இலக்கியம் = LITERATURE

FOR ENGLISH ALPHABETICAL ORDER, PLEASE GO TO THE END

அகத்தூய்மைப்பேறு; கலைவடிகால்

catharsis = purification

அகரமுதலி = அகராதி

dictionary

அங்கதம் = கேலி

satire

அங்கம்-1

episode-1

அசை

syllable

அசையழுத்தம்

accent

அடைப்புக்குறி

brackets ( )

அடைமொழி

epithet

அணி

figure of speech

அணியியல்; சொற்சிலம்பம்

rhetoric

அருகமைவு

apposition

அவாய்நிலை; சொல்லெச்சம்

ellipsis  

அழகியல்; கலையழகு

aesthetics

அழுத்தம்

emphasis

அளவளாவல்

discourse

அறிவுறுத்தும் செய்யுள்

didactic verse

அறுத்துரைப்பு

articulation

ஆகுபெயர்

metonymy

ஆண்பால்

masculine gender

ஆய்வரங்கு

symposium

ஆளுருவகம்

personification

ஆறாம் வேற்றுமை

genitive case

இசைமுழக்கம்; முழக்கம்; பாராயணம்

rhapsody

இகழாவிகழ்ச்சி; வஞ்சப்புகழ்ச்சி

sarcasm  

இசைப்பாடல்

lyric

இடக்கரடக்கல்

euphemism

இடைக்கதை; உபகதை; துணுக்கு

anecdote

இடைச்சொல்

conjunction

இடைச்சொல் நீக்கம் (எ-கா: பேசு, எழுது, வாசி)

asyndeton

இடைப்பிறவரல்

parenthesis

இயைசொற்களஞ்சியம்; நிகண்டு

thesaurus  

இரட்டுற மொழிதல்

double entendre

இரண்டாம் வேற்றுமை

accusative case

இரவற்சொல்

loanword

இருதலைமொழி (எ-கா: விகடகவி) 

palindrome (i.e: rotator) 

இருபாதி ஒட்டுச்சொல்

portmanteau word blend = blend (i.e: motor + hotel = motel)

இலக்கணம்

grammar

இலக்கியத் துறைஞர்கள்

literati

இலக்கிய வழக்கு

literary usage

இலக்கியம்

literature

இழிமொழி

pejorative

இழிசொல்

swear word

இழிவழக்கு

vulgarism

இறுமாப்பு

hubris

இன்பியல்; நகைச்சுவை; நகைச்சுவைப் படைப்பு

comedy

இன்னிசை

melody

ஈரடிச்செய்யுள்; குறள்

couplet

ஈரேழ்வரிப்பா

sonnet

ஈற்றமைதி; இறுதியுரை

denouement

உச்சரிப்பு

pronunciation

உடன்பாட்டு வினை

affirmative verb

உடனிகழ்வு

coincident

உடுக்குறி (*)

asterisk (*)

உடைமைக்குறி; எச்சக்குறி (')

apostrophe; possessive form (')

