை வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகள்
Beck's cognitive triad
பெக்கின் மூவகை அறிதிறன்கள்
behaviour
நடத்தை
behavioural addiction
நடத்தைக்கு அடிமைப்படுகை
behavioural and psychological symptoms of dementia
நடத்தை, உளவியல் வாரியான  மூளைமழுக்க அறிகுறிகள்
bestiality = zoophilia = zoosexuality
ஆள்-விலங்குப் புணர்ச்சி
bewilderment = perplexity
மருட்சி
big picture
முழு நிலைவரம்
binge drinking
மட்டுமீறிய மதுநுகர்வு
bipolar disorder
இருமுனைக் கோளாறு; பித்து-சோர்வுக் கோளாறு
bisexuality
இருபாற்கவர்ச்சி
blind spot
புலப்படாத புள்ளி
blocking
தடங்கல்
blood-injury phobia
குருதிக்காய வெருட்சி
blunted affect
மழுங்குணர்நிலை
body image
உடற்சாயை
borderline intelligence disorder
குறைநிலை நுண்மதிக் கோளாறு
borderline personality disorder
குறைநிலை ஆளுமைக் கோளாறு
bradykinesia
உடலியக்கத் தணிவு
brand name
சிறப்பு வணிகப் பெயர்
breathing exercises
மூச்சுப் பயிற்சிகள்
Broca's aphasia
மொழியாற்றல் இழப்பு
bruxism
பல்நறநறப்பு
Capgras' syndrome
உற்றவர் பிறர் எனும் மலைவு
bulimia nervosa
உண்ணல்-கக்கல்-கழித்தல் கோளாறு
catalepsy = waxy flexibility
அங்க அசைவுக்கு இடங்கொடாமை
cataplexy
திடீர் தசைநார் ஒடுக்கம்
catatonia
தசைநார் ஒடுக்கம்
categorical attitude
தீர்க்கமான உளப்பான்மை
catharsis
அடக்கிய உணர்வு பீறிடுவதால் ஆறித்தேறுதல்
cathexis
பற்றுணர்வு
causalgia
வேதனை உணர்வு
child abuse
சிறார் துர்ப்பிரயோகம்
child and adolescent mental health disorders
இளம்பருவ, வளரிளம்பருவ உளக் கோளாறுகள்
circumstantiality
சுற்றிவளைத்துரைப்பு
clanging
சொல்லொலி வழிச்செல்கை
climacteric
மாதவிலக்கு முடிவுகாலம்
clinical depression
சிகிச்சைநிலை உளவழுத்தம்
closure and lesson learning
முற்றுப்பேறும் படிப்பினையும்
cognition
அறிதிறன்
cognitive appraisal
அறிதிறன் மதிப்பீடு
cognitive appraisal theory of emotion
உணர்வெழுச்சி அறிதிறன் மதிப்பீட்டுக் கோட்பாடு
cognitive behavior modification
அறிதிறன் நடத்தை சீராக்கம்
cognitive behaviour therapy
அறிதிறன் நடத்தைச் சிகிச்சை
cognitive development
அறிதிறன் விருத்தி
cognitive dissonance
அறிதிறன் முரண்பாடு
cognitive impairment
அறிதிறன் தடங்கல்
cognitive map
அறிதிறன் படம்
cognitive perspective
அறிதிறன் கண்ணோட்டம்
cognitive process
அறிதிறன் படிமுறை
cognitive psychology
அறிதிறன் உளவியல்
cognitive science
அறிதிறனியல்
cognitive skill
அறிதிறன்
cognitive therapy
அறிதிறன் சிகிச்சை
cognitivism
அறிதிறன்வாதம்
comforting
ஆற்றித்தேற்றுதல்
common mental disorders
பொது உளக் கோளாறுகள்
comorbidity
கூட்டுநோய்மை
compensation
நட்டஈடு
compulsion
உந்தல்
conation
உந்துகை
conative
உந்துகை சார்ந்த
concrete thinking
நேர்ப்பொருள் எண்ணம்
condensation
உள்ளொடுக்கம்
condescending attitude
தயவுகாட்டும் உளப்பான்மை
confabulation
கதைபுனைவு
confrontation
எதிர்கொள்கை
confusion
குழப்பம்; மலைவு; திரிபு
constricted affect
நெரிவுளநிலை
constructional apraxia
கட்டுக்கோப்பு ஒப்புவிக்கும் சிரமம்
contingency reinforcement
நெறிநிற்கத்தூண்டி வலியுறுத்தல்
controlled breathing
மூச்சுக் கட்டுப்பாடு
controlled drinking
கட்டுப்பட்ட மதுநுகர்வு
conversion
நிலைமாற்றம்
conversion disorder
நிலைமாற்றக் கோளாறு
conversion symptom
நிலைமாற்று அறிகுறி
coping mechanism
எதிர்கொள் பொறிமுறை
coprophagia
அழுக்குட்கொள்ளல்
counselling
