Search This Blog

DRAMA = நாடகவியல்


absurdity  அபத்தம்            
acoustics ஓசைநுட்பம்
act அங்கம்
acting area நடிப்புக் களம்
action நிகழ்வு; காட்சி
actor நடிகன்
actress நடிகை
aesthetic qualities கலையழகுப் பண்புகள்
amateur விழைஞர் 
amateur dramatics விழைஞர் நாடகவியல் 
antagonist எதிராளர்
anticlimax சுவையிறக்கம்  
antithesis எதிர்கோள்
arena களரி; அரங்கு
artist ஓவியர்
artiste கலைஞர்
aside திரைமைறைவுரை
audience அவை
audition கலைத்திறன் தேர்வு  
auditorium அவைக்கூடம்
backdrop பின்திரை
back-stage பின்னரங்கம்
balcony மாடி முகப்புக் கூடம்
bard பாணர்
black box theatre கருமை அரங்கம்  
dark comedy = dark humour அவல நகை; அவலநகைப் படைப்பு 
box office சீட்டுக் கூண்டு
cast பாத்திரங்கள்; நடிகர்கள்  
casting பாத்திரவார்ப்பு  
catastrophe பேரிடி
catharsis அகத்தூய்மைப்பேறு
character பாத்திரம்
choir பாடற்குழு
choreographer நடன அமைப்பாளர்
choreography நடன அமைப்பு
chorus குழுப்பாடல்
classical music செவ்விசை; பழம்பெரும் இசை   
climax நிகழ்வுச்சம்; உச்சக்கட்டம்
comedy இன்பியல்; நகைச்சுவை
comic relief நகைச்சுவைத் தேற்றம்; ஆற்றித் தேற்றும் நகைச்சுவை
complication சிக்கல்  
concealment மறைப்பு
concert இசைநிகழ்ச்சி
conflict முரண்பாடு  
control room கட்டுப்பாட்டுக் கூடம்
convention பாரம்பரியம்
costume உடை
crisis  நெருக்கடி
critic திறனாய்வாளர்
cue நினைவூட்டற்குறி   
curtain திரை
curtain call மீள்தோற்ற அழைப்பு  
curtain line திரைவரி
curtain raiser கட்டியம்  
curtain speech திரைநிறைவுரை  
curtain time நாடகம் தொடங்கும் நேரம்
cyclorama வளைதிரை  
dais வேதிகை; குறுமேடை
dancer நடனர்; நாட்டியர்
debut அரங்கேற்றம்
denouement ஈற்றமைதி
designer வடிவமைப்பாளர்
dialogue உரையாடல்  
diction சொற்றெரிவு
director நெறியாளர்
double entendre இரட்டுற மொழிதல்
down light கூரை ஒளி 
downstage முன்னரங்கத்தில்  
drama நாடகம்; நாடகவியல்
dramatic conflict திடீர்த்திருப்ப  முரண்
dramatic irony நாடக முரண்சுவை
dramatics நடிப்பியல்
dramatis personae நாடக பாத்திரங்கள்; கதாபாத்திரங்கள்
dramatist = playwright நாடகாசிரியர்
dramatization நாடகமாக்கல்; நாடகவாக்கம்; நாடக வடிவம்
dramatize நாடகமாக்கு
dramaturge அரங்கியலர்
dramaturgy அரங்கியல்
dramedy நாடகநகைப் படைப்பு
dress circle முன்மாடிக் கூடம்
dress rehearsal உடை ஒத்திகை
dressing room உடுக்கைக் கூடம்
duologue இருவர் உரையாடல்
echo எதிரொலி
ensemble இசைஞர் குழாம்
entrance வாயில்
epilogue நிறைவுரை   
episode – 1 அங்கம் – 1
existentialism வாழ்வியல்வாதம்; வாழ்வினைவாதம்;  இருப்பியல்வாதம்
exit அகல்வு
exposition விளக்கவுரை
expressionism அகவுணர்ச்சிவெளியீடு
extra மேலதிக நாடகர்
fable நீதிக்கதை
falling action சரிவுக் காட்சி
farce கேலிக்கூத்து
female minstrel விறலி
fiction புனைவு
flashback முன்னிகழ்வு; மீள்நினைவு
focus = focal point ஈர்ப்புமையம்
foil நேரெதிர்ப் பாத்திரம்
folk theatre நாட்டார் அரங்கம்
forestage முன்னரங்கம்  
fourth wall கற்பனைச் சுவர்
gallery கலைக்கூடம்
genre படைப்பு வகை
gesture சாடை
green room ஓய்வு கூடம்
hero தலைவன்; கதாநாயகன்
heroine தலைவி; கதாநாயகி
house அவைக்களம்
house lights அவைக்கள விளக்குகள்
image சாயை; படிமம்
imitate போலச்செய்
impressionism அகப்பதிவீடு
improvisation இட்டுக்கட்டல்
informal production முறைசாரா தயாரிப்பு  
inset உட்காட்சி
instrumental music வாத்திய இசை
