Search This Blog

IMMIGRATION = குடிவரவு


abandon a claim

கோரிக்கையைக் கைவிடு

abuse of process

படிமுறையைத் தவறாகப் பயன்படுத்தல்

accept a claim

கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்

acceptable documentation

ஏற்கக்கூடிய ஆவணங்கள்

admissibility hearing

அனுமதிவாய்ப்பு விசாரணை

adopted child

தத்தெடுத்த (தத்தெடுக்கப்பெற்ற) பிள்ளை

adoption of convenience

வசதிக்கான தத்தெடுப்பு

adoptive parent

தத்தெடுத்த பெற்றார்

allow a claim

கோரிக்கையை அனுமதி

allow an appeal

மேன்முறையீட்டை அனுமதி

alternatives to detention

தடுத்துவைப்புக்கு மாற்றுவழிகள்

appeal

மேன்முறையிடு; மேன்முறையீடு

appearance of bias

பாரபட்சம் நிலவும் தோற்றப்பாடு

arrest warrant

பிடியாணை

assignment court

சாட்டுதல் மன்று

authorize to enforce the act

சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த அதிகாரமளி

basis of claim

கோரிக்கை அடிப்படைக் கூற்று

bench decision

மன்று முடிபு

best interests of the child

பிள்ளையின் நன்னலன்கள்

Border Services Agency

எல்லைச் சேவைகள் முகமையகம்

burden of proof = onus of proof

எண்பிக்கும் பொறுப்பு = நிரூபிக்கும் பொறுப்பு

call a witness

சாட்சியை அழை

changing the location of a hearing

விசாரணைக்குரிய இடத்தை மாற்றல்

citizen

குடியாளர் = குடியுரிமையாளர் = பிரசை

citizenship

குடியுரிமை

claim for refugee protection

அகதிப் பாதுகாப்புக் கோரிக்கை

claimant without identification

அடையாள ஆவணங்களற்ற கோரிக்கையாளர்

client

சேவையுறுநர்

common-law partner

கூடிவாழும் துணைவர்

confidentiality of application

விண்ணப்பத்தின் அந்தரங்கம்

conscientious objector

மனச்சாட்சிப்படி மறுப்பவர்

consolidated grounds of protection

பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கு ஒருங்குதிரட்டிய ஆதாரங்கள்

continued detention

தொடர்ந்து தடுத்துவைப்பு

contravene, breach, infringe

முரண்படு, மீறு, வரம்புமீறு

convention against torture

சித்திரவதைக்கு எதிரான ஒப்பந்தம்

convention refugee

ஒப்பந்த அகதி

counsel of record

பதிவிலுள்ள சட்டமதிஞர்

credibility issues

நம்பகப் பிரச்சனைகள்

credible evidence

நம்பத்தக்க சான்று

crimes against humanity

மனிதகுலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள்

cruel punishment

கொடூரமான தண்டனை

cruel treatment

கொடூரமாக நடத்துதல்

cultural fabric

பண்பாட்டுக் கட்டுக்கோப்பு

danger to public health

பொதுமக்களின் நலவாழ்வுக்கு ஆபத்து

danger to public safety

பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து

de novo

பழையபடி

decision rendered orally

வாய்மொழி முடிபு

deny access

வழி மறு

departure order

வெளியேற்றக் கட்டளை

deportation order

நாடுகடத்தல் கட்டளை

designated representative

அமர்த்தப்பட்ட பிரதிநிதி

detention review

தடுத்துவைப்பு பற்றிய மீள்நோக்கு

detrimental to the national interest

தேசிய நலனுக்குக் கேடான

discharge of liability

பொறுப்புகளை நிறைவேற்றல்

disclose personal information

சொந்த விபரங்களை வெளிப்படுத்து

disclosure of documents

ஆவணங்களை வெளிப்படுத்தல்

dismissal of an appeal

மேன்முறையீட்டை தள்ளுபடி செய்தல்

displaced person

இடம்பெயர்ந்த ஆள்

dual intent

இரட்டை நோக்கம்

eligibility to refer claim

கோரிக்கையைப் பாரப்படுத்தும்  தகவு

enforcement of removal orders

அகற்றல் கட்டளைகளை நிறைவேற்றல்

entering and remaining

புகுந்து தங்கியிருத்தல்

establish identity

அடையாளத்தை எண்பி (நிரூபி)  