உளவள மதியுரை
counterphobia
அஞ்சுவதை நாடல்
countertransference
நோயாளர்மீது திசைதிருப்பும் உணர்வெழுச்சி
cretinism
கூழை
cri du chat
நிறவுரு 5 குன்றிய உளப் பின்னடைவு
crisis aversion and response education
நெருக்கடி தவிர்ப்புபதில்வினைக் கல்வி
crisis aversion and response priorities
நெருக்கடி தவிர்ப்புபதில்வினை முதன்மைகள்
crisis de-escalation
நெருக்கடி தணிப்பு
crisis intervention
உடனடி நெருக்கடி தணிப்பு
crisis process
நெருக்கடிப் படிமுறை
crisis response
நெருக்கடிக்கான பதில்வினை
culture bound syndrome
பண்பாட்டுக்கு உட்பட்ட பிணிக்கூட்டு
cutting off = interruption
குறுக்கீடு
cyclothymia
சுழலுணர்வு
daily living
அன்றாட வாழ்க்கை
Deaddiction
(அடிமைப்படுகையிலிருந்து) விடுபாடு
debriefing
விபரம் வினவல்
defense mechanism
காப்புப் பொறிமுறை
delirium
சன்னி
delirium tremens
சன்னி நடுக்கம்
delusion
மலைவு
delusion of grandeur = grandiose delusion
மாட்சி மலைவு
delusion of reference
சுற்றயல் மலைவு
delusional disorder
மலைவுக் கோளாறு
delusional jealousy
மலைவுப் பொறாமை
dementia
மூளைமழுக்கம்
denial
மறுப்பீடு
dependence
சார்ந்திருப்பு
depersonalization
தன்னுணர்வுப் பிறழ்வு
depression
உளவழுத்தம்
depressive episode
உளவழுத்தக் கட்டம்
derailment
தடம்புரள்வு
derealization
புரிகைப் பிறழ்வு
desensitisation
உணர்வு தணிப்பு
detachment
ஒதுங்கல்
detoxification
நச்சுநீக்கம்; வெறியநீக்கம்
developmental disorders
விருத்திக் கோளாறுகள்
developmental milestones
விருத்திக் கட்டங்கள்
Diagnostic and statistical manual (DSM)
நோய்நிர்ணய, புள்ளிவிவரக் கையேடு
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
உளக் கோளாறு நிர்ணய, புள்ளிவிவரக் கையேடு
diffusing an evolving crisis
உருவாகும் நெருக்கடியைத் தணித்தல்
diplopia
இரட்டைப் பார்வை
dysarthria
பேச்சுக் குளறுபடி
disinhibition
தன்னிச்சைப் போக்கு
dismissive gesture
உதாசீன சைகை
disorder
கோளாறு
disorientation
நிலைதடுமாற்றம்
displacement
பெயர்ச்சி
dissociation
தன்னிலையிழப்பு
distractibility
ஒருமுகப்படாமை
distraction
பராக்கு; பராக்கு காட்டுதல்
distress
வேதனை
double bind
இருதளை
Down's Syndrome
உளமுடக்கப் பிணிக்கூட்டு
drive
அகவுந்தல்
dyad
இருவருறவு
dysarthria
உச்சரிப்புக் குழப்பம்
dysgeusia
சுவைக்குழப்பம்
dyskinesia
உடலியக்கக் குழப்பம்
dyslexia = learning disability
கற்றல் பிறழ்வு
dyspareunia
புணர்வலி
dysphasia
பேச்சுக் குறைபாடு
dysphoria
சோகம்; சோகாப்பு
dyssomnia
உறக்கப்பிறழ்வு
dystonia
தசைநார் நெகிழ்வுக் குழப்பம்
eating disorder
உண்ணல் கோளாறு
eccentricity = idiosyncrasy
விசித்திரம்; தனிப்போக்கு; தற்போக்கு
echolalia
திரும்பத் திரும்ப ஒப்புவித்தல்
echopraxia
திரும்பத் திரும்ப நடித்துக்காட்டல்
ego
சுயம்; வீம்பு
ego ideal
சுயமையக் குறிக்கோள்
egocentrism
சுயமைய முனைப்பு
ego-dystonic behavior
சுயமைய முரண் நடத்தை
eidetic image
அரிய அகக் காட்சி
ejaculation
விந்துபாய்வு
elaboration
விரித்துரைப்பு
elation
பேருவகை
Electra complex
பாலியப் பிறழ்வு; பெண்குழந்தை பிதாவை மோகித்தல்
electroconvulsive therapy = ECT
மின் அதிர்ச்சி சிகிச்சை
electroencephalogram = EEG
மூளை மின்னலைப் பதிவு
elevated mood
உள்ளப் பூரிப்பு
elimination disorder
கழித்தல் கோளாறு
emotion
உணர்வெழுச்சி
empathy
புரிந்துணர்திறன்; புரிந்துணரும் திறம்
encopresis
கண்டபடி மலம் கழித்தல்
engram
நினைவுத் தடம்
