MEDIA = ஊடகம்


advertisement
விளம்பரம் -
advertising manager
விளம்பர முகாமையாளர்
advertorial
விளம்பரக் கட்டுரை
advocacy journalism
பரிந்துரை ஊடகவியல்
agenda-setting
செய்தித் திணிப்பு
ambush journalism
அதிரடி ஊடகவியல்; அதிரடி வினாத்தொடுப்பு
anchor
நிலைய அறிவிப்பாளர்
articles
கட்டுரைகள்
attribution
தோற்றுவாய் விபரம்
audio
ஒலிப்பு
audio clip
ஒலிக்கீற்று
background
பின்னணி
bias
பக்கச்சார்பு
blog = weblog
வலைப்பூ
body
பிரதான கூறு
book review
நூல் மதிப்புரை
breaking news
புதிய செய்தி
broadcast feature
சிறப்புச் செய்தி ஒலிபரப்பு (ஒளிபரப்பு)
bulletin
செய்தியறிக்கை
by-line
நிருபர் விபரம்
cable news channels
வடத்தொலைக்காட்சி செய்தி
அலைவழிகள்
cable TV connection
வடத் தொலைக்காட்சி இணைப்பு
caption of a cartoon
கேலிச்சித்திரக் குறிப்பீடு
caption, picture
படக் குறிப்பீடு
captioned article
குறிப்பீட்டுக் கட்டுரை
captioned film
குறிப்பீட்டுத் திரைப்படம்
captioning, close
தொலைக்காட்சிக் குறிப்பீடு   
celebrity journalism
பிரபலர்நவிற்சி ஊடகவியல்
cellular phone
அலைபேசி; செல்பேசி
checkbook journalism
தகவல் வசூல்; ஊடகங்களுக்கு
தகவல் தெரிவித்து கட்டணம் வசூலித்தல்
citizen journalist
பாமர ஊடகர்
classified ads
வகைப்படுத்திய விளம்பரங்கள்
close caption
தொலைக்காட்சிக் குறிப்பீடு
column
பத்தி
columnist
பத்தியாளர்
commercial
ஊடக விளம்பரம்; விளம்பர ஒலிபரப்பு (ஒளிபரப்பு)
conclusion
முடிவு(ரை)
conflict of interest
அக்கறை முரண்பாடு
copy
படி; பிரதி
copyreader = proof-reader
சரவையிடுநர்
correspondent = reporter
நிருபர்
credibility
நம்பகம்
date line
திகதி-இட வரி
deck
குறுந்தலைப்பு
display ad
பட விளம்பரம்
editor
பதிப்பாளர்
editor-in-chief
தலைமைப் பதிப்பாளர்
editorial
பதிப்புரை
English monthly
ஆங்கில மாசிகை
entertainment show
உவகை நிகழ்ச்சி
facts sheet
விவரமடல்
FAQ
வினாவிடை
feature article
சிறப்புக் கட்டுரை
French weekly
பிரஞ்சுக் கிழமையேடு
gatekeepers
கட்டுப்பாட்டாளர்கள்
gobbledygook
சிக்குப்பிக்குமொழி
gonzo journalism
முரட்டுமொழி ஊடகவியல்
gutter
இடைநடு
hard news
கடுஞ்செய்தி
headline
செய்தித்தலைப்பு
hot news
சுடுசெய்தி
human interest story
உளநெகிழ்வுக் கட்டுரை
in-depth
ஆய்வுக் கட்டுரை
instagram
காணொளித்தந்தி
internet
இணையம்
internet service
இணைய சேவை
inverted pyramid
தலைகீழ்க் கூம்பு
investigative journalism
புலனாய்வு ஊடகவியல்
investigative journalist
புலனாய்வு ஊடகர்
jargon
துறைச்சொல்
journalese
ஊடகத் துறைச்சொல்
journalism
ஊடகவியல்; ஊடகத்துறை
journalist
ஊடகர்
journalistic bias
ஊடக பக்கச்சார்பு
journalistic ethics
ஊடக ஒழுக்கம்
journalistic fraud
ஊடக மோசடி
journalistic integrity
ஊடக நேர்நெறி
journalistic objectivity
ஊடகப் புறவயம்
journalistic responsibility
ஊடகப் பொறுப்பு
journalistic standards
ஊடக நியமங்கள்
journalistic style
ஊடகப் பாணி
journalistic treatment
ஊடகப்பாணியில் கையாள்கை
journalistic values
ஊடக விழுமியங்கள்
journalistic writing
ஊடக மொழிநடை
jump line
தொடர்ச்சிக் குறிப்பு
kicker
அதிரடி முடிவு
latest information
பிந்திய தகவல்
latest news
பிந்திய செய்தி
layout editor
கோலப் பதிப்பாளர்
lead
முகப்புவரி
libel
வரைதூறு; எழுத்திலமைந்த அவதூறு
literary journalism
இலக்கிய ஊடகவியல்
literary magazine
இலக்கியச் சிற்றிதழ்
live telecast
நேரொளிபரப்பு
live streaming
நேரோடை
magazines
சிற்றிதழ்கள்
managing editor
முகாமைப் பணிப்பாளர்
masthead
முகப்புத் தலைப்பு
media
ஊடகங்கள்
media coverage
ஊடக பிரசித்தம்
media relations