ethnic cleansing

இனக்களைவு

evidence relating to identity

அடையாளம் தொடர்பான சான்று

exceptions to public hearing

பொது விசாரணைக்கு விதிவிலக்குகள்

excessive demand

மட்டுமீறிய கோரிக்கை

excluded persons

விலக்கப்பட்ட ஆட்கள்

exclusion clause

விலக்கல் வாசகம்

exclusion order

விலக்கல் கட்டளை

expedited hearing

துரித விசாரணை

expert-witness

நிபுணர்-சாட்சி

extradition procedure

வேற்றரசிடம் ஒப்படைக்கும் நடைமுறை

failure to appear at the proceeding

விசாரணைக்குத் தோற்றத் தவறுதல்

fair and efficient procedures

நியாயமான, திறமான நடைமுறைகள்

fairness and natural justice

நியாயமும் இயற்கை நீதியும்

falsely personate

ஆள்மாறாட்டம் செய்

family class 

குடும்ப வகுப்பு

family member

குடும்ப உறுப்பினர் (அங்கத்தவர்)

fear of persecution

கொடுமைக்கு உள்ளாகும் அச்சம்

Federal Court

மத்திய நீதிமன்று

final decision

இறுதி முடிபு

first detention review

முதலாவது தடுத்துவைப்பு மீள்நோக்கு

foreign national

வெளிநாட்டவர்

form and language of documents

ஆவணங்களின் உருவும் மொழியும்

forty-eight (48) hour review

நாற்பத்தெட்டு (48) மணித்தியால மீள்நோக்கு

further reviews

மேலதிக மீள்நோக்குகள்

gender related issue

பால் தொடர்பான பிரச்சனை

general provisions

பொது ஏற்பாடுகள்

generalized risk

பொதுப்படையான ஆபத்து

generally known fact

பொதுவாக அறியப்பட்ட நிகழ்பாடு

genuine

உண்மையான = மெய்யான

give evidence

சான்று பகர் = சாட்சியம் அளி   

grant permanent resident status

நிரந்தர வசிப்பு நிலை வழங்கு

grounds of security

பாதுகாப்புக் காரணங்கள்

head office

தலைமை அலுவலகம்

headquarters

தலைமையகம்

health (to protect the)

உடல்நலம் (காக்க)

health grounds

உடல்நிலைக் காரணங்கள்

human rights abuses

மனித உரிமைத் துர்ப்பிரயோகங்கள்

human rights violations

மனித உரிமை மீறல்கள்

human smuggling

ஆள் கடத்தல்

human trafficking

ஆள் கடத்து வியாபாரம்

humanitarian and compassionate grounds

மனிதபிமான, கருணை அடிப்படைகள்

identity document

ஆளடையாள ஆவணம்

immigration

குடிவரவு

Immigration and Refugee Protection Act

குடிவரவுஅகதிப் பாதுகாப்புச் சட்டம்

immigration consultant

குடிவரவு உசாவலர்

immigration counsel

குடிவரவுச் சட்ட மதிஞர்

Immigration Division

குடிவரவுப் பகுதி

in camera

அந்தரங்கமாக; நீதிபதியின் கூடத்தில்  

in force

நடைமுறையில் உள்ளது

inadmissibility

அனுமதிக்கவியலாமை

inadmissible claimant

அனுமதிக்கவியலாத கோரிக்கையாளர்

inadmissible family member

அனுமதிக்கவியலாத குடும்ப உறுப்பினர்

incompetent person

தகுதியற்ற ஆள்

inconsistency

முன்பின் முரண்பாடு

ineligible claim

தகவற்ற கோரிக்கை

informally and quickly

விதிமுறைசாராமலும் விரைவாகவும்

interlocutory judgment

இடைக்காலத் தீர்ப்பு

internal flight alternative

உள்நாட்டில் மாற்றுப் புகலிடம்

international legal obligations

சர்வதேய  சட்டக் கடப்பாடுகள்

interpreter

உரைபெயர்ப்பாளர்

intervene in the appeal

மேன்முறையீட்டில் தலையிடு

intervention by the minister

அமைச்சர் தலையிடல்

invalid proceeding

செல்லுபடியற்ற விசாரணை

joining claims or applications

கோரிக்கைகளை அல்லது விண்ணப்பங்களை இணைத்தல்

judicial consideration

நீதித்துறையின் பரிசீலனை

judicial release

 நீதித்துறை அளிக்கும் விடுதலை

judicial review

நீதித்துறை மீள்நோக்கு

judicial system

நீதி முறைமை

jurisprudential guides

சட்டவியல் வழிகாட்டிகள்

landing paper = record of landing

குடிபுகல் பத்திரம் = குடிபுகல் பதிவு

language of proceedings

விசாரணை மொழி

lawful owner

சட்டபூர்வ உடைமையாளர்

lawfulness

சட்டபூர்வம்

leading question

இட்டுச்செல்லும் வினா

leave to appeal

மேன்முறையீடு செய்வதற்கான அனுமதி

legal status

சட்டத் தகுதிநிலை

legal system

சட்ட முறைமை

list of exhibits

தடய நிரல்

loss of status and removal

தகுதிநிலை இழப்பும் அகற்றலும்

low income cutoff (LICO)

