Search This Blog

COOKERY = சமையற்கலை
add
சேர்
air conditioner
குளிரூட்டி
aluminum foil
அலுமினியச் சருகு
bacon
பன்றிப்பொரியல் 
bain-marie
வெந்நீர்க்கலம்
bake
வேகவை
bakery
வெதுப்பகம்; மாப்பண்டங்கள்
barbecue chicken
வாட்டடுப்பில் கோழி வாட்டு
barbecue oven
வாட்டடுப்பு
barbecue party
வாட்டிறைச்சி விருந்து
basket
கூடை
baste meat
இறைச்சி குழம்பாக்கு
batter
கலவை (மா, பால், முட்டை)
beat an egg
முட்டை அடி(கூழாக்கு)
beef
மாட்டிறைச்சி
beurre manie
மா-வெண்ணெய்ப் பசை
bind the mixture adding an egg yolk
மஞ்சட்கரு சேர்த்து அப்பமாக்கு
blade
அலகு
blanch
அவித்தெடு
blend milk and honey
பாலும் தேனும் கல
blender = food processor
கலவைக்கருவி
blind bake
அரைச்சூடு காட்டு
boil an egg
முட்டை அவி
boil water
தண்ணீர் கொதிக்கவை
bone
எலும்பு (அகற்று)
bouquet garni
மூலிகைச் செண்டு
bowl
கிண்ணி
braise
வதக்கு
braiser pan
வதக்குகலம்
bread
பாண்
bread crumbs
மாத்துகள்
broil
வாட்டு
broiler
இறைச்சிக்கோழி
broiler pan
வாட்டுகலம்
broom
தும்புக்கட்டை
broth chicken
விறாத்துக்கோழி
brown meat
இறைச்சியை பழுப்பாக்கு
butterfly
அகட்டு
cabinet
பெட்டகம்
caddy
கழிவுவாளி
can opener
பேணிவெட்டி
candy
இனிப்பு; இனிப்பூட்டு
carafe
மதுக்கலம்
caramelize
சீனியில் கருக்கு
casserole
மூடுகலம்
cast iron cookware
வார்ப்பிரும்புச் சமைகலம்
cauldron
அண்டா
chicken broth
கோழிவிறாத்து
chiffonade
பிடி நறுக்கு
china
மங்கு; பீங்கான்
chop
வெட்டு
chopsticks
கைக்குச்சி
clarify
தெளிவி
cleanser, facial
முகமெருகு
cleanser, skin
தோல்மெருகு
cleave meat
இறைச்சி அரி
cleaver
இறைச்சிக்கத்தி
coddle
இளஞ்சூட்டில் அவி
coffee grinder
காப்பி அரைகலம்
coffee maker
காப்பி ஆக்கி
colander
அரிகலம்
cold water
தண்ணீர்
combine
சேர்த்திடு
congee = rice porridge
கஞ்சி
container
கொள்கலம்
cook
சமை; சமையலாளர்
cooker
சமைகலம்
cookery
சமையற்கலை
cookie
வறட்டி
cookware
சமையற் பாத்திரங்கள்
core
உள்ளீடகற்று
counter
பீடம்
court bouillon
சாறு
cream
களி(யாக்கு)
creme fraiche
களிவகை
crimp
விளிம்பு ஒப்பனை
cube
சதுரத்துண்டு(களாக வெட்டு)
cup
கிண்ணம்
cupboard
அலுமாரி
cups and saucers
கிண்ணங்களும் தட்டுக்களும்
curdle
கெட்டியாக்கு
cure
பதனிடு
curry
கறி
cut
வெட்டு
cutlery
கத்தி-கரண்டி வகைகள்
cutting board
வெட்டுப்பலகை
dark meat
தடித்த இறைச்சி
dash of salt, a
ஒரு சொட்டு உப்பு
decant
ஒரு புட்டியிலிருந்து தெளிவித்து மறுபுட்டியில் ஊற்று
decorating bag
ஒப்பனைப் பை
deglaze
அடியாணக்கறி ஆக்கு
degrease
கொழுப்பகற்று
devein shrimp
இறால் குடல் அகற்று
dice
பகடை(களாக்கு)
dish, a vegetarian
சைவ உண்டி
dishes, the
கோப்பைவகைகள்
dishwasher
கோப்பைவகை கழுவி
dissolve
கரை
dot
துகள் தூவு
dough
பிசைந்த மா
drain
பாய்ச்சு
dredge
(மாவில்) புரட்டுயெடு
drippings
அடியாணம்