enuresis
கண்டபடி சிறுநீர் கழித்தல்
epigenesis
தொடர்விருத்தி
epilepsy
காக்கைவலி
episode
கட்டம்
erectile dysfunction
குறி ஓங்காமை
erection
குறி ஓங்கல்
erotomania
மதனப்பித்து
errors in thinking
சிந்திப்பு வழுக்கள்
ethology
குணவியல்பியல்
euphoria
எக்களிப்பு
eustress
நல்லுளைச்சல்
euthymic mood
நல்லுளநிலை
exaltation
இறும்பூது
excitement
பரபரப்பு; பூரிப்பு; கிளர்ச்சி
expansive mood
பெருமித உளநிலை
exposure therapy
உட்படுத்தல் சிகிச்சை
exposure with response prevention
உட்படலும் பதில்வினை தடுத்தலும்
extinction
அருகை; அருகல்
extraversion
புறமுகநோக்கு
extrovert
புறமுகி
eye movement desensitisation
கண்ணசைவு மூலம் உணர்வுதணிப்பு
factitious illness
பாசாங்கு நோய்
family doctor = general practitioner
பொது மருத்துவர்
fantasy
கற்பனை இன்பம்; நப்பாசை; வீண்கனவு
fear
அச்சம்
fear psychosis
அச்சப்பிராந்தி; பயப்பிராந்தி
feeding disorder
உண்ணல் கோளாறு
feelings
உணர்ச்சி
fight or flight
எதிர்த்தல் அல்லது தப்புதல்
fine motor movements
நுண் உடலியக்கங்கள்
fits/convulsions
வலிப்பு வகைகள்
fixation = obsession
ஒன்றிப்பு
flashback
முன்னிகழ்வு; மீள்நினைவு
flat affect
உணர்வொடுக்க உளநிலை
flight of ideas
எண்ணப் பறப்பு
flooding therapy
ஆழ்த்தல் சிகிச்சை
foreplay
சரசம்
foresight
முன்மதி
formication
ஊருமுணர்வு
fragmentation / disintegration anxiety
உருக்குலைவு குறித்த பதைப்பு
free association
உளந்திறந்துரைப்பு
frigidity
கிளர்ச்சியின்மை
frontal lobe
முன்மூளை மடல்
frotteurism
உரசலுபாதை
frustration
உளமுறிவு
fugue
நினைவு துண்டிப்பு
fundamental concepts
அடிப்படைக் கருத்தீடுகள்
fundamental skills
அடிப்படைத் திறன்கள்
fusion
இணைவு
gastritis
இரைப்பை அழற்சி
gender dysphoria
பால்மை வெறுப்பு
gender identity disorder
பால்மை அடையாளக் கோளாறு
gender role
பால்மை வகிபாகம்
general health questionnaire
பொது சுகாதார வினாக்கொத்து
generalised anxiety disorder
பொதுப்படையான பதைப்புக் கோளாறு
generalised epilepsy
பொதுப்படையான காக்கைவலி
genetic diseases
பரம்பரை நோய்கள்
genetic factors
பரம்பரைக் காரணிகள்
globus hystericus
தொண்டைக்கட்டி உணர்வு
glossolalia = speaking in tongues
புதிர்மொழியாடல்
good reputation
நற்பெயர்; நன்மதிப்பு
graded exposure with desensitisation
படிப்படியாக உட்படுத்தலும் உணர்வு தணித்தலும்
grandiose delusion = delusion of grandeur
மாட்சி மலைவு
grasping and releasing
பற்றலும் தளர்த்தலும்
gripping
பற்றிப்பிடித்தல்
gross motor
மிகு உடலசைவுகள்
gustatory hallucination
சுவைப் பிரமை
habituation
பழக்கப்படுத்தல்
hallucination
பிரமை; பிராந்தி
hallucinatory drugs
பிரமையூட்டும் போதைப்பொருட்கள்
harmful drinking
தீங்குதரும் மதுநுகர்வு
hazardous drinking
கெடுதிவாய்ந்த மது நுகர்வு
hazardous use
கெடுதிவாய்ந்த பாவனை
health-anxiety = hypochondria = hypochondriasis
உடனலம் குறித்த பதைப்பு
hedonism
இன்பநாட்டம்
heeding the calls
அழைப்புகளைப் பொருட்படுத்தல்
help-seeking behaviour
உதவி நாடும் நடத்தை
high expressed emotion
மிகை உணர்வெழுச்சி வெளிப்பாடு
hindsight
பின்மதி
histrionic personality disorder
அரங்கேற்றும் ஆளுமைக் கோளாறு
hoarding disorder
பதுக்கல் கோளாறு
homosexuality
ஒருபாற்சேர்க்கை
humiliation
அவமானம்
hyperacusis
ஒலிமிகையுணர்வு
hyperarousal
மிகை உணர்வுக் கிளர்ச்சி
hypersomnia
மிகையுறக்கச்சோர்வு
hypertension = high blood pressure