தாழ்ந்த வருமான வரம்பு  

make an appeal

மேன்முறையிடு

make representations

எடுத்துரை

mandatory detention

சட்ட நியதிப்படி தடுத்துவைப்பு

marriage of convenience

வசதிக்கான திருமணம்

medical examination

வைத்திய பரிசோதனை

medical inadmissibility

வைத்திய காரணங்களினால் அனுமதிக்கவியலாமை

member of the economic class

பொருளாதார வகுப்பினர்

member of the family class

குடும்ப வகுப்பினர்

military service

படைச் சேவை

minister's counsel

அமைச்சரின் சட்டமதிஞர்

misrepresentation

பிறழ்கூற்று

mitigating circumstance

தணிக்கும் சூழ்நிலை

natural justice

இயற்கை நீதி

new evidence

புதிய சான்று

new immigrant

புதிய குடிவரவாளர்

nexus

தொடர்பு

non-compliance with the act

சட்டத்துக்கு அமைந்தொழுகாமை

non-disclosure of information

தகவல் வெளிப்படுத்தாமை

notice of appeal

மேன்முறையீடு பற்றிய அறிவிப்பு

notice of decision

முடிபு பற்றிய அறிவிப்பு

notice of intervention

தலையீடு பற்றிய அறிவிப்பு

notice to appear

தோற்றும்படி (வெளிப்படுமாறு) அறிவிப்பு

oath

சத்தியம்

oath or solemn affirmation

சத்தியம் அல்லது பற்றுறுதிமொழி

oral decision

வாய்மொழி முடிபு

organized criminality

கூட்டுச் சேர்ந்து குற்றம் புரிகை

outstanding charge

தீர்க்கப்படாத குற்றச்சாட்டு

people smuggling

ஆட்கடத்தல்

peremptory adjournment

மீறமுடியாத ஒத்திவைப்பு

permanent resident

நிரந்தர வாசி

persecuted person

கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட ஆள்

person concerned

சம்பந்தப்பட்ட ஆள்

person detained

தடுத்து வைக்கப்பட்ட ஆள்

person in need of protection

பாதுகாப்புத் தேவையான ஆள்

personal information form

ஆள் விபர (தகவல்) படிவம்

political opinion

அரசியல் அபிப்பிராயம்

port of entry

நுழைவுத் துறை

pre-removal risk assessment

அகற்றலுக்கு முந்திய ஆபத்துக் கணிப்பீடு

probative value

எண்பித்தற் பெறுமதி; நிரூபித்தற் பெறுமதி

prohibition against disclosure of information

தகவலை வெளிப்படுத்துவதற்கு எதிரான தடை

proof that document was provided

ஆவணம் வழங்கிய சான்று

prosecution of designated offences

குறிக்கப்பட்ட குற்றங்கள் பற்றிய வழக்குத்தொடுப்பு

prosecution of offences

குற்றங்களுக்கான வழக்குத்தொடுப்பு

protected person

பாதுகாக்கப்பட்ட ஆள்

protection determination

பாதுகாப்புத் தீர்மானம்

public hearing

பகிரங்க விசாரணை

public proceeding

பகிரங்க நடவடிக்கை

quash a conviction

குற்றத்தீர்ப்பை நீக்கு

quasi-judicial procedure

மருவுநீதி நடைமுறை

ready to proceed

விசாரணைக்குத் தயாரான

reasons for decision

முடிபுக்கான காரணங்கள்

recognize as a convention refugee

ஒப்பந்த அகதியாக ஏற்றுக்கொள்

reconsideration

மீள்கணிப்பு

reconvene the parties

தரப்புகளை மீளக் கூட்டு

record of landing = landing paper

குடிபுகல் பதிவு = குடிபுகல் பத்திரம்

redetermination

மீள்தீர்மானம்

re-enter

மீள நுழை

re-examination

மீள்-விசாரணை

refer the claim

கோரிக்கையைப் பாரப்படுத்து

referred claim

பாரப்படுத்திய கோரிக்கை

refugee

அகதி

refugee convention

அகதி ஒப்பந்தம்

refugee protection

அகதிப் பாதுகாப்பு

refugee protection division

அகதிப் பாதுகாப்புப் பகுதி

refugee protection officer

அகதிப் பாதுகாப்பு அதிகாரி

Registry of the Federal Court – Trial Division

மத்திய நீதிமன்றப் பதிவகம்-விசாரணைப் பகுதி

Registry Office

பதிவு அலுவலகம்

rejection of a claim

கோரிக்கையை நிராகரித்தல்

remedial and disciplinary measures