drizzle
தெளி
drizzle
சிவிறு
dust
தூவு
eggbeater
முட்டை கூழாக்கி
electric mixer
மின்கலக்கி
emulsify
குழம்பாக்கு
ferment
நொதிக்கவை
fillet
முள்-எலும்பு அகற்று
flake
நொருக்கு
flambe
மது பனுக்கி கொளுத்து
flat·ware
கோப்பை-கத்தி-கரண்டி வகைகள்
fold
பொதி
fork
முள்ளுக்கரண்டி
freezer
உறைபதனி
fricassee
இறைச்சி உண்டி
fridge = refrigerator
குளிர்பதனி
fruit salad
பழக்கலவை
fry
பொரி
frying pan
பொரிகலம்
funnel
புனல்
garbage bag
கழிவுப்பை
garbage can
கழிவுவாளி
garbage compactor
கழிவொடுக்கி
garbage disposal
கழிவகற்றல்
garlic presser
உள்ளி அழுத்தி
garnish
ஒப்பனையிடு
glass pan
கண்ணாடிக்கலம்
glaze
மெருகிடு
grate
துருவு
grater
துருவி
gratin
ஊத்தப்பம்
gravy
குழம்பு
grease
கொழுப்பு; கொழுப்பிடு
griddle
அப்பக்கலம்
grill
வலையடுப்பில் வாட்டு
grill pan
வலையடுப்புக் கலம்
grind
அரை
grinder
அரைகலம்
grinding mortar
ஆட்டுக்கல்
grinding stone
அம்மி
gruel
பாற்கஞ்சி; புற்கை
heat
சூடு; சூடாக்கு
honing steel
அரம்
hot plate
தகட்டடுப்பு
hot water
வெந்நீர்
hull
இலை-கோது நீக்கு
husk
உமி-பொச்சு நீக்கு
ice cream scoop
உறைகளிக் கரண்டி
immersion blender
அமிழ்ந்தரைகலம்
jar
புட்டி
jug
கெண்டி
juicer
சாறாக்கி
julienne
சுள்ளிகளாக்கு
kettle
கொதிகலம்
kitchen
சமையலறை
knead
பிசை
knife sharpner
கத்தி தீட்டி
knives
கத்திகள்
ladle
அகப்பை
leaven
புரையூட்டு
leftovers
எச்சமிச்சம்
line
உறையிடு
lined copper cookware
செப்புத்தகட்டு சமையற்கலம்
lukewarm
இளஞ்சூடு
macerate
ஊறவை
marinate
ஆணத்தில் ஊறவை
measuring cup
அளவைக் கிண்ணம்
measuring spoon
அளவைக் கரண்டி
meat grinder
இறைச்சி அரைப்பான்
meringue
வெண்கரு அப்பம்
metal spatula
தட்டைக்கரண்டி
meuniere
மாத்தூவி மீன்பொரி 
microplane
அராவி
microwave
மின்னலைக்கலம்
milk cream
பாற்களி
mince
நன்னு
minced meat
நன்னிய இறைச்சி
mincemeat
பழவெல்லம்
mix
கலக்கு
mixing spoon
கலவைக் கரண்டி
mop
ஒற்றியெடு
mopper
ஒற்றி
mortar
உரல்
muddle
மசி
muddler
மசிகட்டை
mug
கைபிடிக்குவளை
mulligatawny
மிளகுதண்ணீர்
mutton
ஆட்டிறைச்சி
napkin
துடைப்புத்துண்டு
nesting bowls
கிண்ணித்தொகுதி
non-stick cookware
அடிப்பிடியா சமையற்கலம்
nut cracker
நொறுக்கி
oven
சூட்டடுப்பு
oven mitts
அடுப்புக் கையுறை
pan-broil
வதக்கு
pancake turner
தட்டகப்பை
pan-fry
வாட்டியெடு
parboil
புழுக்கு
pare
(கருவியால்) உரி
paring knife
உரிகத்தி
pastry
மாப்பண்டம்
pastry brush
மாப்பண்டத் தூரிகை
pastry cloth
மாப்பண்டத் துணி
payasam
பாயாசம்
peel
உரி
peeler
உரியலகு
pestle
உலக்கை; இடிகட்டை
phyllo
மாச்சருகு
pickle
ஊறுகாய்
pinch
கிள்ளு
piping
ஒப்பனை
pitcher
சாடி
pitted dates
பிதுக்கிய பேரீச்சம்பழம் 
pizza cutter
பீற்சா வெட்டி
plate
கோப்பை; தட்டு
platter
தாம்பாளம்
plump
ஊறிப்பொருமவை
poach
இளஞ்சூட்டில் அவி
porcelain enamel cookware
