Search This Blog

ENGLISH-TAMIL PHRASES (B)

baby blues; postnatal depression

மகப்பேற்றின் பின் உளச்சோர்வு

baby boom

பிறப்புத்தொகைப் பெருக்கம்

baby bust

பிறப்புத்தொகைக் குறுக்கம்

baby-friendly hospital

பாலூட்டுநேய மருத்துவமனை

baby-led weaning

குழந்தை தானே உண்ணப் பழகல்

Bachelor of Arts

இளங் கலைமாணி

back burner, put on the

கிடப்பில் போடு

background concentration

பின்புலச் செறிவு

background radiation

பிற்புலக் கதிர்வீச்சு

back pain

முதுகுநோ; முதுகுவலி

backstage

பின்னரங்கம்

backwater valve

மீள்நீர் தடுக்கிதழ்

bacteria denitrification

பற்றீரியாக்கள் ஊடான நைதரசினிறக்கம்

bacterial count

பற்றீரிய எண்ணிக்கை

bacterial leaching; bioleaching

பற்றீரியச் சல்லடை

bacterial purity

பற்றீரியத் தூய்மை

bad debt

அறவிடமுடியாக் கடன்

bad faith; intent to deceive

ஏய்க்கும் எண்ணம்; தகாத எண்ணம்

bad reputation

அவப்பெயர்; இழுக்கு

badminton

இறகுப்பந்தாட்டம்

bail, He is out on

அவர் பிணையில் வெளிவந்துள்ளார்

bail, The court will grant you

நீதிமன்றம் உங்களுக்குப் பிணை தரும்

bail bond

பிணை முறி

bail out the private sector, The government will

அரசாங்கம் தனியார் துறைக்கு கைகொடுக்கும்

bailout discussions

கடனளிப்புக் கலந்துரையாடல்

bait-and-switch

ஈர்த்து, தூண்டி, விற்கும் உத்தி

bait, take the

இரையைக் கவ்வு; ஈர்க்கப்படு; அகப்படு

balance, bank

வங்கி மீதி

balance, on

மொத்தத்தில்; அனைத்தையும் கருத்தில் கொள்ளும்பொழுது

balanced diet

ஒப்பளவுணவு

balanced portrayal of women

பெண்களை ஒப்பளவாகச் சித்தரித்தல்

balanced view

ஒப்பளவுக் கண்ணோட்டம்

balance of evidence

சான்றுச் சமநிலை

balance of power

வலுச்சமநிலை

balance of probabilities

நிகழ்தகவுச் சமநிலை

balance sheet

ஐந்தொகை

balancing equation method

ஒப்புச் சமன்பாட்டு முறை

balancing of accounts

கணக்குகளைச் சமப்படுத்தல்

balancing of ledgers

பேரேடுகளைச் சமப்படுத்தல்

balcony, flower vases on the

உப்பரிகையில் (மேன்மாடத்தில்) பூச்சாடிகள்

balearic myrobalan

தான்றி

ballistic, go

வெகுண்டெழு

ballistic missile

உந்துகணை

balloon vine; winter cherry

உழிஞை; முடக்கொற்றான்

banality of evil (Hannah Arendt)

தீமை நிகழும் வழமை

banal platitude

வழமையான வெற்றுரை

banded bay cuckoo

செங்குயில்

bank account

வங்கிக் கணக்கு

bank card

வங்கி அட்டை

bank discount

வங்கிக் கழிவு

bank draft

வங்கி வரைவோலை

bank identifier code

வங்கி அடையாளக் குறியீடு

bank insurance fund

வங்கிக் காப்புறுதி நிதியம்

bank investment contract

வங்கி முதலீட்டு ஒப்பந்தம்

bank note

தாள் காசு

bank rate

வங்கி வீதம்

bankrupt, go

நொடிப்புக்கு உள்ளாகு

bankruptcy, file for

நொடிப்புநிலைக்கு விண்ணப்பி

bank service charges

வங்கிச் சேவைக் கட்டணம்

bank statement

வங்கிக் கூற்று

bar, at (the)

