HUMAN RIGHTS = மனித உரிமைகள்


administration of justice, in particular, juvenile justice

நீதி நிருவாகம், குறிப்பாக, இளையோர் நீதி நிருவாகம்

adverse effects of the illicit movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights

நச்சுப் பொருட்கள், ஆபத்தான பொருட்கள், கழிவுகளைக் கள்ளத்தனமாக நகர்த்துவதும் கொட்டுவதும் மனித உரிமைகளைத் துய்ப்பதில் ஏற்படுத்தும் தகாத விளைவுகள்

affirmative or positive action initiatives

பாரபட்சத்தை ஈடுசெய்யும் அல்லது இணக்க நடவடிக்கை முன்னெடுப்புகள்

arbitrary detention

சட்டதிட்டத்துக்கு உட்படாத தடுத்துவைப்பு

Commission for Social Development

சமூக விருத்தி ஆணையம்

Committee on the Elimination of Discrimination against Women

பெண்களுக்கு எதிரான பாரபட்சம் ஒழிப்புக் குழு

Committee on Economic, Social and Cultural Rights

பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு உரிமைகள் குழு

complaint mechanism under the International Covenant on Civil and Political Rights

சர்வதேச குடியியல்-அரசியல் உரிமைகள் உடன்பாட்டுக்கு அமைந்த முறைப்பாட்டுப் பொறிமுறை

Conscientious objection to military service

மனச்சாட்சிக்கமைந்து படைச் சேவைக்கு மறுப்புத்தெரிவிப்பு

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances

வலிந்து காணாமல் போக்கடிப்பிலிருந்து அனைவரையும் பாதுகாப்பதற்கான ஒப்பந்தம்

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

பெண்களுக்கு எதிரான பாரபட்சங்கள் முழுவதையும் ஒழிப்பது தொடர்பான ஒப்பந்தம்

Convention on the Rights of the Child

மகவுரிமைகள் ஒப்பந்தம்

cultural identities

பண்பாட்டு அடையாளங்கள்

death penalty

இறப்புத் தண்டனை; மரண தண்டனை

defamation of religions

சமய அவதூறு = மத அவதூறு  

Draft optional protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

சித்திரவதை மற்றும் பிற கொடிய, மனிதாபிமானமற்ற அல்லது இழிவுபடுத்தும் செயல் அல்லது தண்டனைக்கு எதிரான ஒப்பந்தம் சார்ந்த தெரிவுக்குரிய வரைவுடன்பாடு

Durban Declaration and Programme of Action

டேர்பன் நடவடிக்கைப் பிரகடனம் நிகழ்முறை

effects of structural adjustment policies and foreign debt on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights

மனித உரிமைகள், குறிப்பாக பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு உரிமைகள் அனைத்தையும் முற்றிலும்  துய்ப்பதில், கட்டமைப்பு சீரிடற் கொள்கைகளும், வெளிநாட்டுக் கடனும் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் 

elimination of all forms of religious intolerance

மதங்களைச் சகியாத செயல்முறைகள் அனைத்தையும் ஒழித்தல்

enforced or involuntary disappearances

வலிந்த அல்லது மனமிசையா காணாமல் போக்கடிப்புகள்  

enhancement of the effectiveness of the working methods of the Commission

ஆணையம் செப்பமுறச் செயற்படும் முறைகளை மேம்படுத்தல்

extrajudicial, summary or arbitrary executions

நீதிமுறைக்குப் புறம்பானஉடனடியான, சட்டதிட்டத்துக்கு உட்படாத மரண தண்டனைகள்   

fundamental standards of humanity

அடிப்படை மனிதாபிமான நியமங்கள்

gender perspective

பால்மைக் கண்ணோட்டம்

Geneva Convention      

ஜெனீவா ஒப்பந்தம்

Geneva Protocol

ஜெனீவா வரைமுறை

globalization and its impact on the full enjoyment of human rights

உலகமயமாக்கமும், மனித உரிமைகளை முற்றிலும் துய்ப்பதில் அதன் தாக்கமும்

human rights and human responsibilities   

மனித உரிமைகளும் மனித பொறுப்புகளும்         

Human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated

மனித உரிமைகள் உலகளாவியவை, கூறுபடாதவை, ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தவை, ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை

Human Rights Council

மனித உரிமை மன்றம்

human rights defenders

மனித உரிமைக் காவலர்கள் 

human rights of persons with disabilities

மாற்றுத் திறனாளர்களின் மனித உரிமைகள்

Human Rights Watch

மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்

impunity

தண்டனைக்குட்படாமை

independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors and the independence of lawyers

நீதித்துறை, யூரர்கள், கணிப்பீட்டாளர்களின் சுதந்திரம், பக்கஞ்சாரமை; சட்டவாளர்களின் சுதந்திரம்

integrating the human rights of women throughout the United Nations system

ஐக்கிய நாடுகள் கட்டுக்கோப்பு முழுவதிலும் பெண்களின் மனித உரிமைகளை உள்ளிணைத்தல் 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

இனப்பாரபட்ச செயல்முறைகள் அனைத்தயும் ஒழிப்பது தொடர்பான சர்வதேச ஒப்பந்தம்

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families    

இடம்பெயர் தொழிலாளர், அவர்தம் குடும்பத்தவர் அனைவரதும் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பான சர்வதேச ஒப்பந்தம்