மிகை குருதி அமுக்கம்
hyperventilation
அதிவளியோட்டம்
hypervigilance
மிகை விழிப்புணர்வு
hypnagogic hallucination
அரைத்தூக்கப் பிரமை
hypnopompic hallucination
விழிப்புக்கு முந்திய பிரமை
hypnosis
அறிதுயில்
hypnotherapy
அறிதுயில் சிகிச்சை
hypnotism
அறிதுயிலியல்
hypnotizability
அறிதுயிலூட்டளவு
hypnotize
அறிதுயிலூட்டு
hypochondria = hypochondriasis = health-anxiety
உடனலம்சார் பதைப்பு
hypochondriac
உடனலம் குறித்துப் பதைப்பவர்
hypomania
குறைப்பித்து
id
ஆழ்மனவுந்தல்
idiot savant
சாதுரியக் குருமன்
illusion (confusing a rope for a snake; optical illusion; The world is an illusion;
We have no illusions about our future)
மாயை; திரிபு; மலைவு; மதிமயக்கம் (கயிற்றைப் பாம்பென மலைதல்; திரிபுக்காட்சி; உலகம் ஒரு மாயை;
எங்கள் எதிர்காலம் குறித்து நாங்கள் மதிமயக்கம் கொள்ளவில்லை)
immaturity
முதிர்ச்சியின்மை
impaired driving
போதையில் வாகனம் செலுத்தல்
impairment, visual
பார்வைக்குறை
implosion therapy
உள்தகர்ப்புச் சிகிச்சை
impotence
புணர்வலுவீனம்
imprinting
உளப்பதிவுக் கற்கை
impulse
உள்ளுந்தல்
impulsive aggression
உள்ளுந்து வன்மை
imputation of motive
உள்நோக்கம் கற்பித்தல்
inappropriate affect
பொருந்தா உணர்நிலை
incorporate new data
புதிய தரவுகளை உள்ளடக்கு
incorporation
உள்ளத்தில் குடியிருத்தல்
individuation
தனித்துவப்படுத்தல்
inferiority complex
தாழ்வுளப் பிறழ்வு
insanity
பித்துநிலை; சித்தசுவாதீனமின்மை
insight
தன்னிலை உணர்வு
insomnia
உறக்கமின்மை
instinct
இயல்பூக்கம்
instrumental activities of daily living
அன்றாட வாழ்வில்  கையாளல் செயற்பாடுகள்
integration
ஒருங்குசேர்வு; ஒருங்கிணைவு
intellectual development disorder
அறிவாற்றல் விருத்திக் கோளாறு
intellectual disability
அறிவாற்றல் குறைபாடு
intelligence
நுண்மதி
intelligence quotient = IQ
நுண்மதி ஈவு
International classification of diseases
சர்வதேய நோய்கள் வகுப்பீடு
interpersonal therapy
ஆளுறவுச் சிகிச்சை; ஊடாட்டச் சிகிச்சை
intersex condition
பாற்கலப்பு நிலைமை
intervention
இடையீடு
introspection
அக ஆய்வு; அகவிசாரம்
introversion
அகமுகநோக்கு
introvert
அகமுகி
irritable mood
எரிச்சல் உளநிலை
isolation
தனிமை; விலக்கிவைப்பு
la belle indifference
வெகுளிப் பராமுகம்
labile affect
திடீர் உணர்நிலை மாற்றம்
latent content
மறைந்துறை பொருள்
learned behaviour
கற்றறிந்த (பட்டறிந்த) நடத்தை
learned helplessness
கற்றறிந்த (பட்டறிந்த) ஆற்றாமை
learning disability = dyslexia
கற்றல் குறைபாடு
lethologica
பெயர்-மறதி
libido
பாலியலுந்தல்
life events
வாழ்வியல் நிகழ்வுகள்
life skills
வாழ்வியல் திறன்கள்
long term memory
நெடுங்கால நினைவாற்றல்
long term prognosis
நீண்டகாலப் பின்னிலைவரம்
loosening of association
சிந்தனைக் குலைவு
loss of interest
நாட்டம் இழத்தல்
low expressed emotion
தாழ் உணர்ச்சி வெளிப்பாடு
low risk alcohol use
கெடுதி குறைந்த மது நுகர்வு
lucid interval
தெளிவிடைக் கட்டம்
macropsia
பெருந்தோற்றம்
magical thinking
மந்திர சிந்தனை; எண்ணமே செயலாகும் எனும் நினைப்பு
magnetic resonance imaging
காந்த அதிர்வொலிப் படிமம்
major depression
பேருளவழுத்தம்
malingering
கள்ளக்கிடை; பாசாங்கு
mania
பித்து
manic and depressive episodes
பித்துளவழுத்தக் கட்டங்கள்
manic depression
பித்துளவழுத்தம்
manic depressive disorder
பித்துளவழுத்தக் கோளாறு
manic depressive psychosis