நீதிமன்றின் முன்னிலையில் உள்ள

Bar, be admitted to the = be called to the Bar

சட்டவாளராக அங்கீகரிக்கப்படு

bar association

சட்டவுரைஞர் சங்கம்

barbecue chicken

வாட்டடுப்பில் கோழி வாட்டு

barbecue machine

வாட்டுணவுப் பொறி

barbecue oven

வாட்டடுப்பு

barbecue party

வாட்டுணவு விருந்து

barber paradox

சிகைவலர் முரண்புதிர் 


(ஓர் ஊரில் ஒரேயொரு  சிகைவலரே இருக்கிறார் என்றும், அங்கு தமக்குத் தாமே சவரம் செய்யாதவர்களுக்கு மாத்திரமே அவர் சவரம் செய்கிறார் என்றும் வைத்துக் கொள்வோம். அப்படி என்றால், அந்த சிகைவலருக்கு சவரம் செய்பவர் யார்? மேற்கண்ட கூற்றின்படி தனக்குத் தானே சவரம் செய்யும் எவருக்கும் அவர் சவரம் செய்பவர் அல்லர். ஆகவே அவர் தனக்குத் தானே சவரம் செய்பவர் என்றால், தனக்குத் தானே சவரம் செய்ய முடியாது என்றாகிறது. அத்துடன், அவர் தனக்குத் தானே சவரம் செய்யாதவராக விளங்கினால் மாத்திரமே தனக்குத் தானே சவரம் செய்பவராக விளங்க முடியும் என்றாகிறது! அப்படி என்றால், அந்த சிகைவலருக்கு சவரம் செய்பவர் யார்? - Bertrand Russell)

barn owl

கூகை

barn swallow

தகைவிலான்

barrage, artillery

பீரங்கிப் பல்லவேட்டு

barramundi; sea bass; sea perch

கொடுவா

barren money

வட்டி ஈட்டாத பணம்

barricade, place a

வழித்தடை இடு

barrier free apartment

மாற்றுத்திறவசதி அடுக்குமாடியகம்

barrier methods

கருத்தடை முறைகள்

barriers to accessibility

மாற்றுத்திறனாளர் எதிர்நோக்கும் தடங்கல்கள்

bar-winged flycatcher-shrike

கருப்பு வெள்ளைக் கீச்சான்

base commander

தளகர்த்தர்

base unit

தளப் பிரிவு

base year

அடிப்படை ஆண்டு

basic activities of daily living

அன்றாட அடிப்படை வாழ்வுச் செயற்பாடுகள்

basic health service

அடிப்படைச் சுகாதார சேவை

basic insurance policy

அடிப்படைக் காப்புறுதி ஒப்பந்தம்

basic skills

அடிப்படைத் திறன்கள்

basic statements

அடிப்படைக் கூற்றுகள்

basis of claim

கோரிக்கை அடிப்படைக் கூற்று

baste meat

இறைச்சி குழம்பாக்கு

battered wives

தாக்குண்ட மனைவியர்

battered women's shelter = hostel

தாக்குண்ட மகளிர் மனை; மகளிர்மனை

battered women

தாக்குண்ட பெண்கள்

battle array

சமர்க்கோலம்; பொருதுகோலம்

battle cry

சமர் முழக்கம்; போர் முழக்கம்

battle dress; battle fatigue; combat dress; combat fatigue

சமருடை; போருடை

battle position

சமர் நிலை

battleship

சமர்க் கப்பல்; போர்க் கப்பல்

bawdy house

பாலியல் விடுதி; சிற்றின்ப விடுதி

baya weaver

தூக்கணாங்குருவி

bay-backed shrike

கருஞ்சிவப்பு முதுகுக் கீச்சான்

beach defence

இறங்குகரைப் பாதுகாப்பு

beach head

இறங்குகரை முகப்பு

be admitted (called) to the bar

சட்டவாளராக அங்கீகரிக்கப்படு

bead tree

குன்றிமணி = மலைவேம்பு

beaked snake

அலகுப் பாம்பு

beamhouse wastes

தோல்பதனக் கழிவுகள்

beat an egg

முட்டை அடி(கூழாக்கு)