உண்மையின் திருவுருவம்

embodiment of truth

உண்மையை ஆளாக உருவகித்தல்

personification of truth

உணர்வெழுச்சி மொழி

emotional language

உணர்வுசார் பெறுமதி

sentimental value

உத்தி; நுட்பம்

technique  

உயர்வுநவிற்சி

hyperbole

உயிரெழுத்து

vowel

உரிச்சொல்

attributive

உருவகப் படைப்பு

allegory

உருவகம்

metaphor

உருவகிப்பு

imagery

உரை

text

உரைக்கூறு

passage

உரைநடை

prose

உரைப்பொருள்; நுதல்பொருள்; பாடுபொருள்; கரு

theme

உரையாடல்

dialogue; conversation

உவமை

simile

உவமைக் கதை

parable

உள்நோக்கம்

motive

ஊரெழில்; ஊரெழிற்பாட்டு

idyll

எச்சம்

participle

எடுத்துரைப்பு

narration

எண்ணுப் பெயர்

numeral

எதிர்காலம்

future tense

எதிர்ச்சொல்

antonym = opposite

எதிர்மறை

negative

எதிராளர்

antagonist

எதுகை; இயைபு

rhyme

எழுத்தியல்

orthography

எழுத்து மாறாட்டம்

spoonerism

எழுத்துக்கூட்டல்

spelling

எழுவாய் வேற்றுமை; முதலாம் வேற்றுமை

nominative case

எழுவாய்; நுதல்பொருள்

subject

எள்ளிநகையாடல்

sardonicism

எள்ளிநகையாடும் தொனி

sardonic tone

ஏவல் வினை

imperative verb

ஏழாம் வேற்றுமை

locative case

ஏளனம்; எள்ளற் படைப்பு

burlesque

ஏற்றவணி; வீறுகோளணி; சுவையுச்சம்

climax

ஒத்தசொல்

synonym

ஒத்திசைவு; ஏட்டுச்சொற்கோவை

concordance

ஒருங்குவைப்பு

collocation

ஒருமை

singular

ஒலிக்குறிப்பு

onomatopoeia

ஒலியியைவு

assonance

ஒழுக்கம்

morals

ஓசைநயம்

lilt

ஓசையிறக்கம்

cadence

ஓசையேற்றம்

crescendo

ஓரங்க நாடகம்

one-act-play

ஓரொலிவேற்றுச்சொல்

homophone

கட்டம்

stage; episode

கண்ணோட்டம்

perspective = point of view

கதை; எடுத்துரைப்பு

narrative

கதைப்பாடல்

ballad

கதைப்பின்னல்

plot

கதைமாந்தர்; கதாபாத்திரம்

character

கரு

theme

கருத்தரங்கு

seminar

கருத்தா

agent

கலப்புமொழி

pidgin

கவித்துவக்கலை

poetics

கவிதை (இயல்)

poetry

கவிதை (குறிப்பிட்ட கவிதை)

poem

கற்பனை இன்பம்; நப்பாசை; வீண்கனவு

fantasy

கற்பனை நவிற்சி வாதம்

romanticism

கற்பனை நவிற்சி; காதல் புனைவு; காதலூடாட்டம்

romance

காட்சி

scene

காதல் புனைவு; காதலூடாட்டம்; கற்பனை நவிற்சி

romance

காப்பியம்; காவியம்

epic காவியம்

கால ஏடு

chronicle

காலம்

tense

காலவழுவமைதி

historic present

காவியம் = காப்பியம்

epic  

காற்புள்ளி (,)

comma (,)

கிளைமொழி 

dialect

கீறு (-)

dash (-)

குமிழ்ச்சரம்

montage

குரலேற்றத்தாழ்வு

intonation

குழு இசை; பல்லவி

chorus

குற்று (…)

dot (…)

குறிப்பு

suggestion

குறிப்புவினை

appellative verb

குறிப்பொருள்

denotation

குறியீடு

symbol

குறுநாவல்

novelette

குன்றக்கூறல் 

incomplete statement

கூட்டுக்குறி (-)

hyphen (-)

கூட்டுச்சொல்

compound word

கூட்டுப் பெயர்

collective noun

கூத்து; இசை நாடகம்

melodrama  

கூறியதுகூறல்

tautology

கேலி = அங்கதம்

satire

கேலிக்கூத்து

farce

கையறுநிலைப்பாடல்; புலம்பற்பாடல்

elegy  

கொச்சைவழக்கு

slang

கோவை; கோவைக்கலை; கோவைப்படைப்பு

collage

சதுரக்குறி [ ]

square brackets [ ]

சந்தம்

rhythm

சாய்கோடு (/)

oblique = slash (/)