பரிகார-ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள்

removal order

அகற்றல் கட்டளை

remove counsel

சட்டமதிஞரை அகற்று

reopen a claim

கோரிக்கையை  மீண்டும் முன்வை

report on inadmissibility

அனுமதிக்கவியலாமை பற்றிய அறிக்கை

reserved decision

ஒத்திவைத்த தீர்மானம்

resettlement

மீள்குடியமர்வு

residency obligation

வசிப்புக் கடப்பாடு

respondent

எதிர்வாதி

resume a procedure

நடைமுறையை மீண்டும் தொடரு

reunification of family members

குடும்ப உறுப்பினர்களின் மீளொருங்கிணைவு

review of decision for detention

தடுத்துவைப்பு தீர்மான மீள்நோக்கு

right of appeal

மேன்முறையிடும் உரிமை

Right of Minister

அமைச்சரின் உரிமை

rules of evidence

சாட்சிய விதிகள்

safe haven

பத்திரமான புகலிடம்

safe third country

பத்திரமான மூன்றாவது நாடு

sanction of the court

நீதிமன்றின் இசைவாணை

security grounds

பாதுகாப்புக் காரணங்கள்

security risks

பாதுகாப்புக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்கள்

seized panel

பற்றிக்கொண்ட குழாம்

separating claims

கோரிக்கைகளைப் புறம்பாக்கல்

serious criminality

பாரதூரமான குற்றச்செயற்பாடு

set aside a decision

முடிபை புறந்தள்ளு

seven-day review

ஏழு-நாள் மீள்நோக்கு

show cause hearing

காரணம் காட்டும் விசாரணை; பிணை விசாரணை

sine die = without fixing a date

காலவரையறையின்றி; திகதி குறிப்பிடாது

social group persecution

சமூகக் குழுமக் கொடுமை

sponsor of the applicant

விண்ணப்பதாரியைப் பொறுப்பேற்பவர்

sponsored applicant

பொறுப்பேற்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரி

spouse

வாழ்க்கைத் துணை

state protection

அரச பாதுகாப்பு

statement that documents were provided

ஆவணங்கள் வழங்கிய கூற்று

statutory declaration

நியதிச்சட்டப் பிரகடனம்

stay a removal order

அகற்றல் கட்டளையை தள்ளிவை

student authorization

மாணவர்க்கான அனுமதி

substantive evidence

உருப்படியான சான்று

summary conviction

உடனடிக் குற்றத்தீர்ப்பு

summon a witness

ஒரு சாட்சிக்கு அழைப்பாணையிடு

supporting evidence

துணைச் சான்று

suspension or termination

இடைநிறுத்தம்(ல்) அல்லது முடிவுறுத்தம்(ல்)

temporary resident

தற்காலிக வாசி                                  

temporary resident permit

தற்காலிக வசிப்பு அனுமதிப் பத்திரம்                               

temporary worker

தற்காலிக தொழிலாளர்

termination and cancellation

முடிவுறுத்தலும் நீக்கலும்

terms and conditions

நியதிகளும் நிபந்தனைகளும்

testimony

சாட்சியம்

trafficking in persons = human trafficking

ஆட்கடத்து வியாபாரம்

transnational crime

நாடுகடந்து புரியும் குற்றம்

travel document

பயண ஆவணம்

undertaking relating to sponsorship

பொறுப்பேற்புத் தொடர்பான உறுதிமொழி

undue hardship

அடா இடும்பை

United Nations High Commissioner for Refugees

ஐக்கிய நாடுகள் அகதிகள் ஆணையாளர்

unlikely to appear

தோற்றும் (வெளிப்படும்) வாய்ப்பு இல்லை

vacate determination

தீர்மானத்தை நீக்கு

vacate refugee protection

அகதிப் பாதுகாப்பை நீக்கு

violate human rights

மனித உரிமைகளை மீறு

visa

நுழைவனுமதி

voluntary departure

மனமிசைந்து புறப்படல்; மனமிசைந்த புறப்பாடு

War Crimes Act

போர்க் குற்றச் சட்டம்

warrant to arrest

பிடியாணை

well-founded fear of persecution

தகுந்த காரணங்களுடன் கொடுமைக்கு உள்ளாகும் அச்சம்

withdraw a claim

கோரிக்கையை மீளப்பெறு

written request

எழுத்துமூல வேண்டுகோள்

written submissions

எழுத்துமூல சமர்ப்பணம்

 

No comments:

Post a Comment