beauty parlour; beauty salon

அழகொப்பனையகம்

beche-de-mer; sea cucumber

கடலட்டை

Beck's cognitive triad

பெக்கின் மூவகை அறிதிறன்கள்

beef cattle feedlot

இறைச்சி மந்தை தீன்களம்

beet root

அக்காரக் கிழங்கு

be faithful and bear true allegiance

நம்பிக்கைக்குரியவராகவும் மெய்விசுவாசம் கொண்டவராகவும் விளங்கு

before the fact

நிகழ்வின் முன்நிகழமுன்

begging the question; petitio principii; assume the conclusion (Aristotle)

மெய்ப்பிக்கமுன் மெய்யெனல் = சுழல்நியாயப் போலி

 

எ-கா:


 "அவரே தலைசிறந்த கலைஞர்"

 "எப்படி?"

 "அவரைவிடச் சிறந்த கலைஞர்   

 இல்லை"

 "அப்படியா?"

 "ஆம்"

 "?"

 "ஆகவே அவரே தலைசிறந்த  

 கலைஞர்"

 "?"

behavioral confirmation

நடத்தை உறுதிப்பாடு

behavioral data

நடத்தைத் தரவுகள்

behavioral measures

நடத்தை அளவீடுகள்

behavioral rehearsal

நடத்தை ஒத்திகை

behavior analysis

நடத்தை பகுப்பாய்வு

behaviorist perspective

நடத்தையியற் கண்ணோட்டம்

behavior modification

நடத்தை சீராக்கம்

behavior therapy

நடத்தைச் சிகிச்சை

behavioural addiction

நடத்தைக்கு அடிமைப்படுகை

behavioural and psychological symptoms of dementia

நடத்தை, உளவியல் வாரியான மூளைமழுக்க அறிகுறிகள்

behaviour modification therapy

நடத்தை மாற்றச் சிகிச்சை

belief-bias effect

நம்பிக்கை சார்ந்த விளைவு

belief system

நம்பிக்கைநெறிக் கோவை

belles letters

இலக்கியப் படைப்புகள்

bell pepper

கறி மிளகாய் = குடை  மிளகாய்

below replacement fertility

ஈடுசெய் பிறப்பின் தாழ்ச்சி வீதம்

bench decision

மன்று முடிபு

bench terrace

படியமைப்பு

bench warrant

நீதிமன்றக் கைதாணை  (பிடியாணை)

beneficent nature

நலம்புரி இயல்பு

beneficial ownership

பயன்பெறும் உடைமை

beneficiary of the will

இறப்பாவண நன்மையாளர்

beneficiary, sole

ஒரே நன்மையாளர்

beneficium abstinendi

உரிமை ஏற்காப் பயன்

beneficium cedendarum actionum

வழக்குரிமையளிப்புப் பயன்

beneficium de duobus vel pluribus reis debendi

இருவர் அல்லது பலர்க்கிடையில் கடன்  பொறுப்பை பகிரும் பயன்

beneficium divisionis

பிரிப்புப் பயன்

beneficium ordinis seu excussionis

முறைமைத் தொடர்ச்சிப் பயன்

benefit of the doubt

ஐய நன்மை

benefits available

கிடைக்கும் நன்மைகள்

benevolent society

தண்ணளிச் சமூகம்

Bengal gram; chickpea

கொண்டைக் கடலை

benign tumour

புற்றுநோயற்ற கழலை

bequeath your lands to your children

உனது காணிகள் உனது பிள்ளைகளுக்குச் சேருமாறு  விருப்பாவணமிடு

best interests of the child, the

பிள்ளையின் நன்னலன்கள்

betel leaf

வெற்றிலை

better health for women and children through family planning

குடும்பத் திட்டம் ஊடாக  பெண்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் நலவாழ்வு