சாய்வெழுத்து

italics

சார்படை

article

சித்தரிப்பு

portrayal

சிலேடை

pun

சிறுகதை

short story

சினையாகுபெயர்

synecdoche

சுயபுனைவு

autofiction

சுருக்கம்

précis = summary

சுவையிறக்கம்

anticlimax = bathos

சுற்றிவளைத்துரைப்பு

circumlocution = periphrasis

சூழ்வினை

nemesis

செய்யுள்

verse

செய்வினை

active voice

செயப்படுபொருள்

object

செயப்படுபொருள் குன்றா வினை

transitive verb

செயப்படுபொருள் குன்றிய வினை

intransitive verb

செயப்பாட்டு வினை

passive voice

செவ்விலக்கியம்

classic

சென்றுதேய்ந்திறுதல்

gradual loss of vigour and tone

சொல்

word

சொல்மாறாட்டம்

malapropism

சொல்லணி

trope

சொல்லியல்; சொல்லாட்சி

terminology

சொல்லிலக்கணம்

parsing

சொல்லுருமாற்றம்

inflection = inflexion

சொல்லெச்சம் = அவாய்நிலை

ellipsis

சொல்வளம்

vocabulary

சொற்கோவை

glossary  

சொற்பிறப்பியல்

etymology

சொற்பொருளியல்

semantics

சொற்றொடர்

phrase

சொற்றொடரியல்

syntax

தலைதாள் மாற்றணி (எ-கா: வென்றேன், கண்டேன், வந்தேன்)

hysteron proteron

தலைப்பு; இணைகூற்று

caption

தற்குறிப்பேற்றம்

pathetic fallacy

தற்கூற்று

direct speech

தன்மை

first person

தன்வினை

active verb

தனியுரை; ஓரங்கவுரை

monologue

தாழ்வுநவிற்சி

litotes

திறனாய்; விமர்சி; கண்டி

criticize

திறனாய்வாளர்; விமர்சகர்; கண்டிப்பவர்

critic

திறனாய்வு; விமர்சனம்; கண்டனம்

criticism

திறனாய்வுரை

critique

துணை வசனம், வாசகம்

clause

துணை வினை

auxiliary verb

துறைமொழி

jargon

துன்பியல்; பேரிடி

tragedy

தேய்வழக்கு

cliché

தொகைநூல்

anthology

தொடக்கவுரை

prologue

தொடர்க்குறி  (;)

semicolon (;)