பீங்கான் சமையற்கலம்
pork
பன்றி இறைச்சி
porridge, rice = congee
கஞ்சி
pot
பானை
potato masher
உருளைக்கிழங்கு மசியலகு
poultry
கோழிவகை
pound
இடி
preheat
முன்சூடேற்று
pressure cooker
மூடு-சமைகலம்
prick
துளையிடு
prune
நறுக்கு
puree
பழக்களி
quiche pan
தட்டுக்கலம்
ramekin
குண்டுமங்கு
rasam
இரசம்
recipe
சமையற் குறிப்பு
reconstitute
மறுபடி ஆக்கு
red meat
செவ்விறைச்சி
reduce
வற்றவிடு
refresh
தண்ணீர் காட்டு
refrigerator
குளிர்பதனி
render = melt
உருக்கு
rice cooker
சோறு சமைகலம்
rice porridge = congee
கஞ்சி
roast
வாட்டு
roast bread
வாட்டிய பாண்
roasting pan
வாட்டுகலம்
rolling pin
மொத்தை
roux
எண்ணெய்ப் படலம்
salad
இலைதழை
salad spinner
இலைதழை சுற்றி
saucepan
கறிகலம்
saucer
தட்டு
saute
வாட்டி வறு
scald milk
பால் வேகவை
scalded milk
வெந்த பால்
scallop
நத்தைப் பணியாரம்
score
கீறு
sear
தீய்
shears
நறுக்கி
shelf
படித்தட்டு
shelves
படித்தட்டுகள்
shred
கீற்றுகளாக்கு
shuck
கோதகற்று
sieve
அரி(ப்பன்); சல்லடை
sift
அரித்தெடு
silverware
வெள்ளிக்கலம்
simmer
கொதிக்கவை
sink
நீரேந்தி
skewer
ஈர்க்கு
skillet
வதக்குகலம்
skim
சிலாவு
slice of bread
பாண்துண்டு
slicer
சீவி
sliver
சிம்புகளாக்கு
smoked meat
புகைபதனிட்ட இறைச்சி
snip
நறுக்கு
soufflé
முட்டைப் பணியாரம்
soup
கூழ்
splatter guard
காப்புமூடி
split
பிள
sponge
பூம்பஞ்சு
spoon
கரண்டி
squeeze
பிழி
stainless steel cookware
துருப்பிடியா சமையற்கலம்
steak
இறைச்சித்துண்டு
steak knife
(இறைச்சி உண்ணப் பயன்படும்) பல்லுக்கத்தி
steam
ஆவியில் அவி
steel wool
உருக்குப்பறட்டை
steep
தோய்த்தெடு
sterilize
காய்ச்சி சுத்திகரி
stew
அவி
stir
துழாவு
stockpot
கடாரம்
stove
கணப்படுப்பு
strain
வடி
syrup
இன்பானம்
tablecloth
மேசைவிரிப்பு
tea cup
தேநீர்க் கிண்ணம்
teapot
தேநீர்க்கலம்
teaspoon
தேக்கரண்டி
temper
பதப்படுத்து
tempered glass cookware
கடுங்கண்ணாடிச் சமையற்கலம்
timer
நேரங்காட்டி
toast bread
பாண் வாட்டு
toast chick peas
கடலை வறு
toast to the bride, propose a
மணமகள் நலம் பாராட்டி அருந்துரை முன்மொழி
toast, a
வாட்டிய பாண்துண்டு
toaster
வாட்டி
tong
பற்றுகுறடு
toss
புரட்டிப்போடு
towel, kitchen
துவட்டி
towel, paper
துடைப்புத்தாள்
trash
குப்பை
tray
தட்டம்
trivet
முக்காலி; திண்டு
truss
பற்றுப்போடு
tumbler
கண்ணாடிக் குடுவை
tureen
மூடுகலம்
utensils
பாத்திரங்கள்; தட்டுமுட்டு
veal
கன்று இறைச்சி
venison
மான் இறைச்சி
vinaigrette
சுவைக்கூட்டு
waffle iron
மூடிவாட்டி
waste basket
கூடைவாளி
water
நீர்
waxed paper
மெழுகுதாள்
whip cream
களி கடை
whipped cream
கடைகளி
whisk
சிவிறி
white meat
வெள்ளிறைச்சி (எ-கா: கோழி, முயல், கன்று)
wire rack
வலைச்சட்டம்
wire whisk
முட்டை கூழாக்கி
wok
தாழி
zest
தோலுரி
zester
தோலுரியலகுNo comments:

Post a Comment