bewilderment; perplexity

மருட்சி

beyond a reasonable doubt

நியாயமான ஐயத்துக்கிடமின்றி

bias, political

அரசியற் பக்கச்சார்பு

bibliography

நூற்பட்டியல்

bicameral parliament

இருமன்ற நாடாளுமன்றம்

biconditional statement; if and only if

இருசார்புக் கூற்று

bicultural identity

இருபண்பாட்டு அடையாளம்

bidding war

விலைகூறல் (விலைகேட்டல்) போட்டி

bids; tenders

கேள்விப்பத்திரங்கள்

Big Bang Theory

பிரபஞ்ச பேரோசைக் கோட்பாடு

Big Crunch Theory

பிரபஞ்ச நிலைகுலைவுக் கோட்பாடு

big eye trevally; dusky trevally

ஊசிப்பாரை

bigot, religious

சமயவெறியர்

bigotry, religious

சமயவெறி

big picture

முழுப்பரிமாணம்

bilateral negotiation

இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை

biliary disease

பித்த நோய்

bilingual education

இருமொழிக் கல்வி

bill and coo

கொஞ்சிக் குலவு

bill of lading

சரக்கேற்று முறி

bill of quantities

கணிய முறி

Bill of Rights

உரிமைச் சாசனம்

bill of sale

விற்பனை முறி; கிரய முறி

Bill, Reform

சீர்திருத்த சட்டமுலம்

bill, telephone

தொலைபேசிக் கட்டணச்சீட்டு

billion = 1,000,000,000

நூறு கோடி

binary options

இருமைத் தெரிவுகள்

binding agreement

பிணிக்கும் உடன்படிக்கை

binding over an accused for trial

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை  விசாரணைக்குப் பிணித்து விடுதல் (விசாரணைக்குத் தோற்றும்படி பணித்துவிடுதல்)