தொழிற்பெயர் = வினைப்பெயர்

gerund = verbal noun

தொன்மவியல்

mythology

தொனி

tone

நகைக்குறும்பா

limerick

நகைச்சுவை

humour

நகைச்சுவையாளர்

comedian

நன்மொழி

epigram

நனவோடை

stream of consciousness

நாட்டார் இசை

folk-music

நாட்டார் கூத்து

folk-drama

நாட்டார் நடனம்

folk-dance

நாட்டார் பாடல்

folk-song

நாட்டார் மரபு

folk-lore

நாவல்

novel

நான்காம் வேற்றுமை

dative case

நிகண்டு

lexicon

நிகழ்த்து கலை

performance arts

மெய்ந்நிலை

reality

நிகழக்கூடிய

realistic

நிறுத்தக்குறியீடு

punctuation

நிறைவுரை

epilogue

நீதிக்கதை

fable

நெட்டுரை; நெஞ்சொடுகூறல்

soliloquy

நெடுங்கணக்கு

alphabet

நெறியுரை

dictum

நையாண்டிப் படைப்பு

parody

பகாப் பதம்

indivisible word

பகிடிக்குறும்பா

limerick

பகுதி 

root

பகுபதம்

divisible word

படர்க்கை

third person

படிப்பினை

moral = lesson

படிமம் = விம்பம்

image

படிவார்ப்பு

stereotype

படைப்பு வகை

genre

படைப்புத்திருட்டு

plagiarism

பண்புப் பெயர்

abstract noun

பதம்

term

பதிற்பெயர்

pronoun

பந்தி

paragraph

பம்மாத்து

charade

பயனில் கூற்று; நின்றுபயனின்மை

useless statement

பயனிலை

predicate

பயிலரங்கு

workshop

பரபரப்பு

excitement

பலபொருளொருசொல்

homograph

பழமொழி; முதுமொழி

proverb

பன்மை

plural

பட்டப்பெயர்

sobriquet

பாடகர் குழு

choir

பா

stanza

பாணி

style

பால்மை

gender

பிம்பம்; வேடம்; முகத்திரை

persona  

பிறர் கூற்று

indirect speech = reported speech

பிறவினை

causative verb

பிறழ் புனைவு

transgressive fiction

பின்னொட்டு

suffix

புகழ்பாடல்

panegyric

புணர்ச்சி

combination

புதுக்கவிதை

blank verse = free verse

புதுச்சொல்

neologism

புராணம்; கட்டுக்கதை

myth

புலம்பற்பாடல்; கையறுநிலைப்பாடல்

elegy

புறனடை; விதிவிலக்கு

exception

புனைவிலி

non-fiction

புனைவு

fiction

பெண்பால்

feminine gender

பெயர்

noun

பெயரடை

adjective

பேச்சு மொழி

spoken language

பேச்சுவழக்கு

colloquial

பொம்மலாட்டம்

puppet show

பொழிப்புரை

paraphrase

பொன்மொழி

motto

மணிவாக்கு

aphorism

மயங்கவைத்தல்

mystification

மரபுத்தொடர்

idiom

மரூஉ

corruption

மற்றொன்றுவிரித்தல்

digression

மறுபொருள்கோடல்; மறுவியாக்கியானம்

reinterpretation

மறுவாசகம்

recension

மறைகுறிப்பு

allusion

மறைமுக இகழ்ச்சி

innuendo

மாந்திரிக மெய்ம்மை

magic(al) realism

மாறுகொளக்கூறல்

inconsistency

மிகையுரை

redundancy

மீமொழி

metalanguage

மீளறிகுறி

leitmotif

மீள்தரவு; பின்னூட்டு

feedback

முதன்மையாளர்

protagonist

முதுமொழி

saying

முரண்கோள்

antithesis

முரண்தொடரணி

chiasmus

முரண்தொடை

oxymoron

முரண்புதிர்

paradox

முரண் அணி (எ-கா: நாம் பட்டறிவிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது யாதெனில் மனிதர் பட்டறிவிலிருந்து எதையும் கற்றுக்கொள்வதில்லை என்பதே – பேர்ணாட் சோ)

irony (i.e: We learn from experience that men never learn anything from experience   Bernard Shaw)

முற்றுப்புள்ளி (.)

full stop = period (.)

முற்றுவினை

finite verb

முறைசார் வழக்கு

formal usage

முறைசாரா வழக்கு

informal usage

முன்னிகழ்வு; மின்னல் நினைவு

flash-back

முன்னிலை

second person

முன்னெழுத்துச்சொல்

acronym (i.e: Aids)

முன்னொட்டு

prefix

முனைப்புக்கூறு

motif

மூதுரை

maxim

மெய்ந்நிலை

reality

மெய்ம்மைவாதம்

realism

மெய்யெழுத்து

consonant

மேற்கோட்குறி  ('')

quotation marks

மொழிப்பாணி

parlance

மொழியியல்

linguistics

மொழிவரலாற்றியல்

philology

மோனை

alliteration

யாப்பியல்

prosody

யாப்பு; சீர்

metre

வசனம்

sentence

வஞ்சப்புகழ்ச்சி; இகழாவிகழ்ச்சி

sarcasm

வடு

stigma

வழக்கு

usage

வழக்கொழிந்த சொல்

archaic word

வழக்கொழிந்த சொல்லாட்சி

archaism

வழிவந்த சொல்

derivative

வழுச்சொல்; வழூஉச் சொல்

misnomer

வழுச்சொல்லாட்சி; வழூஉச்சொற்புணர்த்தல்

inappropriate use of words

வாக்கிய உறுப்பு

part of speech

வாழ்க்கை வரலாறு

biography

வாழ்த்துப்பா

ode

விகாரம்

change

விகுதி

termination

விதிவிலக்கு; புறனடை

exception

வியங்கோள் வினை

optative verb

வியப்பிடைச்சொல்

exclamation = interjection

வியப்புக்குறி (!)

exclamation mark (!)

விரித்துரைப்பு

elaboration = exposition

விவரிப்பு

narrative

விழுமியம்

values

விளக்கக்குறி  (:)

colon (:)

விளி வேற்றுமை; எட்டாம் வேற்றுமை

vocative case

விறலி

female minstrel

வினா

interrogative

வினாக்குறி (?)

question mark (?)