பித்துளவழுத்தச் சித்தப்பிரமை
manic episode
பித்துக் கட்டம்
manifest content
புலப்படு பொருள்
manipulation of the environment
சூழ்நிலையை சாதகமாகக் கையாளல்
mannerism
தனிப்பாணி
masochism
தன்வதைக்காமம்
masturbation
தன்கைமதனம்
maternity blues
மகப்பேற்றுச் சோகம்
maximisation and minimisation
ஆகக்கூட்டியும் ஆகக்குறைத்தும் மதிப்பிடல்
means to an end
இலக்கெய்தும் வழிவகை
medically unexplained symptoms
மருத்துவ விளக்கம் அளிக்கப்படாத நோய்க்குறிகள்
megalomania
பேரதிகாரப்பித்து
melancholia
சோகம்
memory consolidation
நினைவு திரட்டல்
memory impairment
நினைவாற்றல் குறை; அசதி
memory power
நினைவாற்றல்
mental agitation
உள்ளப் பதகழிப்பு
mental asylum
உளநலப் புகலிடம்
mental disorder
உள்ளக் கோளாறு
mental retardation
உள்ளப் பின்னடைவு; உளவிருத்திக் குறை
mentally retarded person
உளவிருத்தி குன்றியவர்
micropsia
குறுந்தோற்றம்
middle insomnia
நள்ளிரவு விழிப்பு
mild cognitive impairment
மென் அறிதிறன் தடங்கல்
mild Intellectual disability
மென் அறிவாற்றல் குறைபாடு
mindfulness
விழிப்புணர்வு
mini mental state examination
குறு உளநிலைப் பரிசோதனை
minimally invasive grasp releases
முனைப்புத் தணித்துப் பிடிதளர்த்தல்
minor depression
சிற்றுளவழுத்தம்
mirroring
உவந்தேற்பு; பிரதிபலிப்பு
moderate intellectual disability
மிதமான அறிவாற்றல் குறைபாடு
mood = affect
உணர்நிலை
mood disorder
உணர்நிலைக் கோளாறு
mood stabilizers
உணர்வு நிலைநிறுத்திகள்
mood-congruent psychotic features
உணர்நிலைக்கிசைந்த சித்தப்பிரமை அம்சங்கள் (மலைவு அல்லது பிரமை)
mood-incongruent psychotic features
உணர்நிலைக்கிசையா சித்தப்பிரமை அம்சங்கள் (மலைவு அல்லது பிரமை)
morbidity
நோய்மை
motor cortex of the brain
மூளையின் இயக்கப் புறணி
motor skills
உடலியக்கத் திறன்கள்
multidisciplinary teams
பல்துறை அணிகள்
narcissistic personality disorder
சுயமோக ஆளுமைக் கோளாறு
national bureau of records
தேசிய பதிவேட்டுப் பணியகம்
naturalist intelligence
இயற்கை நாட்ட நுண்மதி
needle phobia
ஊசிவெருட்சி
negative symptom
எதிர்மறை அறிகுறி
negative tone
எதிர்மறைத் தொனி
negativism
எதிர்மறைப்போக்கு; எதிர்மறைவாதம்
neologism
புதுப்பதம்
nervousness
படபடப்பு
neurosis
நரம்புத் தளர்ச்சி
neurodevelopmental disorders
நரம்புமண்டல விருத்திக் கோளாறுகள்
neurotransmitters
நரம்பிடைக் கடத்திகள்     
neutralizing actions
ஈடுகொடுக்கும் செயல்கள்
nightmares
திகில் கனவுகள்
nihilistic delusion
சூனிய மயக்கம்
non-epileptic seizure
வலிப்பற்ற இழுப்பு
non-organic mental disorders
உறுப்புசாரா உள்ளக் கோளாறுகள்
nostalgia
மீட்சிவேட்கை; தாயகவேட்கை
nursing home residential care
வதிவுத் தாதிமைப் பராமரிப்பு
nystagmus
விழித்துடிப்பு
object relations
புறப் பற்றுறவு
obsession = fixation
ஒன்றிப்பு
obsessional  cleaning and washing
சுத்தம்செய்வதிலும் கழுவித் துடைப்பதிலும் ஒன்றியிருத்தல்
obsessional checking
செவ்வைபார்ப்பதில் ஒன்றியிருத்தல்
obsessional thoughts
ஒன்றிய எண்ணங்கள்
obsessive-compulsive disorder
ஒன்றல்-உந்தல் கோளாறு
Oedipal stage
பாலியப் பிறழ்வுக் கட்டம் = 4-6 வயது ஆண்குழந்தை தாயையும், பெண்குழந்தை பிதாவையும் மோகிக்கும் கட்டம்
Oedipus complex
பாலியப் பிறழ்வு; ஆண்குழந்தை தாயை மோகித்தல்
olfactory hallucination = phantosmia
மணப் பிராந்தி; மணப் பிரமை
one standard drink
ஒரு நியம மது அலகு