binding rule

பிணிக்கும் விதி

bind the mixture adding an egg yolk

மஞ்சட்கரு சேர்த்து அப்பமாக்கு

binge drinking

குடிவெறியாட்டம்

biochemical oxygen demand

உயிர்மவேதி உயிர்வளித் தேவை

biogeochemical cycle

புவி உயிர்ம வேதி வட்டம்

biography

வாழ்க்கை வரலாறு

bioleaching = bacterial leaching

உயிர்மச் சல்லடை

biological accumulation

உயிர்மக் குவிவு

biological benchmark

உயிர்ம மட்டக்குறி

biological clock

உடற் கடிகாரம்

biological factor

உயிரியற் காரணி

biological family

குருதி உறவுக் குடும்பம்

biological indicator

உயிர்ம இனங்காட்டி

biological parent = blood parent

குருதிப் பெற்றார்

biological pest control = biocontrol

உயிர்மமுறை பீடை ஒடுக்கம்

biological pesticides

உயிர்ம பீடைநாசினிகள்

biological reasons

உயிரியற் காரணங்கள்

biological sewage treatment

உயிர்மமுறை கழிநீர் சுத்திகரிப்பு

biological spectrum

உயிரினக் கற்றை

biological treatment technology

உயிர்ம சுத்திகரிப்பு தொழினுட்பவியல்

biological waste

உயிர்மக் கழிவு

biologic erosion

உயிர்ம மண்ணரிப்பு

biomedical therapy

உயிர்மருத்துவ சிகிச்சை

BIPOC = Black, Indigenous and People of Colour

பன்னிறத்தோர்

biosecure bubble

கிருமி தொற்றா குமிழ்

bipolar disorder

இருமுனைக் கோளாறு; பித்து-சோர்வுக் கோளாறு

bird sanctuary

புள்ளினக் காப்புலம்; பறவைக்காப்புலம்

bird snake

பறவைப் பாம்பு

birth attendant

மகப்பேற்றுத் தாதியாளர்

birth cohorts

பிறப்புச் சாரிகள்

birth control; contraception

கருத்தடை

birth grant

மகப்பேற்று மானியம்

birthing room

மகப்பேற்றுக் கூடம்

birth interval; birth spacing; child spacing

பிறப்பிடைக்காலம்

birth kit

மகப்பேற்றுப் பொட்டலம்

birth postponement

கருத்தரிப்பை பின்போடல்

birth rate

பிறப்பு வீதம்

birthright

பிறப்புரிமை

birth timing

கர்ப்பகால ஒழுங்கு

birth weight

பிறப்பெடை; பிறந்த குழந்தையின் எடை

Bishop's weed; ajowan

ஓமம்

altcoin; bitcoin; cryptocurrency

மின்மநாணயம்

bitter gourd; bitter melon

பாகற்காய்

bitter gourd

பாகல்

biweekly mortgage

இரு கிழமைகளுக்கோர்  அடைமானம்

Black Baza

கருங்கொண்டை வல்லூறு

Black-bellied Tern

கருப்பு வயிற்று ஆலா

Black Bittern

கருங்குருகு

black box theatre

கருமை அரங்கம்

black bulbul

கருப்புச் சின்னான்

black-capped kingfisher

கருந்தலை மீன்கொத்தி

black comedy; dark comedy

அவல நகைச்சுவை; அவலநகைப்

black-crested bulbul

செந்தொண்டைச் சின்னான்

black-crowned night heron

இராக் கொக்கு

black cumin

கருஞ்சீரகம்

black currant

கருங்கொடிமுந்திரி

black drongo

கருங் கரிச்சான்

black eagle

கரும்பருந்து

black gram

உழுந்து

black-headed cuckoo-shrike

கருந்தலைக் குயில் கீச்சான்

black-headed gull

கருந்தலைக் கடற்புறா

black-headed ibis

வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன்

black-headed munia

கருந்தலைச் சில்லை

black-headed oriole

கருந்தலை மாங்குயில்

black-headed snake

கருந்தலைப் பாம்பு

black kingfish = cobia

கடவரை = கடல் விரால்

black kite

கள்ளப் பருந்து

Black Lives Matter

கருப்பின மக்கள் வாழ்வியக்கம்

black-lored yellow tit

மஞ்சள்கண் பட்டாணிக் குருவி

black magic

செய்வினை

black market

கள்ளச் சந்தை; கறுப்புச் சந்தை

black marlin

கொப்பரன்

Black-naped Monarch

கரும்பிடரி நீல ஈப்பிடிப்பான்

black pepper

மிளகு

black pomfret

கருவெளவால் = கருவாவல்

black rat snake

கருஞ்சாரை

black shark

கட்டைச் சுறா = கருமுடிச் சுறா = பெருந்தலைச் சுறா

black-shouldered kite

சிறு கரும்பருந்து

black snake, red-bellied

சிவப்பு வயிற்றுக் கரும்பாம்பு

black stork

கருநாரை