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச உடன்பாடு

International Covenants on Human Rights

மனித உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச உடன்பாடுகள்

International Decade of the World's Indigenous People

உலக சுதேச மக்களின் சர்வதேச தசாப்தம்

involuntary disappearances

மனமிசையா காணாமல் போக்கடிப்புகள்  

missing persons

காணாமல் போனவர்கள்

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் உயர் ஆணையாளரின் அலுவலகம்

Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச உடன்பாட்டுக்கான விருப்பத்தெரிவு வரைவுடன்பாடு

prisoners of conscience

கொள்கைநெறிக் கைதிகள்

promotion and protection of human rights

மனித உரிமைகளை மேம்படுத்தலும் பாதுகாத்தலும்

racial profiling of people of African descent

ஆபிரிக்க சந்ததியினர் தொடர்பான இனவாரி நடவடிக்கை

racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance

இனவாதம், இனப் பாரபட்சம், வேற்றினக்காழ்ப்பு, அவற்றுடன் தொடர்புடைய சகிப்புணர்வீனம்

reporting obligations under international instruments on human rights

சர்வதேச ஆவணங்களுக்கமைய மனித உரிமைகள் தொடர்பாக அறிவிக்கும் கடப்பாடுகள்

right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health

எய்தக்கூடிய உச்ச நியம உடல்நலம், உளநலம் என்பவற்றை ஒவ்வொருவரும் துய்க்கும் உரிமை

right to development

விருத்தி பெறும் உரிமை

right to drinking water and sanitation

குடிநீர், துப்புரவு பெறும் உரிமை

right to education

கல்வி கற்கும் உரிமை

right to food

உணவு பெறும் உரிமை

right to freedom of opinion and expression

சுதந்திர கருத்துரைப்பு, எடுத்துரைப்பு உரிமை

right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of grave violations of human rights and fundamental freedoms

மனித உரிமைகள், அடிப்படைச் சுதந்திரங்கள் பாரதூரமாக மீறப்பட்டதன் விளைவாகப் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்கள் மீளளிப்பு, நட்டஈடு, மறுவாழ்வு பெறும் உரிமை

rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities

தேசிய, இனக்குழும, மத, மொழிவாரிச் சிறுபான்மையோரின் உரிமைகள்

rights of the child

பிள்ளையின் உரிமைகள்

secretariat of the procedure established pursuant to Council resolution 1503 (XLVIII)

1503 (XLVIII) இலக்க மன்றத் தீர்மானத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட  நடைமுறைமைக்கான செயலகம்

Rome statute of the international criminal court

சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் குறித்த உரோமாபுரி நியதிச்சட்டம்

Social Forum (on economic, social and cultural rights)

(பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு உரிமைகள் குறித்த) சமூக அரங்கு

special procedures mandate holders

சிறப்பு நடைமுறைகள் ஆணையர்

special rapporteurs

சிறப்பு அறிக்கையாளர்கள்

Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities

மாற்றுத் திறனாளர்களுக்கான வாய்ப்புகளைச் சமப்படுத்தும் நியம விதிகள்

structural racism = institutional racism= institutionalized racism = systemic racism

கட்டமைப்புவாரியான இனவாதம்

structural adjustment

கட்டமைப்புவாரியான சீரீடு

structural genocide

கட்டமைப்புவாரியான இனக்கொலை

structural social mobility

கட்டமைப்புவாரியான சமூகப் பெயர்ச்சி

structural violence

கட்டமைப்புவாரியான வன்முறை

structural–functional paradigm

கட்டமைப்பு-செயற்பாட்டுப் படிமை 

structuralism

கட்டமைப்புவாதம்

structuration

கட்டமைப்பீடு

structure of argument

வாதத்தின் கட்டமைப்பு

structured genocide

கட்டமைத்த இனக்கொலை

Sub Commission on the Promotion and Protection of Human Rights

மனித உரிமைகள் மேம்பாடு, பாதுகாப்பு உப-ஆணையம்

thematic procedures

உரைப்பொருள் வாரியான நடைமுறைமைகள்

torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

சித்திரவதை மற்றும் பிற கொடிய, மனிதாபிமானமற்ற அல்லது இழிவுபடுத்தும் செயல் அல்லது தண்டனை

traffic in women and girls

பெண்கள் தொடர்பான கள்ள வியாபாரம் = மாதர், சிறுமியர் தொடர்பான கள்ள வியாபாரம்

unilateral coercive measures

ஒருதலைப்பட்சமான வலுக்கட்டாய நடவடிக்கைகள்

United Nations Decade for Human Rights Education (1995 2004)

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் கல்வித் தசாப்தம் (1995 2004)

Universal Declaration of Human Rights

உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பிரகடனம்

universal periodic review mechanism

உலகளாவிய காலவாரியான மீள்நோக்குப் பொறிமுறை

Vienna Declaration and Programme of Action

வியன்னா பிரகடனம் நடவடிக்கை நிகழ்முறை

Women's equal ownership, access to and control over land and the equal rights to own property and to adequate housing

பெண்களுக்கான சம காணி உடைமை, காணி அடைகை, காணி ஆள்கை, சம ஆதன உடைமை உரிமைகள் மற்றும் நிறைவான வதிவக உரிமைகள்  

Women's Rights are Human Rights!

மாதரின் உரிமைகள் மனிதரின் உரிமைகளே! 

Working Group of Experts on People of African Descent

ஆபிரிக்க சந்ததியினர் தொடர்பான நிபுணர் செயற் குழுமம்

Working Group on Indigenous Populations

சுதேச மக்கள் தொடர்பான செயற் குழுமம்

World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance

இனவாதம், இனப் பாரபட்சம், வேற்றினக்காழ்ப்பு, அவற்றுடன் தொடர்புடைய சகிப்புணர்வின்மைக்கு எதிரான உலக மாநாடு

World Public Information Campaign for Human Rights

மனித உரிமைகள் குறித்த உலகளாவிய பொதுமக்கள் தகவல் இயக்கம்

 

No comments:

Post a Comment