ontogeny = ontogenesis
ஆள்விருத்தி
optical illusion
பார்வைத்திரிபு; திரிபுக்காட்சி
oral stage
வாயின்பக் கட்டம்
ordering
ஒழுங்குபடுத்துதல்
organic mental disorder
உறுப்புசார் உள்ளக் கோளாறு
orgasm
புணர்ச்சிப்பரவசம்
overbearing fellow
வீறாப்பான பேர்வழி
overcompensation
மிகையீடு
overgeneralisation
மிகுபொதுமையாக்கம்
overvalued idea
வலிந்துவக்கும் கருத்து (எண்ணம்)  
palilalia
மீள்பேச்சுக் கோளாறு
pancreatitis
கணைய அழற்சி
panic attack
பீதித் தாக்கம்
panic disorder
பீதிக் கோளாறு
paradox
முரண்புதிர்
paranoia
ஐயுறுநோய்; ஐயுறவுநோய்
paranoid delusions
ஐயுறவு மலைவுகள்
paranoid personality disorder
ஐயுறவு ஆளுமைக் கோளாறு
paranoid schizophrenia
ஐயுறவுச் சித்தச்சிதைவு
paraphilia
பிறழ்காமம்
parasomnia
பிறழ்வுறக்கம்
passivity
செயப்பாடு
pathological gambling = gambling addiction
சூதாட்டத்துக்கு அடிமைப்படுநிலை
patronizing smile
காத்தருளும் புன்னகை
peak of the crisis
நெருக்கடியின் உச்சம்
perception
புலனறிவு
performance anxiety
நிகழ்த்துகை (ஆற்றுகை)ப் பதைப்பு
perplexity = bewilderment
மருட்சி
persecutory delusion
கொடுமை மயக்கம்
perseveration
விடாப்பிடி
personal trauma pouch
கைவச ஊறுபாட்டு முதலுதவிப் பை
personalisation
தன்மயப்படுத்தல்
personality
ஆளுமை
personality disorder
ஆளுமைக் கோளாறு
personality type
ஆளுமை வகை
pervasive development disorder
தாமத விருத்திக் கோளாறு
perversion
பிறழ்வு; பிறழ்ச்சி; கோணல்; கோட்டம்; வக்கிரம்  
pervert
பிறழ்த்து; கோணலாக்கு; வக்கிரப்படுத்து
perverts
பிறழிகள்; கோணிகள்; கோடிகள்; வக்கிரர்கள்
phallic stage
குறியின்பக் கட்டம்
phobia
வெருட்சி
phobic disorder
வெருட்சிக் கோளாறு
political orientation
அரசியல் நிலைப்பாடு
positive perspective
இணக்கமான கண்ணோட்டம்
positive symptoms
நேர் நோய்க்குறிகள்
possession state
ஆட்பட்ட நிலை
post-natal depression
மகப்பேற்றை அடுத்த உளவழுத்தம்
post-traumatic stress disorder
அதிர்ச்சி அனுபவத்தின்பின் உளைச்சல் கோளாறு
power balance
சொல்வலுச் சமநிலை
power words and alternates
வலுச்சொற்களும் மாற்றுச் சொற்களும்
preclinical stage
சிகிச்சைநிலைக்கு முந்திய கட்டம்
preconscious (mind)
உணர்வடியுளம்
preconscious psychology
உணர்வடி உளவியல்
precontemplation
மாறா எண்ணம்; எண்ணம் மாறா நிலை
pregenital stage
குறியின்ப-முன் கட்டம்
premature ejaculation
முன்கூட்டியே விந்துபாய்வு  
preoccupation
ஆழ்ந்திருத்தல்; மூழ்கியிருத்தல்
pressured speech = pressure of speech
உள்ளுந்தல் பேச்சு
problem solving
பிரச்சனை தீர்த்தல்
problem-solving skills
பிரச்சனை தீர்க்கும் திறன்கள்
prodrome
முன்னறிகுறி
profound intellectual disability
திண்ணிய அறிவாற்றல் குறைபாடு
prognosis
நோய்விருத்திக் கணிப்பு
progressive muscle relaxation
படிப்படியான தசைநார் நெகிழ்வு
projective test
எறிவுப் பரிசோதனை
prophylactic treatment
தடுப்புச் சிகிச்சை
prosopagnosia = face blindness
முகம் புரியாமை
pseudo fits
போலி வலிப்புகள்
pseudo seizure
போலி இழுப்பு
pseudocyesis = false pregnancy = hysterical pregnancy
போலிக்கர்ப்பம்
pseudodementia
போலி மூளைமழுக்கம்
psychiatrist
உளமருத்துவர்
psychiatry
உளமருத்துவம்
psychic healing
ஆவிமூலப் பரிகாரம்
psychoactive drugs
உளச்செயற்பாட்டு மருந்துகள்
psychoanalysis
உளப்பகுப்பாய்வு
psychoanalyst
உளப்பகுப்பாய்வாளர்
psychobiography
சுய உள வரலாறு