வினை

verb

வினைத் தொடர்

verbal phrase = phrasal verb

வினைப்பாங்கு

mood

வினைப்பெயர்; தொழிற்பெயர்

gerund = verbal noun

வினைப்பொதுநிலை

infinitive

வினையடை

adverb

வெற்றிப்பாடல்

paean

வெற்றுரை; வெற்றெனத்தொடுத்தல்

verbosity  

வேடிக்கை நிகழ்வு

funny episode

வேற்றுமை

case

வேற்றுமை உருபு

preposition

 

 

LITERATURE

இலக்கியம்

abstract noun

பண்புப் பெயர்

accent

அசையழுத்தம்

accusative case

இரண்டாம் வேற்றுமை

acronym

முன்னெழுத்துச்சொல்  (எ-கா: Aids)

active verb

தன்வினை

active voice

செய்வினை

adjective

பெயரடை

adverb

வினையடை

aesthetics

அழகியல்

affirmative verb

உடன்பாட்டு வினை

agent

கருத்தா

allegory

உருவகப் படைப்பு

alliteration

மோனை

allusion

மறைகுறிப்பு

alphabet

நெடுங்கணக்கு

anecdote

துணுக்கு

antagonist

எதிராளர்

anthology

தொகைநூல்

anticlimax = bathos

சுவையிறக்கம்

antithesis

முரண்கோள்

antonym = opposite

எதிர்ச்சொல்

aphorism

மணிமொழி

apostrophe (')

உடைமைக்குறி; எச்சக்குறி (')

appellative verb

குறிப்புவினை

apposition

அருகமைவு

archaic word

வழக்கொழிந்த சொல்

archaism

வழக்கொழிந்த சொல்லாட்சி

article

சார்படை

articulation

அறுத்துரைப்பு

assonance

ஒலியியைவு

asterisk

உடுக்குறி

asyndeton

இடைச்சொல் நீக்கம் (எ-கா: பேசு, எழுது, வாசி)

attributive

உரிச்சொல்

autofiction

சுயசரிதைப்புனைவு

auxiliary verb

துணை வினை

ballad

கதைப்பாடல்

biography

வாழ்க்கை வரலாறு

brackets ( )

அடைப்புக்குறி

burlesque

ஏளனம் = எள்ளற் படைப்பு

cadence

ஓசையிறக்கம்

caption

தலைப்பு; இணைகூற்று

case

வேற்றுமை

catharsis = purification

அகத்தூய்மைப்பேறு; கலைவடிகால்

causative verb

பிறவினை

change

விகாரம்

character

கதைமாந்தர் = கதாபாத்திரம்

charade

பம்மாத்து

chiasmus

முரண்தொடரணி

choir

பாடகர் குழு

chorus

குழு இசை ; பல்லவி

chronicle

கால ஏடு

circumlocution = periphrasis

சுற்றிவளைத்துரைப்பு 

classic

செவ்விலக்கியம்

clause

துணை வசனம்; வாசகம்

cliché

தேய்வழக்கு

climax

சுவையுச்சம்; ஏற்றவணி; வீறுகோளணி

coincident

உடனிகழ்வு

collage

கோவை; கோவைக்கலை; வைப்படைப்பு

collective noun

கூட்டுப் பெயர்

collocation

ஒருங்குவைப்பு

colloquial

பேச்சுவழக்கு

colon (:)

விளக்கக்குறி (:)

combination

புணர்ச்சி

comedian

நகைச்சுவையாளர்

comedy

இன்பியல்; நகைச்சுவை; நகைச்சுவைப் படைப்பு

comma (,)

காற்புள்ளி (,)

compound word

கூட்டுச்சொல்

concordance

ஒத்திசைவு; ஏட்டுச்சொற்கோவை

conjunction

இடைச்சொல்

consonant

மெய்யெழுத்து

corruption

மரூஉ

couplet

ஈரடிச்செய்யுள் = குறள்

crescendo

ஓசையேற்றம்

critic

திறனாய்வாளர் = விமர்சகர்

criticism

திறனாய்வு; விமர்சனம்; கண்டனம்

criticize

திறனாய்; விமர்சி; கண்டி

critique

திறனாய்வுரை

dash (-)