ஊடக உறவு
media streaming
ஊடக நிகழ்வோடை
medium
ஊடகம்
message by e-mail
மின்னஞ்சல்-செய்தி
morgue
ஊடக நூலகம்
nameplate
ஏட்டுமுகப்பு
new journalism
புது ஊடகவியல்
news
செய்தி
news agencies
செய்தி முகமையகங்கள்
news analysts
செய்தி ஆய்வாளர்கள்
news angle
செய்திக் கோணம்
news conference
செய்தியாளர் மாநாடு
news source
செய்தித் தோற்றுவாய்; தகவலாளர்
news writing
செய்தி எழுதல்
newscaster
செய்தி அறிவிப்பாளர்
newspaper circulation
செய்தித்தாள் விற்பனை
newspaper column
செய்தித்தாள்-பத்தி
newspaper distribution
செய்தித்தாள் விநியோகம்
newspaper publication
செய்தித்தாள் வெளியீடு
newspaper stand
செய்தித்தாள் தாங்கி
newspaper styles
செய்தித்தாள் பாணிகள்
newspeak
திரிப்புமொழி
news writer
செய்தி எழுதுநர்
off the record
அந்தரங்கமாக
on the record
வெளிவெளியாக; வெளியரங்கமாக
op-ed; opposite editorial page
கருத்துரைப் பக்கம்
pack journalism
அணி ஊடகவியல்
paraphrase
பொழிப்புரை
photos
ஒளிப்படங்கள்
photo op = photo opportunity
படமெடுக்கும் வாய்ப்பு
pix; pictures
படங்கள்
plagiarism
படைப்புத்திருட்டு
press release
ஊடக அறிவிப்பு
print journalism
ஏட்டு ஊடகவியல்
professional journalism
துறைமை ஊடகவியல்
public affairs
பொது அலுவல்கள்
public relations
பொது உறவு
quarterly
காலாண்டிதழ்
radio host; radio personality
வானொலி நிகழ்ச்சிநெறியாளர்
readership
வாசகர்தொகை
reporter; correspondent
நிருபர்
rule
வரி; விதி
science journalism
அறிவியல் ஊடகத்துறை
science journalist
அறிவியல் ஊடகத்துறைஞர்
sidebar
ஓரமடல்
slander
வசை; வசைதூற்று
soft news
மென் செய்தி
sound bite
காணொளி மேற்கோள்
source
தோற்றுவாய்; தகவலாளர்
spin
சரடு; திரிப்பு
spin doctor
சரடு விடுபவர்; கயிறு திரிப்பவர்
sports journalism
விளையாட்டுத்துறை ஊடகவியல்
sportscaster
விளையாட்டுத்துறை அறிவிப்பாளர்
stand-up
செய்தியாளரின் தோற்றம்
streaming audio
நேர்வோடை ஒலிப்பு
streaming media
நேர்வோடை ஊடகம்
streaming video
நேர்வோடைக் காணொளி
style
பாணி
sub-editor
துணைப் பதிப்பாளர்
summary lead
தலைப்புச் சுருக்கம்
tabloid
சிற்றேடு
Tamil daily
தமிழ் நாளேடு (நாளிகை)
target audience
இலக்கு நேயர்கள்
telecommunication
தொலைத்தொடர்பு
teleconference
கூட்டுத் தொலைபேசி உரையாடல்
telegram
தந்தி
telegraph
தந்தித்தொடர்பு
telegraphy
தந்தித்துறை
telemarketer 
தொலைபேசிவழி விற்பனையாளர்
telemarketing; telesale
தொலைபேசிவழி விற்பனை
telemetry
தொலைக்கணிப்பு
telephone
தொலைபேசி
telephone booth
தொலைபேசிக் கூடம்
telephone box (kiosk) 
தொலைபேசிக் கூண்டு
telephone directory
தொலைபேசி விபரக்கொத்து
telephone tapping
தொலைபேசி ஒற்றுக்கேட்டல்
telephonist; operator
தொலைபேசி இயக்குநர்
teleprinter; teletypewriter
தொலையச்சுப்பொறி
television channel
தொலைக்காட்சி அலைவழி
television host; television personality
தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிநெறியாளர்
television journalism
தொலைக்காட்சி ஊடகவியல்
television network
தொலைக்காட்சி வலையம்
television personality; television host
தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிநெறியாளர்
telex message
தொலைப் பரிமாற்றச் செய்தி
trend story
பரபரப்புக் கட்டுரை
trending
பரபரப்புச் செய்தி
video clip
காணொளிக் கீற்று
video phone
காணொளிபேசி
video press release
செய்திக் காணொளி வெளியீடு
vlog
காணொளிப்பூ
walkie-talkie
செல்கைப்பேசி
weathercasters
வானிலை அறிவிப்பாளர்கள்
wire services
செய்திச் சேவைகள்
yellow journalism
விரச ஊடகவியல்

No comments:

Post a Comment