black-tailed godwit

கருவால் மூக்கன்

black templed cat snake; herald snake

கருங்கன்னப் பூனைப் பாம்பு

black-throated munia

கருந்தொண்டைச் சில்லை

black tip shark; grey shark

குண்டன் சுறா

black winged kite

நரையான் பருந்து

black-winged stilt

நெடுங்கால் உள்ளான்

blank cheque

தொகையிடாத காசோலை

blank endorsement; endorsement in blank

பெயரிடாத மேலொப்பம்

blank endorsement

பெயரிடாத மேலொப்பம்

blanket search warrant

பன்முகத் தேடல் ஆணை

Bleeker's whipray; white tail stingray

சீமான் திருக்கை; சவுக்குத் திருக்கை

blended family

பலதாரக் குடும்பம்

blended learning

இணைப்புக் கற்கை

blend milk and honey

பாலும் தேனும் கல

blind bake

அரைச்சூடு காட்டு

blind snake

குருட்டுப் பாம்பு

blind spot

புலப்படாத புள்ளி

blind trust

அறியா நம்பிக்கை நிதியம்

blockade, economic

பொருளாதார முற்றுகை

blocked account

முடக்கிய கணக்கு

block of buildings

கட்டிடத் தொகுதி

blog; weblog

வலைப்பூ

blood cell

குருதிக் கலம்

blood coagulation

குருதித் திரள்வு

blood donor clinic

குருதிக் கொடைக் களம்

blood-injury phobia

குருதிக்காய வெருட்சி

blood money

குருதிப்பணம்; பலிப்பணம்

blood parents; biological parents

குருதிப் பெற்றோர்

blood platelet

குருதிச் சிறுதட்டு

blood pressure cuff

குருதி அழுத்தக் கைப்பட்டி

blood pressure

குருதி அழுத்தம்

blood sugar

குருதிச் சர்க்கரை

blood transfusion

குருதி ஏற்றல்

blood typing

குருதி வகையீடு

blood volume

குருதிக் கனவளவு

blowing snow

வீசுபனி

blue-banded sea snake; sea snake, annulated

நீலவரைக் கடற்பாம்பு

blue-bearded bee-eater

காட்டுப் பஞ்சுருட்டான்

blueberry

நீலப்பழம்

blue-capped rock-thrush

நீலத்தலைப் பூங்குருவி

blue-collar job; physical job

உடல் வேலை

blue crab

நீல நண்டு

blue-faced malkoha

பச்சைவாயன்

bluefin trevally

மஞ்சள் சிறகுப் பாரை

blue grass

நீலப்புல்

blue panic grass

நீலக்கினியாப்புல்

Blue Rock Pigeon

மாடப்புறா

blue rock thrush

நீலப்பூங்குருவி

blue runner

கும்புளா

blue spot mullet

மடவைக் கெண்டை

blue swimming crab

புள்ளி நண்டு

blue-tailed bee-eater

நீலவால் பஞ்சுருட்டான்

blue-throated flycatcher

நீலத்தொண்டை ஈப்பிடிப்பான்

blue-throat

நீலகண்டன்

blunted affect

மழுங்குணர்நிலை

boa, dwarf

குள்ள வெங்கிணாத்தி

boa, emerald tree

பச்சைமர வெங்கிணாத்தி

boa, rainbow

வானவில் வெங்கிணாத்தி

boa, red-tailed

செவ்வால் வெங்கிணாத்தி

boa, rosy

மங்கல் வெங்கிணாத்தி

boa, sand

மணல் வெங்கிணாத்தி

boa, tree

மர வெங்கிணாத்தி

boa constrictor

இரைநெரி வெங்கிணாத்தி

board and care home

பராமரிப்பு விடுதியகம்

boarding school

விடுதிப் பாடசாலை

board of directors

பணிப்பாளர் சபை

bob-cat

புதர்ப்பூனை

body attachment, writ of

பிடியாணை

body burden

மாசுச் சுமை

body fluid

உடற் பாய்மம்

body image

உடற்சாயை; உடற்படிமம்உடல்விம்பம்

body mass index

உடற் திணிவுச் சுட்டு

body politic

அரச கட்டுக்கோப்பு

body search

உடலளாவிய தேடுதல்

body shaming

உடற்குறைகூறல்

bog

சதுப்புநிலம்

Bohemian, a

மரபுசாராக் கலைஞர்

Bohemian existence

மரபுசாராக் கலைத்துவ வாழ்வு

boil an egg

முட்டை அவி

boil water

தண்ணீர் கொதிக்கவை

Bombay duck

வங்கவராசி

bona fide mistake

கருதாப் பிழை; நன்னோக்கப் பிழை

bona fide occupational requirement

நன்னோக்க வேலைத்திற நிர்ணயம்

bona fides are in order, His

அவருடைய நற்சான்றுகள் ஒழுங்கானவை

bona fides

நன்னோக்கம்; நல்லெண்ணம்; நற்சான்று

bona fide tourist

மெய்யான சுற்றுலாவாணர்

bona vacantia

உடைமையாளரற்ற சொத்து

bondable, Are you? = Are you without a criminal          record?