intonation குரலேற்றத்தாழ்வு
irony
(i. e: The supreme irony of life is that hardly anyone gets out of it alive - Robert Heinlein)
முரண்சுவை
(எ-கா: வாழ்விலிருந்து எவருமே உயிருடன் தப்பிப் பிழைத்தல் அரிது என்பதே வாழ்வின் உச்ச முரண்சுவை
legend பழங்கதை; பாடல் தலைவர்
leitmotif மீளறிகுறி
light curtain ஒளித்திரை
lighting plan ஒளியமைப்பு
make-up ஒப்பனை
make faces நைக்காட்டு
mask முகமூடி; முகமறைப்பு  
melodrama கூத்து; இசை நாடகம்
mime அபிநயம்; ஊமம்
mimic அழகுகாட்டு; நையாண்டிசெய்
mimicry அழகுகாட்டல்; நையாண்டி; நட்டணை
minstrel பாணர்
miracle play அற்புத நாடகம்
monologue ஓரங்கவுரை; நெடியுரை
morality play ஒழுக்க நாடகம்
moving light நகரும் ஒளி 
music இசை
musician இசைஞர்
mystery play மர்ம நாடகம் 
myth தொன்மம்; புராணம்; கட்டுக்கதை
mythology தொன்மவியல்
narrator எடுத்துரைஞர்
naturalism இயற்பண்புவாதம்  
offstage அரங்கத்துக்கு அப்பால் 
one act play ஓரங்க நாடகம்
onstage அரங்கத்தில்
orchestra பல்லியம்
orchestra pit பல்லியக் கூடம்  
pantomime அபிநய நாடகம்
paradox முரண்புதிர்
parody கேலி; கேலிப் படைப்பு
pathos சோகம்
performance arts நிகழ்த்து கலை
physical theatre மெய்ப்பாட்டு அரங்கம்
platform stage அவையக மேடை
play நாடகம் 
play house அரங்கம்
playing stage அரங்க மேடை
playwright = dramatist நாடகாசிரியர்    
plot நிகழ்வுக்கோப்பு
pretend play சாங்கு நாடகம்
preview முன்னோட்டம்; முன்காட்சி
producer தயாரிப்பாளர்
production தயாரிப்பு
production manager தயாரிப்பு முகாமையாளர்
professionals and amateurs துறைஞர்களும் விழைஞர்களும்  
prologue தொடக்கவுரை 
prompt அடியெடுத்துக்கொடு; அருக்கூட்டு
prompt copy அடியெடுப்புப் பிரதி; அருக்கூட்டுப் பிரதி
prompt corner அடியெடுப்பு மூலை; அருக்கூட்டு மூலை
prompter அடியெடுத்துக் கொடுப்பவர்; அருக்கூட்டுநர்
props மேடைப் பொருட்கள்
prose உரைநடை
proscenium முன்னரங்கம்
protagonist முதன்மையாளர்  
puppet play பொம்மலாட்டம்
realism மெய்ம்மைவாதம்
rehearsal ஒத்திகை
resolution தீர்வு
reversal தலைகீழ்த் திருப்பம்
rising action ஏற்றம்கொள் நிகழ்வு
role பாத்திரம் 
romance காதல் புனைவு
romanticism கற்பனை நவிற்சி
sarcasm வஞ்சப்புகழ்ச்சி
sardonic tone எள்ளிநகையாடும் தொனி
sardonicism எள்ளிநகையாடல்
satire அங்கதம்
satyr play காம நாடகம் 
scene காட்சி
scene change காட்சி மாற்றம்
script எழுத்துப் பிரதி
set காட்சியமைப்பு
setting படைப்புச் சூழ்நிலை
silhouette புறவுரு
soliloquy நெட்டுரை; நெஞ்சொடுகூறல்
sound check ஒலி சரிபார்ப்பு  
sound effect ஒலித் தாக்கம்
spot light சுட்டொளி; பொட்டொளி
stage direction மேடை நெறியாள்கை
stage manager மேடை முகாமையாளர்
stage plan மேடை அமைப்பு
staging மேடையேற்றம்
standby சேம நடிகர்
style பாணி
subplot உபநிகழ்புக்கோவை
surrealism அதீதகற்பனை
suspense புதிர்; மர்மம்
symbol சின்னம்; குறியீடு
symbolic play குறியீட்டு நாடகம்
technical director தொழினுட்ப நெறியாளர்
tension பதற்றம்
text உரைமூலம்
theatre அரங்கம்
theatrical practices அரங்க வழக்கம் 
theme கரு; பாடுபொருள்
tone தொனி
tragedy துன்பியல் (படைப்பு)
tragi-comedy இன்பதுன்பவியல் (படைப்பு)
tragic flaw குணவியல்புக் குறைபாடு
tragic hero துன்பியல் கதாநாயகன்
unities நிகழிடங்கால ஒருமைப்பாடு
upstage மேலரங்கம்; பின்னரங்கம்
usher வழிப்படுத்துநர்
verse செய்யுள்
villain வில்லன்; எதிராளி 
wig சடை

No comments:

Post a Comment