psychodynamic personality theory
உளவியக்க ஆளுமைக் கோட்பாடு
psychodynamic perspective
உளவியக்க கண்ணோட்டம்
psychological assessment
உளவியல் கணிப்பீடு
psychological dependence
போதைப்பொருளில் தங்கியிருக்கும் உளநிலை
psychological diagnosis
உளநோய் நிர்ணயம்
psychological treatments
உளவியற் சிகிச்சைகள்
psychologist
உளவியலாளர்
psychology
உளவியல்
psychometrics
உள அளவீடு
psychomotor agitation
உளவுடலியக்கப் பதகழிப்பு
psychomotor retardation
உளவுடலியக்கப் பின்னடைவு
psychoneuroimmunology
நரம்புநோய்த்தடுப்புளவியல்
psychopath
வன்னுளநோயாளி
psychopathology
உளநோயியல்
psychopharmacology
உளமருந்தியல்
psychophysics
உளவுடலியல்
psychosexual development
பாலியல் உளவிருத்தி
psychosexual disorders
பாலியல் உளக் கோளாறுகள்
psychosis
சித்தப்பிரமை; பிராந்தி
psychosocial stages
உள-சமூக விருத்திக் கட்டங்கள்
psychosomatic disorders
உளத்தாக்க உடற் கோளாறுகள்
psychosomatic factors
உளத்தாக்க உடற் காரணிகள்
psychotherapy
உளச்சிகிச்சை
psychotic depression
சித்தப்பிரமைச் சோர்வு
psychotic disorder
சித்தப்பிரமைக் கோளாறு
questionnaire
வினாக்கொத்து
rage
சீற்றம்
rapid cycling bipolar disorder
விரைசுழற்சி இருமுனைக் கோளாறு
rapport
ஒத்திசைவு
rationalization
நியாயப்படுத்துகை
reaction formation
பதில்வினை உருவாக்கம்
reality principle
நிகழ்வர நெகிழ்நெறி
reasoning
நியாயவிளக்கம்
re-experiencing
அதிர்ச்சியை திரும்பத் திரும்ப அனுபவித்தல்
refractory depression
(சிகிச்சைக்கு) நெகிழா உளவழுத்தம்
regression
மீள்வு
rehabilitation
மறுவாழ்வளிப்பு
relapse
பின்னடை(வு)
relaxation techniques
ஆறித்தேறும் உத்திகள்
relaxation training
ஆறித்தேறும் பயிற்சி
relief drinking
தணிப்புக் குடி
remission
தணிவு
repetition compulsion
மீளமீள உந்தல்
repression
ஒடுக்கல்
residual phase
எஞ்சு கட்டம்
resolution
மீளுதல் (பாலியல்)
respite care = short term care
குறுங்காலப் பராமரிப்பு
respondent conditioning
ஊக்கிவழி பதில்வினை ஆற்றுவித்தல்
responding to warning signs
எச்சரிக்கை அறிகுறிகளுக்குப் பதில்வினையாற்றல்
restlessness
உலைவு
retrograde amnesia
முன்னினைவிழப்பு
role of environment
சூழல் வகிக்கும் பங்கு
sadism
வதைக்காமம்
safe drinking
பத்திரமான மதுநுகர்வு
safe drinking limits
பத்திரமான மதுநுகர்வு வரம்புகள்
sanity
சித்தநலம்; சித்தசுவாதீனம்
schizoid personality disorder
சித்தச்சிதைவு ஆளுமைக் கோளாறு
schizophrenia
சித்தச்சிதைவு
screen memory
திரை நினைவு
screening
சல்லடை
self
சுயம்
self-actualization
சுயமுழுமைப்பேறு
self-concept
சுயகருத்தீடு
self-consciousness
தன்ணுணர்வு
self-efficacy
தன்னாற்றல்
self-esteem
தன்மானம்
self-idealization
தற்புகழ்ச்சி; தன் புகழ்பாடல்
self-image
சுயபடிமம்
self-pity
கழிவிரக்கம்
sensate focus technique
உணர்வுகளில் புலன்செலுத்தும் உத்தி
sensation
புலனுணர்வு
sense of unfairness
அநீத உணர்வு
sensory extinction
புலனொடுக்கம்
separation anxiety disorder
பிரிவுப் பதைப்புக் கோளாறு
separation-individuation
தனித்துவ உணர்வு
severe intellectual disability
கடும் அறிவாற்றல் குறைபாடு
severe mental illnesses
கடும் உளநோய்கள்
sex drive
பாலுந்தல்
sexology
பாலியல்
sexual excitement
பாலியல் கிளர்ச்சி
sexual urge
பாலியல் வேட்கை
shaping
பதில்வினை வலுவுறுத்தம்
sick role
நோயாளர் வகிபாகம்
sign
அறிகுறி
simultanagnosia
ஒருமையப்பார்வை
sleep terror disorder