நீர் குற்றப்பதிவற்றவரா?

bonded labour

குடிமைத் தொழில்

bonded warehouse

சுங்கத்தீர்வை செலுத்தாப் பொருட்குதம்

bond market

உண்டியற் சந்தை

bond scam

உண்டியல் மோசடி; உண்டியற்புரட்டு

bone graft

என்பு ஒட்டு

Bonelli's Eagle

இராசாளிப் பருந்து

bone loss

என்பிழப்பு

bone marrow

என்பு மச்சை

bone mineral

என்புக் கனியம்

bonus

மிகையூதியம்; சன்மானம்

bony fish

முள்ளு மீன்

book, bring to; call to account

விளக்கம் கோரு

book review

நூல் மதிப்புரை

bookfair

நூலங்காடி

books of authority

விற்பன்ன ஏடுகள்

boomslang

கொப்புப் பாம்பு

Booted Eagle

பூஞ்சைப் பருந்து

Booted Warbler

மரக் கதிர்க்குருவி

borderline intelligence disorder

குறைநிலை நுண்மதிக் கோளாறு

Border Services Agency

எல்லைப் பணி முகமையகம்

born out of wedlock

மணமாகாத பெற்றோர்க்குப் பிறந்த

botanical pesticide

தாவரப் பீடைகொல்லி

bottle feeding

போச்சிப் பாலூட்டல்

bottle gourd

சுரைக்காய்

bottom trawling

இழுவைவலை மீன்பிடிப்பு

bounced cheque

மறுதலிக்கப்பட்ட காசோலை

bouquet garni

மூலிகைச் செண்டு

bourgeois ideology

முதலாளித்துவ கருத்தியல்

bout de papier

சூழ்வியல் பொது மடல்

boutique beside the hotel

விடுதியகத்துக்கு அருகிலுள்ள அணிமணியகம்

bowel movement

மலங்கழிப்பு

box office

சீட்டுக் கூண்டு

boyfriend

ஆண் கூட்டாளி

brackish water

உவர்நீர்; சவர்நீர்

brahminy kite

செம்பருந்து

brahminy starling

கருங்கொண்டை நாகணவாய்

brain dominance

மூளை ஆதிக்கம்

brain drain

மூளைசாலிகள் வெளியேற்றம்

brain fever = encephalitis

மூளைக்காய்ச்சல்

brainfever bird

அக்கா குயில்

braiser pan

வதக்குகலம்

branch account

கிளைக் கணக்கு

brand launch

புத்தம்புதிய அறிமுகம்

brand name

சிறப்பு வணிகப் பெயர்

brand new house

புத்தம்புதிய வீடு

breach of promise

வாக்குறுதி மீறல்

bread crumbs

மாத்துகள்

break even point

சமநிலைப் புள்ளி

breaking news

புதிய செய்தி

breaking relations

உறவு துண்டிப்பு

breakout of disease

நோய் கட்டுமீறிப் பரவுதல்

breast cancer

மார்பகப் புற்றுநோய்

breast conserving therapy

மார்பகம் பேணு சிகிச்சை

breast-feeding

தாய்ப்பாலூட்டல்

breast ironing

மார்பகம் மட்டமாக்கல்

breast-milk substitutes

தாய்ப்பாலுக்குப் பதிலீடுகள்

breathing exercises

மூச்சுப் பயிற்சிகள்

bridge jobs

இடைத்தொடுப்பு வேலைகள்

bridge loan

இடைத்தொடுப்புக் கடன்

brigadier general

தானாதிபதி

bring to book

விசாரித்து தண்டி

brittle star

கடல் நட்சத்திரம்

broad beans

அவரைக்காய்

Broad-billed Roller

பருத்த அலகுப் பனங்காடை

Broad-billed Sandpiper

அகல் அலகு உள்ளான்

broadcast feature

சிறப்புச் செய்தி ஒலிபரப்பு  (ஒளிபரப்பு)