கீறு (-)

dative case

நான்காம் வேற்றுமை

denotation

குறிப்பொருள்

denouement

ஈற்றமைதி = ஈற்றுரை

derivative

வழிவந்த சொல்

dialect

கிளைமொழி

dialogue

உரையாடல்

dictionary

அகராதி = அகரமுதலி

dictum

நெறியுரை

didactic verse

அறிவுறுத்தும் செய்யுள்

digression

மற்றொன்றுவிரித்தல்

direct speech

தற்கூற்று

discourse

அளவளாவல்

divisible word

பகுபதம்

dot (…)

குற்று (…)

double entendre

இரட்டுற மொழிதல்

elegy

புலம்பற்பாடல் = கையறுநிலைப்பாடல்

ellipsis

 சொல்லெச்சம் = அவாய்நிலை

embodiment of truth

உண்மையின் திருவுருவம்

emotional language

உணர்வெழுச்சி மொழி

emphasis

அழுத்தம்

epic

காப்பியம் = காவியம்

epigram

நன்மொழி

epilogue

நிறைவுரை

episode -1

அங்கம் -1

epithet

அடைமொழி

etymology

சொற்பிறப்பியல்

euphemism

இடக்கரடக்கல்

exception

புறனடை; விதிவிலக்கு

excitement

பூரிப்பு; பரபரப்பு

exclamation = interjection

வியப்பிடைச்சொல் 

exclamation mark (!)

வியப்புக்குறி (!)

exposition = elaboration

விரித்துரைப்பு  

fable

நீதிக்கதை

fantasy

கற்பனை இன்பம்; நப்பாசை; வீண்கனவு

farce

கேலிக்கூத்து

feedback

மீள்தரவு; பின்னூட்டு

female minstrel

விறலி

feminine gender

பெண்பால்

fiction

புனைவு

figure of speech

அணி

finite verb

முற்றுவினை

first person

தன்மை

flash-back

முன்னிகழ்வு; மின்னல் நினைவு

folk-dance

நாட்டார் நடனம்

folk-drama

நாட்டார் கூத்து

folk-lore

நாட்டார் மரபு

folk-music

நாட்டார் இசை

folk-song

நாட்டார் பாடல்

formal usage

முறைசார் வழக்கு

free verse

புதுக்கவிதை

full stop = period (.)

முற்றுப்புள்ளி 

funny episode

வேடிக்கை நிகழ்வு

future tense

எதிர்காலம்

gender

பால்

genitive case

ஆறாம் வேற்றுமை

genre

படைப்பு வகை

gerund = verbal noun

தொழிற்பெயர்; வினைப்பெயர்

glossary

சொற்கோவை

gradual loss of vigour and tone

சென்றுதேய்ந்திறுதல்

grammar

இலக்கணம்

historic present

காலவழுவமைதி

homograph

பலபொருளொருசொல்

homophone

ஓரொலிவேற்றுச்சொல்

hubris

இறுமாப்பு

humour

நகைச்சுவை

hyperbole

உயர்வுநவிற்சி

hyphen (-)

கூட்டுக்குறி

hysteron proteron

தலைதாள் மாற்றணி (எ-கா: வென்றேன், கண்டேன், வந்தேன்)

idiom

மரபுத்தொடர்

idyll

ஊரெழில்; ஊரெழிற்பாட்டு

image

படிமம் = விம்பம்

imagery

உருவகிப்பு

imperative verb

ஏவல் வினை

inappropriate use of words

வழுச்சொல்லாட்சி; வழூஉச்சொற்புணர்த்தல்

incomplete statement

குன்றக்கூறல்

inconsistency

மாறுகொளக்கூறல்

indirect speech = reported speech

பிறர் கூற்று

indivisible word

பகாப் பதம்

infinitive

வினைப்பொதுநிலை

inflection = inflexion

சொல்லுருமாற்றம்

informal usage

முறைசாரா வழக்கு

innuendo

மறைமுக இகழ்ச்சி 

interjection = exclamation

வியப்பிடைச்சொல்

interrogative

வினா

intonation

குரலேற்றத்தாழ்வு

intransitive verb

செயப்படுபொருள் குன்றிய வினை

irony (i.e: We learn from experience that men never learn anything from experience  – Bernard Shaw)