திடுக்கிட்டு விழிக்கும் கோளாறு
social adaptation
சமூகநியமத்துக்கு இசைவுடைமை
social anxiety disorder
சமூகம் குறித்த பதைப்புக் கோளாறு
social phobia
சமூகம் குறித்த வெருட்சி
social skills
(சமூகத்தில்) ஊடாடும் திறன்கள்
social welfare benefits
அரச சமூக உதவிகள்
sociopath
சமூகவிரோதப்பித்தர்
somatic delusion
உடல் மயக்கம்; உடல் மலைவு
somatic hallucination
உடலனுபவப் பிரமை
somatic passivity
உடற்செயப்பாடு
somatization
உடல்வயப்பாடு
somatoform (somatization) disorder
உடல்தாக்கக் கோளாறு
somnambulism
தூக்கநடை
somniloquy
தூக்கப்பேச்சு
somnolence
தூக்கமயக்கம்
sound mind
உளத்திட்பம்
soundness
திட்பம்
spatial agnosia
இட மலைவு
specific phobia
குறித்த வெருட்சி
spirits
வடிசாராய வகைகள்
split personality
பிளவாளுமை
splitting
பிளந்து நோக்கல்
squeeze technique
அழுத்திப் பிடிக்கும் உத்தி
stereotyped movements
படிவார்ப்பு நகர்வுகள்
stimulate
ஊக்கு
stimuli
ஊக்கிகள்
stimulus
ஊக்கி
Stockholm Syndrome
சிறைகொள்வோர் மீது சிறைப்பட்டோர் கொள்ளும் பரிவு
stop and start technique
நிறுத்தி நிறுத்தி தொடங்கும் உத்தி
stream of thinking
எண்ண ஓடை
stress
உளைச்சல்
stressor
உளைச்சலூட்டி
structural theory
கட்டமைப்புக் கோட்பாடு
stupor
மதிமயக்கம்
sublimation
உன்னதப்படுத்தல்
superiority complex
உயர்வுளப் பிறழ்வு
talking therapy
பேச்சுவழிச் சிகிச்சை
tension and anxiety
பதற்றமும் பதைப்பும்
thought disorder
சிந்திப்புக் கோளாறு
thoughts = thinking
சிந்தனை
timidity
மிரட்சி
tolerance
ஏற்பளவு; தாங்குதிறன்; சகிப்புணர்வு
toucherism
தொடுகை உபாதை
transference
சிகிச்சையாளர்மீது திசைதிருப்பும் உணர்வெழுச்சி
transitional object
மாறுகாலப் பொருள்
transsexualism
எதிர்பாலுடற்காமம்
transvestism
எதிர்பாலுடைக்காமம்
trauma
ஊறுபாடு
trauma centre
ஊறுபட்டோர் சிகிச்சையகம்
trauma patients
ஊறுபட்டோர்
trauma, brain  
மூளையூறுபாடு; மூளைக்காயம்
trauma, emotional
உணர்வூறுபாடு
trauma, physical
உடலூறுபாடு
trauma, psychological
உளவூறுபாடு
trauma, signs of
ஊறுபட்ட அறிகுறிகள்
traumatic experience
ஊறுபட்ட அனுபவம்; ஊறுபடுத்தும் அனுபவம்
traumatic injury
அதிரடிக் காயம்
traumatism
ஊறுபாட்டு நிலைவரம்
traumatize children
பிள்ளைகளை ஊறுபாட்டுக்கு உள்ளாக்கு
traumatized children
ஊறுபாட்டுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட பிள்ளைகள்
treatment = therapy
சிகிச்சை
triangulation
முக்கோணப்படுத்தல்
trichotillomania
தலைவிரிகோலப் பித்து
triggers
கிளர்த்திகள்
unconscious inference
ஆழ்மன அனுமானம்
unconscious, the
ஆழ்மனம்
unipolar depression
ஒருமுனை உளவழுத்தம்   
urge
வேட்கை
urophilia
சிறுநீர்க்காமம்
vaginismus
யோனி இறுக்கம்
vascular dementia
குருதிக்கலனடைப்பு  மூளைமழுக்கம்
verbal de-escalation technique
சொல்லித் தணிக்கும் உத்தி
verbigeration
சொற்படிவார்ப்பு
vicious cycle
நச்சு வளையம்
visual hallucination
பார்வைப் பிரமை
voyeurism
அம்மணக்காமம்
vulnerability
ஆட்படுநிலை; உட்படுநிலை; நலிபடுநிலை
warning signs
எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்
Wernicke's aphasia
மொழிபுரிவாற்றல் இழப்பு
withdrawal and depression
ஒதுங்கலும் உளவழுத்தமும்
withdrawal symptoms
விடுபாட்டு விக்கினங்கள் = போதைப்பொருள், மருந்துவகையிலிருந்து விடுபடுகையில் எழும் விக்கினங்கள்
word salad
சொற் சாம்பார்
zeitgeist
காலச்சுவை

No comments:

Post a Comment