broad coverage

பரவைக் காப்பீடு

broadleaf carpet grass

சாப்புப்புல்

Broca's aphasia

மொழியாற்றல் இழப்பு

broiler pan

வாட்டுகலம்

bronzed drongo

கரும்பச்சைக் கரிச்சான்

bronze-winged jacana

தாமரை இலைக் கோழி

broth chicken

விறாத்துக்கோழி

brown-breasted flycatcher

பழுப்புமார்பு ஈப்பிடிப்பான்

brown-capped pygmy woodpecker

சின்ன மரம்கொத்தி

brown-cheeked fulvetta

கலகலப்பன் சிலம்பன்

brown hawk owl

வேட்டைக்கார ஆந்தை

brown-headed barbet

காட்டுப் பச்சைக் குக்குறுப்பான்

brown-headed gull

பழுப்புத்தலைக் கடற்புறா

brown meat

இறைச்சியை பழுப்பாக்கு

brown shrike

பழுப்புக் கீச்சான்

brown snake

பழுப்புப் பாம்பு

budget deficit

பாதீட்டுப் பற்றாக்குறை;

buffel grass = fox-tail grass

கொழுக்கட்டைப்புல்

buffer state

ஏம நாடு

buffer stock

ஏம இருப்பு

buffer zone

ஏம வலயம்

bugseed grass

உண்ணிப்புல்

builders risk insurance

கட்டுமானர் ஆபத்துக் காப்புறுதி

building superintendent

கட்டிடக் கண்காணிப்பாளர்

bulimia nervosa

உண்ணல்-கக்கல்-கழித்தல் கோளாறு

bulletproof vest

சன்னம் துளைக்கா அங்கி

bull eye

கக்காசி

bull snake; carpet snake; chicken snake

குஞ்சுதின்னிப் பாம்பு

bully, a

அடாவடியாளர்; தறுகணாளர்; வன்கணாளர்

bully children

சிறாரை அடாவடிசெய்

bungalow house

ஒருதள வீடு

burden of disease

பிணிச்சுமை; நோய்ப்பளு

burden of proof = onus of proof

எண்பிக்கும் (மெய்ப்பிக்கும்) பொறுப்பு

burglar alarm

கன்னமிடல் அலறி

burglary insurance

கன்னமிடல் காப்புறுதி

business administration

வணிக நிருவாகம்

business ethics

வணிக ஒழுக்கம் (அறம்)

business incentive

வணிக ஊக்குவிப்பு

business insurance

வணிகக் காப்புறுதி

business interruption insurance

வணிக இடைத்தடங்கல்  காப்புறுதி

business interruption insurance

வணிகத் தடங்கல்  காப்புறுதி

business productivity

வணிக ஆக்கத்திறன்

business studies

வணிகவியல்

butch lesbian

ஆணுடை அணியும் ஒரேபாற்சேர்க்கைப் பெண்

buttermilk

மோர்

buy back deductible

மீள்கொள் கழிப்புத்தொகை

buy-down

வட்டி குறைப்புக் கொடுப்பனவு

buyer's market

கொள்வனவாளர் சந்தை

buyer; purchaser

கொள்வனவாளர்

buyer agency agreement

கொள்வனவு முகமையக உடன்படிக்கை

by cheque or in cash

காசோலையாக அல்லது காசாக

by-law

துணைச்சட்டம்

by-line

நிருபர் விபரம்

bypass surgery

மாற்றுப் பொருத்து

by proxy

பதிலாள் மூலம்

by word of mouth

வாய்ச்சொல் மூலம்

No comments:

Post a Comment