முரண் அணி (எ-கா: நாம் பட்டறிவிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது யாதெனில் மனிதர் பட்டறிவிலிருந்து எதையும் கற்றுக்கொள்வதில்லை என்பதே – பேர்ணாட் சோ)

italics

சாய்வெழுத்து

jargon

துறைமொழி

leitmotif

மீளறிகுறி

lexicon

நிகண்டு

lilt

ஓசைநயம்

limerick

நகைக்குறும்பா 

linguistics

மொழியியல்

literary usage

இலக்கிய வழக்கு

literature

இலக்கியம்

litotes

தாழ்வுநவிற்சி

loanword

இரவற் சொல்

locative case

ஏழாம் வேற்றுமை

lyric

இசைப்பாடல்

magic(al) realism

மாந்திரிக மெய்ம்மை

malapropism

சொல்மாறாட்டம்

masculine gender

ஆண்பால்

maxim

மூதுரை

melodrama

கூத்து; இசைநாடகம்

melody

இன்னிசை

metalanguage

மீமொழி

metaphor

உருவகம்

metonymy

ஆகுபெயர்

metre

யாப்பு; சீர்

misnomer

வழுச்சொல்; வழூஉச் சொல்

monologue

ஓரங்கவுரை; தனியுரை

mood

வினைப்பாங்கு

montage

குமிழ்ச்சரம்

moral = lesson

படிப்பினை

morals = ethics

ஒழுக்கம்

motif

முனைப்புக்கூறு

motive

உள்நோக்கம்

motto

பொன்மொழி

mystification

மயங்கவைத்தல்

myth

தொன்மம்; புராணம்; கட்டுக்கதை

mythology

தொன்மவியல்

narration

எடுத்துரைப்பு

narrative

கதை; விவரிப்பு

negative

எதிர்மறை

nemesis

சூழ்வினை

neologism

புதுப்பதம்

nominative case

எழுவாய் வேற்றுமை; முதலாம் வேற்றுமை

non-fiction

புனைவிலி

note

குறிப்பு

noun

பெயர்

novel

நாவல்

novelette

குறுநாவல்

numeral

எண்ணுப் பெயர்

object

செயப்படுபொருள்

oblique = slash (/)

சாய்கோடு (/)

ode

வாழ்த்துப்பா

one-act-play

ஓரங்க நாடகம்

onomatopoeia

ஒலிக்குறிப்பு

optative verb

வியங்கோள் வினை

orthography

எழுத்தியல்

oxymoron

முரண்தொடை

paean

வெற்றிப்பாட்டு

palindrome (i.e: rotator) 

இருதலைமொழி (எ-கா: விகடகவி)

panegyric

புகழ்பாடல்

parable

உவமைக் கதை

paradox

முரண்புதிர்

paragraph

பந்தி

paraphrase

பொழிப்புரை

parenthesis

இடைப்பிறவரல்

parlance

மொழிப்பாணி

parody

நையாண்டிப் போலி; நையாண்டிப் படைப்பு

parsing

சொல்லிலக்கணம்

part of speech

வாக்கிய உறுப்பு

participle

எச்சம்

passage

உரைக்கூறு

passive voice

செயப்பாட்டு வினை

pathetic fallacy

தற்குறிப்பேற்றம் (எ-கா: நிலவும் மலரும் குலவக் கண்டேன்)

performance arts

நிகழ்த்து கலை

pejorative

இழிமொழி

persona

முகத்திரை; பிம்பம்; வேடம்

personification

ஆளுருவகம்

personification of truth

உண்மையை ஆளாக உருவகித்தல்

perspective = point of view

கண்ணோட்டம்

philology

மொழிவரலாற்றியல்

phrasal verb = verbal phrase

வினைத்தொடர் 

phrase

சொற்றொடர்

pidgin

கலப்புமொழி

plagiarism

படைப்புத்திருட்டு

plot

கதைப்பின்னல்

plural

பன்மை

poem

கவிதை

poetics

கவித்துவக்கலை

poetry

கவிதை இயல்

point of view = perspective

கண்ணோட்டம்

portmanteau word = blend (i.e: motor + hotel = motel)

இருபாதி ஒட்டுச்சொல்

portrayal

சித்தரிப்பு

possessive form

உடைமை உரு

predicate

பயனிலை

prefix

முன்னொட்டு

preposition

வேற்றுமை உருபு

prologue

தொடக்கவுரை

pronoun

பதிற்பெயர்

pronunciation

உச்சரிப்பு

prose

உரைநடை

prosody

யாப்பியல்

protagonist

முதன்மையாளர்

proverb

பழமொழி; முதுமொழி

pun

சிலேடை

punctuation

நிறுத்தக்குறியீடு

puppet show

பொம்மலாட்டம்

question mark

(?) வினாக்குறி

quotation marks

('') மேற்கோட்குறி

realism

மெய்ம்மைவாதம்

realistic

நிகழக்கூடிய  

reality

மெய்ந்நிலை

recension

மறுவாசகம்

redundancy

மிகையுரை

reinterpretation

மறுபொருள்கோடல்; மறுவியாக்கியானம்

reported speech = indirect speech

பிறர் கூற்று

rhapsody

முழக்கம்; இசைமுழக்கம்; பாராயணம்

rhetoric

அணியியல்; சொற்சிலம்பம்

rhyme

எதுகை; இயைபு

rhythm

சந்தம்

romance

காதலூடாட்டம்; காதல் புனைவு

romanticism

கற்பனை நவிற்சி

root

பகுதி

sarcasm

வஞ்சப்புகழ்ச்சி; இகழாவிகழ்ச்சி

sardonic tone

எள்ளிநகையாடும் தொனி

sardonicism

எள்ளிநகையாடல்

satire

கேலி; அங்கதம்

saying

முதுமொழி

scene

காட்சி

second person

முன்னிலை

semantics

சொற்பொருளியல்

semicolon (;)

தொடர்க்குறி (;)

seminar

கருத்தரங்கு

sentence

வசனம்

sentimental value

உணர்வுசார் பெறுமதி

short story

சிறுகதை

simile

உவமை

singular

ஒருமை

slang

கொச்சைவழக்கு

sobriquet

பட்டப்பெயர்

soliloquy

நெட்டுரை; நெஞ்சொடுகூறல்

sonnet

ஈரேழ்வரிப்பா

spelling

எழுத்துக்கூட்டல்

spoken language

பேச்சு மொழி

spoonerism

எழுத்து மாறாட்டம்

square brackets [ ]

சதுரக்குறி

stanza

பாடற்கூறு [ ]

stereotype

படிவார்ப்பு

stigma

வடு

stream of consciousness

நனவோடை

style

பாணி

subject

எழுவாய்; நுதல்பொருள்

suffix

பின்னொட்டு

suggestion

குறிப்பு

summary

சுருக்கம்

suspense

மர்மம்

swear word

இழிசொல்

syllable

அசை

symbol

குறியீடு

symposium

ஆய்வரங்கு

synecdoche

சினையாகுபெயர்

synonym

ஒத்தசொல்

syntax

சொற்றொடரியல்

tautology

கூறியதுகூறல்

technique

உத்தி; நுட்பம்

tense

காலம்

term

பதம்

termination

விகுதி

terminology

சொல்லியல்; சொல்லாட்சி

text

உரை

theme

கரு; நுதல்பொருள்; பாடுபொருள்

thesaurus

இயைசொற்களஞ்சியம்; நிகண்டு

third person

படர்க்கை

tone

தொனி

tragedy

துன்பியல்

transgressive fiction

பிறழ் புனைவு

transitive verb

செயப்படுபொருள் குன்றா வினை

trope

சொல்லணி

usage

வழக்கு

useless statement

பயனில் கூற்று; நின்றுபயனின்மை

values

விழுமியம்

verb

வினை

verbal noun = gerund

தொழிற்பெயர்; வினைப்பெயர்

verbal phrase = phrasal verb

வினைத்தொடர்

verbosity

வெற்றுரை; வெற்றெனத்தொடுத்தல்

verse

செய்யுள்

vocabulary

சொல்வளம்

vocative case

எட்டாம் வேற்றுமை; விளி ற்றுமை

vowel

உயிரெழுத்து

vulgarism

இழிவழக்கு

word

சொல்

workshop

பயிலரங்கு

 

No comments:

Post a Comment